งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ง 30101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ครูสหรัฐ บัว ทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ง 30101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ครูสหรัฐ บัว ทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ง 30101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ครูสหรัฐ บัว ทอง

2 ครั้งที่ 1 : เกิดจากมนุษย์รู้จักใช้ ระบบชลประทานเพื่อการเพาะปลูก เปลี่ยนจากการเร่รอนเป็นการตั้งหลัก แหล่งเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 2 : เกิดขึ้นก่อนสงครามโลก ครั้งที่ 2James watt ประดิษฐ์ เครื่องจักรไอน้ำ มาช่วยใน อุตสาหกรรมการผลิตสร้างยานพาหนะ เพื่องานคมนาคมขนส่งเกิดการปฏิวัติ อุตสาหกรรม ความเป็นอยู่มนุษย์ เปลี่ยนจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคม เมือง

3 ทำงานด้วยมือ เครื่องจักร โดยพลังไอน้ำ เครื่องจักร โดยพลังงาน น้ำมัน เครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ ( คอมพิวเตอร์ )

4 การ ตัดสินใ จ การ พัฒนา ความคิ ด โดยอาศัยหลักการทาง คอมพิวเตอร์ใช้หุ่นยนต์ ควบคุมการผลิตขนส่ง วัตถุดิบกระบวนการผลิต ควบคุมการ ผลิต ขนส่งวัตถุดิบ บรรจุ ภัณฑ์ ใช้หุ่นยนต์ กระบวนการ ผลิต

5 ประเทศไทยเริ่มใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  โทรศัพท์เพื่อการสื่อสาร  ไมโครคอมพิวเตอร์ช่วย ประมวลผล  เครื่องถ่ายเอกสาร - โทรสาร

6  เทคโนโลยีสื่อประสม (Multimedia)  e-mail  e-commerce  e-office  www

7 หมายถึง การประยุกต์เอา ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มาทำให้เกิด ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ เทคโนโลยีจึงเป็นวิธีการสร้าง มูลค่าเพิ่มของสิ่งต่าง ๆๆ ให้เกิด ประโยชน์มากยิ่งขึ้น เช่น ทราย หรือซิริคอน นำมาทำ ChipChip

8 หมายถึง ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ คน สัตว์ สิ่งของ ทั้ง ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น ไก่มีสีแดง สมควร ดี มากสูง 180180 ซม.. เป็นต้น สมควร ดีมาก นายสมศักดิ์ รักไทย 081-5556234 089- 6352147 นายหาญศักดิ์ พันธ์ดี 086- 5687415

9 หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับการ จัดเก็บรวบรวม ประมวลผลเรียก ค้น และมีการสื่อสารระหว่างกัน นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ที่ชื่อสกุลโทร. 1 นาย สมควร ดีมาก 089-6345678 2 นายสมใจรักไทย 081-5556234 3 นายหาญ ศักดิ์ น้ำใจ 081-4356789

10 หมายถึง การนำวิทยาการที่ ก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และ การสื่อสารมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมี ประโยชน์และใช้งานได้กว้างขว้าง มากขึ้น ช่วยในการตัดสินใจ

11 สารสน เทศ ข้อมู ล ประมวลผ ล การ เรียงลำดับ การจัด กลุ่ม การสรุป การ คำนวณ

12 เป็นเทคโนโลยีที่ครอบคลุม เรื่องเกี่ยวกับการประมวลผล ข้อมูล ซึ่งได้แก่การใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การ ติดต่อสื่อสารระหว่างกันด้วย ความรวดเร็ว การจัดการข้อมูล รวมถึงวิธีการที่จะใช้ข้อมูลให้ เกิดประโยชน์สูงสุด

13 ระดับของสารสนเทศแบ่งตาม จำนวนคนที่เกี่ยวข้อง ตามรูปแบบ การรวมกลุ่มขององค์กร ได้ดังนี้ 1. สารสนเทศระดับบุคคล 2. สารสนเทศระดับกลุ่ม 3. สารสนเทศระดับองค์กร

14 คือ ระบบที่เสริมประสิทธิภาพและ เพิ่มผลงานให้แต่ละบุคคลในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ เนื่องจากปัจจุบัน ราคาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลถูกลง ขนาดเล็กลง มีความสะดวกในการ ใช้งานมากขึ้น มีโปรแกรม สำเร็จรูปเพื่อการใช้งานต่าง ๆ เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processor) ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation) เป็นต้น

15 คือ ระบบที่เสริมประสิทธิภาพการ ทำงานของกลุ่มบุคคลที่มีเป้าหมาย การทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้นเช่น การใช้เครือข่ายเฉพาะที่ หรือเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ในการ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เพื่อทำการ แบ่งปันข้อมูล หรืออุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์ เพื่อใช้งานร่วมกันได้ เป็น ต้น

16 คือ ระบบที่เสริมประสิทธิภาพการ ทำงานขององค์กรในภาพรวม เป็น การทำงานร่วมกันหลายฝ่าย มี ลักษณะการร่วมการทำงานเป็นบุคคล ผสมผสานกับการทำงานเป็นกลุ่ม (Work Group) เข้าด้วยกัน มีการนำ เครือข่ายหลายเครือข่ายมาเชื่อมต่อ กัน เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้า จะประกอบด้วย ฝ่ายการขาย ฝ่าย พัสดุ ฝ่ายการเงินฝ่ายสินค้าคงคลัง เป็นต้น

17 1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)2. คำสั่งหรือโปรแกรม (Software) 3. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (Peopleware) 4. ข้อมูล (Data) 5. กระบวนการทำงาน (Procedure)

18  ระบบเอทีเอ็ม (ATM)  การลงทะเบียนเรียนใน มหาวิทยาลัย  บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต  การทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (e-commerce)  การเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตฯลฯ

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt ง 30101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ครูสหรัฐ บัว ทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google