งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office การใช้งาน โปรแกรม บริหาร ยุทธศาสตร์ สสจ. ศรีสะเกษ 3-6 พฤษภาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office การใช้งาน โปรแกรม บริหาร ยุทธศาสตร์ สสจ. ศรีสะเกษ 3-6 พฤษภาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office การใช้งาน โปรแกรม บริหาร ยุทธศาสตร์ สสจ. ศรีสะเกษ 3-6 พฤษภาคม 2554

2 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office ที่มา / นโยบาย 1.การบริหารภาครัฐแนวใหม่ ใช้ PMQA /RBM 2.พรบ.ข้าราชการฯ2551 3.กฎ กพ.ว่าด้วยการเลื่อน เงินเดือน2552 ฯลฯ

3 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ P:ลักษณะสำคัญขององค์กร 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ PMQA:การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาตรา 11, 26, 39-40, 43-44 มาตรา 8, 24-25, 29-32, 41-42 มาตรา 8, 10, 21, 23-25, 30-32, 35-38 มาตรา 9, 20, 22, 45-46 มาตรา 8, 27-28 มาตรา 8-9, 12-20, 22, 33-34 มาตรา 11, 26-28, 33-34, 47-49

4 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office การบริหาร แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ Result Based Management:RBM ผลสัมฤทธิ์ 4 มิติ 1. ด้านประสิทธิผล 2. ด้านคุณภาพการให้บริการ 3. ด้านประสิทธิภาพ ของการให้บริการ 4. ด้านการพัฒนาองค์กร

5 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office มิติที่1: ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ส่วนราชการแสดงผลงาน ที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน และผู้รับบริการ เช่น ผลสำเร็จในการ พัฒนาการปฏิบัติราชการ เป็นต้น มิติที่1: ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ส่วนราชการแสดงผลงาน ที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน และผู้รับบริการ เช่น ผลสำเร็จในการ พัฒนาการปฏิบัติราชการ เป็นต้น มิติที่ 3 : ด้านคุณภาพการให้บริการ ส่วนราชการแสดงการให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการ ในการให้บริการ ที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้รับบริการ มิติที่ 3 : ด้านคุณภาพการให้บริการ ส่วนราชการแสดงการให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการ ในการให้บริการ ที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้รับบริการ มิติที่ 2 : ด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการแสดงความสามารถ ในการปฏิบัติราชการ เช่น การลดค่าใช้จ่าย และการลดระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น มิติที่ 2 : ด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการแสดงความสามารถ ในการปฏิบัติราชการ เช่น การลดค่าใช้จ่าย และการลดระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น มิติที่ 4 : ด้านการพัฒนาองค์กร ส่วนราชการแสดงความสามารถ ในการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ขององค์กร เช่น การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล การบริหารความรู้ในองค์กร เป็นต้น มิติที่ 4 : ด้านการพัฒนาองค์กร ส่วนราชการแสดงความสามารถ ในการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ขององค์กร เช่น การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล การบริหารความรู้ในองค์กร เป็นต้น ผลสัมฤทธิ์ 4 มิติ

6 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office

7 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office

8 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office

9 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office แนวคิด/หลักการ การบริหารผลการปฏิบัติงาน ระบบบริหาร ผลการปฏิบัติงาน ติดตาม (Monitor ) วางแผน (Plan ) พัฒนา (Develop ) ประเมิน (Appraise) ให้รางวัล (Reward ) 9

10 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office สิ่งจูงใจ ระดับ องค์กร ระดับ บุคคล เลื่อนขั้น เงินเดือน เงินรางวัล ตามผลงาน การนำผลการประเมินไปใช้ ค่าตอบแทน ระดับ กลุ่มงาน

11 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office สสจ. ศรีสะเกษ ก้าวสู่.. การบริหารยุทธศาสตร์

12 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office หลักการบริหารยุทธศาสตร์

13 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office 13 ลักษณะสำคัญ ขององค์กร สสจ. ศรีสะเกษ

