งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายและลักษณะของ จริยธรรม คุณธรรม คุณงามความดี จริยะ ความประพฤติกิริยาควร ประพฤติ จริยธรรม ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายและลักษณะของ จริยธรรม คุณธรรม คุณงามความดี จริยะ ความประพฤติกิริยาควร ประพฤติ จริยธรรม ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายและลักษณะของ จริยธรรม คุณธรรม คุณงามความดี จริยะ ความประพฤติกิริยาควร ประพฤติ จริยธรรม ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม

3 ความแตกต่างระหว่างจริยธรรม กับกฎหมาย จริยธรรมเป็นเครื่องมือควบคุม พฤติกรรมในระดับสูงของมนุษย์ แต่เป็นการลงโทษทางสังคม ส่วนกฎหมายนั้นเป็นเครื่องมือที่ ควบคุมพฤติกรรมในระดับต่ำของ มนุษย์และบทลงโทษสำหรับ ผู้ฝ่าฝืนอย่างชัดเจน

4 ความแตกต่างระหว่างจริยธรรม กับกฎหมาย ด้านจริยธรรมด้านกฎหมาย 1. เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับสูง ของมนุษย์ 1. เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับต่ำ ของมนุษย์ 2. ไม่มีลงโทษตามกฎหมายแต่ลงโทษ โดยสังคม 2. มีบทลงโทษที่ชัดเจน 3. เป็นการควบคุมพฤติกรรมจากภายใน 3. เป็นการควบคุมพฤติกรรมจากภายนอก 4. เป็นข้อบังคับจากสังคมที่ไม่เป็นลาย ลักษณ์อักษร 4. เป็นข้อบังคับจากรัฐที่เป็นลายลักษณ์ อักษร 5. เป็นเรื่องของจิตสำนึกที่ทำเพราะเห็นว่า ถูกต้องและภูมิใจที่ได้ทำ 5. เป็นบทบัญญัติว่าด้วยต้องทำหรือต้อง ละเว้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

5 จริยธรรมในทางสังคมวิทยา สังคมวิทยา จริยธรรมถูกกำหนดโดย จารีตประเพณี วัฒนธรรมและบรรทัดฐานของ สังคม อันเกิดขึ้นได้โดยการอบรมขัดเกลาทาง สังคม วัฒนธรรม แบบแผนในการดำเนินชีวิต ของคนในสังคม ซึ่งมีการยืดถือปฏิบัติสืบทอด กันมา แต่ละสังคมจะมีวัฒนธรรมแตกต่างกัน ออกไป

6 จริยธรรมในทางสังคมวิทยา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ เชื่อหรือการกระทำที่ปฏิบัติสืบทอดกัน มาจากชนรุ่นหนึ่งมาสู่ชนอีกรุ่นหนึ่งใน สังคมโดยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดี งาม บรรทัดฐาน มาตรฐานการ ปฏิบัติตามบทบาทและสถานภาพที่ บุคคลมีในขณะใดขณะหนึ่ง

7 การประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับ จริยธรรม การอบรมหรือการขัดเกลาทาง สังคม เป็นกระบวนการปลูกฝัง บรรทัดฐานของกลุ่มให้เกิดขึ้นในตัว บุคคล เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถ อยู่ร่วมกับกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกได้ หรือทำงานกับผู้อื่นและปฏิบัติ ตัวอย่างถูกต้องในสายตาของ สังคม

8 จริยธรรมทางสังคมวิทยา จริยธรรม จารีต ประเพณี วัฒนธรรมบรรทัด ฐาน กระบวนการอบรมหรือขัดเกลาทาง สังคม ครอบครัวโรงเรีย น เพื่อนสื่อมวล ชน สังคม, ศา สนา

9 ยุคแห่งความรู้กับปัญหาการ ไร้จริยธรรม ยุคแห่ง ความรู้ ความมั่งคั่ง ความก้าวหน้าของ ของเทคโนโลยี ปัญหา แสวงหา ช่องว่างทาง กฎหมายเพื่อ เอาเปรียบผู้ที่ อ่อนแอกว่า ปัญหาทางสังคม - การวางงาน - ละเมิดสิทธิส่วน บุคลคล - อาชญากรรมทาง เศรษฐกิจ

10 หลักธรรมขั้นพื้นฐานในการ บริหาร สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมที่ใช้เป็นเครื่องยึด เหนี่ยวจิตใจ ทำให้เกิดความรัก สามัคคี มีน้ำใจต่อ กันและสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความ เข้าใจ สังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย 1. ทาน คือ การให้ การเสียสละแบ่งปัน ความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น 2. ปิยวาจา คือ การพูดจาที่สุภาพ 3. อัตถจริยา คือ การแสดงพฤติกรรหรือความประพฤติ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่น 4. สมานัตตา คือ การทำตนให้มีความเสมอต้นเสมอ ปลายปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอ

11 หลักธรรมขั้นพื้นฐานในการ บริหาร พรหมวิหาร 4 หลักความประพฤติที่ประเสริฐ ที่สุดเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและ การบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร พรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย 1. เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่น ได้รับความสุข 2. กรุณา คือ การคิดที่จะช่วยให้ผู้อื่นนั้นพ้นจาก ความทุกข์ 3. มุทิตา คือ ความยินดีต่อผู้อื่น 4. อุเบกขา คือ การวางเฉย

12 หลักธรรมขั้นพื้นฐานในการ บริหาร อริยสัจ 4 เป็นหลักความจริง 4 ประการ ประกอบด้วย 1. ทุกข์ เป็นความกลัว 2. สมุทัย เหตุแห่งทุกข์ 3. นิโรธ ความดับทุกข์ 4. มรรค หนทางนำไปสู่ความดับทุกข์

13 หลักธรรมขั้นพื้นฐานในการ บริหาร อิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมที่จะช่วยให้บุคคล ไปถึงผลสำเร็จได้ตามประสงค์ บุคคลที่หวัง ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตหรือการทำงานจึงต้อง กระทำตนโดยประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ์ อิทธิบาท 4 ประกอบด้วย 1. ฉันทะ ความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ 2. วิริยะ ความเพียรพยายาม 3. จิตตะ ความไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรู้สึกของ ตนเอง 4. วิมังสา ความหมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผลในงาน ที่ทำ

14 หลักการบริหารจัดการที่ดี 10 หลัก เรียกว่า ทศธรรม มีดังนี้ 1. หลักนิติธรรม 6. หลักความคุ้มค่า 2. หลักคุณธรรม 7. หลักการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ 3. หลักความโปร่งใส 8. หลักการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ 4. หลักการมีส่วนร่วม 9. หลักการบริหาร จัดการ 5. หลักความรับผิดชอบ 10. หลักการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ สื่อสาร เครื่องชี้วัดการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีระดับองค์กร


ดาวน์โหลด ppt ความหมายและลักษณะของ จริยธรรม คุณธรรม คุณงามความดี จริยะ ความประพฤติกิริยาควร ประพฤติ จริยธรรม ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google