งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเกณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วย บริการ ในระดับบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเกณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วย บริการ ในระดับบริการปฐมภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเกณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วย บริการ ในระดับบริการปฐมภูมิ

2 กรอบหลักการ แนวคิด การปรับปรุงข้อบังคับ /เกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 1.ชี้ทิศการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพ ชุมชน 2.เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริม ศักยภาพประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง 3.เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริการที่ยังเป็นช่องว่าง เช่น บริการกายภาพบำบัด บริการแพทย์แผนไทย บริการ PP บริการทันตกรรม บริการด้านเภสัชกรรม ร้านยาคุณภาพ ฯลฯ 4.เป็นเกณฑ์ที่ตอบสนองความจำเป็น/ปัญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป 5.ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชน และ social enterprise เข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 6.หน่วยที่ทำหน้าที่จัดให้มีบริการ ต้องทำหน้าที่ในการให้บริการด้วย 7.กำหนดให้หน่วยที่ทำหน้าที่ให้บริการในระดับปฐมภูมิ หน่วยร่วมให้บริการต่างๆ สามารถรับเงินตรงจาก สปสช.ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด 8.สามารถใช้ประโยชน์จากผลการตรวจประเมิน ในการซื้อบริการเชิงกลยุทธ์

3 การจัดประเภทของหน่วยบริการ ระดับ บริการ ประเภทหน่วยบริการเดิมประเภทหน่วยบริการที่ขอปรับใหม่ ปฐมภูมิ (Primary Care) ทุติยภูมิ + ตติยภูมิ (Hospital Care) หน่วยบริการประจำ หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการร่วมให้บริการ หน่วยบริการประจำ หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการร่วมให้บริการ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป หน่วยบริการร่วมให้บริการ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะทาง

4 ภาพระบบบริการปฐมภูมิในอนาคต (5ปีข้างหน้า) ประชาชนมีศักยภาพดูแลตนเอง ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน สุขภาพ มีหมอประจำครอบครัว และรู้ว่าใครคือหมอ ประจำครอบครัว ของตน เมื่อเจ็บป่วยได้รับการดูแล และส่งต่ออย่างเหมาะสม หมอประจำครอบครัว หมายถึง แพทย์ แพทย์ FM และทีมสหวิชาชีพ และมีสมรรถนะด้านเวชศาสตร์ ครอบครัว

5 ภาพระบบบริการปฐมภูมิในอนาคต (5 ปีข้างหน้า) PCC PC U หน่วย บริการ ร่วมให้ บริการ PC U หน่วย บริการ ร่วมให้ บริการ PCC : Primary Care Center ( หน่วยบริการปฐมภูมิแบบเบ็ดเสร็จ ) หน่วย บริการ รับส่งต่อ หน่วย บริการ รับส่งต่อ หน่วย บริการ ประจำ PC U

6 รูปแบบการจัดบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ มี 2 รูปแบบ คือ หน่วยบริการปฐมภูมิแบบเบ็ดเสร็จ (PCC: Primary Care Center) หมายถึง หน่วยบริการที่สามารถจัดบริการได้ครบถ้วน ตามขอบเขตบริการปฐมภูมิ โดยมีแพทย์ปฏิบัติงานประจำ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และมีศักยภาพครบถ้วนตามเกณฑ์การ ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ สามารถพัฒนา และขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำได้ ได้แก่ คลินิก ชุมชนอบอุ่น ศสม. ศบส. เป็นต้น หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU: Primary Care Unit) เป็นหน่วย บริการที่สามารถจัดบริการได้ตามขอบเขตบริการปฐมภูมิ มี แพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลและให้คำปรึกษา หรือไปบริการ เป็นบางวัน แต่มีทีมสหวิชาชีพ ปฏิบัติงานประจำ ได้แก่ รพ.สต. ศสม. หน่วยบริการปฐมภูมิของรพช./รพท./รพศ.ที่ไม่มีแพทย์ ประจำ ศบส. เป็นต้น