14 Sisaket Public Health Office 1. โครงสร้างองค์กร  แบ่งเป็น 3 กลุ่มภารกิจ/11 กลุ่มงาน ท่านรอง1:ด้านเวชกรรมป้องกัน และสนับสนุนวิชาการ ดูแล (คร./คบ./ประกัน/ทันตะ/IT) ท่านรอง2:ด้านการส่งเสริมพัฒนา (ยุทธ์/ส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพ) ท่านรอง3:ด้านการบริหาร (บริหาร/ทรัพยากรบุคคล/ นิติการ)

15 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office 2. ลักษณะโดยรวมบุคลากร 1.จำนวน 130 คน 2.อายุตัว/อายุราชการ...... 3.ระดับตำแหน่งงาน......... 4.ระดับการศึกษา............. 5.ทักษะ/ความสามารถอื่นๆ ฯลฯ

16 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office 3.เทคโนโลยี อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก มีความพร้อม ในการบรรลุเป้าประสงค์ ขององค์กร เช่น มี Computor Internet โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ยานพาหนะ ฯลฯ เพียงพอ มีความพร้อม ในการบรรลุเป้าประสงค์ ขององค์กร เช่น มี Computor Internet โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ยานพาหนะ ฯลฯ เพียงพอ

17 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office 4.สิ่งแวดล้อม/บรรยากาศการทำงาน สภาพแวดล้อม ห้องทำงานกว้าง เป็นสัดส่วน ติดแอร์ ผ่าน 5 ส ฯลฯ บรรยากาศ การทำงานเป็นทีม ความสัมพันธ์ ภายในองค์กรดี สวัสดิการดีมาก “คนสำราญ งานสำเร็จ” สภาพแวดล้อม ห้องทำงานกว้าง เป็นสัดส่วน ติดแอร์ ผ่าน 5 ส ฯลฯ บรรยากาศ การทำงานเป็นทีม ความสัมพันธ์ ภายในองค์กรดี สวัสดิการดีมาก “คนสำราญ งานสำเร็จ”

18 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office สิ่งที่ต้อง รับรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับองค์กรของเรา

19 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office ความหมายของคำสำคัญ  วิสัยทัศน์ (Vision) คือ การตอบคำถามที่ว่า ในอนาคต ส่วนราชการนั้นๆ ควรมีลักษณะ แบบใด จึงจะประกอบภารกิจได้ภายใต้สภาวะความเปลี่ยนแปลง  พันธกิจ (Mission) คือ การตอบคำถามที่ว่า ส่วนราชการนั้นๆ ตั้งขึ้นมาทำไม  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) คือ การตอบคำถามที่ว่า ส่วนราชการนั้นๆ ต้องมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จ ในเรื่องใดเป็นพิเศษ จึงจะตอบสนองต่อพันธกิจและวิสัยทัศน์ได้  เป้าประสงค์ (Goal) คือ การตอบคำถามที่ว่า หากประเด็นยุทธศาสตร์นั้นๆ บรรลุผล ใคร ได้ประโยชน์อะไรบ้าง

20 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office ความหมายของคำสำคัญ  ตัวชี้วัดผลงานสำคัญ (Key Result Area:KRA/ Key Performance Indicator:KPI) คือ การตอบคำถามที่ว่า เป้าประสงค์บรรลุหรือไม่ สามารถวัด หรือนับได้จากอะไร  ค่าเป้าหมาย (Target) คือ การตอบคำถามที่ว่า แค่ไหน ภายในเวลาใด  กลยุทธ์ (Strategy ) คือ การตอบคำถามที่ว่า แนวทางดำเนินการสำคัญเพื่อให้บรรลุ เป้าประสงค์ ได้แก่เรื่องใดบ้าง  แผนงาน-โครงการ (Program-Project) คือ การจัดกลุ่มกิจกรรมสำคัญที่หากปฏิบัติการแล้ว จะส่งผลให้กลยุทธ์ขับเคลื่อนไปสู่เป้าประสงค์

21 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office วิสัยทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ “เป็นองค์กรหลักของจังหวัดศรีสะเกษ ในการพัฒนาสุขภาพ ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสมอภาค โดยการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดีและมีความสุข”

