งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบงานวิจัย 1. งานวิจัยเฉพาะพืช (Commodity) 2. งานวิจัยเฉพาะด้าน หรือสาขา (Discipline) 3. งานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area based)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบงานวิจัย 1. งานวิจัยเฉพาะพืช (Commodity) 2. งานวิจัยเฉพาะด้าน หรือสาขา (Discipline) 3. งานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area based)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบงานวิจัย 1. งานวิจัยเฉพาะพืช (Commodity) 2. งานวิจัยเฉพาะด้าน หรือสาขา (Discipline) 3. งานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area based)

2 รูปแบบงานวิจัย 3. งานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area based) ทำไมต้องเป็น Multi- Disciplinary ผู้จัดการ วางแผน ร่วมกับ ใคร สาขาต่างๆ เช่น ดินปุ๋ย โรค แมลง วัชพืช เศรษฐกร นักพัฒนาชุมชน ฯลฯ

3 งานวิจัยระบบการทำ ฟาร์ม เป็นเพียง “ แนวทางหรือแนวคิด “ ไม่ใช่ตัว เทคโนโลยีเองโดยตรง แต่เป็นแนวทางที่ต้องนำมาใช้เพื่อพัฒนา เทคโนโลยีร่วมกับเกษตรกร ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในฟาร์ม (farm) และ ทรัพยากรครัวเรือนของเกษตรกร ภายใต้ เงื่อนไขสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการผลิตของเกษตรกร แต่มีการกำหนดขั้นตอนการทำงานวิจัย และส่งเสริม ระบบการทำฟาร์ม

4 1. บทคัดย่อ 2. คำนำ 3. วิธีดำเนินการ 3.1 การเลือกพื้นที่ เป้าหมายและพื้นที่ ทดสอบ 3.2 การวิเคราะห์พื้นที่ ( วินิจฉัยปัญหา ) 3.3 การวางแผนการทดลอง 3.4 การทดลอง 1) อุปกรณ์ 2) วิธีการ

5 3.4 ( ต่อ )- วิธีการทดลอง - วิธีปฏิบัติของพืชแต่ละชนิด ( ปลูก - เก็บเกี่ยว ) - การเก็บข้อมูล 3) เวลาและสถานที่ 4) ผลและวิจาณ์ผลการทดลอง - ผลผลิต - เศรษฐศาสตร์ - การยอมรับทางสังคม 5) สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ 6) การขยายผลงานวิจัย

6 1. บทคัดย่อ บอกความสำคัญของพืชที่ทำการ ทดสอบ 1-2 ประโยค วัตถุประสงค์ วิธีการอย่างย่อ ผลการทดลองว่าได้อะไรที่เด่นๆ ทั้ง ทางด้านการผลิตและด้าน เศรษฐศาสตร์ ข้อเสนอแนะว่าจะทำอย่างไรต่อไป

7 2. คำนำ ความเป็นมาของพืชที่ทดลอง ความสำคัญ ปัญหาที่ต้องการแก้ไข ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ งานวิจัย วัตถุประสงค์

8 3. วิธีการดำเนินการ 3.1 อุปกรณ์  พันธุ์พืช / สัตว์  สารเคมี  ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ

9 3. วิธีการดำเนินงาน ( ต่อ ) 3.2 วิธีการ 1) เลือกพื้นที่  เลือกพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่นั้น ต้องกว้าง  เลือกพื้นที่ทดสอบ เป็นพื้นที่ที่ เป็นตัวแทนของพื้นที่ เป้าหมาย

10 3.2 วิธีการ ( ต่อ ) 2) การวิเคราะห์พื้นที่ เครื่องมือ ที่ใช้ 2.1) การวิเคราะห์ระบบนิเวศ เกษตร ( AA )  โดยใช้ข้อมูลมือสอง ได้ปัญหา เงื่อนไข และโอกาสเบื้องต้น

11 2) การวิเคราะห์พื้นที่ ( ต่อ ) 2.2) การอภิปรายกลุ่ม (Focus group discussion)  ใช้กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย  นักวิชาการเป็นผู้ดำเนินการ

12 2.2) การอภิปรายกลุ่ม ( ต่อ )  ผลที่ได้ คือ ปัญหาและมีการ จัดลำดับความสำคัญ ใช่สำหรับ เป็นโจทย์  ต้องวิเคราะห์ Tech. ของพืชที่ เกษตรกรต้องการ ดำเนินการอยู่ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการ ทดลอง

13 3.2 วิธีการ ( ต่อ ) 3) การวางแผนการทดลอง  วางแผนตามปัญหาที่ได้จากการ วิเคราะห์พื้นที่  ให้บอกด้วยว่า ทำไมจึงวางแผนแบบนี้  บอกว่ามีอยู่กี่กรรมวิธี ถ้าเป็นระบบการ ปลูกพืช ก็ให้บอกว่ามีแบบการปลูกพืชอยู่กี่ แบบ  โดยทั่วไปกรรมวิธีประกอบด้วย วิธี เกษตรกร วิธีทดสอบ ( คำแนะนำ )

