งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO อ. ร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ - ประกอบด้วย - รหัสพรรณไม้ - ชื่อ พื้นเมือง - ชื่อวิทยาศาสตร์ - ชื่อวงศ์ - ชื่อสามัญ - ประโยชน์ ทำลงในรูปไฟล์ของโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO อ. ร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ - ประกอบด้วย - รหัสพรรณไม้ - ชื่อ พื้นเมือง - ชื่อวิทยาศาสตร์ - ชื่อวงศ์ - ชื่อสามัญ - ประโยชน์ ทำลงในรูปไฟล์ของโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO อ

2 ร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ - ประกอบด้วย - รหัสพรรณไม้ - ชื่อ พื้นเมือง - ชื่อวิทยาศาสตร์ - ชื่อวงศ์ - ชื่อสามัญ - ประโยชน์ ทำลงในรูปไฟล์ของโปรแกรม Microsoft Office Word หรือ Microsoft Office PowerPoint

3 ชื่อ พื้นเมือง : ชื่อ วิทยาศาส ตร์ : ชื่อวงศ์ : ชื่อสามัญ : ประโยชน์ : มะข าม Tamarindus indica L. LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE Tamarind ราก แก้ท้องร่วง เปลือกต้น แก้ฝี ชะล้างบาดแผลทุกชนิด ใบ แก้ตา มัว ตาอักเสบ ฝัก เป็นยาระบาย เมล็ด แก้พยาธิตัวกลม ไส้เดือน บำรุงกำลัง ( ภาค กลาง ), ตะลุบ ( นครราชสีมา ) ลำเปียล ( เขมร - สุรินทร์ ), ขาม ( ภาคใต้ ) ตัวอย่างร่างป้ายชื่อพรรณไม้ สมบูรณ์

4 ทะเบียนพรรณไม้ โรงเรียน … มัธยมบ้านต้นไม้ …. จังหวัด … กรุงเทพมหานคร... รหัสสมาชิก … … รหัส พรรณไม้ ชื่อ พื้นเมือง ชื่อ วิทยาศาส ตร์ ชื่อวงศ์ลักษ ณะ วิสัย ลักษณะ เด่นของ พืช บริเวณที่ พบ ไม้ต้น ใบ ประกอบ แบบขน นกปลาย คู่ ดอกช่อ ออก ปลาย ยอด ผลแบบ ฝักหักข้อ พื้นที่ ศึกษาที่ 3 หน้า อาคาร อำนวยกา ร /2 มะขาม ( ภาค กลาง ), ตะลุบ ( นครราช สีมา ), อำ เปียล ( เขมร - สุรินทร์ ), ขาม ( ภาคใต้ ) Tamari ndus indica L. LEGUMINO SAE – CAESALPIN IOIDEAE

5 รหัส พรรณไม้ ชื่อ พื้นเมือง ชื่อ วิทยาศาส ตร์ ชื่อวงศ์ลักษณ ะวิสัย ลักษณะ เด่นของ พืช บริเวณ ที่พบ ไม้ต้นใบ ประกอบ แบบขน นกปลาย คู่ ดอก ช่อออก ปลาย ยอด ผล แบบฝัก หักข้อ พื้นที่ศึกษาที่ 3 หน้าอาคาร อำนวยการ /2 มะขาม ( ภาค กลาง ), ตะลุบ ( นครรา ชสีมา ), อำเปียล ( เขมร - สุรินทร์ ), ขาม ( ภาคใต้ ) Tamari ndus indica L. LEGUMINOS AE – CAESALPINI OIDEAE ชื่อพื้นเมือง : ชื่อ วิทยาศาสตร์ : ชื่อวงศ์ : ชื่อสามัญ : ประโยชน์ : มะขา ม Tamarindus indica L. LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE Tamarind ราก แก้ท้องร่วง เปลือกต้น แก้ฝี ชะล้าง บาดแผลทุกชนิด ใบ แก้ตามัว ตาอักเสบ ฝัก เป็นยาระบาย เมล็ด แก้พยาธิตัวกลม ไส้เดือน บำรุงกำลัง ( ภาคกลาง ), ตะลุบ ( นครราชสีมา ) ลำเปียล ( เขมร - สุรินทร์ ), ขาม ( ภาคใต้ )

