งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำวิจัย
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำวิจัย BC428 Research in Business Computer

2 ความหมายของการวิจัย การวิจัย หมายถึง การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา R = Recruitment & Efficiency E = Education & Efficiency S = Science & Stimulation E = Evaluation & Environment A = Aim & Attitude R = Result C = Curiosity H = Horizon BC428 Research in Business Computer

3 การวิจัยคือ... การวิจัยเป็นเรื่องของการศึกษาค้นคว้าเพื่อพิสูจน์หรือหาคำตอบหรือข้อเท็จจริง การวิจัย คือ กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่เชื่อถือได้ การวิจัย หมายถึง การแสวงหาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยวิธีการเชิงวิชาศาสตร์ การวิจัย คือ การสืบเสาะค้นหาความจริง หรือการค้นหาใหม่ในศาสตร์ของแขนงที่สนใจและที่เกี่ยวข้อง การวิจัย หมายถึง การศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ BC428 Research in Business Computer

4 ประเภทของงานวิจัย แบ่งตามสาขาวิชา แบ่งตามประโยชน์ของการวิจัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ แบ่งตามประโยชน์ของการวิจัย การวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์ การวิจัยประยุกต์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ BC428 Research in Business Computer

5 แบ่งตามระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง แบ่งตามลักษณะข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ BC428 Research in Business Computer

6 ขั้นตอนการวิจัย การกำหนดปัญหาหรือหัวข้อของการวิจัย
ที่มาของปัญหาหรือหัวข้อของการวิจัย อาจจะมาจากประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเขียนวัตถุประสงค์จะต้องเขียนเป็นประโยคบอกเล่า เช่น เพื่อศึกษา...... เพื่อทราบ BC428 Research in Business Computer

7 3. การทบทวนเอกสารหรือแนวคิด
Literature review หมายถึงการศึกษาถึงเอกสาร ผลงานวิจัย หรือแนวคิดต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้จากที่ไหน??? 4. การตั้งสมมติฐานการวิจัย คาดคะเนคำตอบของการวิจัยที่จะศึกษาไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือทำจริง โดยการใช้ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้า กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการเลือกกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาแทนประชากร BC428 Research in Business Computer

8 6. การสร้างเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยส่วนใหญ่เครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ แบบสอบถาม 7. การเก็บรวบรวมข้อมูล ต้องทดลองเก็บข้อมูลก่อน(Pretest หรือ Pilot test) ลงมือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง 8. การวิเคราะห์ข้อมูล - การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา - การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 9. การสรุปผลการวิจัย เป็นการแสดงคำตอบของคำถามในการวิจัยครั้งนี้ 10. การเขียนรายงานการวิจัย จะมีทั้งหมด 5 บท คือ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 2 เอกสารหรือผลงานวิจัย บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล BC428 Research in Business Computer

9 ขั้นตอนการวิจัย กำหนดปัญหา หรือหัวข้อการวิจัย กำหนดวัตถุประสงค์
ทบทวนเอกสารหรือแนวคิด ตั้งสมมติฐาน กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย BC428 Research in Business Computer

10 ลักษณะงานวิจัยที่ดี ไม่มีความเอนเอียง
มีเครื่องมือและวิธีเก็บข้อมูลที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ผู้วิจัยต้องมีความรู้ในเรื่องที่ทำวิจัย งานวิจัยควรมีการเก็บข้อมูลใหม่ มีการบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานอย่างถูกต้อง BC428 Research in Business Computer

11 การเขียน Proposal Research Proposal คือ การกำหนดโครงร่างของงานวิจัยที่จะทำ โดยจะกล่าวถึงภาพรวมของงานวิจัยที่จะทำ BC428 Research in Business Computer

12 หัวข้อต่าง ๆ ใน Proposal
ชื่อโครงการวิจัย ควรตั้งชื่อ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ตั้งชื่อให้ครอบคลุมสิ่งต่าง ๆ ที่จะวิเคราะห์ กำหนดประชากรที่ใช้ให้ชัดเจนในชื่อเรื่อง ชื่อโครงการต้องประกอบด้วย ตัวแปร วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย ส่วนขยาย(Context) BC428 Research in Business Computer

13 ตัวอย่างชื่อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร การเปรียบเทียบ ทัศนคติต่อการเรียนวิชา BC428 ระหว่างนักศึกษาชายและหญิง BC428 Research in Business Computer

14 3. ผู้วิจัยหรือคณะผู้ดำเนินการวิจัย
2. ประเภทงานวิจัย 3. ผู้วิจัยหรือคณะผู้ดำเนินการวิจัย 4. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย (กล่าวในบทที่ 2) เกริ่นถึงความเป็นมาของเรื่องที่เลือกทำวิจัย เหตุผลของการเลือกทำเรื่องนี้ (+เหตุผลสนับสนุนอย่างอื่น) ปัญหาของเรื่องที่วิจัยชิ้นนี้(สิ่งที่ผู้ทำวิจัยมีข้อข้องใจหรือสงสัย) 5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย คำที่ใช้เช่น เช่น เพื่อศึกษา เพื่อบรรยาย เพื่อสำรวจ เพื่อเปรียบเทียบ เพื่ออธิบาย เพื่อวิเคราะห์ เพื่อประเมิน เป็นต้น เป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถเลือกเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้ วัตถุประสงค์ที่ตั้งมีหลายข้อได้ ควรเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อช่วยให้การทำงานทุกขั้นตอนง่ายขึ้น ตั้งแต่การเก็บข้อมูล ตั้งคำถาม และการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ BC428 Research in Business Computer

