งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการติดตามของสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้ น้อย ไม่สอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่ที่ขึ้น ทะเบียนของเกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการติดตามของสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้ น้อย ไม่สอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่ที่ขึ้น ทะเบียนของเกษตรกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการติดตามของสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้ น้อย ไม่สอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่ที่ขึ้น ทะเบียนของเกษตรกร

3 การตรวจสอบนิยามคำว่า “ พื้นที่ การทำนา ” “ นาข้าว ” ตามราชบัณฑิตสถาน หมายความถึง “ พื้นที่ราบทำเป็น คันกั้นน้ำเป็นแปลงๆสำหรับปลูก ข้าว ” สตง. วัดเฉพาะพื้นที่ที่มีต้นข้าวยืน ต้นอยู่ในแปลง

4 1. กรุเทพมหานคร 22 ราย (23 แปลง ) 2. สมุทรปราการ 4 ราย 3. ลพบุรี 4 ราย 4. นครนายก 5 ราย 5. ชลบุรี 4 ราย 6. สระบุรี 2 ราย 7. พระนครศรีอยุธยา 1 ราย ผลการตรวจพื้นที่ สตง. และของ สำนักงานเกษตรจังหวัด

5 ผลการตรวจวัดพื้นที่ซ้ำเทียบกับที่แจ้ง ขึ้นทะเบียน จังหวัด จำนวน ราย ผลการวัดของ สตง. ผลการวัดซ้ำ มากกว่ า เท่ากั บ น้อยกว่าที่แจ้งมากกว่ า เท่ากับน้อยกว่าที่แจ้ง <11 % ≥11%<11%≥11% 1. กทม. 22 (23 แปลง ) 60710643 2. สมุทรปราการ 4---41-12 3. ลพบุรี 4---41-3- 4. นครนายก 5--23--23 5. ชลบุรี 4--221-12 26. สระบุรี 2 (3 แปลง ) ---3--21 7. อยุธยา ปปท +DSI 1--1-1---

6 ผลการตรวจสอบ โดยเทียบกับ ภาพดาวเทียม พบว่า การเดินโดย GPS 3 ได้รูปร่าง ของพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ เพาะปลูกของเกษตรกรที่แจ้งไว้ มากที่สุด วันที่ตรวจสอบข้อมูล 21 มกราคม 2558 GPS 3 GPS 2 GPS 1

7 การตรวจสอบ สภาพเครื่อง พบว่า การตั้งค่า track ไม่เหมือนกัน เครื่อง GPS 1 และ 2 ตั้ง ค่าความถี่ในการบันทึกอยู่ที่ 0.1 km เครื่อง GPS 3 ตั้งค่าความถี่ใน การบันทึกอยู่ที่ ความถี่ปกติ

8 ปัญหาการตรวจสอบ ของ สตง. 1. เจ้าหน้าที่สตง. ทำการวัดเฉพาะพื้นที่ ที่มีต้นข้าวยืนต้นอยู่ใน แปลง คือ หักพื้นที่ ปลูกที่เสียหาย จากภัยแล้ง / น้ำท่วม หักพื้นที่ คันนา หักพื้นที่ร่องน้ำในแปลง ออก 2. สตง. บางพื้นที่ยอมรับค่าความ คลาดเคลื่อนของพื้นที่คำนวณได้ จากโปรแกรม Visual Basic For Applications ไม่เท่ากัน เช่น จังหวัด ชลบุรีให้ 0 % นนทบุรีให้ 10 % สมุทรปราการให้ 20% 3. ความชำนาญในการใช้เครื่องจับพิกัด GPS และศักยภาพของเครื่อง GPS ทำให้ค่าที่วัดได้แตกต่างกัน

9 ปัญหาการตรวจสอบ ของ สตง. ( ต่อ ) 4. รูปแปลงนาไม่เป็นรูปทรงที่จะใช้ใน การเก็บค่าพิกัดให้ใกล้เคียง พื้นที่จริง และเจ้าหน้าที่ สตง. วัดค่า พิกัดที่มุมแปลง เพียง 4 มุม และวัดค่าพิกัดเพียงครั้งเดียว 6. เกษตรกรแจ้งพื้นที่ปลูกตามค่าเช่านา ค่ารถไถ ค่ารถเกี่ยว ไม่เคย มีการวัดพื้นที่จริง

10 สรุปการดำเนินการต่อไป 1. เชิญ สตง. ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ห้อง 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือในประเด็น ปัญหา 2. ให้กรมส่งเสริมการเกษตร จัดเตรียม ข้อมูลที่ใช้ชี้แจง สตง. เช่น หาค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ ใช้เครื่อง GPS วัดค่าพื้นที่ 3. ข้อมูลระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการวัดพื้นที่

11 11


ดาวน์โหลด ppt ผลการติดตามของสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้ น้อย ไม่สอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่ที่ขึ้น ทะเบียนของเกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google