งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ให้ความช่วยเหลือ (MENTOR) ผู้นำนวัตกรรม (INNOVATOR) ผู้แทนหน่วยงาน / นายหน้า (BROKER) ผู้ส่งเสริมสนับสนุน (FACILITATOR) ผู้ติดตามงาน (MONITOR) ผู้ผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ให้ความช่วยเหลือ (MENTOR) ผู้นำนวัตกรรม (INNOVATOR) ผู้แทนหน่วยงาน / นายหน้า (BROKER) ผู้ส่งเสริมสนับสนุน (FACILITATOR) ผู้ติดตามงาน (MONITOR) ผู้ผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ให้ความช่วยเหลือ (MENTOR) ผู้นำนวัตกรรม (INNOVATOR) ผู้แทนหน่วยงาน / นายหน้า (BROKER) ผู้ส่งเสริมสนับสนุน (FACILITATOR) ผู้ติดตามงาน (MONITOR) ผู้ผลิต (PRODUCER) ผู้ประสานงาน (COORDINATOR) ผู้อำนวยการ (DIRECTOR) บทบาทหัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย

2 ผู้ให้ความช่วยเหลือ ( MENTOR) 1. ทำความเข้าใจตัวเองและผู้อื่น (Understanding self and others) 2. สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Communicating effectively) 3. พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (Developing subordinates)

3 ผู้ส่งเสริมสนับสนุน (FACILITATOR) 1. สร้างทีมงาน (Building teams) 2. ใช้วิธีการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม (Using participative decision making) 3. บริหารจัดการความขัดแย้ง (Managing conflict)

4 ผู้ติดตามงาน (MONITOR) 1. ติดตามผลการดำเนินงานของปัจเจกบุคคล (Monitoring personal performance) 2. ติดตามผลการดำเนินงานที่ทำร่วมกัน (Managing collective performance) 3. ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กร (Managing organizational performance)

5 ผู้ประสานงาน (COORDINATOR) 1. บริหารจัดการโครงการ (Managing projects) 2. ออกแบบวางแผนงาน (Designing work) 3. บริหารจัดการข้ามภารกิจหน้าที่ของตน (Managing across functions)

6 ผู้อำนวยการ (DIRECTOR) 1. กำหนดวิสัยทัศน์ วางแผน และกำหนดเป้าหมาย (Visioning planning and goal setting) 2. ออกแบบและจัดองค์กร (Designing and organizing) 3. มอบหมายหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล (Delegating effectively)

7 ผู้ผลิต (PRODUCER) 1. ทำงานอย่างมีประสิทธิผล (Working productively) 2. เสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี (Fostering a productive work environment) 3. บริหารจัดการเวลาและความกดดัน (Managing time and stress)

8 ผู้แทนหน่วยงาน / นายหน้า (BROKER) 1. สร้างและรักษาฐานอำนาจ (Building and maintaining a power base) 2. เจรจาข้อตกลงและพันธสัญญา (Negotiating agreement and commitment) 3. นำเสนอแนวความคิด (Presenting Ideas)

9 ผู้นำนวัตกรรม (INNOVATOR) 1. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Living with change) 2. คิดอย่างสร้างสรรค์ (Thinking creatively) 3. ริเริ่มการเปลี่ยนแปลง (Creating change)

10 MENTORINNOVATOR BROKERFACILITATOR MONITOR PRODUCER COORDINATOR DIRECTOR Flexibility Control ExternalInternal 1. Understanding self and others 2. Communicating effectively 3. Developing subordinates 1. Building teams 2. Using participative decision making 3. Managing conflict 1. Monitoring personal performance 2. Managing collective performance 3. Managing organizational performance 1. Managing projects 2. Designing work 3. Managing across functions 1. Visioning planning and goal setting 2. Designing and organizing 3. Delegating effectively 1. Working productively 2. Fostering a productive work environment 3. Managing time and stress 1. Building and maintaining a power base 2. Negotiating agreement and commitment 3. Presenting Ideas 1. Living with change 2. Thinking creatively 3. Creating change OPEN SYSTEMS MODEL RATIONAL GOAL MODEL INTERNAL PROCESS MODEL HUMAN RELATIONS MODEL Robert E. Quinn, Sue R. Faerman, Michael P. Thompson, Michael R. McGrath; BECOMING A MASTER MANAGER :A COMPETENG FRAMEWORK. John Willey Sons, Inc, New York, 1996. P16

11 สมรรถนะหลักของนัก บริหาร

12 สร้าง วิสัยทัศน์ร่วม เรียนรู้ที่จะทำงาน ร่วมกัน พัฒนากรอบ ความคิด พัฒนาตนเอง ให้สมบูรณ์ กรอบความคิด การ ปฏิบัติ คิดอย่าง เป็นระบบ แต่ละบุคคล เป็นทีม การพัฒนานักบริหาร : ร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

13 4. สมรรถนะหลักของนักบริหาร : หัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย การบริหารคน การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความรู้ในการ บริหาร การบริหารอย่าง มืออาชีพ การบริหารคนการบริหารแบบมุ่งผลสำฤทธิ์ความรู้ในการ บริหาร การบริหารอย่าง มืออาชีพ 1 การปรับตัว และ ความยืดหยุ่น Adaptability and Flescibility 2 ทักษะในการ สื่อสาร Communicati on 3 การ ประชาสัมพันธ์ Collabarative ness 1 การบริหารการเปลี่ยนแปลง Managing change 2 การมีจิตมุ่งบริการ Customer Service Orientation 3 การวางแผนกลยุทธ์ Strategic Planing 1 รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ Accountability 2 การทำงานให้ บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ Achieving Result 3 การบริหาร ทรัพยากร Managing Resources 1 การตัดสินใจ Decision Making 2 การคิดเชิงกล ยุทธ์ Thinking 3 ความเป็นผู้นำ Leaderships การบริหารคนความรู้ในการ บริหาร


ดาวน์โหลด ppt ผู้ให้ความช่วยเหลือ (MENTOR) ผู้นำนวัตกรรม (INNOVATOR) ผู้แทนหน่วยงาน / นายหน้า (BROKER) ผู้ส่งเสริมสนับสนุน (FACILITATOR) ผู้ติดตามงาน (MONITOR) ผู้ผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google