งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสีวลี รามคำแหง - วงแหวน TQM: การเดินงานระบบไฟฟ้า / ประปา อย่างเป็นรูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสีวลี รามคำแหง - วงแหวน TQM: การเดินงานระบบไฟฟ้า / ประปา อย่างเป็นรูปแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสีวลี รามคำแหง - วงแหวน TQM: การเดินงานระบบไฟฟ้า / ประปา อย่างเป็นรูปแบบ

2  ในปัจจุบันการทำงานของผู้รับเหมายังไม่ได้ตาม มาตรฐาน ทางโครงการจึงต้องการปรับปรุงวิธีการ ทำงานและรูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานและ คุณภาพงาน

3  ลดปัญหาที่เกิดจากการทำงานที่ไม่ถูกต้อง  ลดค่าใช้จ่าย  ทำให้การทำงานง่ายและเร็วขึ้น

4 เป้าหม าย วางแผ น วิเคราะ ห์ กระบวนกา รปรับปรุง แก้ไข วิธีการวัด ความสำเร็ จ การ ปรับปรุง อย่าง ต่อเนื่อง

5 เป้าหม าย วางแผ น วิเคราะ ห์ กระบวนกา รปรับปรุง แก้ไข วิธีการวัด ความสำเร็ จ การ ปรับปรุง อย่าง ต่อเนื่อง

6  ลดปัญหาการรื้อหรือการซ่อมงาน ในอนาคต  กระบวนการทำงานในลำดับถัดไปทำงานได้ตาม แผน  ยกระดับมาตรฐานงานของผู้รับเหมา

7 เป้าหม าย วางแผ น วิเคราะ ห์ กระบวนกา รปรับปรุง แก้ไข วิธีการวัด ความสำเร็ จ การ ปรับปรุง อย่าง ต่อเนื่อง

8 เดือน แผนการปฎิบัติ มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. วางแผน (Plan) ลงมือแก้ไขปัญหา (Do) ตรวจสอบผล (Check) แก้ไขปรับปรุง (Action) และ ตั้งมาตรฐานการทำงาน

9 เป้าหม าย วางแผ น วิเคราะ ห์ กระบวนกา รปรับปรุง แก้ไข วิธีการวัด ความสำเร็ จ การ ปรับปรุง อย่าง ต่อเนื่อง

10 วิธีการ บุคลาก ร อุปกรณ์ การเดินงาน ระบบยังไม่ เป็นมาตรฐาน ทำงาน โดยใช้ ความเคย ชิน ขาด ความรู้ใน การ ทำงาน ขาดการ เอาใจใส่ ขาดการ สอนงาน ไม่รู้วิธีการ ทำงานที่ ถูกต้อง ไม่ได้มีการ สอนวิธีการ ทำงานที่ ถูกต้อง ใช้ เครื่องมือ และวัสดุผิด ประเภท เครื่องมือ ไม่ได้ มาตรฐาน ไม่ได้ทำตาม วิธีการ ทำงานที่ ถูกต้อง

11 เป้าหม าย วางแผ น วิเคราะ ห์ กระบวนกา รปรับปรุง แก้ไข วิธีการวัด ความสำเร็ จ การ ปรับปรุง อย่าง ต่อเนื่อง

12 ปัญห า สาเหตุ วิธีแก้ไข / ปรับปรุง ผู้รับ ผิดช อบ วัน / เดือน / ปี ผล เริ่มต้ น สิ้นสุ ด วิธีการ ไม่รู้ วิธีการ ทำงานที่ ถูกต้อง สอน วิธีการ ทำงาน FM SRK 1 มิ. ย. 30 มิ. ย. - ไม่ได้มี การสอน วิธีการ ทำงาน จัดอบรม สอน วิธีการ ทำงาน FM SRK 1 มิ. ย. 30 มิ. ย. - ไม่ได้ทำ ตาม วิธีการ สอน ควบคุม และ ตรวจสอ บการ ทำงาน FM SRK 15 ก. ค. 30 ส. ค. -

13 ปัญห า สาเหตุ วิธีแก้ไข / ปรับปรุง ผู้รับ ผิดช อบ วัน / เดือน / ปี ผล เริ่มต้ น สิ้นสุ ด บุคลา กร ทำงาน โดยใช้ ความเคย ชิน จัดอบรม สอน วิธีการ ทำงาน FM SRK 1 มิ. ย. 30 มิ. ย. - ขาดความ เอาใจใส่ ในการ ทำงาน ตรวจสอ บการ ทำงาน FM+ QF 1ก.ค.1ก.ค. 30 ส. ค. - ขาด ความรู้ใน การ ทำงาน จัดอบรม สอน วิธีการ ทำงาน FM SRK 1 มิ. ย. 30 มิ. ย. -

14 ปัญห า สาเหตุ วิธีแก้ไข / ปรับปรุง ผู้รับ ผิดช อบ วัน / เดือน / ปี ผล เริ่มต้ น สิ้นสุ ด อุปกร ณ์ เครื่องมือ ไม่ได้ มาตรฐาน ใช้ เครื่องมือ ที่ได้ มาตรฐา น QF 1ก.ค.1ก.ค. 30 ก. ค. ใช้ เครื่องมือ และวัสดุ ผิด ประเภท ตรวจสอ บวัสดุ และ เครื่องมือ ที่ใช้ FM SRK 1ก.ค.1ก.ค. 30 ก. ค.

15 เป้าหม าย วางแผ น วิเคราะ ห์ กระบวนกา รปรับปรุง แก้ไข วิธีการวัด ความสำเร็ จ การ ปรับปรุง อย่าง ต่อเนื่อง

16  ตั้งมาตรฐาน  ต้องไม่มีปัญหาในอนาคตที่เกิดจากระบบไฟฟ้า และประปา  มาตรฐานที่ทำต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  จัดทำแผนการติดตามผล  จัดทำตารางตรวจสอบ  เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง

17  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องให้คำแนะนำ สนับสนุนกิจกรรมของลูกน้อง  หากผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาออกมาไม่ดีพอ ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมา เพื่อปรับปรุง ต่อไป

18  ผู้รับเหมาอาจจะไม่ให้ความร่วมมือต้อง ชี้ให้เห็นผลกระทบที่จะตามมาและประโยชน์ที่ จะได้รับ

19

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt โครงการสีวลี รามคำแหง - วงแหวน TQM: การเดินงานระบบไฟฟ้า / ประปา อย่างเป็นรูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google