งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมกับการ รองรับ การตรวจคุณภาพระบบใหม่ของ ห้องปฏิบัติการ Logo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมกับการ รองรับ การตรวจคุณภาพระบบใหม่ของ ห้องปฏิบัติการ Logo."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมกับการ รองรับ การตรวจคุณภาพระบบใหม่ของ ห้องปฏิบัติการ Logo

2 Scope 1. ทำไมต้องมีการตรวจประเมิน 2. ราชวิทยาลัยฯ ไปตรวจใครบ้าง 3. สมาคมเซลล์วิทยาตรวจใครบ้าง 4. ขั้นตอนการตรวจประเมิน 5. วิธีการตรวจประเมิน 6. คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน 7. ผลการตรวจ และการแก้ไข 8. การรับรองห้องปฏิบัติการ 9.MOU ระหว่างราชวิทยาลัยฯ และ สถาบัน รับรองคุณภาพฯ

3 1. ทำไมต้องมีการประเมินคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ

4

5

6 Quality of laboratory

7

8

9

10

11

12

13 2. ราชวิทยาลัยฯ ไปตรวจใคร บ้าง

14 สถาบัน / มหาวิทยาลัยที่มีการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลที่มีพยาธิแพทย์ Anatomical Pathology Clinical Pathology Forensic Medicine

15 3. สมาคมเซลล์ฯ ไปตรวจใคร บ้าง

16 โรงพยาบาลที่ไม่มีพยาธิแพทย์แต่มีหน่วย บริการทางเซลล์วิทยา

17 4. ขั้นตอนการตรวจประเมิน

18 ขั้นตอนการตรวจประเมิน หน่วยงานแสดงความจำนงขอรับการตรวจ ประเมิน ราชวิทยาลัยฯ ส่งแบบประเมินตนเอง, แบบ ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน และคู่มือการขอรับ การตรวจประเมินให้หน่วยงาน ราชวิทยาลัยฯ และ หน่วยงานกำหนดวันตรวจ ประเมิน หน่วยงานส่งแบบประเมินตนเอง และข้อมูล ทั่วไปของหน่วยงานให้ราชวิทยาลัยก่อนวัน ตรวจประเมิน อย่างน้อย 3 สัปดาห์ กรรมการตรวจประเมินเดินทางไปยังหน่วยงานที่ ขอรับการตรวจประเมิน

19 5. วิธีการตรวจประเมิน

20 แบบประเมินตนเอง ( พยาธิวิทยา กายวิภาค ) พยาธิวิทยาส่วนกลาง – ข้อกำหนดด้านบริหารจัดการคุณภาพ – ข้อกำหนดด้านวิชาการ ห้องปฏิบัติการ surgical pathology ห้องปฏิบัติการ histology laboratory ห้องปฏิบัติการ immunohistochemical laboratory ห้องปฏิบัติการ Electron microscopy

21 แบบประเมินตนเอง ( พยาธิวิทยา กายวิภาค ) ห้องปฏิบัติการ immunofluorescence ห้องปฏิบัติการ Flow/molecular ห้องปฏิบัติการ FISH/ISH ห้องปฏิบัติการ cytology ห้องปฏิบัติการ autopsy

22 แบบประเมินตนเอง ( พยาธิวิทยา กายวิภาค )

23 เป้าหมายของการตรวจประเมิน ยืนยันผลการประเมินตนเอง ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน และกระตุ้นให้ เห็นโอกาสพัฒนา

24 คำถามหลักในการตรวจประเมิน มีการจัดระบบงานเหมาะสมหรือไม่ มีการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้ หรือไม่

25 คำถามหลักในการตรวจประเมิน กระบวนการที่กำหนดนั้นทำได้ดีหรือไม่ มีความสำเร็จอะไรบ้าง มีปัจจัยเกื้อหนุนอะไร มีการติดตามดัชนีชี้วัดอะไร มีการใช้ประโยชน์จากดัชนีชี้วัดอย่างไร

26 คำถามหลักในการตรวจประเมิน มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือไม่ ปัญหาและการแก้ไขที่ได้ดำเนินการไปแล้ว มีอะไรบ้าง ยังเหลือปัญหาอะไร และมีแผนการ ดำเนินการต่อไปอย่างไร

27 6. คุณสมบัติของผู้ตรวจ ประเมิน

28 คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยฯ มีประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 10 ปี และมี ประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพหรือให้ คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ ผ่านหลักสูตรการอบรมผู้ตรวจประเมินของราช วิทยาลัยฯ ได้สังเกตุการณ์การตรวจประเมินอย่างน้อย 2 ครั้ง ได้รับการยินยอมจากองค์กรต้นสังกัด

29 7. ผลการตรวจ และการแก้ไข

30 ผลการตรวจประเมิน กรรมการตรวจประเมิน สรุปผลการตรวจประเมิน ด้วยวาจาแก่หน่วยงาน กรรมการฯ ส่งรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ราชวิทยาลัยฯภายใน 5 วันทำการ ราชวิทยาลัยฯ ทำหนังสือแจ้งผลการตรวจ ประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงาน

31 การแก้ไข ในกรณีที่ต้องดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำของ กรรมการต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ ใน 90 วันนับจากวันที่หนังสือถูกส่ง โดยราชวิทยาลัยฯ

32 การแก้ไข หน่วยงานดำเนินการแก้ไขตามที่กรรมการแนะนำ และส่งหลักฐานการแก้ไข มายังราชวิทยาลัยเพื่อให้กรรมการตรวจประเมิน พิจารณา

33 การแก้ไข กรรมการตรวจประเมินให้การรับรองและทำ รายงานส่งให้กรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยฯ ทำการรับรอง และออก ประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงาน

34 Time lines

35 8. การรับรองห้องปฏิบัติการ

36 รับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ เป็นเวลา 5 ปี ทำรายงานประเมินตนเอง ส่งมายังราช วิทยาลัยฯ ทุก 2 ปี

37 9. MOU ระหว่าง ราชวิทยาลัยฯ และ สถาบัน รับรองคุณภาพฯ

38

39

40

41

42 Questions ?

43 Logo


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมกับการ รองรับ การตรวจคุณภาพระบบใหม่ของ ห้องปฏิบัติการ Logo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google