งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านติ้ว หมู่ที่ 12 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสาคาม นางสาว ดวงเดือน สุธรรมมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านติ้ว หมู่ที่ 12 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสาคาม นางสาว ดวงเดือน สุธรรมมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านติ้ว หมู่ที่ 12 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสาคาม นางสาว ดวงเดือน สุธรรมมา

2 โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านติ้ว หมู่ที่ 12 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสาคาม 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว ดวงเดือน สุธรรมมา 2. หลักการและเหตุผล บ้านติ้ว เป็นบ้านที่ดิฉันมีความสนใจที่จะศึกษาถึงประวัติ ความเป็นมาของหมู่บ้าน รวมถึงศึกษาเรื่อง สินค้าประจำหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และสถานที่สำคัญ เพื่อที่จะนำไปทำเป็นข้อมูล ท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคาม และตรงตามวัตถุประสงค์ใน รายวิชาสารสนเทศท้องถิ่น ดิฉันจึงเลือกที่จะศึกษาและเก็บ รวบรวมข้อมูลของบ้านติ้ว เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ บุคคลทั่วไปได้ทราบและรู้จักบ้านติ้วต่อไป

3 3.วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านติ้ว ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 2.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบ้านติ้ว ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามผ่านเว็บไซต์ข้อมูล ท้องถิ่น 3.เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการออกศึกษานอก สถานที่ และเพิ่มพูนความรู้ในการทำงาน 4.กลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้านติ้ว หมู่12 ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

4 5.วิธีดำเนินการ ลำดับกิจกรรมระยะเวลา 1.สำรวจเก็บข้อมูล3เดือน 2.จัดทำข้อมูลทำ PowerPoint1 วัน 3.เผยแพร่นำเสนอ1 วัน 4.เผยแพร่สู่สาธารณะชนจัดทำเว็บไซต์3 วัน 5.ประเมินผลโดย อาจารย์สอบถาม ตรวจสอบ ความถูกต้อง 1 วัน

5 6.เครื่องมือ/อุปกรณ์/ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน 1.กล้อง 2.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 7.งบประมาณที่ใช้จ่าย 1.ค่าน้ำมัน 300 บาท 2.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 100 บาท 3.อื่นๆ 100 บาท 4.รวม 500บาท

6 8.สถานที่ดำเนินงาน บ้านติ้ว หมู่ 12 ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 9.ระยะเวลาดำเนินงาน 28 สิงหาคม 2557- 6 พฤศจิกายน 2557 10.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน 11.การติดตามการประเมินผล 11.1ประเมินจากอาจารย์ 11.2ประเมินจากเพื่อนในห้อง

7 13.ผู้ดำเนินงาน นางสาว ดวงเดือน สุธรรมมา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว ดวงเดือน สุธรรมมา หลักสูตรสาขาวิชาสารนเทศ ศาสตร์ รหัส 563130060104และ อาจารย์นัยนา ประทุมรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 12.1.บุคคลที่สนใจได้รับความรู้จากโครงการและสามารถนำ ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงาน 12.2.ข้อมูลที่จัดทำได้เผยแพร่สู่ประชาชนและบุคคลที่สนใจ มากขึ้น 12.3.นักศึกษามีความรู้ มีความสามารถในการทำงานมาก ยิ่งขึ้น

8 ประวัติหมู่บ้าน บ้านติ้ว หมู่ที่ 12 ตำบลเขวา เดิมชื่อบ้านโคก กลาง อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ ชาวบ้านทนความแห้ง แล้งของหมู่บ้านไม่ได้ จึงอพยพตั้งถิ่นฐานใหม่ กลุ่ม หนึ่งอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่บ้านสระแก้ว (บ้านเชียนเหียน ในปัจจุบัน) อีกกลุ่มหนึ่งอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่บ้านหินตั้ง และกลุ่มสุดท้ายอพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่แม่น้ำ เนื่องจากบริเวณในหมู่บ้านมีป่าหนาทึบและมีต้นไม้ที่ เกิดขึ้นเยอะคือต้นติ้ว ชาวบ้านจึงเรียกบ้านแห่งนี้ว่า บ้าน ป่าติ้ว ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไป ต้นไม้น้อยใหญ่ในหมู่บ้านก็ เริ่มน้อยลง ป่าติ้วที่เคยหนาทึบก็หมดไป ชื่อบ้านป่าติ้วจึง เหลือเพียงแค่ บ้านติ้วใน ในปัจจุบันนี้

