งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางพัฒนา ระบบบริการสุขภาพที่ 5 สูติกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางพัฒนา ระบบบริการสุขภาพที่ 5 สูติกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางพัฒนา ระบบบริการสุขภาพที่ 5 สูติกรรม

2 แพทย์หญิงนลินี เดียววัฒนวิวัฒน์
แพทย์หญิงนลินี เดียววัฒนวิวัฒน์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

3 ข้อมูลทั่วไป เขตบริการสุขภาพที่ 5 ประกอบด้วย 8 จังหวัดภาคกลางตอนล่างนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

4

5 สถานการณ์ 1.มีการผ่าตัด Caesarean Section จำนวนมากในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และมีการส่งต่อมาก เป้าหมายบริการ คือ -เพิ่มศักยภาพการให้บริการ รพ.ระดับ M2 สมควร C/S ได้แก่ สามพราน อู่ทอง สังฆราชองค์ที่ 19 (ท่าม่วง) ทองผาภูมิ ชะอำและ บางสะพาน -ลดการ Refer

6 สถานการณ์ 2.การเกิด PPH เป็นเรื่องของการเฝ้าระวัง เป้าหมายบริการ

7 ตารางแสดงข้อมูลบุคลากร ทรัพยากรและผลดำเนินงาน สาขาสูติกรรม รพช
ตารางแสดงข้อมูลบุคลากร ทรัพยากรและผลดำเนินงาน สาขาสูติกรรม รพช.แม่ข่าย (M2) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2556

8 แพทย์ GP (ใช้ทุน/ประจำบ้าน) 5 8 4 6 วิสัญญีพยาบาล พยาบาลอบรมช่วยผ่าตัด
บุคลากร สามพราน อู่ทอง สังฆราชองค์ที19 (ท่าม่วง) ทองผาภูมิ ชะอำ บางสะ พาน กุมารแพทย์ 2 3 1 สูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์ แพทย์ GP (ใช้ทุน/ประจำบ้าน) 5 8 4 6 วิสัญญีพยาบาล พยาบาลอบรมช่วยผ่าตัด

9 1 3 2 5 9 ครบ จำนวนห้องผ่าตัด เครื่องดมยา โคมไฟผ่าตัด
ทรัพยากร สามพราน อู่ทอง สังฆราชองค์ที19 (ท่าม่วง) ทองผาภูมิ ชะอำ บางสะ พาน จำนวนห้องผ่าตัด 1 3 เครื่องดมยา 2 โคมไฟผ่าตัด เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน 5 9 ครบ

10 ทรัพยากร สามพราน อู่ทอง สังฆราชองค์ที่ 19 (ท่าม่วง) ทองผาภูมิ ชะอำ
บางสะพาน จำนวนผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอด 8 22 63 17 1 18 จำนวนมารดาที่จะ C/S ทั้งหมด 353 278 537 29 60 574 จำนวนมารดาC/S ที่ทำได้ 187 275 6

11 2 3 1 5 8 4 6 บุคลากร สามพราน อู่ทอง สังฆราชองค์ที19 (ท่าม่วง)
บุคลากร สามพราน อู่ทอง สังฆราชองค์ที19 (ท่าม่วง) ทองผาภูมิ ชะอำ บางสะพาน กุมารแพทย์ 2 3 1 สูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์ แพทย์ GP (ใช้ทุน/ประจำบ้าน) 5 8 4 6 วิสัญญีพยาบาล พยาบาลอบรมช่วยผ่าตัด

12 เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1.เพิ่มศักยภาพการผ่าตัด C/S ในระดับ M2 ปีละ ๑๐ % 2.ลดอัตรามารดาตกเลือดหลังคลอดในสถานบริการทุกระดับ ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐

13 มาตรการสำคัญ 1.พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับ M2 ผ่าตัด C/S
2.เฝ้าระวังการเกิด PPH

14 โครงการพัฒนาเครือข่ายมารดาคลอดด้วยการผ่าตัด(C/S)
เป้าหมาย: ๑. พัฒนาเครือข่ายการดูแลในระดับเขต / ระดับจังหวัด ๒. พัฒนาระบบจัดสรรบุคลากร (สูติ แพทย์ และ วิสัญญี) ๓. พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันในเขตจังหวัด (Share Resource) ๔. จัดทำ CPG และนำไปใช้ ๕. พัฒนาระบบส่งต่อ และรับคืน ๖. ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด และพยาบาลในการการผ่าตัด C/S ๗. ฝึกสอนแพทย์ในการผ่าตัดC/S โรงพยาบาล M2

15 โครงการลดอัตรามารดาตกเลือดหลังคลอด
มาตรการ/กิจกรรมดำเนินการ(บริหาร บริการ วิชาการ) ๑. จัดให้มีระบบคลังเลือดที่มีประสิทธิภาพ ๒. มียาที่จำเป็นในกลุ่ม uterotonic drug เช่น Synto, Nalador ๓. กำหนดแนวทางการรับ - ส่งต่อผู้ป่วย PPH ๔. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ๕. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางพัฒนา ระบบบริการสุขภาพที่ 5 สูติกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google