งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ อธิบายการจัดโครงสร้างของข้อมูลได้ อธิบายความจำเป็นในการใช้ฐานข้อมูลและ ระบบจัดการฐานข้อมูลได้ อธิบายรูปแบบของฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ ได้ อภิปรายกลยุทธ์ในการใช้งานฐานข้อมูลและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ อธิบายการจัดโครงสร้างของข้อมูลได้ อธิบายความจำเป็นในการใช้ฐานข้อมูลและ ระบบจัดการฐานข้อมูลได้ อธิบายรูปแบบของฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ ได้ อภิปรายกลยุทธ์ในการใช้งานฐานข้อมูลและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์ อธิบายการจัดโครงสร้างของข้อมูลได้ อธิบายความจำเป็นในการใช้ฐานข้อมูลและ ระบบจัดการฐานข้อมูลได้ อธิบายรูปแบบของฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ ได้ อภิปรายกลยุทธ์ในการใช้งานฐานข้อมูลและ ประเด็นความปลอดภัยเกี่ยวกับฐานข้อมูล

3 ข้อมูล ข้อเท็จจริงของ บุคคลหรือสถานที่ สิ่งของ เหตุการณ์ต่าง ๆ – ข้อความ ตัวเลข ตัวอักษณ สัญลักษณ์ – สัญญาณเสียง ระบบรู้จำเสียง – เสียงดนตรี – ภาพถ่าย – ภาพวีดีโอ ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 มุมมอง – มุมมองเชิงกายภาพ ( เน้นรูปแบบ สถานที่เก็บ๗ – มุมมองเชิงตรรกะ ( เน้น ความหมาย เนื้อหา บริบท

4 โครงสร้างข้อมูล ตัวอักขระ (Character) เขตข้อมูล (Field) ระเบียน (Record) ตาราง (Table) ฐานข้อมูล (Database)

5 การประมวลผลแบบกลุ่มและการ ประมวลผลแบบทันทีทันใด การประมวลผลแบบกลุ่ม (batch processing) การประมวลผลแบบทันทีทันใด (Real-Time Processing)

6 ความจำเป็นของการใช้ฐานข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน (Sharing) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Data Redundancy) ความสอดคล้องของข้อมูล (Data Intregity)

7 การจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ระบบจัดการฐานข้อมูลมีส่วนประกอบสำคัญ 5 ส่วน – เครื่องมือสร้างระบบจัดการฐานข้อมูล – ส่วนการนิยามข้อมูล กำหนดโครงสร้างข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล – ส่วนการจัดการข้อมูล ส่วนบำรุงรักษา และวิเคราะห์ – ส่วนยการสร้างโปรแกรมประยุกต์ – ส่วนการบริหารข้อมูล

8 ฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น มีโครงสร้างเป็นโหนดเหมือนกิ่งก้านของต้นไม้ – โหนดแม่ – โหนดลูก – มีความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ กลุ่ม ปัญหาของฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น – ถ้าลบโหนดแม่ โหนดลูกจะถูกลบด้วย – ไม่สามารถเพิ่มโหนดลูกก่อนโหนดแม่ได้ – โหนดลูกจะไม่สัมพันธ์กับโหนดลูกใด ๆ

9 ฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น

10 ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย มีโครงสร้างคล้ายฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น โหนดลูกสามารถมีความสัมพันธ์กับโหนดแม่ได้ หลาย ๆ โหนด เป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่ม

11 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เก็บข้อมูลในรูปของตารางหลาย ๆ ตาราง ตารางประกอบด้วยส่วนที่เป็นแถวและคอลัมน์ ตารางแต่ละตารางมีความสัมพันธ์กัน

12 ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเก็บข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างได้ –Object –Class –Attribute –Method

13 ประเภทของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลส่วนบุคคล ฐานข้อมูลองค์กร – ใช้เครื่องแม่ข่ายเป็นฐานข้อมูลกลาง เพื่อใช้ร่วมกัน ฐานข้อมูลแบบกระจาย – เป็นลักษณะเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ –CSI –Dialog information Services –Down Jones Interactive Publishing –LexisNexis

14 การใช้ฐานข้อมูลและประเด็นที่ เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ในการใช้ฐานข้อมูล – คลังข้อมูล – เหมืองข้อมูล ผู้ให้บริการฐานข้อมูล ได้แก่ – ไดเรกทอรี่ทางธุรกิจ – ข้อมูลสถิติที่แสดงด้วยกราฟ – สถิติทางธุรกิจ – ฐานข้อมูลหนังสือ – ฐานข้อมูลบนเว็บ

15 ความปลอดภัยของฐานข้อมูล บุคคลและความเป็นส่วนตัว – การนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ – การนำข้อมูลบัตรเครดิตไปขาย การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล – ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้ฐานข้อมูล – แนบไวรัสคอมพิวเตอร์ การป้องกัน – การตรวจสอบลายนิ้วมือ – ไฟร์วอลล์


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ อธิบายการจัดโครงสร้างของข้อมูลได้ อธิบายความจำเป็นในการใช้ฐานข้อมูลและ ระบบจัดการฐานข้อมูลได้ อธิบายรูปแบบของฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ ได้ อภิปรายกลยุทธ์ในการใช้งานฐานข้อมูลและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google