งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC428 Research in Business Computer 1 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การทำวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC428 Research in Business Computer 1 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การทำวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC428 Research in Business Computer 1 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การทำวิจัย

2 2 ความหมายของการวิจัย การวิจัย หมายถึง การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ ถ้วนตามหลักวิชา R = Recruitment & Efficiency E = Education & Efficiency S = Science & Stimulation E = Evaluation & Environment A = Aim & Attitude R = Result C = Curiosity H = Horizon

3 BC428 Research in Business Computer 3 การวิจัยคือ... การวิจัยเป็นเรื่องของการศึกษาค้นคว้าเพื่อพิสูจน์หรือหา คำตอบหรือข้อเท็จจริง การวิจัย คือ กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่เชื่อถือได้ การวิจัย หมายถึง การแสวงหาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้วยวิธีการเชิงวิชาศาสตร์ การวิจัย คือ การสืบเสาะค้นหาความจริง หรือการค้นหา ใหม่ในศาสตร์ของแขนงที่สนใจและที่เกี่ยวข้อง การวิจัย หมายถึง การศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ ได้มาซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

4 BC428 Research in Business Computer 4 ประเภทของงานวิจัย 1.แบ่งตามสาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ 2.แบ่งตามประโยชน์ของการวิจัย การวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์ การวิจัยประยุกต์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

5 BC428 Research in Business Computer 5 3.แบ่งตามระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง 4.แบ่งตามลักษณะข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ

6 BC428 Research in Business Computer 6 ขั้นตอนการวิจัย 1.การกำหนดปัญหาหรือหัวข้อของการวิจัย ที่มาของปัญหาหรือหัวข้อของการวิจัย อาจจะมาจาก ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน ชีวิตประจำวัน 2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเขียนวัตถุประสงค์จะต้องเขียนเป็นประโยคบอกเล่า เช่น เพื่อศึกษา...... เพื่อทราบ.......

7 BC428 Research in Business Computer 7 3. การทบทวนเอกสารหรือแนวคิด Literature review หมายถึงการศึกษาถึงเอกสาร ผลงานวิจัย หรือแนวคิดต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้จากที่ไหน??? 4. การตั้งสมมติฐานการวิจัย คาดคะเนคำตอบของการวิจัยที่จะศึกษาไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะลงมือทำจริง โดยการใช้ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ ทำการศึกษาค้นคว้า 5.กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ของการศึกษาแทนประชากร

8 BC428 Research in Business Computer 8 6. การสร้างเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่วนใหญ่เครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ แบบสอบถาม 7. การเก็บรวบรวมข้อมูล ต้องทดลองเก็บข้อมูลก่อน(Pretest หรือ Pilot test) ลงมือเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจริง 8. การวิเคราะห์ข้อมูล - การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา - การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 9. การสรุปผลการวิจัย เป็นการแสดงคำตอบของคำถามในการวิจัยครั้งนี้ 10. การเขียนรายงานการวิจัย จะมีทั้งหมด 5 บท คือ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 2 เอกสารหรือผลงานวิจัย บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล

9 BC428 Research in Business Computer 9 กำหนดปัญหา หรือหัวข้อการ วิจัย กำหนด วัตถุประ สงค์ ทบทวน เอกสาร หรือ แนวคิด ตั้งสม มติฐา น กำหนด ประชากร และกลุ่ม ตัวอย่าง สร้าง เครื่องมือ เก็บรวบรวม ข้อมูล เก็บ รวบรวม ข้อมูล วิเครา ะห์ ข้อมูล สรุป ผลการวิ จัย เขียน รายงาน การวิจัย ขั้นตอนการวิจัย

10 BC428 Research in Business Computer 10 ลักษณะงานวิจัยที่ดี 1.ไม่มีความเอนเอียง 2.มีเครื่องมือและวิธีเก็บข้อมูลที่เที่ยงตรงและ เชื่อถือได้ 3.ผู้วิจัยต้องมีความรู้ในเรื่องที่ทำวิจัย 4.งานวิจัยควรมีการเก็บข้อมูลใหม่ 5.มีการบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานอย่าง ถูกต้อง

11 BC428 Research in Business Computer 11 การเขียน Proposal Research Proposal คือ การกำหนดโครงร่าง ของงานวิจัยที่จะทำ โดยจะกล่าวถึงภาพรวม ของงานวิจัยที่จะทำ

12 BC428 Research in Business Computer 12 หัวข้อต่าง ๆ ใน Proposal 1.ชื่อโครงการวิจัย ควรตั้งชื่อ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ตั้งชื่อให้ครอบคลุมสิ่งต่าง ๆ ที่จะวิเคราะห์ กำหนดประชากรที่ใช้ให้ชัดเจนในชื่อเรื่อง ชื่อโครงการต้องประกอบด้วย –ตัวแปร –วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย –ส่วนขยาย(Context)

13 BC428 Research in Business Computer 13 ตัวอย่างชื่อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร การเปรียบเทียบ ทัศนคติต่อการเรียน วิชา BC428 ระหว่างนักศึกษาชายและ หญิง

14 BC428 Research in Business Computer 14 2. ประเภทงานวิจัย 3. ผู้วิจัยหรือคณะผู้ดำเนินการวิจัย 4. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย (กล่าวในบทที่ 2) –เกริ่นถึงความเป็นมาของเรื่องที่เลือกทำวิจัย –เหตุผลของการเลือกทำเรื่องนี้ (+เหตุผลสนับสนุนอย่างอื่น) –ปัญหาของเรื่องที่วิจัยชิ้นนี้(สิ่งที่ผู้ทำวิจัยมีข้อข้องใจหรือ สงสัย) 5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย คำที่ใช้เช่น เช่น เพื่อศึกษา เพื่อบรรยาย เพื่อสำรวจ เพื่อ เปรียบเทียบ เพื่ออธิบาย เพื่อวิเคราะห์ เพื่อประเมิน เป็นต้น เป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถเลือกเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้ วัตถุประสงค์ที่ตั้งมีหลายข้อได้ ควรเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อช่วยให้การทำงานทุก ขั้นตอนง่ายขึ้น ตั้งแต่การเก็บข้อมูล ตั้งคำถาม และการ วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

