งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความเสมอภาค หญิงชาย ความรุนแรงอันมีรากฐานจาก บทบาทหญิงชาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความเสมอภาค หญิงชาย ความรุนแรงอันมีรากฐานจาก บทบาทหญิงชาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความเสมอภาค หญิงชาย ความรุนแรงอันมีรากฐานจาก บทบาทหญิงชาย

2 การกระทำ ทาง กาย วาจา ใจ ด้วยวิธีการ บังคับขู่ เข็ญ ทำร้าย คุกคาม จำกัด กีดกัน ฯลฯ ด้วยวิธีการ บังคับขู่ เข็ญ ทำร้าย คุกคาม จำกัด กีดกัน ฯลฯ อันเป็นการล่วงละเมิดต่อบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความ รุนแรง

3 ความรุนแรงต่อสตรี เกิดจากอคติทางเพศเป็นส่วนใหญ่ ความรุนแรงต่อเด็ก หมายความ รวมถึง การละเลย ไม่สนองต่อ ความต้องการพื้นฐานของเด็ก ความรุนแรงในครอบครัว คือ การใช้อำนาจครอบงำให้คนใน ครอบครัวต้องกระทำ ไม่กระทำ หรือ ยอมรับการกระทำโดยมิชอบ

4 พ่อลงโทษ ทุบตี หนีออกจาก บ้านถูกรุมโทรม เหยื่อความรุนแรง

5 เหยื่อความรุนแรง เธอและลูกต้องหนีออกจากบ้าน เพราะถูก สามีทุบตี ทำร้ายร่างกาย

6 เหยื่อความรุนแรงใน ครอบครัว เด็กและผู้หญิงเป็น ส่วนใหญ่

7 เหยื่อความรุนแรงใน ครอบครัว เด็กอายุ 8 ปี ถูกมารดา ลงโทษรุนแรง

8 เหยื่อความรุนแรงใน ครอบครัว ผู้รับบริการในโรงพยาบาล ที่เป็นผู้ป่วยนอก

9 สถิติการถูกทำร้ายในเด็กและสตรีที่มา รับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ปี จำนวน โรงพยาบาล จำนวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงเฉลี่ยการถูกทำร้าย 254770 6,951 19 ราย / วัน 2548109 11,596 32 ราย / วัน 2549110 15,882 44 ราย / วัน 2550297 19,068 52 ราย / วัน 255158226,631 73 ราย / วัน 255262423,511 64 ราย / วัน 255375025,744 71 ราย / วัน

10 จำนวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความ รุนแรง ปีงบประมาณ 2553 รายงานโดย บ้านพักเด็กและครอบครัว พม. ผู้ถูกกระทำ ความรุนแรง ในครอบครัว ประเภท การกระทำความ รุนแรง ร่างกายจิตใจเพศรวม เด็กถูกกระทำความ รุนแรง 291288199776 สตรีถูกกระทำความ รุนแรง 41452527966 รวมทั้งสิ้น 7058112261,742

11 ทำไม ? ต้อง “ รุนแรง ”

12 พันธุกรรม ???? จิตวิทยา ???? ความผิดปกติทาง จิตใจ ฯลฯ สังคมและสิ่งแวดล้อม ???? ยา เสพติด แอลกอฮอลล์ ฯลฯ เศรษฐกิจ ???? ว่างงาน รายได้ ไม่เพียงพอ ฯลฯ วัฒนธรรม ???? ผู้ชายเหนือกว่า ผู้หญิง ชายช้างเท้าหน้าหญิงเท้าหลัง

13 ทำไม “ ผู้หญิง ” จึงถูกกระทำรุนแรง ??????

14 : เพราะว่าเป็น ผู้หญิง จึงด้อย และ เปราะบาง หรือไม่ ?

15 ผู้ชาย ทำไมต้องทำ ความรุนแรง ? เพราะชายเหนือกว่า หญิง เพราะชายเหนือกว่า หญิง เก่งกว่า เก่งกว่า แข็งแรงกว่า แข็งแรงกว่า ทำได้ดีกว่า ทำได้ดีกว่า มีอำนาจมากกว่า มีอำนาจมากกว่า เป็นความเชื่อที่มีมาแต่อดีต และโบราณ XXX

