งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผสมเสียง Sound Mixer สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผสมเสียง Sound Mixer สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผสมเสียง Sound Mixer สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 การผสมสัญญาณเสียง 1. เป็นการนำเสียงจากแหล่งต่างๆ เข้ามาบันทึกร่วมกัน 2. ปรับแต่ง ระดับเสียง ความดังใน แต่ละสัญญาณ 3. ปรับแต่ง ความถี่ของเสียง 4. ปรับทิศทางของเสียง 5. สร้างสรรค์ลักษณะพิเศษต่าง

3 เป็นการนำเสียงจากแหล่ง ต่างๆ เข้ามาบันทึกร่วมกัน นำเสียงจากแหล่งสัญญาณต่างๆเข้า มาร่วมกัน

4 ปรับแต่ง ระดับเสียง ความ ดังในแต่ละสัญญาณ สัญญาณที่มาจากแหล่งต่างๆมีระดับของสัญญาณไม่เท่ากัน

5 ปรับแต่ง ความถี่ของเสียง ความถี่ของเสียง สามารถทำการ ปรับแก้ ได้ โดยจะมีการแบ่งออกเป็น ย่านต่างๆ

6 ปรับทิศทางของเสียง สามารถปรับทิศทางของเสียง ซ้าย และขวาได้

7 สร้างสรรค์ลักษณะพิเศษ ต่าง  การปรับลักษณะต่างๆ ของเสียง ได้ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 1. Frequency behaviour 2. Time behaviour, and 3. Amplitude behaviour

8 Frequency behaviour การปรับแต่งในส่วนของความถี่เสียง ได้ใช้ลักษณะต่าง ดังนี้  Equalisers  Guitar "Wah Wah" Pedals  Pitch Transposers  Harmonisers  Ring Modulators  Exciters  Psychoacoustic Enhancers

9 Time behavior การปรับแต่งในส่วนของเวลาของ เสียง ได้ใช้ลักษณะต่าง ดังนี้  Delays  Reverbs  Flangers  Phasers  Chorus  Double-Tracking Devices

10 Amplitude behavior การปรับแต่งในส่วนของความกว้างของ เสียง ได้ใช้ลักษณะต่าง ดังนี้  Compressors  Limiters  Expanders  Companders  Noise gates  Noise Reduction (NR) Devices  Vocoders

11 Pan  To place a mono or stereo sound source perceptually between two or more speakers

12 Graphic EQ  Graphic EQ  Envelope,10 Band,20 Band

13 Paragraphic EQ เป็นการปรับเพื่อเลือกหรือตัดเฉพาะเสียงที่ ต้องการได้

14 Parametric EQ เป็นการปรับเพื่อเลือกหรือปรับเพื่อให้เสียงที่ ต้องการผ่านไปได้

15 Graphic Fade เป็นการปรับเพื่อเลือกระดับความดังของเสียง

16 การผสมสัญญาณเสียง มี 2 ลักษณะคือ 1. การบันทึกจากแหล่งเสียง โดยตรง During the recording, or tracking stage 2. การผสมจาก แห่งสัญญาณที่ บันทึกไว้ During the mixdown stage

17 การบันทึกจากแหล่งเสียง โดยตรง During the recording, or tracking stage

18 การผสมจาก แห่ง สัญญาณที่บันทึกไว้ During the mixdown stage

19 ทำความรู้จักกับ Mixer เครื่องผสมสัญญาณ แบบพื้นฐาน

20 การใช้อุปกรณ์ในการ ผสมสัญญาณ Mixer เครื่องผสมสัญญาณ แบบขั้นสูง

21 ส่วนประกอบของ Mixer

22

23

24 What is a Mixdown / Mastering deck? การ มิกซ์ดาวน์ คือการทำงานในขั้นสุดท้าย หลังจากที่แน่ใจแล้ว ว่าจะไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ซึ่งการมิกซ์ดาวน์จะมี เหมือนกับการผสมสัญญาณ คือจะมีอยู่ 2 วิธี คือ 1. การผสมสัญญาณสด จากแหล่งเสียง โดยตรง 2. การบันทึกสัญญาณ จากแหล่งบันทึกต่างๆ Mastering deck คือผลงานที่เสร็จแล้ว ก่อนจะนำไปใช้

25 การบันทึกแบบ magnetic record Analogue tape heads Audio signals are sent to a magnetic record head which converts an electrical signal to a magnetic field of varying stength. A model tape head showing one track...... and a real one

26 การใช้อุปกรณ์ในการบันทึก สัญญาณแบบสามหัวเทป The 3 head system A single head can perform both record and reproduce functions, but better quality can be obtained if two separate heads are used, each one optimized for its specific task. In addition, there needs to be a third head to enable the erasing of previously recorded tape. Studio machines therefore generally have 3 tape heads, arranged as follows: The erase head uses a high-level signal from the same oscillator which is used to provide bias for the record head.

27 การบันทึกสัญญาณ Mixer The synchronization problem Record heads and repro heads obviously can't physically occupy the same location. An instrument recorded on Track 1 is recorded on tape commencing at the location of the record head. The trouble is, to overdub another instrument on track 2, you have to listen to, or monitor track 1 so you know when to start playing. Of course, if you play back the tape, listen to track 1 off the repro head, and record track 2 with the record head...

