งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาระบบงาน สอบสวนที่ทันสมัย รหัส ๔๐๓ ( ๑๔ ) The project for update inquiry system,code 403 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของตำรวจภูธรภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาระบบงาน สอบสวนที่ทันสมัย รหัส ๔๐๓ ( ๑๔ ) The project for update inquiry system,code 403 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของตำรวจภูธรภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการพัฒนาระบบงาน สอบสวนที่ทันสมัย รหัส ๔๐๓ ( ๑๔ ) The project for update inquiry system,code 403 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของตำรวจภูธรภาค ๔ สถานีตำรวจภูธรพระยืน ๒๕๕๑

3 หลักการและเหตุผล The motivation เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ( พ. ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ ) แผนพัฒนาสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ พ. ร. บ. ตำรวจแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๔๗ แผน ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ของ ตำรวจภูธรภาค ๔ ที่กำหนดให้งาน สอบสวนสถานีตำรวจถือปฏิบัติ และ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางราชการ ตามตัวชี้วัด จึงได้จัดทำโครงการ พัฒนาระบบงานสอบสวนให้ทันสมัย ตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

4 วัตถุประสงค์ Goal of update ปรับระบบงานสอบสวน The system of investigation แบ่งงานสอบสวนออกเป็น ๕ แผนก (Team work) มอบหมายให้พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบแต่ละแผนก ปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานสอบสวนจากเดิม ให้ตรงกับบทบัญญัติ ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของ พนักงานสอบสวน ตร. ใช้ทรัพยากรบริหารเงินกองทุนและยานพาหนะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5 การปฏิบัติใน โครงการ (Action) หัวหน้างานมีเอกภาพบริหารงาน สอบสวนในความรับผิดชอบ (Unity of command) ออกคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติ ( Order) จัดกลุ่มสนับสนุนงาน ๕ แผนก (Support team) มอบเอกภาพบริหารจัดการใน รายละเอียดแต่ละแผนกให้ชัดเจน ปรับเปลี่ยนสายการบังบัญชาใหม่ให้ สอดคล้องกับหลักกฎหมาย เสนอร่างให้ออกกฎกระทรวงว่าด้วย การดำเนินคดีอาญาขึ้นใช้

6 เป้าหมายของการปฏิบัติตาม โครงการ Purpose to practice ปรังปรุงระบบงานเป็น ๓ ส่วน คือ รับแจ้งเหตุ กระบวนการปฏิบัติ และ แสดงผล ( input - process - out put ) ปรับสายการบังคับบัญชา (chain of inquiry command) ใช้ตำแหน่งพนักงานสอบสวนให้ถูกกฎหมาย (Inquiry rank) พัฒนาวิธีการใช้เงินกองทุน (Development of method) พัฒนาระเบียบการดำเนินคดีอาญาของพนักงาน สอบสวนตำรวจ (Act) จัดตั้งกองการสอบสวนคดีอาญาในแต่ละกอง บังคับการ

7 ระยะเวลาในการ ปฏิบัติ Start now - ∞ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expectation) ระบบงานสอบสวนวิชาชีพจะพัฒนาไปสู่การ บริหารอย่างมีเอกภาพ ผู้ปฏิบัติงานสอบสวนมีความก้าวหน้า มีขวัญ กำลังใจในการทำงาน สถานีมี ๕ แผนกคดี มอบความรับผิดชอบการ ปฏิบัติในรายละเอียด ใช้เงินกองทุนเพื่อสนับสนุนงานสอบสวนอย่าง ตรงเป้าและโปร่งใส ออกระเบียบการดำเนินคดีอาญาของตำรวจ แทนข้อบังคับมหาดไทย จะมีการจัดตั้งกองสอบสวนคดีอาญาในทุก จังหวัดขึ้น ใช้โครงการเป็นแบบอย่างให้กับสถานีตำรวจ อื่น ๆ ทั่วประเทศ

9 แผนผังระบบงานสอบสวนที่ทันสมัย The system of investigation IN PUT พงส. ผู้ชำนาญการพิเศษ พงส. ผู้ชำนาญการ พนักงานสอบสวน อำนาจหน้าที่ ๑. เข้าเวรรับแจ้งเหตุ ๒. ดำเนินการเบื้องต้น ๓. เสนอเรื่องหัวหน้างาน PROCESS พงส. ผู้ทรงคุณวุฒิ อำนาจหน้าที่ ๑. บริหารงาน ๒. บริหารเงินสนับสนุน ๓. ควบคุม วิเคราะห์ สั่งการ ๔. แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง Support team งานสืบสวน detective เจ้าหน้าที่แผนกคดี ๕ แผนก staff OUTPUT อัยการ, ศาล องค์กรอื่นๆ Support team งานป้องกัน Crime control ธุรการคดี

10 งาน ออก Output แผนกคดี ศาลจังหวัด ศาลทหาร พ. ต. ท. จักรพรรดิฯ แผนกคดี ศาลเด็กฯ พ. ต. ท. สิทธิพร ฯ แผนกคดี ศาลแขวง พ. ต. ท. สุริพันธ์ ฯ แผนกคดี เปรียบเทียบ ปรับ พ. ต. ท. อนันต์ ฯ แผนกคดี ค้างเก่า ร. ต. ท. ชูชาติ ฯ ผู้บริหาร พ. ต. ท. ดาวเรืองภูมิ Manager เวรรับ งานเข้า Input

11 กองสอบสวนคดีอาญา ( ภ. จว.)/ น พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจ ภ / น ผู้บังคับการบริหารงานปราบปราม รองผู้บังการบริหารงาน ปป. ผู้กำกับการบริหารงาน ปป. รองผู้กำกับการ ปป. สารวัตร ปป. / สว. สป. รองสารวัตร ป.

12 การจัดโต๊ะทำงาน ๕ แผนกคดี Office Plan โต๊ะแผนกคดีศาลจังหวัด / ศาลทหาร ด. ต. นิวัฒน์ฯ, ด. ต. เสน่ห์ฯ ด. ต. สันติ ด. ต. พีระพัฒน์ฯ ( พ. ต. ท. จักรพรรดิฯ ) โต๊ะศาลแผนกคดีศาลแขวง ด. ต. ประพาสฯ ด. ต. วิเชียรฯ ด. ต. ไพบูลย์ ฯ ( พ. ต. ท. สุริพันธ์ฯ ) โต๊ะแผนกคดีค้างเก่า ด. ต. ไพบูลย์ฯ ด. ต. โกเมนทร์ฯ ส. ต. อ. แสงตะวันฯ ( ร. ต. ท. ชูชาติฯ ) ธุรการงานสอบสวน ( หัวหน้าคดี ) โต๊ะแผนกคดีศาลเด็ก ฯ ด. ต. จำเนียรฯ ด. ต. ประมวลฯ ด. ต. สุนัน ฯ ( พ. ต. ท. สิทธิพร ฯ ) โต๊ะเปรียบเทียบปรับ ด. ต. วันชัยฯ ด. ต. ปัญญาฯ จ. ส. ต. เฉลิมพลฯ ( พ. ต. ท. อนันต์ฯ ) โต๊ะเสมียนประจำวัน ( ตามคำสั่ง ๓ คน ) คำสั่งจ่ายสำนวนเก็บสำนวน


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาระบบงาน สอบสวนที่ทันสมัย รหัส ๔๐๓ ( ๑๔ ) The project for update inquiry system,code 403 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของตำรวจภูธรภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google