22 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office ความหมายวิสัยทัศน์ การพัฒนาสุขภาพประชาชน 1.พัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ 2.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านสุขภาพ 3.ปชช.ได้รับบริการสุขภาพเสมอภาค ทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 4.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา สุขภาพ 5.ประชาชนศรีสะเกษ สุขภาพดีและมีความสุข

23 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office พันธกิจ สสจ.ศรีสะเกษ 1.กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดศรีสะเกษ 2. พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการด้านสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ แบบองค์รวม ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเสมอภาค ทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการสร้างจิตสำนึกทางสุขภาพ ส่งเสริม พัฒนา พฤติกรรมสุขภาพและวัฒนธรรมสุขภาพที่เหมาะสม 5. กำหนดทิศทางการบริหารจัดการคุณภาพองค์กรภาครัฐ ภายในจังหวัด

24 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office ค่านิยมองค์กร ทีมงานสาธารณสุขยุค ใหม่ ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สุขภาพดี

25 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office ความหมายค่านิยม 1.ทีมงานสาธารณสุขยุคใหม่ @ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง @ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง @ ก้าวทันเทคโนโลยี (ยุค 3 G) @ ก้าวทันเทคโนโลยี (ยุค 3 G) โลกมีการเปลี่ยนไป ผู้นำก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ทีมงานก็ต้องปรับปรุง เพื่อองค์กรจะได้ปรับตัว

26 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office ความหมายค่านิยม 2.ใฝ่คุณธรรม @ ผู้นำด้านจริยธรรม @ ผู้นำด้านจริยธรรม มีคุณธรรม นำชีวิต รู้ถูกผิด รู้ชอบ รู้ศักดิ์ศรี รู้วินัย ใจสัตย์ซื่อ ถือความดี รู้วิถี มีจรรยา นำพาตน

27 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office ความหมายค่านิยม 3.นำความรู้ @ เป็นผู้นำด้านความรู้ @ เป็นผู้นำด้านความรู้ @ เป็นมืออาชีพในการทำงาน @ เป็นมืออาชีพในการทำงาน รู้งานคือ มืออาชีพ ในทุกสิ่ง รู้ให้จริง รู้แก้กัน ทันเหตุผล รู้คุณภาพรู้มาตรฐานงานสากล รู้ผ่อนปรนรู้จังหวะกะแนววาง

28 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office ความหมายค่านิยม 4.มุ่งสู่สุขภาพดี @ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีสุขภาพดี @ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีสุขภาพดี @ ประชาชนศรีสะเกษสุขภาพดี @ ประชาชนศรีสะเกษสุขภาพดี @ ทุกคนมีความสุข @ ทุกคนมีความสุข

29 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office วิสัยทัศน์ พันธกิจ 1.มียุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพ ระดับจังหวัด แบบมีส่วนร่วม และสอดคล้อง กับความ ต้องการ ของ ทุกภาคส่วน 1.การกำหนด ยุทธศาสตร์ และพัฒนา ประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการ ด้านสุขภาพ 1.พัฒนา กระบวนการ กำหนด ยุทธศาสตร์ และระบบ กลไก การ บริหารจัดการ ด้านสุขภาพ ที่เน้น การมี ส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน ประเด็นยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์ - กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์ - กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์ - กลยุทธ์

30 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office วิสัยทัศน์ พันธกิจ 2.ประชาชน เข้าถึง หลักประกัน สุขภาพ และ ได้รับบริการ สุขภาพ รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 2.การพัฒนา คุณภาพและ ประสิทธิผล การบริการ ด้านสุขภาพ 2.สนับสนุนให้ประชาชน เข้าถึงหลักประกัน สุขภาพ และได้รับ บริการสุขภาพที่มี คุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 3.พัฒนาระบบบริการ รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 4.เร่งรัด การป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้เสพและผู้ติด ยาเสพติดในพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์ - กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ – เป้าประสงค์ - กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ – เป้าประสงค์ - กลยุทธ์

31 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office วิสัยทัศน์ พันธกิจ 3.ปัญหา สุขภาพของ ประชาชน ที่เกิดจาก ภาระโรคภัย คุกคาม และ สิ่งแวดล้อม อื่นๆลดลง 3.การพัฒนา ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัย สุขภาพ ในพื้นที่ 5.พัฒนาระบบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัย ในพื้นที่ ให้มี ประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์ - กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ – เป้าประสงค์ - กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ – เป้าประสงค์ - กลยุทธ์