9 ที่ตั้งของหมู่บ้าน 1.ทิศเหนือ จดบ้านลาด ตำบลลาดพัฒนา 2.ทิศใต้ จดบ้านดงน้อยและบ้านร่วมใจ ตำบลแวงน่าง 3.ทิศตะวันออก จดบ้านกุดซุย ตำบลลาดพัฒนาและบ้านเชียง เหียน หมู่ที่ 3 4.ทิศตะวันตก จดบ้านหม้อ หมู่ที่ 11

10 ประวัติหมู่บ้าน บ้านติ้วมีผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนี้ 1.นายหมื่น ปาละนิตย์ 2.นายคำ ไชยโคตร 3.นายหาญพรม ไชยพรม 4.นายสมร ไชยโคตร 5.นายประนอม ศรีบัว 6.นายอภิชาต ปาละนิตย์ 7.นายกฤติเดช สุจันทร์ (ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน)

11 จำนวนครัวเรือนและประชากร 1. ครัวเรือนทั้งหมด 161 คน 2. ประชากร 426 คน -หญิง 202 -ชาย 224 คน

12 วิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน ปลูกข้าวพันธุ์ดีการเกษตรปลอดสารพิษ พัฒนาคุณภาพ ด้วยวิถีพอเพียง คิดอยู่อย่างเอื้ออาทร ราษฎรมีส่วนร่วมในการ พัฒนา อัตลักษณ์ของชุมชม อัตลักษณ์ของชุมชมภูมิปัญญาวิถีชีวิตและ ความเป็นอยู่ของบ้านติ้วหมู่ที่ 12 คือ การทำนาและการ เลี้ยงสัตว์ วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์ของชุมชม

13 แนวโน้ม/ทิศทางการพัฒนา จากมุมมองตามกระบวนการชุมชนในการกำหนดอัตลักษณ์ ของหมู่บ้านเพื่อค้นหาองค์ความรู้ภูมิปัญญา วิถีชีวิตและความเป็น ชุมชนของหมู่บ้านเพื่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาอาชีพ พัฒนา คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนให้มีศักยภาพ และ กระบวนการในการกำหนดอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อเป็นองค์ความรู้ ความสามารถนำไปสู่การกำหนดตำแหน่งการพัฒนา ตำแหน่ง ทางการตลาด ซึ่งจากลักษณ์ทั่วไป ในด้านอาชีพของชุมชนส่วน ใหญ่จะประกอบอาชีพการทำนาเป็นหลัก อาชีพเสริมคือรับจ้าง ทั่วไป

14 ประเพณีวัฒนธรรมของชาวบ้าน ในด้านวัฒนธรรมชุมชนจะดำเนินวิถีชีวิตตาม วัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคอีสานคือ “ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่” เป็นประเพณีสิบสองเดือนที่ ปฏิบัติสืบต่อกันมา และนอกจากนี้ก็มีการบวงสรวงสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ เป็นสิ่งรักษาของหมู่บ้านใน ชุมชนให้เกิดความสงบร่มเย็น ตามความเชื่อ และการบอก เล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน

15 ประเพณีวัฒนธรรมของชาวบ้าน 1. เดือนอ้าย – บุญเข้ากรรม 2. เดือนยี่ – บุญคูณลาน 3. เดือนสาม – บุญข้าวจี่ 4. เดือนสี่ – บุญพระเวส 5. เดือนห้า – บุญสงกรานต์ 6. เดือนหก – บุญบั้งไฟ 7. เดือนเจ็ด – บุญซำฮะ 8. เดือนแปด – บุญเข้าพรรษา 9. เดือนเก้า – บุญข้าวประดับดิน 10. เดือนสิบ – บุญข้าวสาก 11. เดือนสิบเอ็ด – บุญออกพรรษา 12. เดือนสิบสอง - บุญกฐิน

