งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฟันเทียม พระราชทาน และรากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติฯ เขตบริการสุขภาพ ที่ 12 โดย นพ. อินทร์ จันแดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฟันเทียม พระราชทาน และรากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติฯ เขตบริการสุขภาพ ที่ 12 โดย นพ. อินทร์ จันแดง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฟันเทียม พระราชทาน และรากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติฯ เขตบริการสุขภาพ ที่ 12 โดย นพ. อินทร์ จันแดง

2 ผลการดำเนินงาน ฟันเทียม พระราชทาน 1 ตค.57-14 มค 58 จังหวัดเป้าหมาย ผลงาน รายร้อยละ ตรัง 46011825.65 พัทลุง 35212635.80 สงขลา 78416521.05 สตูล 15012986.00 ปัตตานี 3408224.12 ยะลา 25013252.80 นราธิวาส 3459828.41 เฉลี่ยรวม 268185031.70

3 ปัจจัยสำเร็จ “ ฟันเทียม พระราชทาน ” รพ. สต./ ศสม. คัดกรองผู้สูงอายุใส่ฟันเทียม ให้กับโรงพยาบาล กำหนดตัวชี้วัด ทันตแพทย์ 1 คน ให้บริการ ใส่ฟันเทียม 10 ราย การพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ภายในเขต บริการที่ 12 ในการให้บริการใส่ฟันเทียม “ แบบลดขั้นตอน และมีคุณภาพ ” โดย คณะ ทันตแพทย์ มอ. ร่วมกับสำนักทันต สาธารณสุข มีข้อจำกัด สำหรับหน่วยบริการที่มีประชากรน้อย “ สามารถให้บริการครอบคลุมประชากรในพื้นที่ ” ทำ ให้หมดกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ แก้ปัญหาโดยการรับสมัครผู้ประสงค์ใส่ฟันจากนอก เขตบริการ

4 ผลการดำเนินงานโครงการราก ฟันเทียม 1 ตค.57-14 มค 58 จังหวัดเป้าหมาย ผลงาน รายร้อยละ ตรัง 2015.00 พัทลุง 502856.00 สงขลา 13010.77 สตูล 3000.00 ปัตตานี 4312.33 ยะลา 20840.00 นราธิวาส 2000.00 เฉลี่ยรวม 3133912.46

5 ปัญหาอุปสรรคโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระ เกียรติฯ เครื่องมือ – อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ ปชช. มีความต้องการทำน้อย ( อาจ ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ) งานค่อนข้างซับซ้อน มีหลาย ขั้นตอน ( บางขั้นตอนต้องอาศัย ทันตแพทย์เฉพาะทาง ) คนไข้ไม่มารักษาต่อเนื่อง ตาม ขั้นตอน ( หลายครั้ง / ต้องเดินทาง ลำบาก / ไม่มีญาตินำพา ) ความเชื่อตามหลักศาสนา อิสลาม

6 ปัจจัยสำเร็จของ จ. พัทลุง ศักยภาพและความพร้อมของผู้ให้บริการ ใน 2 หน่วยบริการ คือ รพ. พัทลุง และ รพ. ควนขนุน - ปี 2555-57 เริ่มด้วย “ ยอมรับ กล้าทำ ” และ ต่อมา ทีมผู้ให้บริการ ได้รับการ พัฒนาศักยภาพในการให้บริการ จาก สถาบันทันตกรรม รพ. ชุมชนช่วยในการคัดกรองผู้สูงอายุที่มี ข้อบ่งชี้

7 แนวทางแก้ไขโครงการรากฟัน เทียมเฉลิมพระเกียรติ 1. การประชาสัมพันธ์ – จัดทำไวนิลปชส. สนับสนุนสสจ. และทุก รพ. – จัดทำสื่อ สปอตวิทยุ (3 ภาษา : ไทยกลาง / ใต้ / ยาวี ) และสำเนา สนับสนุน สถานี วิทยุ ทุกจังหวัด / ทุกรพ. ฯลฯ

8 2. จัดบริการแบบ Delivery ( ไปทำถึงที่รพช.) ; “ ฟันดีใกล้บ้าน ลูกหลานสุขใจ ” - นัดคนไข้ที่ผ่านการ screen แล้ว มารพ. ที่ใกล้ที่สุดเพื่อ 1. ผ่าตัด ฝังรากฟันเทียม ( โดยเชิญทพ. ผู้เชี่ยวชาญศัลย์ มาทำให้ ) 2. นัด F / U โดยทพ. ในรพช. 3. นัดทำ step อื่นๆที่เหลือ ที่รพ. นั้นๆ โดย ทพ. จากรพช.

9 3. จัดหลักสูตรอบรม : เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทันตแพทย์ ประจำโรงพยาบาล ทุกแห่งๆละ 1 คน วัตถุประสงค์ 1. สามารถให้การดูแลรักษาตาม Step - การทำศัลย์ถัดไป - การทำฟันเทียมสำหรับรองรับรากฟันเทียมได้ 2. ผู้สูงอายุ สามารถรับบริการขั้นตอนที่โรงพยาบาล ใกล้บ้านที่สุดได้

10


ดาวน์โหลด ppt โครงการฟันเทียม พระราชทาน และรากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติฯ เขตบริการสุขภาพ ที่ 12 โดย นพ. อินทร์ จันแดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google