งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Domain Name System (DNS) DNS หรือ Domain Name System ในความหมายทั่วไป นั้นหมายถึง พื้นที่ที่ ควบคุม หรือ โลกของความรู้ในอินเตอร์เน็ต domain ประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Domain Name System (DNS) DNS หรือ Domain Name System ในความหมายทั่วไป นั้นหมายถึง พื้นที่ที่ ควบคุม หรือ โลกของความรู้ในอินเตอร์เน็ต domain ประกอบด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Domain Name System (DNS)

3 DNS หรือ Domain Name System ในความหมายทั่วไป นั้นหมายถึง พื้นที่ที่ ควบคุม หรือ โลกของความรู้ในอินเตอร์เน็ต domain ประกอบด้วย กลุ่มของตำแหน่งเครือข่าย ชื่อ domain จัดโครงสร้างเป็นระดับโดยระดับ บนสุดเป็นการระบุด้านภูมิศาสตร์ หรือจุดมุ่งหมาย ขององค์กร เช่น.th หมายถึง ประเทศไทย.com หมายถึง หน่วยธุรกิจ ระดับที่สอง เป็นชื่อที่ไม่ซ้ำ (Unique) ภายใน Domain ระดับบนสุด และระดับต่ำที่ต้อง นำมาใช้

4 ดังนั้น Domain Name System ก็เป็นระบบ จัดการแปลงชื่อ (Domain Name) ให้เป็น หมายเลข IP address (name-to-IP address mapping) โดยมีโครงสร้างฐานข้อมูลแบบลำดับ ชั้น เพื่อใช้เก็บข้อมูล ที่เรียกค้นได้อย่าง รวดเร็ว หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ การจดจำตัวเลข IP สำหรับแต่ละที่อยู่เว็บไซต์ มีความ ยากลำบากในทางปฏิบัติจึงได้มีระบบการแปลง เลข IP ให้เป็นชื่อที่ประกอบขึ้น จากตัวอักษร คำ หรือ วลี เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ซึ่งเรียกว่า โดเมนเนม (Domain Name) เมื่อเราป้อนที่อยู่ เว็บไซต์ หรือโดเมนเนม ให้กับโปรแกรม Browser คอมพิวเตอร์จะทำการแปลงโดเมน เนม ให้เป็นชุดตัวเลข IP เพื่อให้คอมพิวเตอร์ ด้วยกันเอง เข้าใจระบบที่ใช้แปลงค่า ระหว่าง โดเมนเนม และ เลข IP นี้เรียกว่า Domain Name System (DNS)

5 Domain Name Server (DNS) คือ สิ่งที่นำมาอ้างถึงหมายเลขเครื่อง หรือ หมายเลข IP Address เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ DNS จะทำหน้าที่คล้ายกับสมุดโทรศัพท์ คือ เมื่อมีคนต้องการจะโทรศัพท์หาใครคน ๆ นั้นก็ จะต้องเปิดสมุดโทรศัพท์เพื่อค้นหาเบอร์ โทรศัพท์ของคนที่ต้องการจะติดต่อคอมพิวเตอร์ ก็เช่นกัน เมื่อต้องการจะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่น เครื่องนั้นก็จะทำการสอบถาม หมายเลข IP ของเครื่องที่ต้องการจะสื่อสาร กับ DNS server ซึ่งจะทำการค้นหาหมายเลข ดังกล่าว ในฐานข้อมูลแล้วแจ้งให้ Host ดังกล่าว ทราบ

6 Domain name server โดยปกติจะมี 2 ส่วน คือ 1. Primary Name Server เป็นเครื่อง หลักที่เก็บข้อมูลชื่อและ IP Address ของเครื่อง ในโดเมนเนม 2. Secondary Name Server เป็นเครื่อง สำรองที่เก็บสำเนาข้อมูลทั้งหมดของเครื่อง Primary ซึ่งอาจมีการสำรองมากกว่า 1 เครื่องก็ ได้ โดยการจะจด DNS Name Server ได้ จะต้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น ที่ผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ต หรือ ISP (Internet Service Provider) มหาวิทยาลัย ใหญ่ บริษัทใหญ่ และผู้ให้บริการ รับฝากเว็บ ซึ่ง เรียกว่า Web Presence หรือ Web Hosting เป็นต้น

7 ระบบ DNS แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ 1.Name Resolvers โดยเครื่อง Client ที่ ต้องการสอบถามหมายเลขไอพีเรียกว่า Resolver ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็น Resolvers นั้นจะถูกสร้างมากับแอพพลิเคชัน หรือเป็น Library ที่มีอยู่ใน Client 2.Domain Name Space เป็นฐานข้อมูล ของ DNS ซึ่งมีโครงสร้างเป็น Tree หรือเป็น ลำดับชั้น แต่ละโหนดคือ โดเมนโดยสามารถมี โดเมนย่อย (Sub Domain) ซึ่งจะใช้จุดในการ แบ่งแยก 3.Name Servers เป็นคอมพิวเตอร์ที่รัน โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบางส่วนของ DNS โดย Name Server จะตอบการร้องขอทันที โดยการหาข้อมูลตัวเอง หรือส่งต่อการร้องขอไป ยัง Name Server อื่น ซึ่งถ้า Name Server มี ข้อมูลของส่วนโดเมนแสดงว่า Server นั้นเป็น เจ้าของโดเมนเรียกว่า Authoritative แต่ถ้าไม่มี เรียกว่า Non-Authoritative

8 การทำงานของระบบ DNS การทำงานของระบบชื่อโดเมนนั้น เริ่มต้น จากเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็น DNS Server ซึ่งทำงานด้วยซอฟแวร์พิเศษชื่อ ว่า BIND ที่ทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูล ระหว่าง DNS Server แต่ละเครื่อง ผ่าน DNS Photocal เมื่อมีคำร้องขอให้สืบค้น หมายเลข IP อย่างไรก็ตาม คำตอบที่ DNS Server จะมีให้ก็ต่อคำร้องหนึ่งๆนั้น ขันกับว่า DNS Server นั้นเป็น DNS Server ประเภทใด

9 การตั้งชื่อให้ DNS ต้องเป็นไปตามกฎนี้ ใช้ได้เฉพาะตัวอักษรละติน (ASCII character set) ใน RFC 1035 ระบุว่าสัญลักษณ์ ที่ใช้ได้ในโดเมนเนม คือ (1) ตัวอักษร a ถึง z (case insensitive - ไม่สนใจพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ ) (2) เลข 0 ถึง 9 (3) เครื่องหมายยติภังค์ (-)

10 แหล่งอ้างอิง http://www.susethailand.com/index. php/en/windows-server/dns-server http://www.susethailand.com/index. php/en/windows-server/dns-server http://www.mindphp.com/modules. php?name=News&file=article&sid= 115 http://www.dpu.ac.th/compcntre/pa ge.php?id=2362

11 จัดทำโดย นางสาวจิราภรณ์ สังข์กลิ่นหอม เลขที่ 20 นางสาวนันทนา บุญยะเลขา เลขที่ 45 นางสาวไพบูลย์ ขันตรี เลขที่ 65 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 ห้อง ก. ไก่


ดาวน์โหลด ppt Domain Name System (DNS) DNS หรือ Domain Name System ในความหมายทั่วไป นั้นหมายถึง พื้นที่ที่ ควบคุม หรือ โลกของความรู้ในอินเตอร์เน็ต domain ประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google