งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

2 การดำเนินตามกรอบประชาคมอาเซียน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) และการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การตรวจราชการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/ข้อร้องเรียนของประชาชน 1. 2. 3. 4. กระทรวงสาธารณสุข ตรวจประเด็นที่ 1, 2, 4 ประเด็นนโยบายสำคัญ 4 ประเด็น กระทรวงสาธารณสุข ไม่ตรวจในประเด็นที่ 3

3 3.ยาเสพติด 2.Primary GMP 1.อาหารปลอดภัย ด้านพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุน ประเด็นนโยบายสำคัญ ที่เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 1.การดำเนินตามกรอบประชาคมอาเซียน 1.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง มหาดไทย/พาณิชย์/ เกษตร กระทรวงที่เกี่ยวข้อง เกษตร/มหาดไทย/ พาณิชย์/แรงงาน อุตสาหกรรม/ศึกษา วิทยาศาสตร์ เจ้าภาพหลัก : สสอป./ กรม อ. เจ้าภาพร่วม : กรมวิทย์ฯ/ อย./คร. เจ้าภาพหลัก : อย. เจ้าภาพร่วม : กรมวิทย์ฯ/ กรมอ./ สป. เจ้าภาพหลัก : ศอ.ปส.สธ. เจ้าภาพร่วม : สบรส./ กรม พ./ กรมจิต/ กรม สบส. กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ยุติธรรม/มหาดไทย/ แรงงาน/กลาโหม/ พัฒนาสังคม/ศึกษา/ เอกชน/ประชาสังคม

4 1. ความปลอดภัยอาหารในส่วน ภูมิภาค : Value Chain ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ, กรมปศุสัตว์, กรมประมง, กรมวิชาการเกษตร) - GAP - Q Mark 2. กระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา) - GMP - Primary GMP (โรงงานประกอบ/แปรรูปอาหาร) 1. กระทรวงสาธารณสุข (สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย, กรมอนามัย, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมควบคุมโรค) - กำหนดมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ประกอบด้วย 1. มาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2. มาตรฐานด้านอาหารปลอดภัย 3. มาตรฐานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (กระทรวงพาณิชย์) 2. กระทรวงมหาดไทย - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ออก เทศบัญญัติ หรือข้อกำหนดออกครอบคลุมตลาด สดประเภทที่ 1 3. กระทรวงพาณิชย์ - เครื่องชั่งกลาง - มาตรฐานราคาสินค้า - การสนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐาน 1. กระทรวงสาธารณสุข (สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย, กรมอนามัย, สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมควบคุมโรค) - กำหนดมาตรฐานตามโครงการสุขาภิบาล อาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุน เศรษฐกิจไทย (CFGT) 2. กระทรวงมหาดไทย - อปท. ออกเทศบัญญัติและข้อกำหนด ควบคุมดูแลร้านอาหารและแผงลอย 3. กระทรวงอื่นๆ - กำหนดมาตรฐานให้ร้านอาหารและแผง ลอยตามบทบาทหน้าที่ อาหารผลิตใน ประเทศ + นำเข้า

5 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน โครงการสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนเศรษฐกิจไทย (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste) เป้าหมาย ร้อยละ 80 ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2 : ตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อ เป้าหมาย ร้อยละ 100

6 ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่าย อาหาร จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น ( ร้าน ) ( แผง ) พัทลุง 304553 ตรัง 423561 สงขลา 1,4853,256 สตูล 330529 ปัตตานี 360728 ยะลา 649516 นราธิวาส 494670 รวม 40456813

7 จังหวัด จำนวนตลาด ประเภทที่ 1 จำนวนตลาดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ ทั้งหมดระดับดีระดับดีมากรวมทั้งสิ้น ร้อยละที่ ผ่านเกณฑ์ ( แห่ง ) ตลาดสด น่าซื้อ พัทลุง 1053880.00 ตรัง 1080880.00 สงขลา 16130 81.25 สตูล 5235100.00 ปัตตานี 641583.33 ยะลา 621350.00 นราธิวาส 1053880.00 รวม 6339115079.37

