งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย
ผู้ให้ความช่วยเหลือ (MENTOR) ผู้นำนวัตกรรม (INNOVATOR) ผู้ส่งเสริมสนับสนุน (FACILITATOR) ผู้แทนหน่วยงาน/นายหน้า (BROKER) ผู้ติดตามงาน (MONITOR) ผู้ผลิต (PRODUCER) ผู้ประสานงาน (COORDINATOR) ผู้อำนวยการ (DIRECTOR)

2 ผู้ให้ความช่วยเหลือ (MENTOR)
1. ทำความเข้าใจตัวเองและผู้อื่น (Understanding self and others) 2. สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Communicating effectively) 3. พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (Developing subordinates)

3 ผู้ส่งเสริมสนับสนุน (FACILITATOR)
1. สร้างทีมงาน (Building teams) 2. ใช้วิธีการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม (Using participative decision making) 3. บริหารจัดการความขัดแย้ง (Managing conflict)

4 ผู้ติดตามงาน (MONITOR)
1. ติดตามผลการดำเนินงานของปัจเจกบุคคล (Monitoring personal performance) 2. ติดตามผลการดำเนินงานที่ทำร่วมกัน (Managing collective performance) 3. ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กร (Managing organizational performance)

5 ผู้ประสานงาน (COORDINATOR)
1. บริหารจัดการโครงการ (Managing projects) 2. ออกแบบวางแผนงาน (Designing work) 3. บริหารจัดการข้ามภารกิจหน้าที่ของตน (Managing across functions)

6 ผู้อำนวยการ (DIRECTOR)
1. กำหนดวิสัยทัศน์ วางแผน และกำหนดเป้าหมาย (Visioning planning and goal setting) 2. ออกแบบและจัดองค์กร (Designing and organizing) 3. มอบหมายหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล (Delegating effectively)

7 ผู้ผลิต (PRODUCER) 1. ทำงานอย่างมีประสิทธิผล (Working productively) 2. เสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี (Fostering a productive work environment) 3. บริหารจัดการเวลาและความกดดัน (Managing time and stress)

8 ผู้แทนหน่วยงาน/นายหน้า (BROKER)
1. สร้างและรักษาฐานอำนาจ (Building and maintaining a power base) 2. เจรจาข้อตกลงและพันธสัญญา (Negotiating agreement and commitment) 3. นำเสนอแนวความคิด (Presenting Ideas)

9 ผู้นำนวัตกรรม (INNOVATOR)
1. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Living with change) 2. คิดอย่างสร้างสรรค์ (Thinking creatively) 3. ริเริ่มการเปลี่ยนแปลง (Creating change)

10 Flexibility MENTOR INNOVATOR FACILITATOR BROKER Internal External
1. Understanding self and others 2. Communicating effectively 3. Developing subordinates 1. Living with change 2. Thinking creatively 3. Creating change OPEN SYSTEMS MODEL HUMAN RELATIONS MODEL MENTOR INNOVATOR 1. Building and maintaining a power base 2. Negotiating agreement and commitment 3. Presenting Ideas 1. Building teams 2. Using participative decision making 3. Managing conflict FACILITATOR BROKER Internal External MONITOR PRODUCER 1. Monitoring personal performance 2. Managing collective performance 3. Managing organizational performance 1. Working productively 2. Fostering a productive work environment 3. Managing time and stress DIRECTOR COORDINATOR 1. Managing projects 2. Designing work 3. Managing across functions 1. Visioning planning and goal setting 2. Designing and organizing 3. Delegating effectively RATIONAL GOAL MODEL INTERNAL PROCESS MODEL Control Robert E. Quinn , Sue R. Faerman , Michael P. Thompson , Michael R. McGrath; BECOMING A MASTER MANAGER :A COMPETENG FRAMEWORK . John Willey Sons , Inc , New York , P16

11 สมรรถนะหลักของนักบริหาร

12 คิดอย่างเป็นระบบ สร้าง เรียนรู้ที่จะทำงาน วิสัยทัศน์ร่วม ร่วมกัน
การพัฒนานักบริหาร : ร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้าง วิสัยทัศน์ร่วม เรียนรู้ที่จะทำงาน ร่วมกัน เป็นทีม คิดอย่างเป็นระบบ พัฒนากรอบ ความคิด พัฒนาตนเอง ให้สมบูรณ์ แต่ละบุคคล กรอบความคิด การปฏิบัติ

13 4. สมรรถนะหลักของนักบริหาร : หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย
การบริหารคน ความรู้ในการบริหาร การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารอย่างมืออาชีพ การบริหารคน การบริหารคน ความรู้ในการบริหาร ความรู้ในการบริหาร การบริหารแบบมุ่งผลสำฤทธิ์ การบริหารอย่างมืออาชีพ 1 การปรับตัวและ ความยืดหยุ่น Adaptability and Flescibility 2 ทักษะในการสื่อสาร Communication 3 การประชาสัมพันธ์ Collabarativeness 1 การบริหารการเปลี่ยนแปลง Managing change 2 การมีจิตมุ่งบริการ Customer Service Orientation 3 การวางแผนกลยุทธ์ Strategic Planing 1 รับผิดชอบตรวจสอบได้ Accountability 2 การทำงานให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ Achieving Result 3 การบริหารทรัพยากร Managing Resources 1 การตัดสินใจ Decision Making 2 การคิดเชิงกลยุทธ์ Thinking 3 ความเป็นผู้นำ Leaderships


ดาวน์โหลด ppt บทบาทหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google