งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์เพื่อสังคม (Social Software )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์เพื่อสังคม (Social Software )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์เพื่อสังคม (Social Software )

2 ชนิดของเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเครื่องมือซอฟต์แวร์สังคม เช่น 1.เครื่องมือเพื่อการสื่อสาร แบ่งออกเป็น Asynchronous และ Synchronous แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ - เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารสองฝ่ายไม่พร้อมกัน (Asynchronous) คือไม่จำเป็นต้องอยู่ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกัน - เครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารคนสองคนหรือเป็นกลุ่ม แบบสองฝ่ายพร้อมกัน (Synchronous ) 2. เครื่องมือเพื่อการสร้างการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพื่อการใช้ข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งให้ความรู้ และสร้างความรู้ใหม่ เช่น Wiki , Blog เป็นต้น

3 ตัวอย่างเครื่องมือทางสังคมต่างๆ
Blog คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ ใน blog นั้นจะมีเนื้อหาเป็นเรื่องใดก็ได้ หรือสิ่งที่ตนเองสนใจต่าง ๆ Blog จะมีลักษณะบางประการที่แตกต่างจากเว็บเพจมาตรฐานทั่วไป Blog จะมีอุปกรณ์ที่จะช่วยให้สร้างหน้าเว็บใหม่ได้ง่าย Blog แตกต่างจากเว็บอื่น ๆ อย่างไร - Blog จะมีลักษณะบางประการที่แตกต่างจากเว็บเพจมาตรฐานทั่วไป Blog จะมีอุปกรณ์ที่จะช่วยให้สร้างหน้าเว็บให้สร้างหน้าเว็บใหม่ได้ง่าย

4 ตัวอย่างเว็บ blog

5 Wiki อ่านออกเสียง "wicky", "weekee" หรือ "veekee" เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถสร้างและแก้ไขหน้าเว็บเพจขึ้นมาใหม่ผ่านทางบราวเซอร์ โดยไม่ต้องสร้างเอกสาร html Wikipedia เป็นระบบสารานุกรมสาธารณะ ที่ทุกคนสามารถใส่ข้อมูลลงไปได้ รองรับภาษามากกว่า 70 ภาษารวมทั้งภาษาไทย

6 หน้าจอหลักของ wikipedia

7 Instant Messaging เป็นการอนุญาตให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลบนเครือข่ายที่เป็นแบบ Relative privacy ( ออกจะเป็นส่วนตัว ) เช่น MSN Messenger เป็นต้น

8 ปัจเจกวิธาน (Folksonomy) ก่อนหน้าการกำเนิดขึ้นของปัจเจกวิธาน โดยทั่วไปแล้ว ได้มีการจัดกลุ่มการจัดระเบียบและค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปมี 3 แบบ คือ ค้นหาในเนื้อความ (Text Search) เรียงเนื้อหาตามลำดับเวลา (Chronological) แยกตามกลุ่มประเภท (Category, Classification)

9 ค้นหาในเนื้อความGoogle ที่ก่อตั้งโดย Sergery Brin และ Larry Page ได้ออกแบบเพื่อจัดอันดับความสำคัญของเว็บโดยคำนวณจากการนับ Link จากเว็บอื่นที่ชี้มาที่เว็บหนึ่ง ๆเป็นที่น่าติดตามว่าจะมีเทคนิควิธีในการค้นหาข้อมูลใหม่ ๆ อย่างไรต่อไปเรียงเนื้อหาตามลำดับเวลา (Chronological)เนื้อหาข้อมูลจะถูกจัดเก็บเรียงลำดับเวลาโดยแสดงตามเวลาใหม่ล่าสุดก่อน เช่น เว็บไซต์ประเภทข่าว อย่าง CNN, BBC และ google news แยกตามกลุ่มประเภท (Category, Classification)การจัดระเบียบแบบนี้ยึดเอาหัวข้อเป็นหลัก แล้วแยกประเภทออกไป

10 ข้อมูลที่มีมากมายบนอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดปัญหาในการจัดระเบียบและค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ซึ่ง ปัจเจกวิธาน เป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดการข่าวสารความรู้สำหรับปัจเจกบุคคลอันนำมาซึ่งประโยชน์อันกว้างขวางในการศึกษาความสนใจและพฤติกรรมของกลุ่มชนหรือสังคมโดยรวมได้

11 ปัญหาที่พบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต
เนื้อหามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรายวัน การค้นหาข้อมูลที่ตรงตามความต้องการมากที่สุดทำได้ยาก เนื่องจากเนื้อหาที่มีจำนวนมาก การค้นหาข้อมูลเฉพาะด้านที่ขึ้นกับความสนใจของผู้ทำการค้นไม่ตรงจุด ข้อมูลที่พบอาจจะขาดความน่าเชื่อถือ การใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์เพื่อสังคมขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้และหาข้อมูลผ่านจากซอฟแวร์พวกนี้มากกว่า ไม่ขึ้นอยู่กับตัวซอฟแวร์เพราะได้กล่าวในแต่ละชนิดในขั้นต้นแล้ว


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์เพื่อสังคม (Social Software )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google