งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 จริยธรรมการวิจัยตลาด. จริยธรรมในการวิจัย ธุรกิจ จริยธรรม หมายถึง หลักศีลธรรมหรือ ค่านิยมที่ควบคุมการกระทำของ ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม ศีลธรรม คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 จริยธรรมการวิจัยตลาด. จริยธรรมในการวิจัย ธุรกิจ จริยธรรม หมายถึง หลักศีลธรรมหรือ ค่านิยมที่ควบคุมการกระทำของ ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม ศีลธรรม คือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 จริยธรรมการวิจัยตลาด

2 จริยธรรมในการวิจัย ธุรกิจ จริยธรรม หมายถึง หลักศีลธรรมหรือ ค่านิยมที่ควบคุมการกระทำของ ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม ศีลธรรม คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่ง ที่ดีหรือเลวในการกระทำของมนุษย์ บรรทัดฐานของสังคม คือ กฎของ พฤติกรรมที่ใช้ในกลุ่ม โดยเป็น ข้อแนะนำสิ่งที่สมาชิกของกลุ่มควร ทำภายใต้สถานการณ์หนึ่งๆ ที่เกิดขึ้น

3 จรรยาบรรณนักการ ตลาด ข้อพึงปฏิบัติต่อกลุ่มต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องในการบริหารงานทาง การตลาด ด้านการวิจัยตลาด  ละเว้นการแอบอ้างการวิจัยตลาด เพื่อใช้ในการขายสินค้าและบริการ หรือระดมทุนเพื่อกิจกรรมใดๆ  ละเว้นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนหรือ บกพร่องไม่สมบูรณ์  ไม่นำข้อมูลวิจัยของลูกค้าไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน  ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็น ธรรมและไม่นำข้อมูลอันเป็น ความลับของลูกค้าไปเปิดเผย โดย มิได้รับอนุญาต ( สมาคมการตลาดแห่งประเทศ ไทย )

4 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ จากจริยธรรมในการวิจัย ธุรกิจ ผู้ให้ข้อมูล ลูกค้า นักวิจัย สาธารณชน

5 ผู้ให้ข้อมูล หน้าที่ให้ความเป็นจริง สิทธิความเป็นส่วนตัว : เลือกที่จะตอบ รักษาความลับ การปกปิด : วัตถุประสงค์การวิจัย สิทธิในการได้รับการบอกกล่าว : ผู้สนับสนุนการวิจัย

6 ผู้วิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือการวิจัย ไม่ใช่การขาย การใช้หลักฐาน การใช้ผลการวิจัยเป็นตัวแทนอย่าง ไม่ถูกต้อง การปกป้องสิทธิในการรักษาความลับ ของทั้งผู้ให้ข้อมูลและลูกค้า การเผยแพร่ผลสรุปที่ผิดพลาด การใช้ข้อเสนอโครงการวิจัยของ คู่แข่ง

7 ลูกค้า ความสัมพันธ์ที่เปิดเผยกับผู้ทำวิจัย เป้าหมายที่เปิดเผยและซ่อนเร้น ความสัมพันธ์ที่เปิดเผยกับผู้มีส่วนได้ เสีย ความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ความผูกพันต่องานวิจัย การกล่าวอ้างถึงการศึกษานำร่อง

8 สาธารณชน ได้ทราบผลการวิจัยที่สำคัญ งานวิจัยที่กระทบต่อสังคมทำอย่าง ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 จริยธรรมการวิจัยตลาด. จริยธรรมในการวิจัย ธุรกิจ จริยธรรม หมายถึง หลักศีลธรรมหรือ ค่านิยมที่ควบคุมการกระทำของ ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม ศีลธรรม คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google