งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธะเคมี พันธะเคมี ก็คือ ….. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม ภายในโมเลกุล แบ่งเป็น 1. พันธะโคเวเลนต์ (Covalent bond) 2. พันธะไอออนิก (Ionic bond) 3. พันธะโลหะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธะเคมี พันธะเคมี ก็คือ ….. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม ภายในโมเลกุล แบ่งเป็น 1. พันธะโคเวเลนต์ (Covalent bond) 2. พันธะไอออนิก (Ionic bond) 3. พันธะโลหะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พันธะเคมี พันธะเคมี ก็คือ ….. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม ภายในโมเลกุล แบ่งเป็น 1. พันธะโคเวเลนต์ (Covalent bond) 2. พันธะไอออนิก (Ionic bond) 3. พันธะโลหะ (Matallic bond)

3 แบบจำลองโครงสร้างของ โลหะ

4 พันธะโลหะ คือ แรงดึงดูดระหว่าง ไอออนบวกที่เรียงชิดกันกับ อิเล็กตรอนที่อยู่โดยรอบ แบบจำลองทะเลอิเล็กตรอน (electron sea model)

5 ทำไมอิเล็กตรอนของโลหะถึง เคลื่อนที่ได้ตลอดเวลา ?

6 โลหะมีค่าพลังงานไอออไนเซซันที่ต่ำ ดังนั้นจึงยึดอิเล็กตรอน วงนอกสุดไว้ อย่างหลวมๆ ทำให้อิเล็กตรอนเหล่านี้ เคลื่อนที่ไปมา รอบๆโลหะตลอดเวลา อิเล็กตรอนเหล่านี้ทำหน้าที่คล้าย กาวที่ช่วยยึดไอออนบวกให้อยู่ใน ตำแหน่งที่คงที่ ไว้ด้วยกันอย่างแข็งแรง ความแข็งแรงของพันธะโลหะขึ้นอยู่ กับจำนวนอิเล็กตรอน อิสระและขนาด ของไอออนบวก

7 พันธะโลหะกับสมบัติบาง ประการของโลหะ 1. นำไฟฟ้าและความร้อน ได้ดี การที่อิเล็กตรอนสามารถ เคลื่อนที่ไปมาในโลหะได้ ทำให้ โลหะมีคุณสมบัติเป็นตัวนำความ ร้อนและไฟฟ้าที่ดี

8 พันธะโลหะกับสมบัติบางประการ ของโลหะ ( ต่อ ) 2. สามารถตีเป็นแผ่นหรือ ดึงเป็นเส้นได้

9 พันธะโลหะกับสมบัติบางประการ ของโลหะ ( ต่อ ) 3. มีผิวเป็นมันวาว ผิวหน้าของโลหะเป็นมันวาว เนื่องจากอิเล็กตรอนอยู่ไม่ประจำที่ และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระจะ สามารถดูดกลืน และกระจายแสง ได้ จึงทำให้โลหะสามารถสะท้อน แสงได้

10 พันธะโลหะกับสมบัติบางประการ ของโลหะ ( ต่อ ) 4. มีจุดหลอมเหลวสูง เนื่องจากพันธะโลหะเป็นพันธะ ที่แข็งแรง เกิดจากแรงยึดเหนี่ยว ระหว่างเวเลนซ์อิเล็กตรอนอิสระ ทั้งหมดกับไอออนบวก

11 พันธะไอออนิก

12

13

14

15

16 การเกิด MgCl 2 1 โมล มีการ เปลี่ยนแปลง 6 ขั้นตอนดังนี้ 1. Mg (s) Mg (g) E 1 = 150 kJ 2. Mg (g) Mg+ (g) + e- E 2 = 738 kJ 3. Mg+(g) Mg 2 + (g) + e- E 3 = 1,451 kJ 4. Cl 2 (g) 2Cl (g) E 4 = 242 kJ 5. Cl(g) + e- Cl - (g) E 5 = 349 kJ 6. Mg 2+ (g) + 2Cl - (g) MgCl 2 (s) E 6 = 2,526 kJ รวมสมการ Mg(s) + Cl 2 (g) MgCl 2 1 โมล คำนวณได้ดังนี้.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17

18

19

20

21

22 ไอออนิกของแข็ง ไอออนิกหลอมเหลวไอออนิกสารละลาย 4.1

23 ทำไมไอออนิกถึงเปราะ แตกหักง่าย

24

25

26 พันธะโค วาเลนต์

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 PAT 2 Oct’52

62

63 pat2 มีนา 54

64

65 pat2 มีนา 53

66 pat2 กรกฎา 53

67

68

69

70 สภาพขั้วขึ้นอยู่กับค่า.................

71

72

73

74 แรงระหว่าง อนุภาค สาเหตุการเกิดอนุภาคที่เกิด 1. แรงแวน เดอร์วาล 2. แรง ลอนดอน 3. แรง ระหว่างขั้ว (dipole- induced dipole) เหนี่ยวนำ 4. แรง ระหว่างขั้ว (dipole- dipole)

75 แรงระหว่าง อนุภาค สาเหตุการเกิดอนุภาคที่เกิด 5. พันธะ ไฮโดรเจน 6. แรงดึงดูด ของพันธะ โลหะ


ดาวน์โหลด ppt พันธะเคมี พันธะเคมี ก็คือ ….. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม ภายในโมเลกุล แบ่งเป็น 1. พันธะโคเวเลนต์ (Covalent bond) 2. พันธะไอออนิก (Ionic bond) 3. พันธะโลหะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google