งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรุนแรงอันมีรากฐานจากบทบาทหญิงชาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรุนแรงอันมีรากฐานจากบทบาทหญิงชาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรุนแรงอันมีรากฐานจากบทบาทหญิงชาย
นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

2 ความรุนแรง อันเป็นการล่วงละเมิดต่อบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ
การกระทำ ทางกาย วาจา ใจ ด้วยวิธีการ บังคับขู่เข็ญ ทำร้าย คุกคาม จำกัด กีดกัน ฯลฯ อันเป็นการล่วงละเมิดต่อบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ

3 ความรุนแรงต่อสตรี เกิดจากอคติทางเพศเป็นส่วนใหญ่
ความรุนแรงต่อเด็ก หมายความรวมถึง การละเลย ไม่สนองต่อความต้องการพื้นฐานของเด็ก ความรุนแรงในครอบครัว คือ การใช้อำนาจครอบงำให้คนในครอบครัวต้องกระทำ ไม่กระทำ หรือยอมรับการกระทำโดยมิชอบ

4 พ่อลงโทษ ทุบตี หนีออกจากบ้านถูกรุมโทรม
เหยื่อความรุนแรง พ่อลงโทษ ทุบตี หนีออกจากบ้านถูกรุมโทรม

5 เธอและลูกต้องหนีออกจากบ้าน เพราะถูกสามีทุบตี ทำร้ายร่างกาย
เหยื่อความรุนแรง เธอและลูกต้องหนีออกจากบ้าน เพราะถูกสามีทุบตี ทำร้ายร่างกาย

6 เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว เด็กและผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่

7 เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว เด็กอายุ 8 ปี ถูกมารดาลงโทษรุนแรง

8 เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว ผู้รับบริการในโรงพยาบาลที่เป็นผู้ป่วยนอก

9 สถิติการถูกทำร้ายในเด็กและสตรีที่มารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้
ปี จำนวน โรงพยาบาล จำนวนเด็กและสตรี ที่ถูกกระทำรุนแรง เฉลี่ย การถูกทำร้าย 2547 70 6,951 19 ราย/วัน 2548 109 11,596 32 ราย/วัน 2549 110 15,882 44 ราย/วัน 2550 297 19,068 52 ราย/วัน 2551 582 26,631 73 ราย/วัน 2552 624 23,511 64 ราย/วัน 2553 750 25,744 71 ราย/วัน

10 ผู้ถูกกระทำ ความรุนแรง ประเภท การกระทำความรุนแรง
จำนวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง ปีงบประมาณ รายงานโดย บ้านพักเด็กและครอบครัว พม. ผู้ถูกกระทำ ความรุนแรง ในครอบครัว ประเภท การกระทำความรุนแรง ร่างกาย จิตใจ เพศ รวม เด็กถูกกระทำความรุนแรง 291 288 199 776 สตรีถูกกระทำความรุนแรง 414 525 27 966 รวมทั้งสิ้น 705 811 226 1,742

11 ทำไม ? ต้อง “รุนแรง”

12 พันธุกรรม ???? จิตวิทยา ???? ความผิดปกติทางจิตใจ ฯลฯ สังคมและสิ่งแวดล้อม ???? ยาเสพติด แอลกอฮอลล์ ฯลฯ เศรษฐกิจ ???? ว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอ ฯลฯ วัฒนธรรม ???? ผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิง ชายช้างเท้าหน้าหญิงเท้าหลัง

13 ทำไม “ ผู้หญิง ” จึงถูกกระทำรุนแรง ??????
ทำไม “ ผู้หญิง ” จึงถูกกระทำรุนแรง ??????

14 ผู้หญิง จึงด้อย และเปราะบาง หรือไม่ ?
: เพราะว่าเป็น ผู้หญิง จึงด้อย และเปราะบาง หรือไม่ ?