8 จุดเน้นประเด็นตรวจติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.การจัดการขยะมูลฝอย ตกค้าง สะสมในสถานที่กำจัดขยะมูล สะสมในสถานที่กำจัดขยะมูล ฝอยในพื้นที่วิกฤติ ฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) (ขยะมูลฝอยเก่า) 1.การสำรวจ ประเมิน และจัดทำแผนฟื้นฟู เป็น 3 ระยะ 1)ระยะเร่งด่วน (6 เดือน) 2) ระยะ ปานกลาง (1 ปี) 3) ระยะยาว (1 ปีขึ้นไป) 2.สถานที่กำจัดขยะของเอกชนไม่ถูกต้อง/ การบังคับใช้กฎหมาย กระทรวงทรัพยากร/มหาดไทย/ เกษตร/การคลัง/สาธารณสุข/ ศึกษา/พลังงาน/วิทยาศาสตร์ 2. การจัดการขยะมูลฝอยและของ เสียอันตรายที่เหมาะสม เสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) (ขยะมูลฝอยใหม่) 1.รูปแบบ/ผลการดำเนินการ การจัดการขยะ มูลฝอยในแต่ละพื้นที่/แต่ละระยะ 2.ผลการจัดการแบบรวมศูนย์/เทคโนโลยี ผสมผสาน/ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุน กระทวงทรัพยากร/มหาดไทย/ เกษตร/การคลัง/สาธารณสุข/ ศึกษา/พลังงาน/วิทยาศาสตร์ 3. การวางระเบียบมาตรการการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย บริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย และของเสียอันตราย ความก้าวหน้าการออกกฎ/ระเบียบ/ แผนแม่บท/มาตรการบริหารจัดการแต่ละระยะ กระทรวงทรัพยากร/ศึกษา/ มหาดไทย/เกษตร/การคลัง/ สาธารณสุข/พลังงาน/ วิทยาศาสตร์ 4. การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่ง สู่การจัดการที่ยั่งยืน สู่การจัดการที่ยั่งยืน 1.รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ปลูกจิตสำนึกให้ ประชาชน เช่น โรงเรียน สถานศึกษา 2.ผลลัพธ์/ผลกระทบต่อปัจจัยทางสังคม 3.ตรวจสอบ/ดำเนินการทางกฎหมาย กระทรวงทรัพยากร/มหาดไทย/ เกษตร/การคลัง/สาธารณสุข/ ศึกษา/พลังงาน/วิทยาศาสตร์/ สำนักนายกรัฐมนตรี 2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap) ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545)

9 จุดเน้น กรอบประเด็น การตรวจติดตาม (ที่เกี่ยวข้องกับ สธ.) บทบาทของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1. การจัดการขยะมูลฝอย ตกค้างสะสมในสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) การวิเคราะห์ผลกระทบต่อ สุขภาพประชาชนในชุมชน ใกล้เคียงสถานที่กำจัดขยะมูล ฝอยในพื้นที่วิกฤติ (โดยเฉพาะในพื้นวิกฤติ 6 จังหวัด คือ ปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม) 1. วิเคราะห์ข้อมูล - จำนวนชุมชนและประชากรที่มีความเสี่ยงที่อาจได้รับ ผลกระทบต่อสุขภาพฯ - จำนวน/ประเภทเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญจากการ จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ 2. ติดตามสถานการณ์และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 3. ประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในชุมชนและคนงาน และผลักดันให้จังหวัดมีมาตรการ ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ จากการคัดแยก เก็บขน และกำจัด ขยะมูลฝอย 2. การจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายที่ เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) การเฝ้าระวังผลกระทบต่อ สุขภาพจากของเสียอันตรายใน ชุมชนที่ประกอบการไม่ถูกต้อง 1.ฐานข้อมูลพื้นที่/ชุมชนที่มีการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกต้อง 2.ให้ความรู้และสนับสนุน อปท. ในการกำกับดูแล ประชาชนกลุ่มเสี่ยง บทบาทกระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

10 จุดเน้น กรอบประเด็น การตรวจติดตาม (ที่เกี่ยวข้องกับ สธ.) บทบาทของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3. การวางระเบียบมาตรการ การบริหารจัดการขยะมูล ฝอย และของเสียอันตราย การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขของเทศบาล/อบต. 1. สนับสนุนให้เทศบาล/อบต. นำคำแนะนำของ คณะกรรมการสาธารณสุข ที่เน้นการคัดแยก ขยะมูลฝอยตั้งแต่ครัวเรือนไปออกข้อกำหนด ท้องถิ่นและบังคับใช้ตามกฎหมาย 2. สนับสนุนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะ มูลฝอยให้ได้ตามมาตรฐาน (EHA) 4. การสร้างวินัยของคนใน ชาติมุ่งสู่การจัดการที่ ยั่งยืน การสร้างต้นแบบการคัดแยก ขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ ที่ครัวเรือน ฝึกอบรม อสม. เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนและมี ส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ครัวเรือน (อบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกำหนด ต่อ บทบาทกระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

11 4.การตรวจราชการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/ ข้อร้องเรียนของประชาชน ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด เพื่อกระตุ้น/เร่งรัดการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน หมายเหตุ : ตรวจพร้อมกรณีปกติ/บูรณาการ/อยู่ที่ดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการ

12


ดาวน์โหลด ppt คณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google