งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกลยุทธ์ 5 ด้าน งานซ่อม บำรุง โรงพยาบาลศิริ ราช การลดการใช้พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกลยุทธ์ 5 ด้าน งานซ่อม บำรุง โรงพยาบาลศิริ ราช การลดการใช้พลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกลยุทธ์ 5 ด้าน งานซ่อม บำรุง โรงพยาบาลศิริ ราช การลดการใช้พลังงาน

2 ค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานในโรงพยาบาล 1. พลังงานไฟฟ้า ร้อยละ 80 2. พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ 15 3. พลังงานอื่น ๆ ร้อยละ 5

3 การใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงพยาบาล 1. ระบบปรับอากาศ ร้อยละ 60 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ร้อยละ 20 3. ระบบอื่น ๆ ร้อยละ 20

4 การดำเนินการ 1. การปรับปรุง - เปลี่ยนแปลง อุปกรณ์ของระบบ / เครื่องจักร โดยใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด พลังงาน 2. ลดระยะเวลาการทำงานของ อุปกรณ์ / เครื่องจักร 3. ลดการใช้งาน

5 ผลการดำเนินการ 1. เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED

6 2. การปรับปรุง - เปลี่ยนแปลง อุปกรณ์ในระบบของ เครื่องปรับอากาศ o เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบ รวมศูนย์ ขนาด 350 ตัน อาคารสยามินทร์ o เปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็นของ อาคารสยามินทร์ และอาคาร เฉลิมพระเกียรติ o เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน ประหยัดไฟเบอร์ 5 ภายในคณะฯ จำนวน 311 ตัว

7 2. การปรับปรุง - เปลี่ยนแปลง อุปกรณ์ในระบบของ เครื่องปรับอากาศ o ติดตั้งระบบส่งลมเย็นศาลาศิริ ราช 100 ปี โดยเชื่อมต่อระบบ น้ำเย็นจากอาคารสยามินทร์ ( อยู่ระหว่างดำเนินการ ) o เปลี่ยนพัดลมม่านอากาศศาลาศิ ริราช 100 ปี จำนวน 21 เครื่อง ( อยู่ระหว่างดำเนินการ )

8 3. ติดตั้งสวิตช์ควบคุมไฟฟ้า แสงสว่างอัตโนมัติ o เส้นทางเดินระหว่างข้างตึก 84 ปี + ด้านข้างอาคารสยามินทร์ o เส้นทางเดินตามแนวรั้วริมน้ำ หน้าอาคารโอพีดีเก่า + ริมสระ น้ำสมาคมศิทย์เก่า + ข้าง อาคารหอพักมหิตลาคารบริเวณ แนวรั้วริมน้ำ

9 3. ติดตั้งสวิตช์ควบคุมไฟฟ้า แสงสว่างอัตโนมัติ o เส้นทางเดินหน้าอาคารสยามิ นทร์ + ข้างอาคาร 72 ปี + หน้าอาคาร 100 ปีพระศีร ฯ + หน้าอาคารอัษฏางค์ ( อยู่ ระหว่างดำเนินการ )

10 4. ติดตั้งชุดควบคุมความเร็วรอบ มอเตอร์ปั้มน้ำ INVERTER VSD o ห้องเครื่องบู๊ชเตอร์ปั้ม อาคารส ยามินทร์ ชั้นดาดฟ้า o ห้องเครื่องบู๊ชเตอร์ปั้ม อาคาร โอพีดี ชั้นดาดฟ้า o ห้องเครื่องบู๊ชเตอร์ปั้ม อาคาร 72 ปี ชั้นดาดฟ้า o ห้องเครื่องบู๊ชเตอร์ปั้ม อาคาร อดุลยเดช ชั้นดาดฟ้า o ห้องเครื่องบู๊ชเตอร์ปั้ม อาคาร จุลชีววิทยา ชั้นดาดฟ้า o ห้องเครื่องบู๊ชเตอร์ปั้ม สนาม เทนนิส

11 4. ติดตั้งชุดควบคุมความเร็ว รอบมอเตอร์ปั้มน้ำ INVERTER VSD o ห้องเครื่องบู๊ชเตอร์ปั้ม อาคาร จอดรถ 2 o ห้องเครื่องปั้มน้ำ อาคาร 72 ปี o ห้องเครื่องปั้มน้ำ อาคาร 84 ปี

12 5. โครงการติดตั้งชุดควบคุม ความเร็วรอบมอเตอร์ปั้มน้ำ INVERTER VSD เพิ่ม เริ่ม ตุลาคม 58 o ห้องเครื่องปั้ม อาคารศูนย์ โรคหัวใจ o ห้องเครื่องปั้มน้ำ อาคาร อัษฏางค์ o ห้องเครื่องปั้มน้ำ อาคาร 84 ปี o ห้องเครื่องปั้มน้ำ อาคาร หอพัก แพทย์หญิง 2 o ห้องเครื่องปั้มน้ำ อาคารเภสัช กรรมฯ. o ห้องเครื่องปั้มน้ำ อาคารจุล ชีวะฯ. o ห้องเครื่องปั้มน้ำ อาคารหอพัก แพทย์ 10 ชั้น

13 ปัญหาและอุปสรรคในการประหยัดพลังงาน 1. การตัดสินใจของผู้บริหาร 2. ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยน อุปกรณ์มีค่าใช้จ่ายสูง 3. การอนรักษ์พลังงานไฟฟ้า เป็นไปอย่างไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากขาดจิตสำนึก และ ความตระหนักต่อคุณค่าของ พลังงานไฟฟ้า และ ผลกระทบที่เกิดขึ้น 4. บุคลากรขาดความ รับผิดชอบ ความเคยชิน นิสัยรักความสะดวกสบาย

14 ปัญหาและอุปสรรคในการประหยัดพลังงาน 5. การขาดความร่วมมือจาก บุคคลรอบข้างในการ อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และ ไม่ช่วยกันดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้เพราะขาดความรู้สึกใน การเป็นเจ้าของ 6. ขาดการรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 7. ไม่มั่นใจว่าอุปกรณ์ที่ เปลี่ยนจะสามารถประหยัด พลังงานได้จริง

15 การแก้ปัญหาและอุปสรรคในการประหยัดพลังงาน 1. วางแผนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 2. ทดลองอุปกรณ์ประหยัด พลังงานให้มีความมั่นใจว่า เหมาะสมและประหยัด พลังงานได้จริงก่อนติดตั้ง

16 เป้าหมายในการลดใช้พลังงาน ลดการใช้พลังงานให้ได้ 10 % ต่อปี

17 สาเหตุที่เป้าหมายในการลดใช้พลังงานไม่ได้ตามเป้า  โรงพยาบาลมีการใช้ พลังงานเพิ่มมากขึ้นในแต่ ละปีเนื่องจากมีการขยาย พื้นที่ของโรงพยาบาล  มีการปรับปรุงพื้นที่จากพื้นที่ ปกติเป็นพื้นที่ปรับอากาศ

18 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แผนกลยุทธ์ 5 ด้าน งานซ่อม บำรุง โรงพยาบาลศิริ ราช การลดการใช้พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google