15 ผู้ชาย ทำไมต้องทำความรุนแรง ? เป็นความเชื่อที่มีมาแต่อดีต และโบราณXXX
เพราะชายเหนือกว่าหญิง เก่งกว่า แข็งแรงกว่า ทำได้ดีกว่า มีอำนาจมากกว่า เป็นความเชื่อที่มีมาแต่อดีต และโบราณXXX

16 ครอบครัว (พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติ) ปฏิบัติต่อลูกสาว ลูกชาย แตกต่างกันอย่างไรหรือไม่
โรงเรียน / สถานศึกษา (ครูอาจารย์ ระเบียบ กติกา) ปฏิบัติต่อนักเรียน / นักศึกษา แตกต่างกันอย่างไรหรือไม่ สถาบันทางศาสนา ปฏิบัติต่อผู้หญิงผู้ชาย แตกต่างกันหรือไม่ ที่ทำงาน (นโยบาย ระเบียบ เจ้านาย ฯลฯ) ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานหญิงชาย แตกต่างกันอย่างไรหรือไม่ สื่อมวลชน ปฏิบัติต่อ ผู้เป็นข่าว ผู้เสพข่าว หญิงชาย แตกต่างกันอย่างไรหรือไม่ สื่อโฆษณา ตอกย้ำความเป็นหญิง เป็นชาย ที่ไม่เท่าเทียม

17 ความเป็นหญิง ความเป็นชาย บทบาท หน้าที่ ทัศนคติ ระบบคิด พฤติกรรม
คุณลักษณะ 17

18 Gender ความเป็นหญิง ความเป็นชาย ทำให้ ผู้หญิง และ ผู้ชาย
ถูกจัดให้อยู่กันคนละกรอบ 18

19 เข้มแข็ง ผู้นำ ตัดสินใจเร็ว กล้าหาญ 19

20 อ่อนหวาน อ่อนโยน เอาใจ ดูแล เรียบร้อย นุ่มนวล ละเอียด รอบคอบ 20

21 สุภาษิต/ภาษา สะท้อนความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี
สุภาษิต/ภาษา สะท้อนความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง ชายข้าวเปลือก หญิงข้าวสาร ลิ้นกับฟัน ย่อมกระทบกันเป็นธรรมดา ไฟในอย่านำออก รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี มีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้าน ภรรยาเป็นสมบัติของสามี ลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่ 21

22 สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด
ท่านเชื่อหรือไม่ว่า สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด ถูกต้อง 22

23 สถานภาพต่างกัน ความเป็นหญิง ความเป็นชาย บทบาท หน้าที่ ทัศนคติ ระบบคิด
พฤติกรรม คุณลักษณะ โอกาสในชีวิตต่างกัน วิถีชีวิตต่างกัน ถูกกำหนดคุณค่าต่างกัน เข้าถึง / ควบคุม ทรัพยากรต่างกัน เวลา เงินทุน เครดิต เทคโนโลยี การเป็นที่ยอมรับ ชื่อเสียง ความเป็นหญิง ความเป็นชายที่สังคมกำหนด มีผลทำให้มีความแตกต่างระหว่างโอกาส วิถีชีวิต การเข้าถึงและควบคุมทรัพยากรที่แตกต่างกันระหว่างหญิงชาย ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ ก่อให้เกิดสถานภาพที่ไม่เท่าเทียมกัน การศึกษา สถานภาพต่างกัน 23

24 ทำไมผู้หญิงจึงทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่รุนแรง?
กลัว ไม่มั่นใจว่าจะอยู่เองได้ เห็นแก่ลูก ไม่มีที่ไป อาย ฯลฯ

25 ความเชื่อผิดๆ ที่ยังดำรงอยู่
สามีมีสิทธิที่จะทำอะไรก็ได้กับภรรยา เรื่องของสามีภรรยา คนอื่นไม่เกี่ยว เมื่อมีปัญหา เป็นความผิดของผู้หญิง ต้องขจัดให้หมดไป

26 ชีวิตที่ปราศจากความรุนแรง
ความเป็นหญิง GENDER ความเป็นชาย ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ระหว่างหญิงชาย Gender Relation ความรุนแรงต่อผู้หญิงGender Based Violence Power Over พลังอำนาจเหนือกว่า พลังอำนาจภายใน Power within กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจ Empowerment พลังอำนาจร่วม Power with

27


ดาวน์โหลด ppt ความรุนแรงอันมีรากฐานจากบทบาทหญิงชาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google