7 แนวทางการปรับเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปรับภาษาให้เข้าใจง่าย ลดความสับสนในการตีความ กำหนดบทบาทหน่วยบริการประจำ ในการบริหารจัดการเครือข่ายหน่วย บริการ ให้ชัดเจนขึ้น สอดคล้องกับ DHS ทบทวนปรับปรุงเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ service plan และมาตรฐานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเกณฑ์บริการ และเกณฑ์บุคลากร การมีส่วนร่วมของ ชุมชน/ท้องถิ่น ปรับแนวทางการให้คะแนนในการตรวจประเมินหน่วยบริการในระดับบริการ ปฐมภูมิ ทั้งรายข้อและการสรุปผลการตรวจประเมิน เพื่อแสดงระดับคุณภาพ และชี้ทิศการพัฒนา การแยกบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินกองทุนฯสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ แยกจากเงินบำรุงโรงพยาบาล

8 ภาพรวมการปรับปรุงเกณฑ์หน่วยบริการประจำ หน่วยบริการปฐมภูมิ และหน่วยบริการร่วมให้บริการ

9 เกณฑ์หน่วยบริการประจำ หน่วย บริการ ประจำ หมวด 1 ศักยภาพเพื่อ การเข้าถึง หมวด 2 ประเภทและ ขอบเขต บริการ หมวด 3 บุคลากร หมวด 4 บริหาร จัดการ ม 1.1 จัดเครือข่ายหน่วยบริการ ม 1.2 มีหน่วยบริการปฐมภูมิแบบเบ็เดสร็จ PCC ม 1.3.1 PCU 1 : 10,000 ม 1.3.2 การกระจายของ PCU ม 2.1 PP ม 2.2 รักษา ม 2.3 ทันตกรรม ม 2.4 เยี่ยมบ้าน ม 2.5 Lab ม 2.6 เภสัชกรรม ม 2.7 กายภาพบำบัด ม 2.8 เวชกรรมไทย ม 3.1 แพทย์ FM ม 3.2 RN/NP ม 3.3 บุคลากรอื่น ม 3.4 ทันตแพทย์ ม 3.5 เภสัชกร ม 3.6 กายภาพบำบัด ม 3.7 แพทย์แผนไทย ม 4.1 คกก. ที่มีส่วนร่วม ม 4.2 แผนยุทธศาสตร์ ม 4.3 การรับฟังความเห็น ม 4.4 ระบบส่งต่อ - รับกลับ ม 4.5 ระบบสนับสนุน ม 4.6 ระบบพัฒนาคุณภาพ ม 4.7 ประสานกับชุมชน บทบาท บริหาร จัดการระบบ

10 เกณฑ์หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วย บริการ ปฐมภูมิ หมวด 1 ศักยภาพเพื่อ การเข้าถึง หมวด 2 ประเภทและ ขอบเขต บริการ หมวด 3 บุคลากร หมวด 4 บริหาร จัดการ หมวด 5 สถานที่ อุปกรณ์ ม 1.1 ที่ตั้ง เ ม 1.2 PCU 1 : 10,000 ม 1.3 เวลาเปิดให้บริการ ม 1.4 ติดประกาศเวลาให้บริการ ม 2.1 PP ม 2.2 รักษา ม 2.3 ทันตกรรม ม 2.4 เยี่ยมบ้าน ม 2.5 Lab ม 2.6 เภสัชกรรม ม 2.7 กายภาพบำบัด ม 2.8 เวชกรรมไทย ม 3.1 แพทย์ FM ม 3.2 RN/NP ม 3.3 บุคลากรอื่น ม 3.4 ทันตแพทย์ ม 3.5 เภสัชกร ม 3.6 กายภาพบำบัด ม 3.7 แพทย์แผนไทย ม 4.1 คกก. ที่มีส่วนร่วม ม 4.2 แผนปฏิบัติงาน ม 4.3 การรับฟังความเห็น ม 4.4 ระบบติดต่อ - ให้การปรึกษา ม 4.5 ระบบข้อมูลสารสนเทศ ม 4.6 ระบบพัฒนาคุณภาพ ม 4.7 ประสานกับชุมชน บทบาท ให้บริการ ม 5.1 การจัดสถานที่ทั่วไป ม 5.2 อุปกรณ์งานรักษา -PP ม 5.3 อุปกรณ์ทันตกรระม ม 5.4 อุปกรณ์เภสัชกรรม ม 5.5 อุปกรณ์ Lab ม 5.6 อุปกรณ์กายภาพ ม 5.7 อุปกรณ์เวชกรรมไทย