6 หน้า ๙ ก. ๗ - ๐๐๓ ข้อมูลชื่อสามัญจากเอกสาร ก. ๗ - ๐๐๓

7 ข้อมูลประโยชน์จากเอกสาร ก. ๗ - ๐๐๓ หน้า ๙ ก. ๗ - ๐๐๓ หน้า ๑ ก. ๗ - ๐๐๓

8 ชื่อ พื้นเมือง : ชื่อ วิทยาศาส ตร์ : ชื่อวงศ์ : ชื่อสามัญ : ประโยชน์ : มะข าม Tamarindus indica L. LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE Tamarind ราก แก้ท้องร่วง เปลือกต้น แก้ฝี ชะล้างบาดแผลทุกชนิด ใบ แก้ตา มัว ตาอักเสบ ฝัก เป็นยาระบาย เมล็ด แก้พยาธิตัวกลม ไส้เดือน บำรุงกำลัง ( ภาค กลาง ), ตะลุบ ( นครราชสีมา ) ลำเปียล ( เขมร - สุรินทร์ ), ขาม ( ภาคใต้ ) ตัวอย่างร่างป้ายชื่อพรรณไม้ สมบูรณ์

9 การร่าง ด้วยมือ การร่างด้วยคอมพิวเตอร์ ภาพ : โรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา ตัวอย่างร่างป้ายชื่อพรรณไม้ สมบูรณ์

10 ป้ายชื่อพรรณไม้.doc Microsoft Office Word 11 KB ป้ายชื่อพรรณไม้.ppt Microsoft Office PowerPoint 13 KB การร่างป้ายชื่อพรรณไม้ด้วย คอมพิวเตอร์

11 ตัวอย่างร่างป้ายชื่อพรรณไม้ทำ โดย Microsoft Word

12 ตัวอย่างร่างป้ายชื่อพรรณไม้ทำโดย Microsoft PowerPoint

13 ชื่อ พื้นเมือ ง ชื่อ วิทยาศาส ตร์ ชื่อ วงศ์ ชื่อ สามั ญ ประโ ยชน์ Cassia fistula L. Golden shower, Pudding- pine tree เนื้อในฝัก มีสารแอนทราควิ โนน ต้มกับน้ำดื่ม เป็นยาถ่าย ราชพฤกษ์ ( ภาคกลาง ) ลมแล้ง ( ภาคเหนือ ) คูน ( ภาคเหนือ, ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ) LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE ตัวอย่างร่างป้ายชื่อพรรณไม้ ด้วยคอมพิวเตอร์

14 ชื่อพื้นเมือง เล็บมือนาง ชื่อวงศ์ COMBRETACEAE ชื่อสามัญ Drunken sailor, Rangoon creeper ประโยชน์ ปลูกเป็น ไม้ประดับ ชื่อวิทยาศาสตร์ Quisqualis indica L. ตัวอย่างร่างป้ายชื่อพรรณไม้ ด้วยคอมพิวเตอร์

15 ชื่อพื้นเมืองเข็มแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Ixora sp. ชื่อวงศ์ RUBIACEAE ชื่อสามัญ west Indian Jasmine ประโยชน์ราก แก้เสมหะ แก้กำเดา บำรุงไฟธาตุ แก้ท้องเสีย ดอก แก้บิด แก้ท้องเสีย เจริญ อาหาร

16 ชื่อพื้นเมือง กล้วยน้ำว้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa sapientum L. ชื่อวงศ์ MUSACEAE ชื่อสามัญ BANANA ประโยชน์ ผล ใช้รับประทาน ใช้ป้องกันบำบัดโรคแผลในกระเพาะอาหาร รักษาอาการท้องเสีย


ดาวน์โหลด ppt LOGO อ. ร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ - ประกอบด้วย - รหัสพรรณไม้ - ชื่อ พื้นเมือง - ชื่อวิทยาศาสตร์ - ชื่อวงศ์ - ชื่อสามัญ - ประโยชน์ ทำลงในรูปไฟล์ของโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google