งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดมุ่งหมายของ พระพุทธศาสนา. พระพุทธศาสนา คือศาสนาแห่งผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้ เบิกบาน เกิดจากการตรัสรู้ความจริง 4 ประการของ เจ้าชายสิทธัตถะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดมุ่งหมายของ พระพุทธศาสนา. พระพุทธศาสนา คือศาสนาแห่งผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้ เบิกบาน เกิดจากการตรัสรู้ความจริง 4 ประการของ เจ้าชายสิทธัตถะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดมุ่งหมายของ พระพุทธศาสนา

2 พระพุทธศาสนา คือศาสนาแห่งผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้ เบิกบาน เกิดจากการตรัสรู้ความจริง 4 ประการของ เจ้าชายสิทธัตถะ

3 บริบทที่ทำให้มีการตรัสรู้ หลักกรรม การเวียนว่ายตายเกิด

4 เป้าหมายแห่งชีวิตคือ ความสุข

5 ความสุข 3 ระดับ 1. กามสุข ( หรือโลกิยสุข ) ความสุข ของชาวโลก การประสบผลสำเร็จในชีวิตในวัยทั้ง 3 2. ฌานสุข ความสุขอันเกิดจากฌาน - สมาธิ 3. นิพพานสุข ความสุขอันเกิดจากการ เข้าถึงพระนิพพาน

6 วิถีแห่งการเข้าถึงความสุขแบบชาวโลก ยามน้อยสำเหนียกรู้ เรียน คุณ ยามใหญ่แสวงหาทุน ทรัพย์ไว้ ยามแก่แสวงบุญธรรมชอบ ยามหง่อมทำใดได้ แต่ล้วน อนิจจัง

7 วิถีแห่งการเข้าถึงฌานสุข คือ การทำสมาธิให้จิตจดจ่ออยู่ในสิ่งหนึ่ง จนเกิดภาวะแห่งอารมณ์หนึ่งเดียว

8 วิถีแห่งการเข้าถึงนิพพานสุข คือ การปฏิบัติตามทางสายกลาง หลีกเลี่ยงจากการทำตามใจตน ( กาม สุขัลลิกานุโยค ) หลีกเลี่ยงจากการทรมานตน ( อัตตกิ ลมถานุโยค )

9 เข้าสู่ทางสายกลาง ศีล สัมมาวาจา พูดชอบ สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ ( เว้นจากการฆ่า เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดใน กาม ) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ

10 สมาธิ สัมมาวายามะ พยายามชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ สมาธิชอบ

11 ปัญญา สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ

12 ภาวะแห่งการบรรลุนิพพานคือ การดับไปแห่ง ( อัตตา ) โลภ โกรธ หลง  เหลือแต่ สุทธิ เมตตา ปัญญา สะอาด สว่าง สงบ

13 จากเถรวาท สู่มหายาน ตรีกายแห่งพระพุทธเจ้า ธรรมกาย สัมโภคกาย นิรมาณกาย

14 มหายาน พาหนะอันยิ่งใหญ่ เราจักเรียนธรรมให้เจนจบ เราจักพากเพียรให้บรรลุธรรม เราจักช่วยเหลือสัตว์ผู้ทุกข์ยากให้ หมดสิ้น ( จะยอมเข้าถึงพระนิรวาณเป็นคน สุดท้าย )

15 คุณสมบัติพื้นฐานสำหรับพระโพธิสัตว์ ความเข้าใจเรื่องศูนยตา ความเข้าใจเรื่องพุทธภาวะ ความเป็นผู้ฉลาดในการจัดการ ( อุปาย เกาศัลยะ )

16 บารมีของพระโพธิสัตว์ ทานศีล วิริยะกษานติ ธยานปรัชญา

17 พระโพธิสัตว์ คือ “ ผู้รักในพระนิรวาณ แต่หันหลังให้พระ นิรวาณ ผู้เกลียดสังสารวัฏ แต่หันหน้าเข้าหา สังสารวัฏ ”

18 เราเกิดมาทำไม ? “ คนเราเกิดมาเพื่อทำตัวเองให้สิ้น ทุกข์ และช่วยเหลือผู้อื่นให้สิ้นทุกข์ ”


ดาวน์โหลด ppt จุดมุ่งหมายของ พระพุทธศาสนา. พระพุทธศาสนา คือศาสนาแห่งผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้ เบิกบาน เกิดจากการตรัสรู้ความจริง 4 ประการของ เจ้าชายสิทธัตถะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google