11 การกำหนดเกณฑ์คะแนน 0 = ไม่ผ่าน 1 = ผ่านแบบมีเงื่อนไข 2 = ผ่าน ( เป็นไปตามเกณฑ์ ) 3 = ผ่านทำได้เกินเกณฑ์ Max of Min

12

13 หน่วย บริการ ประจำ หน่วย บริการ ปฐมภูมิ หมวด 1 ศักยภาพการจัดบริการ ให้ประชาชนเข้าถึง ม 1.1 จัดเครือข่ายหน่วยบริการ ม 1.2 มีหน่วยบริการปฐมภูมิแบบเบ็ดเสร็จ PCC ม 1.3.1 PCU 1 : 10,000 ม 1.3.2 การกระจายของ PCU ม 1.1 ที่ตั้ง ม 1.2 PCU 1 : 10,000 ม 1.3 เวลาเปิดให้บริการ ม 1.4 ติดประกาศเวลาให้บริการ

14 หน่วยบริการประจำ ม1.1 มีการจัดเครือข่ายบริการปฐมภูมิ และระบบรับส่งต่อ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ปรับแนวทางพิจารณา 1.องคประกอบของเครือข่ายหน่วยบริการ 2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้: วิธีการสื่อสาร 3.การเข้าถึงบริการของประชาชน: OP visit PCU/รพ. ตามเกณฑ์ที่ สปสช. กำหนด ต้องครอบคลุมทั้ง 3 ข้อ และพิจารณาผลงานข้อ 3 ประกอบด้วย หมวด 1 ศักยภาพการจัดบริการ ให้ประชาชนเข้าถึง

15 เครือข่ายหน่วยบริการ PCC PC U หน่วย บริการ ร่วมให้ บริการ PC U หน่วย บริการ ร่วมให้ บริการ หน่วย บริการ รับส่งต่อ หน่วย บริการ รับส่งต่อ หน่วย บริการ ประจำ PC U

16 หน่วยบริการประจำ ม1.2 มีหน่วยบริการปฐมภูมิแบบเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง อย่างน้อย 1 แห่ง ปรับเกณฑ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพและให้มีความชัดเจน - มีแพทย์ประจำ,ผ่านเกณฑ์หน่วยปฐมภูมิ สามารถพัฒนาและขอขึ้น ทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำได้ - จัดโดยหน่วยบริการประจำ (กรณีเป็น รพ. จะต้องจัดบริการปฐมภูมิ แยก จากบริการผป.นอกของ รพ.) - ไปร่วมจัดบริการปฐมภูมิ กับ รพ.สต. หรือหน่วยบริการปฐมภูมิ ใน เครือข่ายได้ - ยืดหยุ่น สำหรับหน่วยบริการประจำ รพ. ที่มีปชก.รับผิดชอบไม่เกิน 10,000 คน หมวด 1 ศักยภาพการจัดบริการ ให้ประชาชนเข้าถึง