16 สถานที่สำคัญของหมู่บ้าน วัดโพธิ์ศรี บ้านติ้ว

17 สถานที่สำคัญของหมู่บ้าน โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข

18 สถานที่สำคัญของหมู่บ้าน สถานที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

19 สถานที่สำคัญของหมู่บ้าน ดอนปู่ตา

20 ปราชญ์ชาวบ้านด้านงานฝีมือ 1.นาย ศรี ศรีสารคาม อายุ 86 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 22 หมู่ 24 ต.เขวา อ.เมือง จ. มหาสารคาม ปราชญ์ชาวบ้านด้านงาน ฝีมือ คือ ทำลอบดักปลา ปราชญ์ชาวบ้านด้าน หมอ สูตรขวัญ

21 ปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพร นายไพบูลย์ พลเสน อายุ 46 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 33 ม. 12 ต. เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพร คือ ยาสมุนไพรต้ม ยาหม้อ

22 ปราชญ์ชาวบ้านผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น นายธง สุจันทร์ อายุ 49 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 13 ม. 12 ต. เขวา อ.เมือง จ. มหาสารคาม ปราชญ์ชาวบ้านด้าน ผู้อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น คือ ตีกลองยาว

23 ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร นาง สงวน สุจันทร์ อายุ 60 ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 51 ม. 12 ต.เข วา อ.เมือง จ.มหาสาคาม ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร คือ เลี้ยงกบ

24 สินค้า O-TOP การทำกระติบข้าว การทำกระติบข้าวนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำเป็น อาชีพเสริมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้มี รายได้เสริมจากการทำกระติบข้าว การรวมตัว เนื่องจากชาวบ้านได้ไปอบรมเรื่องงานฝีมือใน อำเภอ การหารายได้เสริมรองยามว่างเว้นจากการทำนา จึงรวมตัวกันไปอบรมที่อำเภอ แล้วจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมา เพื่อหารายได้เสริมจากการทำกระติบข้าว

25 อุปกรณ์การทำกระติบข้าว 1.ไม้ไผ่บ้าน 2.มีดอีโต้ 3.ด้ายไนล่อน 4.เข็มเย็บผ้าขนาดใหญ่

26 ขั้นตอนการทำกระติบข้าว 1.เตรียมไม้ไผ่ นำปล้องไม้ไผ่มาตัดหัวท้าย ตัดเอาข้อ ออก

27 ขั้นตอนการทำกระติบข้าว 2.ผ่าไม้ไผ่ให้เป็นซีกทำเส้นตอกกว้างประมาณ2-3 ซ.ม. ขูดให้เรียบและบาง

28 ขั้นตอนการทำกระติบข้าว 3. นำเส้นตอกที่กว้างประมาณ2-3 ซ.ม. มาผ่าให้เป็นเส้นเล็กๆ เพื่อที่จะสานทำกระติบข้าว

29 ขั้นตอนการทำกระติบข้าว 4.นำเส้นตอกที่ได้มาสานเป็นรูปร่างกระติบข้าว

30 ขั้นตอนการทำกระติบข้าว 5.การทำฝาปิด โดยจักเส้นตอกที่มีความกว้าง 1 นิ้ว สาน เป็นลายขัด

31 ขั้นตอนการทำกระติบข้าว 6.นำฝาปิดหัวท้ายมาตัดเป็นวงกลม มาใส่เข้าที่ปลายทั้ง สองข้าง

32 ขั้นตอนการทำกระติบข้าว 7.ใช้ด้ายไนล่อน เข็มเย็บเข้าด้วยกันรอบฝาปิดหัวท้าย จะ ได้กระติบข้าวที่สำเร็จเรียบร้อย สามารถนำมาใช้และ จำหน่ายได้

33 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านติ้ว หมู่ที่ 12 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสาคาม นางสาว ดวงเดือน สุธรรมมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google