งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ กฎหมาย สาธารณสุข รายวิชา : จริยธรรมวิชาชีพ และกฎหมาย สาธารณสุข (Ethics and Law in Public Health) รหัสวิชา : 474602 อ. ธนัชพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ กฎหมาย สาธารณสุข รายวิชา : จริยธรรมวิชาชีพ และกฎหมาย สาธารณสุข (Ethics and Law in Public Health) รหัสวิชา : 474602 อ. ธนัชพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ กฎหมาย สาธารณสุข รายวิชา : จริยธรรมวิชาชีพ และกฎหมาย สาธารณสุข (Ethics and Law in Public Health) รหัสวิชา : 474602 อ. ธนัชพร มุลิกะบุตร

2 1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย บรรทัดฐาน (Norms) วิถีประชา (Folkways) กฎศีลธรรม (Mores) กฎหมาย (Laws) ปฏิบัติกันจนเคยชิน ไม่ ต้องรับโทษ นอกจาก การนินทา เช่น มารยาท เปลี่ยนแปลงได้ยาก กว่าวิถีประชา เช่น การมีภรรยาน้อย ไม่ ผิดกฎหมาย แต่ขัด ศีลธรรม จัดระเบียบสังคม ใครทำผิดได้รับโทษ

3 1.1 ความหมายของกฎหมาย กฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดใน รัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีต ประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อ ใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้ บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อ กำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับ รัฐ. ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. ๒๕๔๒

4 1.2 ลักษณะของกฎหมาย กฎหมายตามเนื้อความ ( กฎหมายแท้ ) ได้แก่ ข้อบังคับของรัฐ ใครทำผิดได้รับ โทษ 1. มาจาก มีผู้ อำนาจ สูงสุด ในการ ตรา กฎหม าย 2. มี ลักษณ ะเป็น คำสั่ง บังคับ ใช้ทุก คนใน ประเท ศ 3. ต้อง ใช้ ตลอดไ ป จนกว่า จะถูก ยกเลิก 4. ข้อบังคั บ กำหนด ความ ประพฤ ติของ มนุษย์ ดูจิตใจ อย่าง เดียว ไม่ได้ 5. ต้อง มีบท บังคับ ( ทาง อาญา ทาง เพ่ง ) ธวัชชัย สัตยสมบูรณ์, 2542

5 1.2 ลักษณะของกฎหมาย ( ต่อ ) กฎหมายตามแบบ พิธี ออกม าโดย วิธี บัญญั ติ กฎหม าย ไม่ ต้อง คำนึง ว่าเข้า ลักษ ณะ กฎหม ายแท้ หรือไ ม่ ตราขึ้น โดย ข้อกำห นด รัฐธรรม นูญ เพื่อ ประโย ชน์ใน งาน บริหาร ราชกา ร แผ่นดิน ได้แก่ - การตรา พระราช กฤษฎีกายุบ สภา ผู้แทนราษฎร, - พรบ. งบประมาณ รายจ่าย แผ่นดิน หรือ - พรบ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม หยุด แสงอุทัย, 2538

6 1.3 ที่มาของกฎหมาย 1.3.1 กฎหมายลายลักษณ์อักษร ( กฎหมายตามเนื้อความ ) รัฐตราขึ้นเพื่อบังคับกำหนดความประพฤติของบุคคลและประกาศให้ราษฎรทราบ ได้แก่ ก ) กฎหมายตรา ขึ้นตามบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญ พระ ราช บัญ ญัติ พระ ราช กำห นด ข ) ข้อบังคับกฎหมาย ฝ่ายบริหารเป็นผู้ออก พระ ราช กฤษ ฎีกา กฎ กระท รวง คำสั่ง / ข้อบัง คับ ตาม กฎ อัยกา รศึก ค ) ข้อบังคับที่องค์การ ปกครองตนเองเป็นผู้ออก อาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย เทศ บัญ ญัติ อบต. ข้อบัง คับ ข้อบัญ ญัติ จังหวัด และ กรุงเท พฯ ธวัชชัย สัตยสมบูรณ์, 2542

7 1.3 ที่มาของกฎหมาย ( ต่อ ) 1.3.2 กฎหมายที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษร ( กฎหมายจารีตประเพณี ) รัฐไม่ได้ตราขึ้น แต่ราษฎรรู้สึกทั่วกันว่าเป็นกฎหมายและรัฐได้บังคับใช้ เหตุที่ทำให้กฎหมาย นี้บังคับใช้ได้ ก. ราษฎ รมี เจต จำนง บังคับ ใช้ ข. ผู้มี อำนาจ บัญญัติ ยอมรับ กฎหมาย ดังกล่าว ค. ราษฎร มี ความเ ห็นจริง ว่าเป็น กฎหม าย ง. เป็น กฎห มาย จริง ต่อเนื่ องมา ช้า นาน ลักษณะ กฎหมายจารีต ประเพณี 1. ใช้ ใน ลักษ ณะ เดียว กัน 2. ใช้ ต่อเ นื่อง ช้า นาน 3. ไม่มี กฎหมาย ลายลักษณ์ อักษรแย้ง / ขัดกับ กฎหมาย ดังกล่าว ธวัชชัย สัตยสมบูรณ์, 2542

