งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารช่วยทำให้การ บริการสะดวกขึ้น จัดทำโดย.. 1. เด็กหญิงปิยฉัตร ใจยะสาร ชั้น ม.1/8 เลขที่ 17 2. เด็กหญิงปาจรีย์ พานเหล็ก ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารช่วยทำให้การ บริการสะดวกขึ้น จัดทำโดย.. 1. เด็กหญิงปิยฉัตร ใจยะสาร ชั้น ม.1/8 เลขที่ 17 2. เด็กหญิงปาจรีย์ พานเหล็ก ชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารช่วยทำให้การ บริการสะดวกขึ้น จัดทำโดย.. 1. เด็กหญิงปิยฉัตร ใจยะสาร ชั้น ม.1/8 เลขที่ 17 2. เด็กหญิงปาจรีย์ พานเหล็ก ชั้น ม.1/8 เลขที่ 23 นำเสนอ... อาจารย์อรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่วยทำให้การบริการสะดวกขึ้น 1 การกำเนิดของคอมพิวเตอร์เมื่อประมาณห้าสิบกว่าปีที่แล้ว เป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่ยุคสารสนเทศในช่วงแรกมีการ นำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องคำนวณ แต่ต่อมาได้มี ความพยายามพัฒนาให้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญ สำหรับการจัดการข้อมูล เมื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้ ก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ที่มีขนาด เล็กลง แต่ประสิทธิภาพสูงขึ้น สภาพการใช้งาน จึงใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่และสังคมจึงมีมาก มีการเรียนรู้และ ใช้สารสนเทศกันอย่างกว้างขวาง ผลของเทคโนโลยี สารสนเทศโดยรวมกล่าวได้ดังนี้

3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่วยทำให้การบริการสะดวกขึ้น 2 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภาพความเป็นอยู่ของสังคม เมือง มีการพัฒนาใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อติดต่อสื่อสาร ให้สะดวกขึ้น มีการประยุกต์มาใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวก ภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควบคุมระบบ ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการกระจายไปทั่วทุกหนแห่ง แม้แต่ถิ่นทุรกันดาร ทำให้มีการกระจายโอการการเรียนรู้ มีการใช้ ระบบการเรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรู้ไปยังถิ่น ห่างไกล นอกจากนี้ในปัจจุบันมีความพยายามที่ใช้ระบบการ รักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนใน โรงเรียนมีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการ เรียนรู้ เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คำนวณระดับ คะแนน จัดชั้นเรียน

4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่วยทำให้การบริการสะดวกขึ้น 3 การเก็บรวมรวมข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำต่าง ๆ การตรวจวัด มลภาวะ ตลอดจนการใช้ระบบการตรวจวัดระยะไกลมาช่วย ที่ เรียกว่าโทรมาตร เป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ กิจการทางด้าน การทหารมีการใช้เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม มีการใช้ระบบป้องกัน ภัย ระบบเฝ้าระวังที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม การแข่งขัน ทางด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจำเป็นต้องหาวิธีการในการ ผลิตให้ได้มาก ราคาถูกลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามี บทบาทมาก มีการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการ การดำเนินการและยังรวมไปถึงการให้บริการกับลูกค้า เพื่อให้ซื้อ สินค้าได้สะดวกขึ้น

5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยทำ ให้การบริการสะดวกขึ้น 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ นักเรียนอาจเห็นพนักงานการไฟฟ้าไปที่บ้านพร้อมเครื่อง คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ใน การสอบที่มีผู้เข้าสอบจำนวนมากก็มีการใช้ดินสอดำระบาย ตามช่องที่เลือกตอบ เพื่อให้เครื่องอ่านเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ เมื่อไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าก็มีการใช้รหัสแท่ง (bar code) พนักงานจะนำสินค้าผ่านการตรวจของเครื่อง อ่านรหัสแท่งเพื่ออ่านข้อมูลการซื้อสินค้า เมื่อไปที่ ห้องสมุดก็พบว่าหนังสือมีรหัสแท่งเช่นเดียวกันการใช้รหัส แท่งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการ จัดการข้อมูล จะเห็นได้ว่าการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์สามารถเก็บได้หลายแบบ

6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่วยทำให้การบริการสะดวกขึ้น 5 เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทำให้การบริการ สะดวกขึ้น เมื่อมีการพัฒนาระบบจัดเก็บและ ประมวลผลข้อมูลทำให้การบริการต่าง ๆ มี หลากหลาย และสะดวกขึ้น เช่น ผู้ซื้อสินค้า สามารถสั่งซื้อสินค้าจากที่บ้าน สามารถ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ ได้ นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ดูคะแนน การสอบจากที่บ้าน สามารถถอนเงินได้จากทั้ง ธนาคารหรือตู้เอทีเอ็ม


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารช่วยทำให้การ บริการสะดวกขึ้น จัดทำโดย.. 1. เด็กหญิงปิยฉัตร ใจยะสาร ชั้น ม.1/8 เลขที่ 17 2. เด็กหญิงปาจรีย์ พานเหล็ก ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google