งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบส่งต่อจังหวัดพัทลุง Palliative Care Unit 1. มีการดูแลทุกโรงพยาบาล โดยคณะกรรมการสหสาขา วิชาชีพ ยกเว้นรพ. ศรีนครินทร์ ( ปัญญานันทภิกขุ ) 2. มีกิจกรรมการดูแลทั้งกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบส่งต่อจังหวัดพัทลุง Palliative Care Unit 1. มีการดูแลทุกโรงพยาบาล โดยคณะกรรมการสหสาขา วิชาชีพ ยกเว้นรพ. ศรีนครินทร์ ( ปัญญานันทภิกขุ ) 2. มีกิจกรรมการดูแลทั้งกาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ระบบส่งต่อจังหวัดพัทลุง

4

5 Palliative Care Unit 1. มีการดูแลทุกโรงพยาบาล โดยคณะกรรมการสหสาขา วิชาชีพ ยกเว้นรพ. ศรีนครินทร์ ( ปัญญานันทภิกขุ ) 2. มีกิจกรรมการดูแลทั้งกาย จิต สังคม 3. มีข้อมูลผู้ป่วยที่ให้บริการ

6 ปัญหา 1. แพทย์มีส่วนร่วมน้อยใน รพช. ในการลงวินิจฉัย 2. ผู้ให้บริการขาดทักษะการ ดูแล 3. การสื่อสาร ส่งต่อข้อมูลลงสู่ ชุมชน ขาดความต่อเนื่อง Palliative Care Unit

7 ปัญหา 4. ความเชื่อมโยงข้อมูลจาก รพท. ไปรพช. ชุมชน และส่ง ต่อข้อมูลย้อนกลับยังไม่ ต่อเนื่อง แม้มีโปรแกรมการส่งต่อข้อมูล เยี่ยมบ้านจากรพท. 5. การสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ให้ เพียงพอกับผู้รับบริการมีน้อย Palliative Care Unit

8 ข้อเสนอแนะ 1. อบรมแนวทางการดูแล ผู้ป่วยที่รพ. ตรัง 23-24 กพ. 58 โดยตัวแทนจากรพ. ทุกแห่ง 2. จัดตั้งคณะกรรมการดูแล ผู้ป่วยระยะสุดท้าย จังหวัด พัทลุง มีค.58 ทั้งผู้ดูแลระบบ และในรพ. 3. จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ ดูแลต่อเนื่อง จังหวัดพัทลุง มีค.58 ในเรื่องข้อมูล Palliative Care Unit

9 ข้อเสนอแนะ 4. สร้างความสัมพันธ์กับภาคี เครือข่าย เพื่อสนับสนุน งบประมาณจัดหาอุปกรณ์

10 DHS ผลการดำเนินงาน 1. ประเมินตนเองผ่านขั้น 4 จำนวน 2 เครือข่าย ( ควนขนุน, เมือง ) 2. ประเมินตนเองผ่านขั้น 3 จำนวน 9 เครือข่าย

11 DHS ประเด็นปัญหาที่คัดเลือก - โรคเรื้อรัง เบาหวาน / ความ ดัน 10 เครือข่าย - ผู้พิการ 1 เครือข่าย

12 DHS แผนดำเนินงาน 1. จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงาน พย./ มค./ มีค./ พค./ กค./ กย. 2. พัฒนาศักยภาพทีมประเมินและ พี่เลี้ยงระดับอำเภอ แห่งละ 5 คน 10 กพ. 58 3. ตรวจประเมิน เมษา - มิย.58 โดยทีมจังหวัดทุกอำเภอ ทุกแห่ง ผ่านขั้น 3

13 DHS แผนดำเนินงาน 4. ส่งอำเภอที่ผ่านการประเมินขั้น 4 รับการประเมินจากทีมประเมิน ของเขต 5. ใช้เกณฑ์ประเมิน DHS-PCA ( ระดับคะแนน 1-5 คะแนน )

14 DHS ข้อเสนอแนะ 1. สนับสนุนการพัฒนาองค์ ความรู้ทั้งในส่วนบุคลากร ภาคีเครือข่าย 2. สนับสนุนการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย โดยสื่อสาร ข้อมูลด้านสาธารณสุขที่เป็น ปัญหาของพื้นที่

15

16 สถานการณ์ / สภาพปัญหา / มาตรการ ดำเนินการ o เป้าหมาย 11 อำเภอ o 3 กลุ่มเป้าหมาย o 1. ผู้สูงอายุติดเตียง 1,078 คน o 2. ผู้พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 696 คน o 3. ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 24 คน o รับนโยบาย ประสานพื้นที่ ชี้แจง แก่ อำเภอ โรงพยาบาล o ทุกอำเภอจัดทำการ์ดปีใหม่ และจัดทีมหมอครอบครัวใน 3 ระดับ คือ ระดับอำเภอตำบล และชุมชน 16

17 การ์ดปีใหม่ 17 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

18 18 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ผลการดำเนินงาน อำเภอจำนวน ทีมหมอครอบครัว จำนวนผู้สูงอายุ จำนวนผู้พิการจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ รพ. รพ. สต. ศสม. ระดับอำเภอระดับตำบลผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้พิการที่การดูแลแบบ ( แห่ง ) ( ทีม ) ทั้งหมดติดเตียงทั้งหมดต้องได้รับประคับประคอง การดูแล (Palliative care) เมืองพัทลุง 12433 17,208363 1,56519315 กงหรา 19019 4,11645 844450 เขาชัยสน 11303 6,40061 727613 ตะโหมด 11103 3,03745 552323 ควนขนุน 1161117 14,409163 1,390591 ปากพะยูน 11601 7,04772 49 6 ศรีบรรพต 16016 2,2136 5,289100 ป่าบอน 11101 5,31557 612582 บางแก้ว 17017 3,21422 332261 ป่าพะยอม 16016 4,13949 4423291 ศรีนครินทร์ 15015 3,24345 60277 11124417125 70,341928 11,81369624

19 เยี่ยมบ้าน 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

20 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ o 1. การสื่อสารในระดับนโยบายสู่การปฏิบัติไม่มีการชี้แจง รายละเอียด หรือการส่งสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ส่งผลต่อการปฏิบัติในระดับ สสจ. o 2. นโยบายหมอครอบครัว ที่มุ่งเป้าดูแล 3 กลุ่มเป้าหมาย ขาดการให้คำจำกัดความที่ชัด เจน ทำให้ข้อมูลที่ได้อาจ มีความคลาดเคลื่อน o 3. การประสานความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายหมอ ครอบครัวในระดับเครือข่ายบริการ บางพื้นที่ ยังมี ข้อจำกัดในการจัดทีม และการลงเยี่ยมที่ประกอบด้วยสห วิชาชีพ 20

21 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย การดำเนินงานนโยบายหมอครอบครัว ที่มุ่งเน้น ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ต้อง อาศัยระยะเวลา ขึ้นกับหลายปัจจัย และต้อง อาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และ ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 21


ดาวน์โหลด ppt ระบบส่งต่อจังหวัดพัทลุง Palliative Care Unit 1. มีการดูแลทุกโรงพยาบาล โดยคณะกรรมการสหสาขา วิชาชีพ ยกเว้นรพ. ศรีนครินทร์ ( ปัญญานันทภิกขุ ) 2. มีกิจกรรมการดูแลทั้งกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google