งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายความสัมพันธ์ ทาง เศรษฐกิจระหว่าง ประเทศของไทย

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ประเทศทั่วโลก การลงทุนการเงิน บริการ ต่าง ๆ ด้าน การค้า โลกาภิวัตน์

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า โลกาภิวัตน์ ผลจากการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโต ของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล ทั่วทั้งโลก โลกาภิวัฒน์ ในคำภาษาอังกฤษคือ Globalization หรือ Globalisation เข้าใจในความหมายโดยทั่วไปว่า โลกไร้พรมแดน

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า โลกาภิวัตน์ การเมือง ธุรกิจ สังคม เศรษฐกิจ

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. เปิดประตูทำการค้า ประเทศไทย 2. ติดต่อทางการเงินระหว่างประเทศ 3. ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจโลก

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. ส่งสินค้าออกมากขึ้น 5. ซื้อสินค้าเข้ามากขึ้น

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การแลกเปลี่ยน สินค้าและบริการ ต่าง ๆ ผ่านเขตแดน ของชาติ การค้ากับ ต่างประเทศของ ไทย การ นำเข้า ( Impo rt ) การ ส่งออก ( Expor t )

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สินค้าออก คอมพิวเตอร์ อัญมณี เม็ดพลาสติก เสื้อผ้า วิทยุ โทรทัศน์ ยางพารา รถยนต์ แผงวงจรไฟฟ้า ข้าว เครื่องปรับอากาศ

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. สหรัฐอเมริกา ตลาดส่งออก 2. ญี่ปุ่น 3. กลุ่มอาเซียน

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สินค้าเข้า เครื่องจักรไฟฟ้า สินแร่ โลหะ อัญมณี อุปกรณ์ โครงรถ แผงวงจร ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร น้ำมันดิบ คอมพิวเตอร์ เหล็กและเหล็กกล้า

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. ญี่ปุ่น แหล่งนำเข้า 2. จีน 3. สหรัฐอเมริกา

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การพัฒนาเศรษฐกิจ การยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของประชาชน - การกระจายรายได้ทั่วถึงและเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ - รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนเพิ่มมากขึ้น - คุณภาพชีวิตประชากรไทยได้มาตรฐาน

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า รายได้ประชาชาติ เป็นเครื่องชี้อัตราการเจริญเติบโต - การกระจายรายได้ทั่วถึงและเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ - รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนเพิ่มมากขึ้น - คุณภาพชีวิตประชากรไทยได้มาตรฐาน ( อยู่ดีกินดี )

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความสำคัญ 2. พัฒนาสังคม 3. ด้านอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจ 4. ด้านการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน 5. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ความเจริญก้าวหน้า ทางเศรษฐกิจ โดยมีการนำ เทคโนโลยีที่ ก้าวหน้า เข้ามาใช้ใน กระบวนการผลิต การพัฒนา เศรษฐกิจ


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google