17 หน่วยบริการประจำ ม1.3.1 อัตราส่วน PCU 1 : 10,000 ปรับวิธีการพิจารณา และการให้คะแนน เดิม พิจารณาในภาพรวม โดยใช้วิธีคำนวณจำนวน PCU ที่ควรมี เทียบกับที่มีจริง ใหม่ ใช้วิธีนับจำนวน PCU ที่ดูแลประชากร ไม่เกิน 10,000 คน เทียบกับจำนวนทั้งหมด ม1.3.2 การกระจายของ PCU ปรับวิธีการพิจารณา และการให้คะแนน เดิม พิจารณาจากร้อยละของปชก.ที่เดินทางเข้าถึงภายใน 30 นาที ใหม่ พิจารณาจาก - การมีแผนทีแสดงการเข้าถึงบริการ มีแนวทางการ - จัดบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภายใน 30 นาที - การจัดระบบ/มีแผนกรณีการเกิดภัยพิบัติ หมวด 1 ศักยภาพการจัดบริการ ให้ประชาชนเข้าถึง

18 หน่วยบริการปฐมภูมิ ม1.1 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกต้อการเข้ารับบริการ ปรับแนวทางพิจารณา - เพิ่มการมีแผนที่แสดงข้อมูลสำคัญ และการมีแผนจัดบริการสำหรับ ประชาชนที่เข้าถึงยาก

19 หน่วย บริการ ประจำ หน่วย บริการ ปฐมภูมิ หมวด 2 จัดบริการตามประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ม 2.1 PP ม 2.2 รักษา ม 2.3 ทันตกรรม ม 2.4 เยี่ยมบ้าน ม 2.5 Lab ม 2.6 เภสัชกรรม ม 2.7 กายภาพบำบัด ม 2.8 เวชกรรมไทย เพิ่ม “หลักเวชศาสตร์ ครอบครัว”. ใช้ผลงานบริการ ประกอบการพิจารณา มีกระบวนการคุณภาพ PDCA, CQI

20 หน่วยบริการประจำ ม2.1 บริการ PP ปรับวิธีการพิจารณาให้มีความชัดเจน และการให้คะแนน แนวทางการพิจารณา: 1. หน่วยบริการประจำ จัดการให้ PCU จัดบริการ - ครอบคลุม Basic PP Service - มีระบบติดตามความต่อเนื่อง - มีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพ - มีการทบทวน ประเมินความครอบคลุมบริการของกลุ่มเป้าหมาย 2. รายการ Basic PP Service 3. จัดระบบติดตาม กำกับ ผลการดำเนินงาน ของ PCU การให้คะแนน: พิจารณาผลงานความครอบคลุมบริการในกลุ่มเป้าหมาย หมวด 2 จัดบริการตามประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข หน่วยบริการปฐมภูมิ ม2.1 บริการ PP ปรับวิธีการพิจารณาให้มีความชัดเจน และการให้คะแนน - แนวทางพิจารณาคล้ายกับหน่วยบริการประจำ แต่ PCU ทำหน้าที่ให้บริการ

21 หน่วยบริการประจำ ม2.3 บริการทันตกรรม เพิ่ม: การชี้ทิศทางการมีคลินิกให้บริการที่มีทันตบุคลากร ปฏิบัติงานประจำ (ใน PCU ที่มีปชก.มากกว่า 10,000 คน) พิจารณาผลงานการให้บริการร่วมด้วย หมวด 2 จัดบริการตามประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข หน่วยบริการปฐมภูมิ ม2.3 บริการทันตกรรม เช่นเดียวกับหน่วยบริการประจำ ต่างกันที่บทบาท

22 หน่วยบริการประจำ ม2.5 Lab เพิ่มคุณภาพ: Lab ที่ทำเอง หรือ ส่งต่อ ต้องมีระบบประกัน คุณภาพภายใน /ภายนอก ปรับแนวทางการพิจาณราให้มีความชัดเจน หมวด 2 จัดบริการตามประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข หน่วยบริการปฐมภูมิ ม2.5 Lab ปรับแนวทางการพิจาณราให้มีความชัดเจน