28 การบันทึกสัญญาณ ลง เส้นเทป But eight tracks on half-inch tape each have a narrower track width than two tracks on a quarter inch half-track machine. 8 tracks on 1/2" - Narrower tracks than...... 2 tracks on 1/4" tape

29 ระดับความแรงของ สัญญาณในเส้นเทป This is particularly important for bass response. Low frequencies are recorded deeper in the magnetic oxide medium. At higher tape speeds, narrow tracks can't transfer low frequency information as efficiently to and from the heads, and wider tracks provide more raw data.

30 การบันทึกของสัญญาณ ดิจิตอล Digital Recording How is it different from analogue? For a start there is usually far less technical preparation, such as alignment, bias and EQ. However, linear digital recorders such as reel-to-reel DASH machines, and rotary head Modular Digital Multitracks (MDMs) still require cleaning and maintenance and computer-based systems require the usual house-keeping chores needed for computers.. Two Digital Recordings... If the numbers can be read accurately, the playback will be identical.

31 Mixdown Decks & Devices  The master tape or sound file Once all tracks have been recorded on a multitrack and a mix is set up and ready, the final step is the creation of a master tape or sound file. This involves transferring the sounds from multitrack and re-recording them on a separate system.  Regardless of the recording format  used, track configuration is usually  2-track stereo.However, any track  configuration required, such as 5.1  or 7.1 channel sound for film soundtracks and multimedia performances can be employed.

32 DAT machines are commonly used in many studios as master recorders. Tascam DA40 16-bit DAT RecorderTascam DA45HR 24-bit DAT Recorder

33 Analogue Recorders  in both 1/4" and 1/2" formats are still used by many facilities. Professional analogue recorders are sophisticated high-quality devices and with proper set-up for bias and replay EQ, quality noise-reduction sytems and professional tape will give excellent results.

34 Digital Recorders  CD-Rs - recordable CDs - are fast becoming the preferred mixdown medium Mastering on CD-R for many studios. Most CD recorders are 16-bit machines, so recording facilities with 20/24-bit multitrack digital audio face a nasty problem. A 16- bit CD recorder simply truncates the word length and so wipes out any gains made by using the higher quality multitrack.

35 การแยกช่องในการบันทึก Any old track will do, won't it? Theoretically, yes. but in practice there are certain things to consider. Look at this typical track assignment for bed track recording on a 24-track:

36 การกำหนด เสียงในแต่ละช่อง เพื่อการบันทึก Keeping track of the tracks Scribble strips - A visual indication of track assignments is generally provided by scribble strips on which you can write the names of sound sources with a marker pen. KIKSNHHRT1VOXPNOKBDGTR Kick Drum SnareHi-HatsRack Tom 1 Vocals PianoKeyboardGuitar

37 การได้ยินเสียง ของผู้บันทึกเสียง

38

39 การตรวจสอบเสียง Metering Seeing is Believing... Seeing is Believing... Good hearing discrimination is essential to working with the fine details of sound - you don't have to see a mix. But our sense of hearing is not particularly good at judging levels of sound, because we don't actually perceive levels, we perceive loudness. The actual level of signal passing through various parts of the recording system is a physical quantity which is measureable by a device such as a meter. The loudness of that signal is a subjective phenomenon which varies from person to person

40 เท่าไหร่ จึงจะดี Engineers using digital technology therefore need metering tools that show precisely what peak level is attained by an audio signal. Root Mean Square, or RMS value of the audio signal. The RMS value is effectively the equivalent value in DC of an AC waveform. For sine waves only, the RMS value is 0.707 of the peak value, or roughly 3dB lower than the peak.

41 VU Meters Volume Unit meters are averaging devices, usually displaying the Root Mean Square (RMS) value of the signal. Their ballistics (the speed with which they respond to signals) are very different to those of peak meters, with a response time of around 1/3 of a second - similar to that of human hearing.

42 PMPO และ RMS ในเครื่องขยาย เสียงคืออะไร ? PMPO (Peak Music Power Output) เป็น หน่วยวัดของกำลังขับเสียงระดับสูงที่สุด จากทั้งช่องเสียงซ้ายและขวารวมกัน สำหรับการขับเสียงในระยะเวลาสั้นๆ โดย ไม่ทำให้เสียงเพี้ยน 250 Watts RMS (Root Mean Square) หมายถึง ประสิทธิภาพหรือค่าเฉลี่ยของกำลังเสียงที่ ขับอย่างต่อเนื่อง หน่วยวัด RMS เป็นตัว บอกที่ดีกว่าสำหรับกำลังขับของเครื่อง ขยายเสียง 1 0 Watts

43 ลักษณะต่างของการใช้เครื่อง ผสมสัญญาณ

44 การนำสัญญาณจากไมค์ สู่ เครื่องผสมสัญญาณ

45 การตรวจสอบสัญญาณจาก เครื่องผสมสัญญาณ

46 การผสมสัญญาณหลากแหล่ง สู่ เครื่องบันทึก

47 การนำสัญญาณ สู่เครื่องบันทึก และส่งไปที่ FX

48 การนำสัญญาณหลากแหล่ง สู่ เครื่องผสม โดยใช้ Patch Bay

49

50 เอกสาร อ้างอิง http://www.audioed.com.au/secure/Platinum/modules / Studio%20Intro/mod_intro4_1.html


ดาวน์โหลด ppt การผสมเสียง Sound Mixer สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google