งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

  โครงการฟันเทียมพระราชทาน และรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตบริการสุขภาพที่ 12 โดย นพ.อินทร์ จันแดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "  โครงการฟันเทียมพระราชทาน และรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตบริการสุขภาพที่ 12 โดย นพ.อินทร์ จันแดง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1   โครงการฟันเทียมพระราชทาน และรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตบริการสุขภาพที่ 12
โดย นพ.อินทร์ จันแดง

2 ผลการดำเนินงาน ฟันเทียมพระราชทาน 1ตค.57-14 มค58
ผลการดำเนินงาน ฟันเทียมพระราชทาน 1ตค มค58 จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ราย ร้อยละ ตรัง 460 118 25.65 พัทลุง 352 126 35.80 สงขลา 784 165 21.05 สตูล 150 129 86.00 ปัตตานี 340 82 24.12 ยะลา 250 132 52.80 นราธิวาส 345 98 28.41 เฉลี่ยรวม 2681 850 31.70

3 ปัจจัยสำเร็จ “ฟันเทียมพระราชทาน”
รพ.สต./ศสม.คัดกรองผู้สูงอายุใส่ฟันเทียมให้กับโรงพยาบาล กำหนดตัวชี้วัด ทันตแพทย์ 1 คน ให้บริการใส่ฟันเทียม 10 ราย การพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ภายในเขตบริการที่ 12 ในการให้บริการใส่ฟันเทียม “แบบลดขั้นตอน และมีคุณภาพ” โดย คณะทันตแพทย์ มอ.ร่วมกับสำนักทันตสาธารณสุข มีข้อจำกัด สำหรับหน่วยบริการที่มีประชากรน้อย “สามารถให้บริการครอบคลุมประชากรในพื้นที่”ทำให้หมดกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ แก้ปัญหาโดยการรับสมัครผู้ประสงค์ใส่ฟันจากนอกเขตบริการ

4 ผลการดำเนินงานโครงการรากฟันเทียม 1ตค.57-14 มค58
ผลการดำเนินงานโครงการรากฟันเทียม 1ตค มค58 จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ราย ร้อยละ ตรัง 20 1 5.00 พัทลุง 50 28 56.00 สงขลา 130 0.77 สตูล 30 0.00 ปัตตานี 43 2.33 ยะลา 8 40.00 นราธิวาส เฉลี่ยรวม 313 39 12.46

5 ปัญหาอุปสรรคโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
เครื่องมือ – อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ ปชช.มีความต้องการทำน้อย(อาจประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง) งานค่อนข้างซับซ้อน มีหลายขั้นตอน (บางขั้นตอนต้องอาศัยทันตแพทย์เฉพาะทาง) คนไข้ไม่มารักษาต่อเนื่อง ตามขั้นตอน (หลายครั้ง/ต้องเดินทางลำบาก /ไม่มีญาตินำพา) ความเชื่อตามหลักศาสนา อิสลาม

6 ปัจจัยสำเร็จของ จ.พัทลุง
ศักยภาพและความพร้อมของผู้ให้บริการ ใน 2 หน่วยบริการ คือ รพ.พัทลุง และ รพ.ควนขนุน - ปี เริ่มด้วย “ยอมรับ กล้าทำ ” และ ต่อมา ทีมผู้ให้บริการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ จาก สถาบันทันตกรรม รพ.ชุมชนช่วยในการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีข้อบ่งชี้

7 แนวทางแก้ไขโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ
1.การประชาสัมพันธ์ จัดทำไวนิลปชส. สนับสนุนสสจ.และทุกรพ. จัดทำสื่อ สปอตวิทยุ(3ภาษา: ไทยกลาง / ใต้ /ยาวี)และสำเนา สนับสนุน สถานีวิทยุ ทุกจังหวัด / ทุกรพ. ฯลฯ

8 “ฟันดีใกล้บ้าน ลูกหลานสุขใจ”
2.จัดบริการแบบ Delivery (ไปทำถึงที่รพช.) ; “ฟันดีใกล้บ้าน ลูกหลานสุขใจ” - นัดคนไข้ที่ผ่านการscreen แล้ว มารพ.ที่ใกล้ที่สุดเพื่อ 1. ผ่าตัด ฝังรากฟันเทียม (โดยเชิญทพ. ผู้เชี่ยวชาญศัลย์ มาทำให้) 2. นัดF / U โดยทพ.ในรพช. 3. นัดทำstep อื่นๆที่เหลือ ที่รพ.นั้นๆ โดย ทพ.จากรพช.

9 3.จัดหลักสูตรอบรม: เพื่อพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ ประจำโรงพยาบาล
ทุกแห่งๆละ 1 คน วัตถุประสงค์ 1. สามารถให้การดูแลรักษาตามStep - การทำศัลย์ถัดไป - การทำฟันเทียมสำหรับรองรับรากฟันเทียมได้ 2. ผู้สูงอายุ สามารถรับบริการขั้นตอนที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่สุดได้

10 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt   โครงการฟันเทียมพระราชทาน และรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตบริการสุขภาพที่ 12 โดย นพ.อินทร์ จันแดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google