23 หน่วยบริการประจำ ม2.6 เภสัชกรรม ปรับเกณฑ์/แนวทางการพิจารณาที่มีรายละเอียดความชัดเจน จัดการระบบ: มีคณะ กก. มีการกำหนดกรอบบัญชียาฯ จัดหายา ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในหน่วยบริการประจำ บริการเภสัชกรรม ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ งานบริหารเวชภัณฑ์ งานบริการเภสัชกรรม งานบริบาลเภสัชกรรม และงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพในชุมชน หมวด 2 จัดบริการตามประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข หน่วยบริการปฐมภูมิ ม2.6 เภสัชกรรม ปรับเกณฑ์/แนวทางการพิจารณาที่มีรายละเอียดความชัดเจน ในบทบาทผู้ให้บริการ

24 หน่วยบริการประจำ ม2.7 กายภาพบำบัด เป็นเกณฑ์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ เป็นบริการ ที่จัดในภาพรวมของหน่วยบริการประจำ โดยมีอยู่ใน PCU ใด PCU หนึ่ง แนวทางพิจารณา: ตรวจประเมินวินิจฉัย วางแผนดูแล/กำหนด กลุ่มเป้าหมาย ดูแลรักษา/ส่งเสริม/ป้องกัน/ฟื้นฟู มีระบบส่งต่อ- รับกลับ ทำงานรวมกับชุมชน จัดบริการโดยชุมชน CBR ใช้ผลการดำเนินงาน ประกอบการพิจารณาด้วย หมวด 2 จัดบริการตามประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข

25 หน่วยบริการประจำ ม2.8 เวชกรรมไทย เป็นเกณฑ์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ประกอบด้วย 1.เภสัชกรรมไทย : การใช้สมุนไพร 2.นวดไทย 3.ผดุงครรภ์ไทย การให้คะแนน โดยการนับ PCU ที่จัดบริการ อย่างน้อยต้องมีบริการ 1,2 หมวด 2 จัดบริการตามประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข หน่วยบริการปฐมภูมิ ม2.8 เวชกรรมไทย ปรับเกณฑ์/แนวทางการพิจารณาที่มีรายละเอียดความชัดเจน ในบทบาทผู้ให้บริการ

26 หน่วย บริการ ประจำ หน่วย บริการ ปฐมภูมิ หมวด 3 บุคลากร ม 3.1 แพทย์/FM ม 3.2 RN/NP ม 3.3 บุคลากรอื่น ม 3.4 ทันตแพทย์ ม 3.5 เภสัชกรรม ม 3.6 กายภาพบำบัด ม 3.7 เวชกรรมไทย. สิ่งที่เปลี่ยนแปลง ปรับเชิงปริมาณ ให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์, Service Plan เพิ่มคุณภาพ สมรรถนะFM ใช้ผลงานการ ให้บริการ ประกอบการพิจารณา การให้คะแนนหน่วย บริการประจำ อิงผล การผ่านเกณฑ์ของ PCU

27 หมวด 3 บุคลากร 30,000 10,000 แพทย์ 1 3 ทันตแพทย์ 30,000 10,000 เภสัชกร 30,000 10,000 นักกายภาพบำบัด FM 200 visit /100 visit ( ชั่วโมง./1000/ สป.) เภสัชฯปฐมภูมิ เผลงานบริการ แพทย์ /FM 1:10,000 โดยเป็น FM 1 คนต่อ 1 หน่วยบริการประจำ ทันตแพทย์ 3 ชั่วโมงต่อ 1000 ต่อ สัปดาห์ เภสัชกร 1:10,000 นักกายภาพบำบัด 1:10,000

