งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกลยุทธ์ 5 ด้าน งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศิริราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกลยุทธ์ 5 ด้าน งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศิริราช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกลยุทธ์ 5 ด้าน งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศิริราช
แผนกลยุทธ์ 5 ด้าน งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศิริราช การลดการใช้พลังงาน

2 ค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานในโรงพยาบาล
1. พลังงานไฟฟ้า ร้อยละ 80 2. พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ 15 3. พลังงานอื่น ๆ ร้อยละ 5

3 การใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงพยาบาล
1. ระบบปรับอากาศ ร้อยละ 60 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ร้อยละ 20 3. ระบบอื่น ๆ ร้อยละ 20

4 การดำเนินการ 1. การปรับปรุง-เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ของระบบ/เครื่องจักร โดยใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน 2. ลดระยะเวลาการทำงานของอุปกรณ์/เครื่องจักร 3. ลดการใช้งาน

5 ผลการดำเนินการ 1. เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอด LED

6 2. การปรับปรุง-เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในระบบของเครื่องปรับอากาศ
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ขนาด 350 ตัน อาคารสยามินทร์ เปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็นของอาคารสยามินทร์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประหยัดไฟเบอร์ 5 ภายในคณะฯ จำนวน 311 ตัว

7 2. การปรับปรุง-เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในระบบของเครื่องปรับอากาศ
ติดตั้งระบบส่งลมเย็นศาลาศิริราช 100 ปี โดยเชื่อมต่อระบบน้ำเย็นจากอาคารสยามินทร์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) เปลี่ยนพัดลมม่านอากาศศาลาศิริราช 100 ปี จำนวน 21 เครื่อง (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

8 3. ติดตั้งสวิตช์ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ
เส้นทางเดินระหว่างข้างตึก 84 ปี + ด้านข้างอาคารสยามินทร์ เส้นทางเดินตามแนวรั้วริมน้ำหน้าอาคารโอพีดีเก่า + ริมสระน้ำสมาคมศิทย์เก่า + ข้างอาคารหอพักมหิตลาคารบริเวณแนวรั้วริมน้ำ

9 3. ติดตั้งสวิตช์ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ
เส้นทางเดินหน้าอาคารสยามินทร์ + ข้างอาคาร 72 ปี + หน้าอาคาร 100 ปีพระศีร ฯ + หน้าอาคารอัษฏางค์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

10 4. ติดตั้งชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ปั้มน้ำ INVERTER VSD
ห้องเครื่องบู๊ชเตอร์ปั้ม อาคารสยามินทร์ ชั้นดาดฟ้า ห้องเครื่องบู๊ชเตอร์ปั้ม อาคารโอพีดี ชั้นดาดฟ้า ห้องเครื่องบู๊ชเตอร์ปั้ม อาคาร 72 ปี ชั้นดาดฟ้า ห้องเครื่องบู๊ชเตอร์ปั้ม อาคารอดุลยเดช ชั้นดาดฟ้า ห้องเครื่องบู๊ชเตอร์ปั้ม อาคารจุลชีววิทยา ชั้นดาดฟ้า ห้องเครื่องบู๊ชเตอร์ปั้ม สนามเทนนิส

11 4. ติดตั้งชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ปั้มน้ำ INVERTER VSD
ห้องเครื่องบู๊ชเตอร์ปั้ม อาคารจอดรถ 2 ห้องเครื่องปั้มน้ำ อาคาร 72 ปี ห้องเครื่องปั้มน้ำ อาคาร 84 ปี

12 5. โครงการติดตั้งชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ปั้มน้ำ INVERTER VSD เพิ่ม เริ่ม ตุลาคม 58
ห้องเครื่องปั้ม อาคารศูนย์ โรคหัวใจ ห้องเครื่องปั้มน้ำ อาคาร อัษฏางค์ ห้องเครื่องปั้มน้ำ อาคาร 84 ปี ห้องเครื่องปั้มน้ำ อาคาร หอพักแพทย์หญิง 2 ห้องเครื่องปั้มน้ำ อาคารเภสัชกรรมฯ. ห้องเครื่องปั้มน้ำ อาคารจุลชีวะฯ. ห้องเครื่องปั้มน้ำ อาคารหอพักแพทย์ 10 ชั้น

13 ปัญหาและอุปสรรคในการประหยัดพลังงาน
1. การตัดสินใจของผู้บริหาร 2. ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์มีค่าใช้จ่ายสูง 3. การอนรักษ์พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างไม่สม่ำเสมอเนื่องจากขาดจิตสำนึก และความตระหนักต่อคุณค่าของพลังงานไฟฟ้า และผลกระทบที่เกิดขึ้น 4. บุคลากรขาดความรับผิดชอบ ความเคยชิน นิสัยรักความสะดวกสบาย

14 ปัญหาและอุปสรรคในการประหยัดพลังงาน
5. การขาดความร่วมมือจากบุคคลรอบข้างในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และไม่ช่วยกันดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้เพราะขาดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ 6. ขาดการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 7. ไม่มั่นใจว่าอุปกรณ์ที่เปลี่ยนจะสามารถประหยัดพลังงานได้จริง

15 การแก้ปัญหาและอุปสรรคในการประหยัดพลังงาน
1. วางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 2. ทดลองอุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้มีความมั่นใจว่าเหมาะสมและประหยัดพลังงานได้จริงก่อนติดตั้ง

16 ลดการใช้พลังงานให้ได้ 10 % ต่อปี
เป้าหมายในการลดใช้พลังงาน ลดการใช้พลังงานให้ได้ 10 % ต่อปี

17 สาเหตุที่เป้าหมายในการลดใช้พลังงานไม่ได้ตามเป้า
โรงพยาบาลมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีเนื่องจากมีการขยายพื้นที่ของโรงพยาบาล มีการปรับปรุงพื้นที่จากพื้นที่ปกติเป็นพื้นที่ปรับอากาศ

18 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แผนกลยุทธ์ 5 ด้าน งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศิริราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google