งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางพัฒนา ระบบบริการสุขภาพที่ 5 สูติกรรม. ข้อมูลทั่วไป เขตบริการสุขภาพที่ 5 ประกอบด้วย 8 จังหวัดภาค กลางตอนล่างนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางพัฒนา ระบบบริการสุขภาพที่ 5 สูติกรรม. ข้อมูลทั่วไป เขตบริการสุขภาพที่ 5 ประกอบด้วย 8 จังหวัดภาค กลางตอนล่างนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางพัฒนา ระบบบริการสุขภาพที่ 5 สูติกรรม

2

3 ข้อมูลทั่วไป เขตบริการสุขภาพที่ 5 ประกอบด้วย 8 จังหวัดภาค กลางตอนล่างนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

4

5 1. มีการผ่าตัด Caesarean Section จำนวนมากใน โรงพยาบาลขนาดใหญ่ และมีการส่งต่อมาก เป้าหมายบริการ คือ - เพิ่มศักยภาพการให้บริการ รพ. ระดับ M2 สมควร C/S ได้แก่ สามพราน อู่ทอง สังฆราชองค์ที่ 19 ( ท่าม่วง ) ทองผาภูมิ ชะอำและ บางสะพาน - ลดการ Refer สถานการณ์

6 2. การเกิด PPH เป็นเรื่องของการเฝ้าระวัง เป้าหมายบริการ คือ อัตราการเกิด PPH < 5% ในผู้ป่วยที่มี ความเสี่ยง สถานการณ์

7 ตารางแสดงข้อมูลบุคลากร ทรัพยากรและผลดำเนินงาน สาขาสูติกรรม รพช. แม่ข่าย (M2) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2556

8 บุคลากร สาม พรา น อู่ ทอง สังฆร าช องค์ ที 19 ( ท่า ม่วง ) ทอง ผา ภูมิ ชะ อำ บาง สะ พา น กุมารแพทย์ 233111 สูติแพทย์ 221111 วิสัญญีแพทย์ 000100 แพทย์ GP ( ใช้ทุน / ประจำบ้าน ) 358465 วิสัญญีพยาบาล 343313 พยาบาลอบรม ช่วยผ่าตัด 325111

9 ทรัพยากร สาม พรา น อู่ ทอง สังฆ ราช องค์ ที 19 ( ท่า ม่วง ) ทอง ผา ภูมิ ชะ อำ บาง สะ พา น จำนวนห้อง ผ่าตัด 133313 เครื่องดมยา 232303 โคมไฟผ่าตัด 133203 เครื่องมือผ่าตัด พื้นฐาน 59 คร บ 109

10 ทรัพยากร สาม พรา น อู่ ทอง สังฆ ราช องค์ ที่ 19 ( ท่า ม่วง ) ทอง ผา ภูมิ ชะ อำ บา ง สะ พา น จำนวนผู้ป่วยตก เลือดหลังคลอด 8226317118 จำนวนมารดาที่จะ C/S ทั้งหมด 3532785372960574 จำนวนมารดา C/S ที่ทำได้ 18727553760574

11 บุคลากร สาม พรานอู่ทอง สังฆรา ชองค์ ที 19 ( ท่า ม่วง ) ทอง ผาภูมิชะอำ บาง สะพา น กุมารแพทย์ 233111 สูติแพทย์ 221111 วิสัญญีแพทย์ 000100 แพทย์ GP ( ใช้ทุน / ประจำบ้าน ) 358465 วิสัญญีพยาบาล 343313 พยาบาลอบรมช่วย ผ่าตัด 325111

12 1. เพิ่มศักยภาพการผ่าตัด C/S ในระดับ M2 ปีละ ๑๐ % 2. ลดอัตรามารดาตกเลือดหลังคลอดในสถานบริการ ทุกระดับ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ เป้าประสงค์ / ผลลัพธ์ที่ต้องการ

13 1. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับ M2 ผ่าตัด C/S 2. เฝ้าระวังการเกิด PPH มาตรการสำคัญ

14 เป้าหมาย : ๑. พัฒนาเครือข่ายการดูแลในระดับเขต / ระดับจังหวัด ๒. พัฒนาระบบจัดสรรบุคลากร ( สูติ แพทย์ และ วิสัญญี ) ๓. พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันในเขตจังหวัด (Share Resource) ๔. จัดทำ CPG และนำไปใช้ ๕. พัฒนาระบบส่งต่อ และรับคืน ๖. ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด และพยาบาลในการการผ่าตัด C/S ๗. ฝึกสอนแพทย์ในการผ่าตัด C/S โรงพยาบาล M2 โครงการพัฒนาเครือข่ายมารดาคลอด ด้วยการผ่าตัด (C/S)

15 มาตรการ / กิจกรรมดำเนินการ ( บริหาร บริการ วิชาการ ) ๑. จัดให้มีระบบคลังเลือดที่มีประสิทธิภาพ ๒. มียาที่จำเป็นในกลุ่ม uterotonic drug เช่น Synto, Nalador ๓. กำหนดแนวทางการรับ - ส่งต่อผู้ป่วย PPH ๔. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ๕. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการลดอัตรามารดาตก เลือดหลังคลอด

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางพัฒนา ระบบบริการสุขภาพที่ 5 สูติกรรม. ข้อมูลทั่วไป เขตบริการสุขภาพที่ 5 ประกอบด้วย 8 จังหวัดภาค กลางตอนล่างนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google