28 หมวด 3 บุคลากร RN/NP 1:5,000 โดยเป็น NP อย่างน้อย 1 คนต่อ 1 PCU บุคลากรอื่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1:1,250 โดยเป็น ป.ตรีอย่างน้อย 50 % แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยอย่างน้อย 1 คน / 1 หน่วยบริการประจำ บุคลากรพิจารณาตามบริการเวชกรรมไทยที่จัด 10,000 5,000/1NP พยาบาล 2,500 1,250 บุคลากรอื่น NP2,500 ป. ตรี >50% ผช. แผนไทย TM แพทย์แผนไทย TM ป. ตรี

29 หน่วย บริการ ประจำ หน่วย บริการ ปฐมภูมิ หมวด 4 บริหารจัดการ ม 4.1 มีคณะกรรมการที่มีส่วนร่วม ม 4.2 มีแผนยุทธศาสตร์ ม 4.3 การรับฟังความเห็น ม 4.4 ระบบส่งต่อ-รับกลับ ม 4.5 ระบบสนับสนุน ม 4.6 ระบบพัฒนาคุณภาพ ม 4.7 ประสานกับชุมชน ม 4.1 มีคณะกรรมการที่มีส่วนร่วม ม 4.2 มีแผนปฏิบัติงาน ม 4.3 การรับฟังความเห็น ม 4.4 ระบบติดต่อ-ให้การปรึกษา ม 4.5 ระบบข้อมูลสารสนเทศ ม 4.6 ระบบพัฒนาคุณภาพ ม 4.7 ประสานกับชุมชน

30 ม 4.4.1 ระบบส่งต่อ-ส่งกลับ ภายใน-ภายนอก ม 4.4.2 ระยะเวลา จาก PC – Hospital ม 4.4.3 ยานพาหนะ ม 4.4.4 อำนวยความสะดวก ส่ง ต่อ กลุ่ม sub acute ม 4.4.5 ส่งต่อ Lab ม 4.4.6 ส่งต่อทันตกรรม ม 4.4.7 ข้อมูลการส่งต่อ ม 4.4 ระบบส่งต่อ- ส่งกลับ หมวด 4 บริหารจัดการ หน่วย บริการ ประจำ

31 หมวด 4 บริหารจัดการ หน่วย บริการ ประจำ ม 4.5.1 บุคลากร (HRM) ม 4.5.2 บุคลากร (HRD) ม 4.5.3 สถานที่ ยา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ม 4.5.4 ระบบติดต่อสื่อสาร/ให้การ ปรึกษา ม 4.5.5 ระบบข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงในเครือข่าย ม 4.5 ระบบ สนับสนุน หน่วย บริการ ปฐมภูมิ ม 5 สถานที่ ยา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ม 4.4 ระบบติดต่อสื่อสาร/ให้การปรึกษา ม 4.5 ระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงใน เครือข่าย

32 ม 4.6.1 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ม 4.6.2 CPG ม 4.6.3 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ม 4.6.4 ระบบป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล ม 4.6.5 การพัฒนาวิชาการ วิจัย นวตกรรม ม 4.6 ระบบพัฒนา คุณภาพ หมวด 4 บริหารจัดการ ม 4.6.1 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ม 4.6.2 CPG ม 4.6.3 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ม 4.6.4 ระบบป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล ม 4.6.5 การพัฒนาวิชาการ วิจัย นวตกรรม ม 4.6 ระบบพัฒนา คุณภาพ หน่วย บริการ ประจำ หน่วย บริการ ปฐมภูมิ

33 หน่วยบริการประจำ:ม1.1,ม1.2, (ทั้งหมด 40 ข้อ) ม2, ม3, ม 4.4.1, ม4.5.3 - ม4.5.5, ม4.6.2 - ม4.6.4 รวม 24 ข้อ (ร้อยละ 60.0) กำหนดข้อเกณฑ์ที่เป็น 0 ไม่ได้ หน่วยบริการปฐมภูมิ: ม1.1,ม1.3, (ทั้งหมด 37 ข้อ) ม2, ม3, ม 4.4.1, ม4.5 - ม4.5.5, ม4.6.2 - ม4.6.4 รวม 24 ข้อ (ร้อยละ 64.9)

