งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด พลังงาน ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 เมษายน 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  หลักเกณฑ์การพิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ในประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2553 ประกอบด้วย วัสดุ อุปกรณ์หรือ เครื่องจักร ดังต่อไปนี้ ( เพิ่มเติมจากประกาศ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน ( ฉบับที่ 1) พ. ศ. 2552 ซึ่ง ได้มีการประกาศหลักเกณฑ์ไว้แล้วจำนวน 13 ประเภท )

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดรายละเอียดแนบท้าย

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ ที่มีประสิทธิภาพสูง ค่าสมรรถนะการทำ ความเย็นของเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบ ปรับอากาศให้กำหนดตามขนาด ความสามารถในการทำความเย็นที่ภาระเต็ม พิกัดของเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับ อากาศที่ผู้ผลิตระบุในตารางตาม เอกสารแนบท้าย 1 ในประกาศฉบับนี้  2. เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ค่าประสิทธิภาพพลังงานกำหนดตามขนาด กำลังไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่ ผู้ผลิตระบุในตารางตาม เอกสารแนบท้าย 1 ในประกาศฉบับนี้

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  3. กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ค่า ประสิทธิภาพพลังงานกำหนดตามขนาด ความจุของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่ผู้ผลิตระบุ ในตาราง ตามเอกสารแนบท้าย 1 ใน ประกาศฉบับนี้  4. มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสที่มี ประสิทธิภาพสูง ค่าประสิทธิภาพพลังงาน ของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสที่มี ประสิทธิภาพสูง ให้กำหนดตามขนาดกำลัง ด้านออกที่กำหนดและจำนวนขั้วของ มอเตอร์ที่ผู้ผลิตระบุตามเอกสารแนบท้าย 1 ในประกาศฉบับนี้

6 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ***** ผู้ผลิต / จำหน่ายยื่นขอรับการรับรองวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่ผ่านเกณฑ์คุณ ลักษณะเฉพาะฯตามที่ พพ. ประกาศกำหนด โดย พพ. จะมีคณะกรรมการฯ พิจารณา อนุมัติให้เป็นวัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องจักร ที่ มีผลต่อการประหยัดพลังงาน โดยรายชื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร จะประกาศ ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ กรรมการฯ

7 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2 ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตาม รายละเอียดแนบท้าย  1. ข้อมูลฉลากตู้เย็นเบอร์ 5 แบบ 1 ประตู และ 2 ประตูขึ้นไป จำนวน 2 ยี่ห้อ 8 รุ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2 ใน ประกาศฉบับนี้  2. ข้อมูลฉลากเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 จำ วน 17 ยี่ห้อ 101 รุ่น รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศฉบับนี้  3. ข้อมูลฉลากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5 จำนวน 1 ยี่ห้อ 3 รุ่น รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศฉบับนี้

8 8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  4. ข้อมูลฉลากพัดลม เบอร์ 5 จำนวน 4 ยี่ห้อ 9 รุ่น ชนิดตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2 ใน ประกาศฉบับนี้  5. ข้อมูลฉลากหลอดฟลูออเรสเซนซ์ T5 เบอร์ 5 จำนวน 2 ยี่ห้อ 4 รุ่น รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศฉบับนี้  6. ข้อมูลฉลากโคมไฟ เบอร์ 5 จำนวน 1 ยี่ห้อ 2 รุ่น รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศฉบับนี้  *** ให้สำรวจดูในองค์กรว่ามีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตัวไหนที่เข้าข่ายการประหยัด พลังงานที่ได้ประกาศไว้ในฉบับนี้บ้าง ถ้ามี การติดตั้งใหม่ให้พิจารณาตามที่ประกาศใน กฎหมายฉบับนี้

9 9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google