งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Working Effectively YOUTH Trainer: Pastor Glenn Lim Basic Module 1 with.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Working Effectively YOUTH Trainer: Pastor Glenn Lim Basic Module 1 with."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Working Effectively YOUTH Trainer: Pastor Glenn Lim Basic Module 1 with

2 Glenn Lim เป็นเพื่อนกับ ศจ. เกลนน์ ลิม ได้บน Facebook

3 Glenn Lim Consultancy Pte Ltd © 20103

4 4

5 Socrates (399 B.C.) นักปรัชญาโซเครติส “ Our youth now love luxury; have bad manners, contempt for authority, and they show disrespect for elders...They contradict their parents, chatter before company and tyrannize their teachers!… ” “ วัยรุ่นชอบความฟุ่มเฟือย มารยาทไม่ดี ต่อต้านสิทธิอำนาจ ขาดความเคารพต่อผู้ใหญ่.. ชอบที่จะต่อต้านพ่อแม่ ปากไวต่อหน้า กลุ่ม และ กบฏต่อคุณครู Copyright © 2014, GLC Pte Ltd5 Who said this famous statement?

6 In this session we will learn the Development Process & Stages of YOUTH ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เรื่อง ขบวนการและ ระดับของแต่ละช่วง ของการพัฒนา วัยรุ่น 6Copyright © 2010, GLC Pte Ltd

7 4 Developmental Domains Physical Changes การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย Puberty, self consciousness, sexual awareness etc การพัฒนาการทางเพศ ความรู้สึกต่อตนเอง มีความสนใจเรื่องเพศ... Cognitive Changes - การเปลี่ยนแปลงทางความคิด Intellectual capacity, mental processing etc มีปริมาณความรอบรู้ การใช้กระบวนการความคิด Social Changes- การเปลี่ยนแปลงทางสังคม Friends, environment, life transitions etc มีเพื่อน สิ่งแวดล้อม ชีวิตที่เปลี่ยนไป Emotional Changes - การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ Mood swings, easily affected by events, remarks etc อารมณ์ผันแปลง่าย กระทบกระเทือนได้ง่ายจากรอบข้าง แสดงความคิดเห็น 7Copyright © 2010, GLC Pte Ltd

8 8 “Social-Emotional Competencies” ความมั่นคงทางสังคม และ อารมณ์ SEC Self Awareness สนใจ ตัวเอง Self Management จัดการตนเอง Social Awareness ตื่นตัวทางสังคม Relationship Management จัดการเรื่องความสัมพันธ์ Responsible Decision Making รับผิดชอบการ ตัดสินใจ A very important part in Character Development เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนานิสัยพื้นฐาน

9 Copyright © 2010, GLC Pte Ltd9 Age GroupDescriptionPsychosocial Task 6 – 12 yrs 13 – 19 yrs 20 – 25 yrs 25 – 55 yrs 55 – 75 yrs Childhood วัยเด็ก Adolescence วัยรุ่น Young Adulthood วัยผู้ใหญ่ Middle Adulthood วัยกลางคน Late Adulthood วัยแก่ Industry เริ่มพัฒนา Identity / Individualism อัตลักษณ์ และ ปัจเจกบุคคล Intimacy ความใกล้ชิด Investment การลงทุน Integrity มีจริยธรรม Psychosocial Development การพัฒนาทางจิตวิทยา the way they relate to their ‘world’ การที่ปฏิสัมพันธ์กับโลกส่วนตัว

10 (Childhood - วัยเด็ก ) 6 – 12 years (Childhood - วัยเด็ก ) Phase of “EQUIPPING” ช่วงของการเตรียมพร้อม 10Copyright © 2010, GLC Pte Ltd

11 (Teenagehood - วัยรุ่น ) 13 – 19 years (Teenagehood - วัยรุ่น ) Phase of “EXPLORATION” ช่างของการค้นหา 11Copyright © 2010, GLC Pte Ltd

12 (Young Adulthood - วัยผู้ใหญ่ ) 20 – 25 years (Young Adulthood - วัยผู้ใหญ่ ) Phase of “ESTABLISHING” ช่วงของการสร้างตัว 12Copyright © 2010, GLC Pte Ltd