34 แนวทางการสรุปผลการตรวจประเมินหน่วยบริการประจำ ผลการประเมินผลการพิจารณา ไม่ผ่าน มีคะแนน 0 ในเกณฑ์ที่กำหนด หรือ มีข้อที่มีคะแนน 0 มากกว่าร้อยละ 40 หน่วยบริการมีคุณลักษณะต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนด เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพบริการ ผ่าน กลุ่มที่ 1ข้อที่มีคะแนน 1 บางข้อ หรือมีคะแนน 0 น้อยกว่า ร้อยละ 40 และไม่มีคะแนน 0 ในเกณฑ์ที่กำหนด หน่วยบริการมีคุณลักษณะไม่ ครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยส่วนขาด สามารถพัฒนา/แก้ไขได้ใน ระยะเวลาที่กำหนด กลุ่มที่ 2ทุกข้อมีคะแนน 2หน่วยบริการมีคุณลักษณะเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด กลุ่มที่ 3มีคะแนน 3 บางข้อ และ ข้ออื่นๆ เป็น 2 ทุกข้อ หน่วยบริการมีคุณลักษณะ ครบถ้วน และมีบางส่วนสูงกว่า มาตรฐานที่กำหนด

35 แนวทางการสรุปผลการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ ผลการประเมินผลการพิจารณา ไม่ผ่าน มีคะแนน 0 ในเกณฑ์ที่กำหนด หรือ มีข้อที่มีคะแนน 0 มากกว่าร้อยละ 35.1 หน่วยบริการมีคุณลักษณะต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนด เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพบริการ ผ่าน กลุ่มที่ 1ข้อที่มีคะแนน 1 บางข้อ หรือมีคะแนน 0 น้อยกว่า ร้อยละ 35.1 และไม่มีคะแนน 0 ในเกณฑ์ที่กำหนด หน่วยบริการมีคุณลักษณะไม่ ครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยส่วนขาด สามารถพัฒนา/แก้ไขได้ใน ระยะเวลาที่กำหนด กลุ่มที่ 2ทุกข้อมีคะแนน 2หน่วยบริการมีคุณลักษณะเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด กลุ่มที่ 3มีคะแนน 3 บางข้อ และ ข้ออื่นๆ เป็น 2 ทุกข้อ หน่วยบริการมีคุณลักษณะ ครบถ้วน และมีบางส่วนสูงกว่า มาตรฐานที่กำหนด

36 เกณฑ์หน่วยบริการร่วมให้บริการ 1.เวชกรรม 2.ทันตกรรม 3.เภสัชกรรม (ร้านยาคุณภาพ) 4.กายภาพบำบัด 5.เทคนิคการแพทย์ 6.เวชกรรมไทย 7.อื่นๆ เช่น VCT clinic, Day care (LTC),CKD clinic, DOTฯลฯ

37 เกณฑ์หน่วยบริการร่วมให้บริการ หน่วย บริการร่วม ให้บริการ สถานที่ตั้ง ระบบ ข้อมูล สารสนเทศ เวลา ให้บริการ บริการที่จัด บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ จังหวัดเดียวกัน / รอยต่อ ปชช. เดินทางเข้าถึงสะดวก มีระบบบันทึก ข้อมูล เชื่อมโยง กับ หน่วยบริการ ประจำ และ สำนักงาน รายงาน สปสช. ติดประกาศให้ ปชช. เห็นได้ชัดเจน ผู้ประกอบ วิชาชีพ / ผู้ ประกอบโรคศิลป์ สอดคล้องกับ บริการที่จัด อย่าง น้อย 1 คน และ พิจารณาตาม ภาระงาน บทบาท ให้บริการ เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานพยาบาล ร้านยาคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt การปรับเกณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วย บริการ ในระดับบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google