งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 เมษายน 2553

2 สรุปสาระสำคัญ หลักเกณฑ์การพิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานในประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ ประกอบด้วย วัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องจักร ดังต่อไปนี้ (เพิ่มเติมจากประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ ซึ่งได้มีการประกาศหลักเกณฑ์ไว้แล้วจำนวน 13 ประเภท)

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดแนบท้าย

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ค่าสมรรถนะการทำความเย็นของเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศให้กำหนดตามขนาดความสามารถในการทำความเย็นที่ภาระเต็มพิกัดของเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่ผู้ผลิตระบุในตารางตาม เอกสารแนบท้าย 1 ในประกาศฉบับนี้ 2. เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ค่าประสิทธิภาพพลังงานกำหนดตามขนาดกำลังไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่ผู้ผลิตระบุในตารางตาม เอกสารแนบท้าย 1 ในประกาศฉบับนี้

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3. กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ค่าประสิทธิภาพพลังงานกำหนดตามขนาดความจุของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่ผู้ผลิตระบุในตาราง ตามเอกสารแนบท้าย 1 ในประกาศฉบับนี้ 4. มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูง ค่าประสิทธิภาพพลังงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูง ให้กำหนดตามขนาดกำลังด้านออกที่กำหนดและจำนวนขั้วของมอเตอร์ที่ผู้ผลิตระบุตามเอกสารแนบท้าย 1 ในประกาศฉบับนี้

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
***** ผู้ผลิต/จำหน่ายยื่นขอรับการรับรองวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะฯตามที่ พพ. ประกาศกำหนดโดย พพ. จะมีคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติให้เป็นวัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน โดยรายชื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร จะประกาศภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2 ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย 1. ข้อมูลฉลากตู้เย็นเบอร์ 5 แบบ 1 ประตูและ 2 ประตูขึ้นไป จำนวน 2 ยี่ห้อ 8 รุ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศฉบับนี้ 2. ข้อมูลฉลากเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 จำวน 17 ยี่ห้อ 101 รุ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศฉบับนี้ 3. ข้อมูลฉลากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5 จำนวน 1 ยี่ห้อ 3 รุ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศฉบับนี้

8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
4. ข้อมูลฉลากพัดลม เบอร์ 5 จำนวน 4 ยี่ห้อ 9 รุ่น ชนิดตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศฉบับนี้ 5. ข้อมูลฉลากหลอดฟลูออเรสเซนซ์ T5 เบอร์ 5 จำนวน 2 ยี่ห้อ 4 รุ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศฉบับนี้ 6. ข้อมูลฉลากโคมไฟ เบอร์ 5 จำนวน 1 ยี่ห้อ 2 รุ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศฉบับนี้ *** ให้สำรวจดูในองค์กรว่ามีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตัวไหนที่เข้าข่ายการประหยัดพลังงานที่ได้ประกาศไว้ในฉบับนี้บ้าง ถ้ามีการติดตั้งใหม่ให้พิจารณาตามที่ประกาศในกฎหมายฉบับนี้

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google