13 “A ship is safe in harbor, but that's not what ships are built for” เรือนั้นปลอดภัยเมื่อจอดอยู่ในท่า แต่เรือไม่ได้สร้างให้จอดอยู่ในท่า William Shedd 13Copyright © 2010, GLC Pte Ltd

14 Psycho-Social Development Framework โครงสร้างของการพัฒนาทาง สังคม - จิตวิทยา 14 Early Adolescent (8 – 12yrs) Middle Adolescent (12 – 16yrs) Late Adolescent (16 – 20yrs) Cognitive ความรอบรู้ Concrete thinking มีความคิดตรงๆ Functioning The ‘Event’ Lens Abstract thinking, มีความคิดจินตนาการ Experiencing The ‘Relational’ Lens Critical thinking, มีความคิดเฉพาะ Reasoning The ‘Logic’ Lens Social สังคม Classification (based on Appearance and Actions) Egocentrism (Self-consciousness; Discover self through relationships) Interpretation (Analyze & judge actions based on personal value system) Emotional อารมณ์ Based on ‘Actions’ and ‘Reactions’ of others Self-Critical appraisal based on Identity Strive to find coherency & meaning between objective / subjective Moral – จริยธรรม Good BehaviourGood MotivesGood Ideas (Idealistic) One-Word Summary สรุปเป็น คำเดียว WHAT?WHO?WHY? Copyright © 2010, GLC Pte Ltd

15 Spiritual Development Framework โครงสร้งของการพัฒนาการทางจิต วิญญาณ 15 Early Adolescent (8 – 12yrs) Middle Adolescent (12 – 16yrs) Late Adolescent (16 – 20yrs) Spiritual Impact ผลกระทบ ฝ่ายวิญญาณ God is POWERFUL A God of action & happenings, omni-hood… God is PERSONAL A God of love, a Friend who cares, kind, ever-present… God is PURPOSEFUL A God of order, meaning, destiny… Engaging Youth การเข้า ร่วมของ วัยรุ่น EVENTS based (Activities, Adventure, Action etc) EXPERIENTIAL based (Relationships, Community, Time, Affection etc) ENGAGEMENT based (Cognitively appealing, Discourse, Table-Talks etc) Discipling Issues ประเด็น การส้ราง สาวก WHAT does God do/ is doing? God is powerful, big… He heals, transforms, provides… Nature & Names of God WHO is God to me and others? God of Abraham, Isaac, Jacob.. Personal Intimacy, Worship Cell based discipleship WHY does God do the things He does? God is Eternal, Alpha/Omega… Why is there suffering? Why pray still not healed? How can we change the world for God? Values ค่านิยม Faith Obedience Fear of the Lord Faithfulness Loving God and others Trust Loyalty Purpose Mission in life Copyright © 2010, GLC Pte Ltd

16 Experiential- ชอบทดลอง Youths want an experience, not just information วัยรุ่นต้องการประสพการณ์ ไม่เอาข้อมูลอย่างเดียว Participatory - มีส่วนร่วม Youths want to participate in outcomes, not just being passive by-standers วัยรุ่นต้องการมีส่วนร่วมในผลลัพธ์ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ชม Imagery-Driven - ต้องการสร้ง ภาพพจน์ Youths are driven by imagery, stories, symbols, vision ถูกขับเคลื่อนโดยจินตนาการ เรื่องราว สัญลักษณ์ นิมิตร Connectedness - ต้องการมี ความผูกพัน Youths want to connect relationally and work in community วัยรุ่นต้องการที่จะมีความผูกพันกันแบบมีเหตุผล และการเข้าทำงานร่วมใน สังคม 16 YOUTH วัยรุ่นฮี โร่ Copyright © 2010, GLC Pte Ltd

