งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความใหม่ การจัดทำเพชรนำพา เป็นการนำ หลักชลศาสตร์ มาเพื่อใช้ในการ วัดความเร็วของกระแสน้ำ เพื่อใช้ ในงานชลประทาน การจัดทำเพชรนำพา เป็นการนำ หลักชลศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความใหม่ การจัดทำเพชรนำพา เป็นการนำ หลักชลศาสตร์ มาเพื่อใช้ในการ วัดความเร็วของกระแสน้ำ เพื่อใช้ ในงานชลประทาน การจัดทำเพชรนำพา เป็นการนำ หลักชลศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความใหม่ การจัดทำเพชรนำพา เป็นการนำ หลักชลศาสตร์ มาเพื่อใช้ในการ วัดความเร็วของกระแสน้ำ เพื่อใช้ ในงานชลประทาน การจัดทำเพชรนำพา เป็นการนำ หลักชลศาสตร์ มาเพื่อใช้ในการ วัดความเร็วของกระแสน้ำ เพื่อใช้ ในงานชลประทาน

3 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเครื่องวัดค่าความเร็วของ กระแสน้ำ โดยใช้หลักการชลศาสตร์ เพื่อเป็นเครื่องวัดค่าความเร็วของ กระแสน้ำ โดยใช้หลักการชลศาสตร์ หลักการ หลักการ ใช้หลักการไหลในทางน้ำเปิด ใช้หลักการไหลในทางน้ำเปิด

4 ขั้นตอนความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบพัฒนานวัตกรรม เพชรนำพา 1-4 จะเป็นการใช้หลักการ ไหลของน้ำเข้าสู่ท่อหรือพื้นที่เฉพาะและ เข้าสู่การแสดงค่า ซึ่งจะประกอบด้วย วัสดุที่ง่ายๆ และสามารถประดิษฐ์จาก วัสดุที่มีในท้องตลาด

5

6

7

8

9

10

11

12 ขั้นตอนความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม ทางโครงการชลประทานสามารถ ที่จะนำอุปกรณ์ดังกล่าวส่งต่อและสอน ให้กับเจ้าหน้าที่ชลประทานในการปรับ ใช้ ทางโครงการชลประทานสามารถ ที่จะนำอุปกรณ์ดังกล่าวส่งต่อและสอน ให้กับเจ้าหน้าที่ชลประทานในการปรับ ใช้ ความสำเร็จ ความสำเร็จ สำหรับการวัดการไหลของน้ำ เพื่อส่งสู่พื้นที่การเกษตรต่อไป สำหรับการวัดการไหลของน้ำ เพื่อส่งสู่พื้นที่การเกษตรต่อไป

13 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ ใช้งานง่ายและสามารถ เคลื่อนย้ายง่าย ใช้งานง่ายและสามารถ เคลื่อนย้ายง่าย การใช้ทรัพยากร การใช้ทรัพยากร สามารถใช้จากแหล่งในพื้นที่ ต่างๆ ได้ง่าย สามารถใช้จากแหล่งในพื้นที่ ต่างๆ ได้ง่าย

14 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความสะดวกในการนำไปใช้ ความสะดวกในการนำไปใช้ มึความสะดวกมาก มึความสะดวกมาก ความเป็นไปได้ในการขยายผล / ต่อ ยอดการใช้ประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการขยายผล / ต่อ ยอดการใช้ประโยชน์ หากเป็นที่ยอมรับจะสามารถ ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว หากเป็นที่ยอมรับจะสามารถ ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว


ดาวน์โหลด ppt ความใหม่ การจัดทำเพชรนำพา เป็นการนำ หลักชลศาสตร์ มาเพื่อใช้ในการ วัดความเร็วของกระแสน้ำ เพื่อใช้ ในงานชลประทาน การจัดทำเพชรนำพา เป็นการนำ หลักชลศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google