งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ใน 60 เตียง โรงพยาบาลโนน ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ใน 60 เตียง โรงพยาบาลโนน ไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ใน 60 เตียง โรงพยาบาลโนน ไทย

2 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล โนนไทย

3 ข้อมูลทั่วไป อำเภอ โนนไทย ระยะทาง ห่างจาก อ. เมือง นครราชสีมา 28 กม. จ. ชัยภูมิ จ. ลพบุรี จ. สระบุรี จ. นครนายก จ. ปราจีนบุรี จ. บุรีรัมย์ จ. ขอนแก่น ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทาง นครราชสีมา - ชัยภูมิ

4 ปี 2528 เปิดบริการโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ปี 2536 เปิดบริการ โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ปี 2548 เปิดบริการ โรงพยาบาล 60 เตียง

5 รายการปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 จำนวนผู้รับบริการทั้งหมด ( ครั้ง ) 127,144139,817136,473 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด ( ครั้ง ) 105,984118,498120,346 จำนวนผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ( คน ) 447479478 จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน ( คน ) 371415421 จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม ( คน ) 13,90620,09817,079 จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด ( ครั้ง )6,8107,1717,422 จำนวนวันนอนรวมทั้งปี ( วัน )16,19518,69218,104 อัตราครองเตียง (%)74.9786.9383.81 ผลงานการให้บริการ 3 ปี ย้อนหลัง

6 กิจกรรม ปีงบประมาณ 255425552556 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ( คน / ครั้ง ) 452/3, 098 504/2,31 8 415/2, 350 จำนวนมารดาที่มาคลอด ( คน ) 322 291 238 ผ่าท้องคลอด ( คน ) 23 19 12 ใช้คีมคีบ 8 4 7 ใช้เครื่องดูด 3 6 3 จำนวนทารกที่คลอดทั้งหมด ( คน ) 322 291 238 จำนวนมารดาในเครือข่ายที่ Refer 182190 89 จำนวนเด็ก 0-1 ปี ในเครือข่ายที Refer 8369 25 ข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็กรพ. โนน ไทย 3 ปีย้อนหลัง

7 นโยบาย Service Plan จังหวัดนครราชสีมา - ปี พ. ศ.2554 โรงพยาบาลโนนไทยได้รับ การยกฐานะจากโรงพยาบาล 2.1 เป็น 2.2 และระดับ F2 - ปี พ. ศ.2555 ได้รับการยกฐานะเป็น โรงพยาบาลแม่ข่าย MCH NODE ดูแลประชากรเครือข่ายโรงพยาบาลขาม สะแกแสง, โรงพยาบาล พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, และโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม รวมประชากร 291,966 คน

8 - ปีงบประมาณ 2555 โรงพยาบาลโนนไทย ได้รับจัดสรร งบค่าเสื่อมระดับเขต 30 % เพื่อก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง เพื่อขยายพื้นที่บริการโดยจัดทำ Ward แม่ และเด็ก และพัฒนาศักยภาพการให้บริการ เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย MCH NODE นโยบาย Service Plan จังหวัดนครราชสีมา

9 งบประมาณก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยใน 60 เตียง - งบค่าเสื่อมระดับเขต 30 % = 4,532,000 บาท - เงินบริจาค = 1,000,000 บาท - เงินบำรุงโรงพยาบาล = 39,149,600 บาท รวมมูลค่าอาคาร = 44,681,600 บาท นโยบาย Service Plan จังหวัดนครราชสีมา

10 ลักษณะการใช้งานอาคาร ( อาคาร 3 ชั้น ) - ชั้นล่าง เป็นเตียงผู้ป่วยสามัญ 30 เตียง รองรับผู้ป่วย MCH และผู้ป่วย ทางเลือก ( ฝังเข็ม ) - ชั้นที่ 2 และ 3 เป็นห้องพิเศษ จำนวน 30 ห้อง เพื่อรองรับผู้ป่วยในเครือข่าย บริการปฐมภูมิที่ส่งมา Admit ห้องพิเศษ นโยบาย Service Plan จังหวัดนครราชสีมา

11 ประโยชน์ที่จะได้รับ 1. ลดความแออัดของผู้ป่วยในของโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 2. รองรับผู้ป่วย Refer จากโรงพยาบาลในเครือข่ายด้าน สูตินรีเวชและกุมารเวช 3. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้าน MCH ของ โรงพยาบาลโนนไทย 4. สนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิโดยเป็นศูนย์ ประสานงานรับและส่งต่อผู้ป่วย จากเครือข่ายบริการปฐมภูมิกับโรงพยาบาลโนนไทย 5. มีห้องพิเศษเพียงพอต่อการให้บริการ และเป็น ช่องทางเพิ่มรายได้จากห้องพิเศษ 6. สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างศรัทธาต่อโรงพยาบาล โนนไทยจากประชาชน ทุกภาคส่วน นโยบาย Service Plan จังหวัดนครราชสีมา

12 พิธีทำบุญทอดผ้าป่า สามัคคีและวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยในหลังใหม่ (3 ชั้น ) โรงพยาบาลโนนไทย

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 ยอดเงินฝากธนาคารและสหกรณ์ ออมทรัพย์ 4,787,305.82 บาท ยื่นความจำนงบริจาคเป็นห้องพิเศษ 1,600,000.00 บาท รวมเงิน 6,387,305.82 บาท สรุปยอดผู้รับบริจาคสมทบทุนสร้าง อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง

25 สถานการณ์การเงินโรงพยาบาลโนน ไทย ( กันยายน 2556) เงินสดคงเหลือที่ปลอดภาระ 57,494,048.73

26 ข้อมูลเพิ่มเติม โรงพยาบาลโนนไทยมีประสบการณ์ใน การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น โดยใช้เงิน บำรุงโรงพยาบาลโนนไทย มูลค่า 27,700,000 บาท สร้างเสร็จในปี 2553 โดยฐานะเงินบำรุงไม่ กระทบกระเทือน

27 ชั้น 1 : กลุ่มงานเภสัชกรรมและ งานคุ้มครองผู้บริโภค

28 ชั้น 1 : กลุ่มงานทันตสุขภาพ

29 ชั้น 2 : สำนักงานบริหารและ ห้องประชุม

30 ชั้น 3 : ห้องประชุม

31 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ การสนับสนุน


ดาวน์โหลด ppt โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ใน 60 เตียง โรงพยาบาลโนน ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google