17 CARECARE Ommunicate - การสื่อสาร ffirm espect mpower 17Copyright © 2010, GLC Pte Ltd Always find opportunities to dialog with them; Share reflections, lessons learnt etc. Listen without judgment, but with understanding. พยายามหาโอกาสที่จะสนธนา ร่วม แบ่งปันข้อคิด บทเรียนที่ได้รับ ฯลฯ การฟังโดยไม่มีการพิพากษา แต่มีความเข้าใจ Always draw out & acknowledge positive qualities, strengths & values, positive attitudes & behaviours. ควรหาประเด็นหลัก และ เน้นเรื่องคุณสมบัติทางบวก ข้อดี และ ค่านิยม ท่าทีและพฤติกรรมที่ดี Respect their feelings, opinions, personal space, personality. Model to them what it means to ‘do to others what you want others to do to you’. ให้เกียรติความรู้สึก ความเห็น พื้อนที่ส่วนตัว บุคคลิก เป็น แบบอย่างให้เขาเห็นที่จะกระทำต่อผู้อื่น เช่นเดียวกับที่ให้ผู้อื่น กระทำต่อตนเอ ง Entrust them with responsibilities to create ownership, sense of achievement, opportunities for personal growth etc. ให้ความไว้วางใจต่อเขา และมีความรับผิดชอบแบบมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความรู้สึกที่ประสพความสำเร็จ เปิดโอกาสให้มีความเติบโตภายใน

18 Glenn Lim เป็นเพื่อนกับ ศจ. เกลนน์ ลิม ได้บน Facebook

19 Copyright © 2010, GLC Pte Ltd19

20 EXTRA SLIDES Please DO NOT Translate, Thank You! Copyright © 2010, GLC Pte Ltd20

21 Copyright © 2010, GLC Pte Ltd21

22 Psycho-Social Development Framework โครงสร้างของการพัฒนาทาง สังคม - จิตวิทยา 22 Early Adolescent (8 – 12yrs) Middle Adolescent (12 – 16yrs) Late Adolescent (16 – 20yrs) Cognitive ความรอบรู้ Concrete thinking มีความคิดตรงๆ Functioning The ‘Event’ Lens Abstract thinking, มีความคิดจินตนาการ Experiencing The ‘Relational’ Lens Critical thinking, มีความคิดเฉพาะ Reasoning The ‘Logic’ Lens Social สังคม Classification (based on Appearance and Actions) Egocentrism (Self-consciousness; Discover self through relationships) Interpretation (Analyze & judge actions based on personal value system) Emotional อารมณ์ Based on ‘Actions’ and ‘Reactions’ of others Self-Critical appraisal based on Identity Strive to find coherency & meaning between objective / subjective Moral – จริยธรรม Good BehaviourGood MotivesGood Ideas (Idealistic) One-Word Summary สรุปเป็น คำเดียว WHAT? อะไร WHO? ใคร WHY? ทำไม Copyright © 2010, GLC Pte Ltd

23 23 Early Adolescent (8 – 12yrs) Middle Adolescent (12 – 16yrs) Late Adolescent (16 – 20yrs) Spiritual Impact ผลกระทบ ฝ่ายวิญญาณ God is POWERFUL A God of action & happenings, omni-hood… God is PERSONAL A God of love, a Friend who cares, kind, ever-present… God is PURPOSEFUL A God of order, meaning, destiny… Engaging Youth วัยรุ่นเข้า ร่วม EVENTS based (Activities, Adventure, Action etc) EXPERIENTIAL based (Relationships, Community, Time, Affection etc) ENGAGEMENT based (Cognitively appealing, Discourse, Table-Talks etc) Discipling Issues การสร้ง สาวก WHAT does God do/ is doing? God is powerful, big… He heals, transforms, provides… Nature & Names of God WHO is God to me and others? God of Abraham, Isaac, Jacob.. Personal Intimacy, Worship Cell based discipleship WHY does God do the things He does? God is Eternal, Alpha/Omega… Why is there suffering? Why pray still not healed? How can we change the world for God? Values ค่านิยม Faith Obedience Fear of the Lord Faithfulness Loving God and others Trust Loyalty Purpose Mission in life Copyright © 2010, GLC Pte Ltd Psycho-Social Development Framework โครงสร้างของการพัฒนาทาง สังคม - จิตวิทยา


ดาวน์โหลด ppt Working Effectively YOUTH Trainer: Pastor Glenn Lim Basic Module 1 with.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google