งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ฝุ่นจากกระบวนการ ผลิตอาหารสัตว์ เพื่อผลิตแอลกอฮอล์ อ. ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ อ. สุภเวท มานิยม ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ฝุ่นจากกระบวนการ ผลิตอาหารสัตว์ เพื่อผลิตแอลกอฮอล์ อ. ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ อ. สุภเวท มานิยม ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ฝุ่นจากกระบวนการ ผลิตอาหารสัตว์ เพื่อผลิตแอลกอฮอล์ อ. ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ อ. สุภเวท มานิยม ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ทีมงานวิจัย นักศึกษานายเอกรักษ์ สำราญถิ่น อาจารย์พี่เลี้ยงอ. ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ อ. สุภเวท มานิยม ผู้ประสานงานโรงงานคุณสิทธา จงศิริการค้า

3 ที่มาของแนวคิดวิจัย จากผลการตรวจประเมินโรงงาน พบว่าฝุ่นจาก กระบวนการผลิตเป็นปัญหาสำคัญของโรงงาน ที่ ลดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร แนวทางแก้ไขปัญหาที่แนะนำทางโรงงาน  เปลี่ยนใบมีดเครื่องบดแบบค้อนเพื่อลดเวลาการ บด ทำให้เกิดฝุ่นน้อยลง  ทำเครื่องดูดฝุ่นและเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น แล้วนำฝุ่น ผสมกลับเข้าไปใหม่ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีฝุ่นในถุงเก็บฝุ่น ที่ไม่อาจ นำกลับไปผสมกับอาหารสัตว์ได้ เพราะอาจ หมดอายุแล้ว จึงควรหาวิธีนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แทนที่จะฝังกลบหรือเผาทำลาย

4 ที่มาของแนวคิดวิจัย ( ต่อ ) ปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาแพงในปัจจุบัน ทำให้ ต้องหาทางเลือกใหม่ในการหาแหล่งพลังงาน ทดแทน ต้องการทราบสัดส่วนปริมาณของ คาร์โบไฮเดรต, ไขมัน, โปรตีน, พลังงาน ของฝุ่นที่เก็บได้ จาก proximate analysis เพื่อพิจารณาว่าเหมาะสมในการผสม กลับเข้าไปในสูตรอาหารหรือไม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาฯ เคยดำเนินการ ศึกษาการผลิตแอลกอฮอล์จากลำไยอบแห้งที่ หมดอายุ พบระดับการผลิตที่ 5-6% (v/v) การเปลี่ยน สารตั้งต้นใหม่เป็นฝุ่นจากการผลิตอาหารสัตว์ จะ เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อวิเคราะห์ฝุ่นที่เก็บได้ว่ามีสัดส่วนสารอาหาร เท่าใด เพื่อใช้กลุ่มของเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถผลิต เอนไซม์อะไมเลส, ไซลาเนส หรือเซลลูเลส มาช่วย ย่อยสลายฝุ่นให้ได้น้ำตาลและเปปไตด์โมเลกุลเล็ก ที่ จุลินทรีย์ผลิตแอลกอฮอล์นำไปใช้ได้ เพื่อเปรียบเทียบการย่อยสลายฝุ่นด้วยเชื้อจุลินทรีย์ กับกรดเข้มข้น ในแง่ประสิทธิภาพการผลิต แอลกอฮอล์และความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์แอลกอฮอล์ที่ผลิตได้ว่าประกอบไปด้วย สัดส่วนของแอลกอฮอล์โมเลกุลเล็ก เช่น เอทานอล, ไอโซโพรพานอล หรือบิวทานอล และกรดอินทรีย์ เช่น กรดโพรพาโนอิก และบิวทาโนอิก เท่าใด

6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อนำมวลชีวภาพของจุลินทรีย์ผลิตแอลกอฮอล์ที่ ได้ไปทดสอบความสามารถในการผลิต R- phenylacetylcarbinol (PAC) ที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิต เอฟรีดริน (ephedrine) และซูโดเอฟรีดริน (pseudoephedrine) ที่ใช้บรรเทาอาการหืดและอาการคัด จมูก จาก กรดไพรูวิก (pyruvic acid) และ เบนซาลดีไฮด์ (benzaldehyde) เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสิ่งไร้ค่า เป็นทางเลือกหนึ่งใน การเพิ่มรายได้ของโรงงาน

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทราบสัดส่วนสารอาหารในฝุ่นที่เก็บได้ สามารถผลิตน้ำตาลและเปปไตด์โมเลกุลเล็กจากฝุ่น ที่เก็บได้และนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิต แอลกอฮอล์ได้ ได้ข้อมูลเปรียบเทียบการย่อยสลายฝุ่นด้วย เชื้อจุลินทรีย์กับกรดเข้มข้น ในแง่ประสิทธิภาพการ ผลิตแอลกอฮอล์และความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ทราบสัดส่วนของแอลกอฮอล์และกรดอินทรีย์ชนิด ต่างๆ ที่ผลิตได้ ได้ข้อมูลระดับการผลิต PAC จากมวลชีวภาพ โรงงานมีรายได้เสริมจากการผลิตแอลกอฮอล์และ มวลชีวภาพ


ดาวน์โหลด ppt การใช้ฝุ่นจากกระบวนการ ผลิตอาหารสัตว์ เพื่อผลิตแอลกอฮอล์ อ. ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ อ. สุภเวท มานิยม ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google