งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการดำเนินงาน แผนงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันที่ 25 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการดำเนินงาน แผนงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันที่ 25 ธันวาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการดำเนินงาน แผนงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันที่ 25 ธันวาคม 2557

2 ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2544 - 2556

3 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มาตรการกฎหมาย 1.ผลักดันกฎหมาย : สวนสาธารณะ ข้อความคำเตือน 2.พัฒนาศักยภาพพนักงาน เจ้าหน้าที่ : สคร. สสจ. ตำรวจ ทหาร 3.การเฝ้าระวัง และ ดำเนินคดี : รอบสถานศึกษา Music / Sport Marketing ลานเบียร์ มาตรการปรับเปลี่ยน ค่านิยมและทัศนคติ 1.ค่ายเยาวชน สร้างแกนนำ มัธยมศึกษา อุดมศึกษา 2.การสื่อสารความเสี่ยง ผลิต/เผยแพร่สื่อ 3.Special หรือ Mobile Events : วันงดดื่มสุราแห่งชาติ เทศกาลวาเลนไทน์ สงกรานต์ ลอยกระทงฯลฯ มาตรการระดับพื้นที่ 1.ชุมชน : ชุมชนต้นแบบป้องกัน ปัญหาวัยรุ่น (บูรณาการ) 2.สถานศึกษา : ทักษะชีวิต/ Friend Conner (บูรณาการ) พัฒนาเกณฑ์โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ (บูรณาการ) สถานบริการ 3. สถานบริการสาธารณสุข : คลินิกวัยรุ่น (บูรณาการ) มาตรการสนับสนุน 1.การบริหารจัดการ : Teen Manager (บูรณาการ) 2.การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง โดยกรม คร. (ส.ระบาด:BSS, ส.NCD:BRFSS) 3.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ถอดบทเรียน

4 บูรณาการ ระดับพื้นที่ ปรับเปลี่ยน ค่านิยมและ ทัศนคติ กฎหมาย 1. สถานศึกษา : ทักษะชีวิต / โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ 2. ชุมชนต้นแบบ : ป้องกันปัญหาวัยรุ่น / วัยทำงาน 3. สถานที่ทำงาน / สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย 4. สถานบริการสาธารณสุข : NCD คุณภาพ / คลินิกวัยรุ่น 1. สถานศึกษา : ทักษะชีวิต / โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ 2. ชุมชนต้นแบบ : ป้องกันปัญหาวัยรุ่น / วัยทำงาน 3. สถานที่ทำงาน / สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย 4. สถานบริการสาธารณสุข : NCD คุณภาพ / คลินิกวัยรุ่น 1. พัฒนา วิชาการ นโยบายและ กฎหมาย ประชุมคณะ กรรมการฯ / อนุ กรรมการฯ ประชุม ผู้เชี่ยวชาญ Policy Brief / Poll / พยากรณ์ โรค / ฐานข้อมูล 2. จัดทำคู่มือ / แนวทาง 3. เฝ้าระวัง / ดำเนินคดี 4. พัฒนา ศักยภาพ พนักงาน เจ้าหน้าที่ 5. พัฒนาความ ร่วมมือ หน่วยงานภายใน กระทรวง / หน่วยงานลง MOU 5. พัฒนาระบบ จัดเก็บข้อมูลการ เฝ้าระวังและ ดำเนินคดี 1. พัฒนา วิชาการ นโยบายและ กฎหมาย ประชุมคณะ กรรมการฯ / อนุ กรรมการฯ ประชุม ผู้เชี่ยวชาญ Policy Brief / Poll / พยากรณ์ โรค / ฐานข้อมูล 2. จัดทำคู่มือ / แนวทาง 3. เฝ้าระวัง / ดำเนินคดี 4. พัฒนา ศักยภาพ พนักงาน เจ้าหน้าที่ 5. พัฒนาความ ร่วมมือ หน่วยงานภายใน กระทรวง / หน่วยงานลง MOU 5. พัฒนาระบบ จัดเก็บข้อมูลการ เฝ้าระวังและ ดำเนินคดี 1. พัฒนา ศักยภาพ เครือข่าย เยาวชน 2. การสื่อสาร ความเสี่ยง ผลิตสื่อ เผยแพร่สื่อ 3. Special หรือ Mobile Events วันงดดื่มสุรา แห่งชาติ วาเลนไทน์ / สงกรานต์ / ลอยกระทง 1. พัฒนา ศักยภาพ เครือข่าย เยาวชน 2. การสื่อสาร ความเสี่ยง ผลิตสื่อ เผยแพร่สื่อ 3. Special หรือ Mobile Events วันงดดื่มสุรา แห่งชาติ วาเลนไทน์ / สงกรานต์ / ลอยกระทง 12.5571 ลบ. 10.2154 ลบ. มาตรการ สนับสนุน 1. การบริหาร จัดการ Teen Manager System Manager 2. เฝ้าระวัง พฤติกรรมเสี่ยง (BSS / BRFSS) 3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 4. ถอดบทเรียน 1.77 0 ลบ. บูรณาการ เป้าหมายจังหวัดสามารถดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ผลผลิต มีเครื่องมือในการควบคุม Alc. ที่ สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ ผลผลิต มีกระบวนการในการปรับเปลี่ยน ค่านิยมและทัศนคติในการดื่มAlc. ผลผลิต มีกระบวนการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์อย่างบูรณาการใน ทุก Setting

5 กิจกรรมและงบประมาณตามบทบาท กิจกรรมสำนักสคร. มาตรการกฎหมาย8,237,1004,320,000 1. พัฒนาวิชาการ นโยบายและกฎหมาย1,957,700120,000 2. พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่1,525,8001,200,000 3. การเฝ้าระวัง และดำเนินคดี2,385,6003,000,000 4. พัฒนาความร่วมมือเครือข่าย2,000,000 5. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังและ ดำเนินคดี 368,000 มาตรการปรับเปลี่ยน ค่านิยมและทัศนคติ4,815,4005,400,000 1. ค่ายเยาวชน สร้างแกนนำ1,073,1002,400,000 2. สื่อสารความเสี่ยง2,500,0002,400,000 3.Special หรือ Mobile Events1,242,300600,000

6 กิจกรรมและงบประมาณตามบทบาท กิจกรรมสำนักสคร. มาตรการระดับพื้นที่ (บูรณาการ) 1. ในชุมชนงบบูรณาการกลุ่มวัย 2. ในสถานศึกษางบบูรณาการกลุ่มวัย 3. ในสถานบริการสาธารณสุขงบบูรณาการกลุ่มวัย มาตรการสนับสนุน1,470,000300,000 1. บริหารจัดการ1,000,000600,000 2. การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงงบบูรณาการกลุ่มวัย กรณี BSS 3.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ถอดบทเรียน470,000240,000 รวมเงิน14,522,50010,020,000 รวมเงินทั้งสิ้น 24,542,500.- บาท


ดาวน์โหลด ppt กรอบการดำเนินงาน แผนงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันที่ 25 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google