14 3.2 วิธีการ ( ต่อ ) 4) การทดลอง  ดำเนินการที่ไหน ระยะเวลากี่ปี  จำนวนเกษตรกรร่วมโครงการมี จำนวนเท่าไร  มีพื้นที่รายละเท่าไร และพื้นที่ รวมเท่าไร

15 4) การทดลอง ( ต่อ ) 4.1 อุปกรณ์  เมล็ดพันธุ์พืช ได้แก่ อะไรบ้าง  ปุ๋ยอะไร  สารเคมีอะไร  เครื่องมืออื่นๆ

16 4) การทดลอง ( ต่อ ) 4.2 วิธีการทดลอง  ให้บอกจำนวนเกษตรกรร่วม โครงการ และพื้นที่ กรรมวิธี / แบบการปลูกพืช 1)............................................ 2)............................................ 3)............................................

17 4) การทดลอง ( ต่อ ) 4.3 วิธีปฏิบัติของแต่ละพืช เช่น  ถั่วเหลือง หรือข้าวโพด เก็บเกี่ยว ทำอย่างไร ( หรือ technology การผลิต ) 4.4. การบันทึกข้อมูล วันปลูก วันเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติงานต่างๆ ประเมินผลผลิตพืช ทำอย่างไร เก็บข้อมูลเศรษฐศาสตร์ ทำอย่างไร

18 ผลและวิจารณ์ผลการทดล อง 1) ให้อธิบายตามตารางผลผลิตว่า ได้ผลผลิตวิธีไหนดีกว่ากัน เพราะ อะไร มีใครทำไว้ โดยหาข้อมูลมา สนับสนุน หรือคัดค้าน 2) ให้อธิบายทางด้านเศรษฐศาสตร์ ว่า กรรมวิธีไหนได้ผลตอบแทน ( มี รายได้สุทธิ ) มากกว่ากัน เพราะอะไร

19 สรุปผลการทดลองและ คำแนะนำ ให้สรุปเป็นข้อๆ 1) กรรมวิธีไหนดีที่สุด 2) กรรมวิธีที่เผยแพร่ได้ หรือต้องการ ทดสอบยืนยันอีก

20 รายชื่อ เกษตรก ร องค์ประกอบผลผลิต จน. กอ / พท. สุ่ม จน. ต้น / กอ นน./ ต้น ( รวง ) นน.100 เมล็ด ผลผลิต ( กก./ ไร่ ) หรือ จน. หลุม / พท. สุ่ม นน / หลุม หรือ จน. กอ / พท. สุ่ม จน. ลำ / กอ นน. ลำ หรือ จน. ต้นม / พท. สุ่ม นน./ ต้น นน. 100 ฝัก เปอร์เซ็น ผลผลิตดี หรือ จน. ต้น / พท. สุ่ม นน./ ต้น นน. 100 ผล เปอร์เซ็น ผลผลิตดี นาย ก นาย ข นาย ค เฉลี่ย

21 รายชื่ อ เกษตร กร วิธีเกษตรกรวิธีทดสอบ ผลผลิ ต ( กก./ ไร่ ) คุณภาพ ผลผลิต (%) ปริม าณ สาร พิษ ตกค้ าง ผลผลิ ต ( กก./ ไร่ ) คุณภาพ ผลผลิต (%) ปริมา ณ สารพิ ษ ตกค้าง ผลผลิ ตดี ผลผลิ ตเสีย ผลผลิ ตดี ผลผลิ ตเสีย นาย ก นาย ข นาย ค นาย ง เฉลี่ย

22 รายชื่ อ เกษต รกร รายละเอียดต้นทุน ( บาท / ไร่ ) ค่า ไถ เตรี ยม ดิน ค่า พัน ธุ์ ค่า กำจั ด วัชพื ช ค่า ปุ๋ยเ คมี ค่า ปุ๋ย อินท รีย์ ค่า สารเ คมี ค่า ชีวินท รีย์ ค่าแรง งาน เก็บ เกี่ยว ค่า อื่น ๆ รวม นาย ก นาย ข นาย ค นาย ง เฉลี่ย **** หมายเหตุ ค่าไถ......... ครั้ง กำจัดวัชพืชโดยวิธี แรงงาน / สารเคมี / เครื่องจักรกล การเก็บเกี่ยว แรงงาน / เครื่องจักรกล

23 รายชื่ อ เกษต รกร วิธีเกษตรกรวิธีทดสอบ ผลผ ลิต ( กก. / ไร่ ) รายไ ด้ ( บาท / ไร่ ) ต้นทุน ( บาท / ไร่ ) ผลตอบ แทน ( บาท / ไร่ ) BC R ผลผ ลิต ( กก./ ไร่ ) รายไ ด้ ( บาท / ไร่ ) ต้นทุน ( บาท / ไร่ ) ผลตอ บแทน ( บาท / ไร่ ) BC R นาย ก นาย ข นาย ค นาย ง เฉลี่ย **** หมายเหตุ ราคาขาย บาท / กก.


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบงานวิจัย 1. งานวิจัยเฉพาะพืช (Commodity) 2. งานวิจัยเฉพาะด้าน หรือสาขา (Discipline) 3. งานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area based)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google