8 1.4 กฎหมายใช้เมื่อใด 1. ย้อนหลังไปใช้ในอดีต ( กฎหมาย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ) 2. บังคับใช้วันที่ลงประกาศในราชกิจจา นุเบกษา 3. บังคับใช้วันถัดจากวันประกาศในราช กิจจานุเบกษา 4. บังคับใช้ในอนาคต - กำหนด วัน เดือน ปี ไว้แน่นอน - กำหนดให้ระยะเวลาหนึ่งผ่านพ้นไป ก่อน จึงเริ่มบังคับใช้ 5. ใช้ตามข้อ 3 แต่ใช้ท้องที่ใด เมื่อใด ต้อง รอให้ออกพระราชกฤษฎีกา 6. บางมาตราใช้ต่างเวลากัน ออกบท เฉพาะกาลไว้ท้ายกฎหมายนั้น

9 การยกเลิกกฎหมาย 1. ตามกำหนดที่กฎหมายระบุไว้ 2. มีกฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายนั้น 3. เมื่อมีการออกพระราชกำหนด แต่ รัฐสภาไม่อนุมัติ 4. กฎหมายใหม่ซ้ำหรือกล่าวถึงเรื่อง เดียวกัน ( กฎหมายใหม่ยกเลิก กฎหมายเก่า ) 5. กฎหมายใหม่ขัดหรือแย้งกฎหมาย เก่า 6. การยกเลิกกฎหมายแม่บท

10 1.5 ความรับผิดตามกฎหมาย ความรับผิดทางแพ่ง ลักษณะสัญญา เกิดจากการละเมิด ( ความ ประมาท )

11 1.5 ความรับผิดตามกฎหมาย ความรับผิดทางอาญา ต่อชีวิตและร่างกาย ต่อการอยู่ร่วมกัน ฐานก่ออันตรายต่อชีวิตร่างกาย ต่อเสรีภาพ เกี่ยวกับเอกสาร กระทำต่อทรัพย์สิน ปรากฏข้อเท็จจริงว่า กระทำโดยเจตนา หรือประมาท

12 ข้อแตกต่าง ความรับผิดทางแพ่งความรับผิดทางอาญา 1. กฎหมายเอกชนกฎหมายมหาชน 2. ไม่จำเป็นต้องมี กฎหมายบัญญัติไว้ มีกฎหมายบัญญัติไว้ ชัดเจน 3. มุ่งเยียวยาชดใช้ค่า สินไหมทดแทน มุ่งปราบปรามรักษา ความสงบในสังคม 4. ผู้เสียหายฟ้องคดีเองรัฐเป็นผู้เสียหาย อัยการ เป็นโจทย์ฟ้องคดี 5. การลงโทษ ศาลใช้ กฎหมายทั่งไปหรือ ใกล้เคียงมาบังคับใช้ ตีความทางกฎหมายโดย เคร่งครัด 6. ใช้หลักจงใจหรือ ประมาทเลินเล่อ ใช้หลักเจตนาหรือ ประมาทโทษ

13 ข้อแตกต่าง ความรับผิดทางแพ่งความรับผิดทางอาญา 7. จงใจไม่ต้องมี กฎหมายกำหนด สามารถเรียกร้อง ค่าเสียหายได้ เจตนาต้องมีกฎหมาย กำหนดไว้ว่าเป็น ความผิดถึงจะลงโทษได้ 8. ผู้กระทำละเมิดตาย ทายาทยังต้องรับผิด มุ่งลงโทษผู้กระทำผิด ผู้กระทำผิดตายไม่ สามารถฟ้องได้ คดีอาญาระงับ 9. บุคคลไร้ ความสามารถ รับผิด เต็มๆ ฟ้องบังคับเอา กับผู้ดูแล หลักกฎหมายมีการ ยกเว้นโทษ ( คนไร้ ความสามารถ ) 10. การให้ความยินยอม สามารถยกเป็นข้อ ต่อสู้ได้ การให้ความยินยอมอาจ ไม่เป็นข้อแก้ตัว

14


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ กฎหมาย สาธารณสุข รายวิชา : จริยธรรมวิชาชีพ และกฎหมาย สาธารณสุข (Ethics and Law in Public Health) รหัสวิชา : 474602 อ. ธนัชพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google