16 ครอบครัว ( พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติ ) ปฏิบัติต่อลูกสาว ลูกชาย แตกต่างกัน อย่างไรหรือไม่ ครอบครัว ( พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติ ) ปฏิบัติต่อลูกสาว ลูกชาย แตกต่างกัน อย่างไรหรือไม่ โรงเรียน / สถานศึกษา ( ครูอาจารย์ ระเบียบ กติกา ) ปฏิบัติต่อนักเรียน / นักศึกษา แตกต่างกันอย่างไรหรือไม่ โรงเรียน / สถานศึกษา ( ครูอาจารย์ ระเบียบ กติกา ) ปฏิบัติต่อนักเรียน / นักศึกษา แตกต่างกันอย่างไรหรือไม่ สถาบันทางศาสนา ปฏิบัติต่อผู้หญิงผู้ชาย แตกต่างกันหรือไม่ สถาบันทางศาสนา ปฏิบัติต่อผู้หญิงผู้ชาย แตกต่างกันหรือไม่ ที่ทำงาน ( นโยบาย ระเบียบ เจ้านาย ฯลฯ ) ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานหญิงชาย แตกต่าง กันอย่างไรหรือไม่ ที่ทำงาน ( นโยบาย ระเบียบ เจ้านาย ฯลฯ ) ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานหญิงชาย แตกต่าง กันอย่างไรหรือไม่ สื่อมวลชน ปฏิบัติต่อ ผู้เป็นข่าว ผู้เสพ ข่าว หญิงชาย แตกต่างกันอย่างไร หรือไม่ สื่อมวลชน ปฏิบัติต่อ ผู้เป็นข่าว ผู้เสพ ข่าว หญิงชาย แตกต่างกันอย่างไร หรือไม่ สื่อโฆษณา ตอกย้ำความเป็นหญิง เป็น ชาย ที่ไม่เท่าเทียม สื่อโฆษณา ตอกย้ำความเป็นหญิง เป็น ชาย ที่ไม่เท่าเทียม

17 ความ เป็นหญิง ความเป็น ชาย บทบา ท หน้า ที่ ทัศนค ติ ระบบคิด พฤติกร รม คุณลักษ ณะ

18 Gender ความเป็นหญิง ความเป็น ชาย ทำให้ ผู้หญิง และ ผู้ชาย ทำให้ ผู้หญิง และ ผู้ชายถูกจัดให้อยู่กันคนละกรอบ

19 เข้มแข็งผู้นำตัดสินใจเร็วกล้าหาญ

20 อ่อนหวาน อ่อนโยน อ่อนหวาน อ่อนโยน เอาใจ ดูแล เอาใจ ดูแล เรียบร้อย นุ่มนวล เรียบร้อย นุ่มนวล ละเอียด รอบคอบ ละเอียด รอบคอบ

21 สุภาษิต / ภาษา สะท้อนความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้าง เท้าหลัง ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้าง เท้าหลัง ชายข้าวเปลือก หญิงข้าวสาร ชายข้าวเปลือก หญิงข้าวสาร ลิ้นกับฟัน ย่อมกระทบกันเป็นธรรมดา ลิ้นกับฟัน ย่อมกระทบกันเป็นธรรมดา ไฟในอย่านำออก ไฟในอย่านำออก รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี มีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้าน มีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้าน ภรรยาเป็นสมบัติของสามี ลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่

22 ท่านเชื่อหรือไม่ว่า สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งหมด  ถูกต้อง

23 เข้าถึง / ควบคุม ทรัพยากรต่างกัน โอกาสในชีวิตต่างกัน วิถีชีวิตต่างกัน ถูก กำหนดคุณค่าต่างกัน เงินทุ น เครดิ ต เทคโน โลยี เว ลา การศึ กษา การเป็นที่ ยอมรับ ชื่อเสียง ความ เป็นหญิง ความเป็น ชาย บทบา ท หน้ าที่ ทัศน คติ ระบบคิด พฤติกร รม คุณลักษ ณะ สถานภาพต่างกัน

24 ทำไมผู้หญิงจึงทนอยู่กับ ความสัมพันธ์ที่รุนแรง ? กลัว กลัว ไม่มั่นใจว่าจะอยู่ เองได้ ไม่มั่นใจว่าจะอยู่ เองได้ เห็นแก่ลูก เห็นแก่ลูก ไม่มีที่ไป ไม่มีที่ไป อาย อาย ฯล ฯ

25 ความเชื่อผิดๆ ที่ยัง ดำรงอยู่  สามีมีสิทธิที่จะทำอะไรก็ได้กับ ภรรยา  เรื่องของสามีภรรยา คนอื่น ไม่เกี่ยว  เมื่อมีปัญหา เป็นความผิด ของผู้หญิง ต้องขจัดให้ หมดไป

26 ความเป็นหญิง GENDER ความเป็นชาย ความสัมพันธ์เชิง อำนาจ ระหว่างหญิงชาย Gender Relation ความรุนแรงต่อ ผู้หญิง Gender Based Violence พลังอำนาจ ร่วม Power with กระบวนการเสริมสร้าง พลังอำนาจ Empowerment พลัง อำนาจ ภายใน Power within ชีวิตที่ปราศจาก ความรุนแรง Power Over พลังอำนาจ เหนือกว่า

27


ดาวน์โหลด ppt นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความเสมอภาค หญิงชาย ความรุนแรงอันมีรากฐานจาก บทบาทหญิงชาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google