15 BC428 Research in Business Computer 15 “เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการเข้ารักษา และการให้บริการของโรงพยาบาลกรุงสยาม” ไม่ควรเขียนวัตถุประสงค์ว่าเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของ ผู้ป่วยต่อการเข้ารักษาและการให้บริการของโรงพยาบาล กรุงสยาม ควรแยกเป็นข้อ ๆ ตามที่ต้องการวิเคราะห์ เช่น 1. เพื่อศึกษาถึงระดับความพอใจของคนไข้เกี่ยวกับค่า รักษา การบริการ อาหาร เป็นต้น 2. เพื่อศึกษาถึงระดับและคุณภาพของการรักษา และการ บริการที่คนไข้คาดหวัง 3. เพื่อค้นหาปัญหาที่คนไข้พบ และหาทางแก้ไข 4. เพื่อศึกษาถึงลักษณะของคนไข้กลุ่มที่มีความพอใจมาก ที่สุด และลักษณะของคนไข้กลุ่มที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด

16 BC428 Research in Business Computer 16 6. ขอบเขตของการวิจัย เพื่อวางกรอบหรือแนวทางของการวิจัยครั้งนี้ให้มีความ ชัดเจนมากขึ้น 7. สมมติฐานของการวิจัย เป็นการคาดการคำตอบของการวิจัยที่จะเป็นไปได้ใน หัวข้อนั้น ๆ 8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หมายความว่า สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ทำ ประโยชน์อะไรได้บ้าง หมายถึงผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากงานวิจัยชิ้นนี้เสร็จ เขียนอธิบายเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน 9. การทบทวนวรรณกรรม เป็นการศึกษาถึงเอกสารหรืองานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้อง

17 BC428 Research in Business Computer 17 10. กรอบแนวความคิด เป็นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่ทำการศึกษาในงานวิจัย ตัวอย่างเช่น การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา สามารถเขียน กรอบแนวความคิดได้ ดังนี้ เพศ อายุ เกรดวิชา คณิตศา สตร์ เกรดวิชา คอมพิวเต อร์

18 BC428 Research in Business Computer 18 11. นิยามคำศัพท์ อธิบายความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ อธิบาย โดยเปิดพจนานุกรม หรือ อ้างอิงใน หนังสือบางเล่มที่เค้าได้กว่าไว้ 12. นิยามปฏิบัติการ อธิบายความหมายของคำศัพท์ ตามการใช้งาน จริง โดยไม่จำเป็นต้องอ้างอิงตามพจนานุกรม

19 BC428 Research in Business Computer 19 13. ระเบียบวิธีวิจัย โดยควรเขียนให้ครอบคลุม หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ –ประชากรที่ใช้ในการวิจัย –เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามที่ใช้ใน การเก็บข้อมูล ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะสร้าง แบบสอบถามมีกี่ส่วน แต่ละส่วน ใช้ทำอะไรบ้าง –การเก็บรวบรวมข้อมูล –การวิเคราะห์ข้อมูล

20 BC428 Research in Business Computer 20 14. ระยะเวลาของการทำวิจัย สร้างเป็น Gant chart เพื่อให้ดูกำหนดการทำงานต่าง ๆได้ง่ายขึ้น ขั้นตอนการดำเนินงาน สัปดาห์ที่ 123...1314 1. ศึกษาเอกสาร 2. สร้างแบบสอบถาม 3. ทดสอบแบบสอบถามเพื่อหาค่าความตรง เชิงเนื้อหา (Content Validity) และค่าความ เชื่อถือได้ (Reliability) 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 5. กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล 6. สรุปผลการศึกษา 7. เขียนรายงานการวิจัย 8. รายงานผลการศึกษาฉบับ สมบูรณ์

21 BC428 Research in Business Computer 21 15.รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย รายละเอียดของค่าใช้จ่ายจะเขียนแยกเป็น หมวดหมู่ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน 2.หมวดค่าใช้สอย 3.หมวดค่าวัสดุ

22 BC428 Research in Business Computer 22 16. บรรณานุกรม ตัวอย่างแบบที่ 1 : ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์. กัลยา วานิชย์บัญชา.(2540) หลักสถิติ. พิมพ์ครั้งที่5 กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ตัวอย่างแบบที่ 2 : ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์. ปีที่ พิมพ์. กัลยา วานิชย์บัญชา. หลักสถิติ. พิมพ์ครั้งที่5 กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2540. ตัวอย่างบรรณานุกรมในเว็บไซต์ : ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. วันที่ สืบค้น, URL ของเว็บไซต์. กิตติ สิริพัลลภ. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548, จาก http://www.ck2000.net/business- administration.htm

23 BC428 Research in Business Computer 23 ตัวอย่าง Proposal ภาคผนวก

24 BC428 Research in Business Computer 24 Case Study จับกลุ่ม ๆ ละ 5 คน เพื่อ คิดหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวกับ IT ประเภทงานวิจัย ผู้วิจัยหรือคณะผู้ดำเนินการวิจัย กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เครื่องมือวิจัย ระยะเวลาในการทำวิจัย(คร่าว ๆ ภายใน 1 เทอม) ให้เวลาทำ 15 นาที ( ส่งในคาบเรียน ) เก็บคะแนน ครั้งที่ 1


ดาวน์โหลด ppt BC428 Research in Business Computer 1 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การทำวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google