15 ควรแยกเป็นข้อ ๆ ตามที่ต้องการวิเคราะห์ เช่น
“เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการเข้ารักษาและการให้บริการของโรงพยาบาลกรุงสยาม” ไม่ควรเขียนวัตถุประสงค์ว่าเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการเข้ารักษาและการให้บริการของโรงพยาบาลกรุงสยาม ควรแยกเป็นข้อ ๆ ตามที่ต้องการวิเคราะห์ เช่น 1. เพื่อศึกษาถึงระดับความพอใจของคนไข้เกี่ยวกับค่ารักษา การบริการ อาหาร เป็นต้น 2. เพื่อศึกษาถึงระดับและคุณภาพของการรักษา และการบริการที่คนไข้คาดหวัง 3. เพื่อค้นหาปัญหาที่คนไข้พบ และหาทางแก้ไข 4. เพื่อศึกษาถึงลักษณะของคนไข้กลุ่มที่มีความพอใจมากที่สุด และลักษณะของคนไข้กลุ่มที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด BC428 Research in Business Computer

16 เพื่อวางกรอบหรือแนวทางของการวิจัยครั้งนี้ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
6. ขอบเขตของการวิจัย เพื่อวางกรอบหรือแนวทางของการวิจัยครั้งนี้ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 7. สมมติฐานของการวิจัย เป็นการคาดการคำตอบของการวิจัยที่จะเป็นไปได้ในหัวข้อนั้น ๆ 8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หมายความว่า สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้าง หมายถึงผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากงานวิจัยชิ้นนี้เสร็จ เขียนอธิบายเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน 9. การทบทวนวรรณกรรม เป็นการศึกษาถึงเอกสารหรืองานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้อง BC428 Research in Business Computer

17 10. กรอบแนวความคิด เป็นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่ทำการศึกษาในงานวิจัย ตัวอย่างเช่น การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา สามารถเขียนกรอบแนวความคิดได้ ดังนี้ เพศ เกรดวิชาคอมพิวเตอร์ อายุ เกรดวิชาคณิตศาสตร์ BC428 Research in Business Computer

18 อธิบายความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้
11. นิยามคำศัพท์ อธิบายความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ อธิบาย โดยเปิดพจนานุกรม หรือ อ้างอิงในหนังสือบางเล่มที่เค้าได้กว่าไว้ 12. นิยามปฏิบัติการ อธิบายความหมายของคำศัพท์ ตามการใช้งานจริง โดยไม่จำเป็นต้องอ้างอิงตามพจนานุกรม BC428 Research in Business Computer

19 13. ระเบียบวิธีวิจัย โดยควรเขียนให้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
13. ระเบียบวิธีวิจัย โดยควรเขียนให้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะสร้างแบบสอบถามมีกี่ส่วน แต่ละส่วน ใช้ทำอะไรบ้าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล BC428 Research in Business Computer

20 14. ระยะเวลาของการทำวิจัย สร้างเป็น Gant chart เพื่อให้ดูกำหนดการทำงานต่าง ๆได้ง่ายขึ้น
ขั้นตอนการดำเนินงาน สัปดาห์ที่ 1 2 3 . 13 14 1. ศึกษาเอกสาร 2. สร้างแบบสอบถาม 3. ทดสอบแบบสอบถามเพื่อหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 5. กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล 6. สรุปผลการศึกษา 7. เขียนรายงานการวิจัย 8. รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ BC428 Research in Business Computer

21 15.รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายจะเขียนแยกเป็นหมวดหมู่ดังนี้ หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ BC428 Research in Business Computer

22 16. บรรณานุกรม ตัวอย่างแบบที่ 1 : ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์. กัลยา วานิชย์บัญชา.(2540) หลักสถิติ. พิมพ์ครั้งที่5 กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ตัวอย่างแบบที่ 2 : ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์. ปีที่พิมพ์. กัลยา วานิชย์บัญชา. หลักสถิติ. พิมพ์ครั้งที่5 กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวอย่างบรรณานุกรมในเว็บไซต์ : ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. วันที่สืบค้น, URL ของเว็บไซต์. กิตติ สิริพัลลภ. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548, จาก BC428 Research in Business Computer

23 ตัวอย่าง Proposal ภาคผนวก BC428 Research in Business Computer

24 Case Study จับกลุ่ม ๆ ละ 5 คน เพื่อ
คิดหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวกับ IT ประเภทงานวิจัย ผู้วิจัยหรือคณะผู้ดำเนินการวิจัย กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เครื่องมือวิจัย ระยะเวลาในการทำวิจัย(คร่าว ๆ ภายใน 1 เทอม) เก็บคะแนน ครั้งที่ 1 ให้เวลาทำ 15 นาที (ส่งในคาบเรียน) BC428 Research in Business Computer


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google