งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ง การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ครูสหรัฐ บัวทอง

2 บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงสังคมความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ได้กล่าวกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 : เกิดจากมนุษย์รู้จักใช้ระบบชลประทานเพื่อการเพาะปลูกเปลี่ยนจากการเร่รอนเป็นการตั้งหลักแหล่งเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 2 : เกิดขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2James watt ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำ มาช่วยในอุตสาหกรรมการผลิตสร้างยานพาหนะเพื่องานคมนาคมขนส่งเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ความเป็นอยู่มนุษย์เปลี่ยนจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมเมือง

3 การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคแรก
ทำงานด้วยมือ เครื่องจักร โดยพลังไอน้ำ เครื่องจักร โดยพลังงานน้ำมัน เครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ (คอมพิวเตอร์)

4 การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่สาม
การตัดสินใจ การพัฒนาความคิด โดยอาศัยหลักการทางคอมพิวเตอร์ใช้หุ่นยนต์ควบคุมการผลิตขนส่งวัตถุดิบกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ ใช้หุ่นยนต์ กระบวนการผลิต ควบคุมการผลิต ขนส่งวัตถุดิบ

5 พ.ศ.2507 ประเทศไทยเริ่มใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์เพื่อการสื่อสาร
ไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผล เครื่องถ่ายเอกสาร-โทรสาร

6 แนวโน้ม IT เทคโนโลยีสื่อประสม (Multimedia) e-mail e-commerce e-office
www

7 ขอบเขตของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ เทคโนโลยีจึงเป็นวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มของสิ่ง ต่าง ๆๆ ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น เช่น ทราย หรือซิริคอน นำมาทำ ChipChip

8 ข้อมูล ( Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คน สัตว์ สิ่งของ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น ไก่มีสีแดง สมควร ดีมากสูง ซม.. เป็นต้น สมควร ดีมาก นายสมศักดิ์ รักไทย นายหาญศักดิ์ พันธ์ดี

9 สารสนเทศ ( Information)
หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลเรียกค้น และมีการสื่อสาร ระหว่างกัน นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ที่ ชื่อ สกุล โทร. 1 นายสมควร ดีมาก 2 นายสมใจ รักไทย 3 นายหาญศักดิ์ น้ำใจ

10 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
หมายถึง การนำวิทยาการที่ก้าวหน้า ทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมี ประโยชน์และใช้งานได้กว้างขว้างมากขึ้น ช่วยใน การตัดสินใจ

11 สารสนเทศ ประมวลผล ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียงลำดับ การจัดกลุ่ม
การสรุป การคำนวณ สารสนเทศ ข้อมูล

12 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับ การประมวลผลข้อมูล ซึ่งได้แก่การใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การติดต่อสื่อสาร ระหว่างกันด้วยความรวดเร็ว การจัดการข้อมูล รวมถึงวิธีการที่จะใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ สูงสุด

13 ระดับของสารสนเทศ ระดับของสารสนเทศแบ่งตามจำนวนคนที่เกี่ยวข้อง ตามรูปแบบการรวมกลุ่มขององค์กร ได้ดังนี้ 1.สารสนเทศระดับบุคคล 2.สารสนเทศระดับกลุ่ม 3.สารสนเทศระดับองค์กร

14 สารสนเทศระดับบุคคล คือ ระบบที่เสริมประสิทธิภาพและเพิ่มผลงานให้ แต่ละบุคคลในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เนื่องจากปัจจุบัน ราคาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลถูกลง ขนาดเล็กลง มี ความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น มีโปรแกรม สำเร็จรูปเพื่อการใช้งานต่าง ๆ เช่น ซอฟต์แวร์ ประมวลคำ(Word Processor) ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation) เป็นต้น

15 สารสนเทศระดับกลุ่ม คือ ระบบที่เสริมประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่ม บุคคลที่มีเป้าหมายการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้นเช่น การใช้เครือข่ายเฉพาะที่หรือเครือข่าย ท้องถิ่น (LAN)ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เพื่อทำการแบ่งปัน ข้อมูล หรืออุปกรณ์ เช่นเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้งานร่วมกัน ได้ เป็นต้น

16 สารสนเทศระดับองค์กร คือ ระบบที่เสริมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรใน ภาพรวม เป็นการทำงานร่วมกันหลายฝ่าย มีลักษณะการร่วม การทำงานเป็นบุคคล ผสมผสานกับการทำงานเป็นกลุ่ม (Work Group) เข้าด้วยกัน มีการนำเครือข่ายหลายเครือข่าย มาเชื่อมต่อกัน เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้า จะ ประกอบด้วย ฝ่ายการขาย ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเงินฝ่ายสินค้าคง คลัง เป็นต้น

17 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ (Information System)
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)2 . คำสั่งหรือโปรแกรม (Software) 3. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (Peopleware) 4. ข้อมูล (Data) 5. กระบวนการทำงาน (Procedure)

18 ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบเอทีเอ็ม (ATM) การลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต การทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (e-commerce) การเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตฯลฯ

19 การเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ต

20

21 END…


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google