งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบ สังคมอยุธยา. ทา ส ไพร่ พระสง ฆ์ ขุน นาง เจ้าน าย กษัต ริย์ กษัต ริย์ ผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบ สังคมอยุธยา. ทา ส ไพร่ พระสง ฆ์ ขุน นาง เจ้าน าย กษัต ริย์ กษัต ริย์ ผู้จัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบ สังคมอยุธยา

2 ทา ส ไพร่ พระสง ฆ์ ขุน นาง เจ้าน าย กษัต ริย์ กษัต ริย์ ผู้จัดทำ

3

4 ทาส ทาส หมายถึง บุคคลซึ่งถูกนับสิทธิเสมือนสิ่งของ ของผู้อื่น ไม่มีอิสระในการดำรงชีวิต และมีหน้าที่รับใช้ ผู้อื่นโดยมิได้รับการตอบแทนจาก นายทาส เช่น การรับ ใช้ทางด้านแรงงาน และหากไม่เชื่อฟังคำสั่ง อาจถูก ลงโทษได้ตามแต่นายทาสจะกำหนด ยกเว้นเป็นการ กระทำอันทำให้ถึงแก่ความตาย แบ่งได้ 5 ประเภท 1. ทาสชั้นต่ำสุดของสังคม 2. ทาสสินไถ่ 3. ทาสในเรือนเบี้ย 4. ทาสมีผู้ให้ 5. ทาสเชลย

5 พระสงฆ์ หมายถึง สาวกของ พระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร ปฏิบัติตามพระธร รวินัย ที่พระบรมศาสดา สั่งสอนและกำหนดไว้และเป็นศูนย์ รวมจิตใจแก่ประชาชนในเมืองทุกคน

6 ไพร่ ไพร่ หมายถึง สามัญชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในฐานะ ทาส หรือเจ้าขุนมูลนาย มีอิสระในการประกอบอาชีพ การ ตั้งบ้านเรือน มีครอบครัว มีศักดินา 10-25 ไร่ และต้อง สังกัดมูลนาย จะโยกย้ายสังกัดไม่ได้ ไพร่ที่ขึ้นสังกัดหรือ สักเลกแล้ว จะปรากฏเครื่องหมายสังกัดที่ข้อมือ หาก สามัญชนผู้ใดไม่ได้สังกัดมูลนายจะไม่ได้รับการคุ้มครอง จากกฎหมาย ไพร่มีหน้าที่ในการถูกเกณฑ์แรงงาน หรือ เสีย " ส่วย " และถูกเกณฑ์ทหารในยามที่มีศึกสงคราม มี สองประเภทคือ ไพร่หลวง และ ไพร่สม แบ่งได้ 4 ประเภท 1. ไพร่หลวง 2. ไพร่สม 3. ไพร่ส่วย 4. ราษฎรทั่วไป

7 เจ้านาย เจ้านาย หมายถึง นายจ้างของงานต่างๆ ลูกจ้าง ทุกคนต้องเชื่อฟังคำสั่ง แต่นายจ้างไม่มีสิทธิในการทำ ร้ายหรือทรมานลูกจ้างแม้แต่ใดๆ แบ่งมาจากการเป็น เชื้อพระวงศ์ของพระมหากษัตริย์ และ ยศถาบรรดาศักดิ์ ( อิสริยยศ, สกุลยศ )

8 ขุนนาง ขุนนาง คือข้าราชการที่ได้รับพระราชทาน ยศถาบรรดาศักดิ์ ราชทินนามและศักดินาตั้งแต่ 400 ขึ้นไป โดยขุน นางเป็นผู้ที่กำเนิดจากสามัญชน อาจจะมาจาก ครอบครัวชั้นสูงหรือชั้นต่ำในสังคมก็ได้ ฉะนั้นขุนนาง เกิดจากการใช้พระราชอำนาจของกษัตริย์ สามัญชน ที่มีโอกาสถวายตัวรับราชการกับกษัตริย์และได้รับ ศักดินา 400 ขึ้นไป หรืออาจมีข้อยกเว้นหากมีศักดิ นาต่ำกว่า 400 แต่รับราชการในกรมมหาดเล็กก็ จัดเป็นขุนนาง ทั้งนี้ขุนนางในกรมมหาดเล็กจะได้รับ การเลือกสรรโดยตรงจากพระมหากษัตริย์

9 พระมหาก ษัตริย์ พระมหากษัตริย์ หมายถึง ประมุขหรือ ผู้ปกครองสูงสุดของรัฐ แคว้น หรือแม้กระทั่ง อาณาจักร เป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจและความมั่นคงของ อาณาจักรของตนเอง การสืบสันตติวงศ์ของ พระมหากษัตริย์จะสืบทอดต่อกันมาโดยเชื้อพระวงศ์ เรียกว่าพระราชวงศ์ เมื่อสิ้นสุดการสืบทอดโดยเชื้อ พระวงศ์ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง พระมหากษัตริย์พระองค์ ใหม่จะเป็นตันพระราชวงศ์ใหม่ หรือเป็นผู้สถาปนาพระ ราชวงศ์ พระมหากษัตริย์อาจมีคำเรียกแตกต่างกัน เช่น พระราชาธิบดี พระ จักรพรรดิ พระราชา เจ้ามหาชีวิต เป็นต้น

10 ผู้จัดทำ เด็กชาย กันตชาติ เหล่ากอ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 เลขที่ 1 เสนอ อาจารย์ ภาวนา พลอินทร์ อาจารย์ จริญญา ม่วงจีน สื่อในเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา ประวัติศาสตร์ และ วิชาคอมพิวเตอร์ ( สื่อนำเสนอ power point)

11 ขอบคุณที่ รับชม Thank you


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบ สังคมอยุธยา. ทา ส ไพร่ พระสง ฆ์ ขุน นาง เจ้าน าย กษัต ริย์ กษัต ริย์ ผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google