32 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office วิสัยทัศน์ พันธกิจ 4. ประชาชนและ ภาคีเครือข่าย สุขภาพ ได้รับ การส่งเสริม สนับสนุนให้มี การพัฒนา พฤติกรรม สุขภาพและมี ส่วนร่วมในการ ดูแลสุขภาพ ที่เหมาะสม 4.การพัฒนา ความร่วมมือ ของภาคี เครือข่าย ในการสร้าง เสริมและ พัฒนา พฤติกรรม สุขภาพ 6.ส่งเสริมและ สนับสนุน ประชาชน และภาคี เครือข่าย ให้มีความรู้ ด้านสุขภาพ และพัฒนา พฤติกรรม สุขภาพอย่าง เหมาะสม ประเด็นยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์ - กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ – เป้าประสงค์ - กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ – เป้าประสงค์ - กลยุทธ์

33 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office วิสัยทัศน์ พันธกิจ 5. องค์กรที่ ให้บริการ ด้านสุขภาพ ทั้งภาครัฐและ เอกชน ได้รับ การส่งเสริม และสนับสนุน ให้พัฒนา ศักยภาพ และ เพิ่มสมรรถนะ บุคลากร 5.การ พัฒนา การบริหาร จัดการ คุณภาพ องค์กรภาครัฐ ภายในจังหวัด 7.ส่งเสริม การบริหาร จัดการคุณภาพ องค์กรภาครัฐ การพัฒนา ความรู้ด้าน สุขภาพ การพัฒนา วิชาการ และการ พัฒนาสมรรถนะ บุคลากรตาม มาตรฐาน ที่กำหนด ประเด็นยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์ - กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ – เป้าประสงค์ - กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ – เป้าประสงค์ - กลยุทธ์

34 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office แผนที่ยุทธศาสตร์ (strategy Map) ประชาชน สุขภาพดี และมี ความสุข ประสิทธิผล การพัฒนา องค์กร ประชาชนมีหลักประกัน สุขภาพ ได้รับบริการตามสิทธิ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ประชาชนมีความรู้ และมีพฤติกรรม สุขภาพ ที่เหมาะสม ภาคีเครือข่าย สุขภาพ มีการบูรณาการ ทรัพยากรสุขภาพ มีภาคีเครือข่ายสุขภาพ ภาคเอกชน / ประชาชน /NGOs ผู้มีส่วนได้เสีย / การเมือง / ท้องถิ่น / ประชาสังคมมีส่วนร่วม พัฒนาสุขภาพ ประชาชนพึงพอใจในบริการ สุขภาพที่ได้ มาตรฐานสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนา สุขภาพและระบบติดตาม ประเมินผลมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนมีส่วน ร่วม ระบบประสานภาคี เครือข่าย เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ มี ประสิทธิภาพ บริการสุขภาพ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มสมรรถนะ องค์กรมีการบริหารจัดการคุณภาพ ภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ ถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีระบบข้อมูล เทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัยสามารถ เชื่อมโยงได้ ระบบข้อมูลรายงาน การเฝ้าระวังและรักษาพยาบาล ผู้ป่วยยาเสพติดมีประสิทธิภาพ คุณภาพ บริการ องค์กรมีการสนับสนุน งบประมาณ และทรัพยากร เพียงพอ

35 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office 35 การกำหนด และถ่ายทอด ตัวชี้วัด สสจ. ศรีสะเกษ

36 Sisaket Public Health Office นพ.สสจ.ศก. มอบนโยบาย กำหนด KRA องค์กร กำหนด KPI กลุ่มงาน กำหนด Indicator :I บุคคล การกำหนดตัวชี้วัดองค์กร

37 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office การถ่ายทอดตัวชี้วัด 4 ระดับ KRA องค์กร รอง2 รอง1 รอง3 Unit1 Unit2 Unit3 Unit6 Unit7 Unit8 Unit4 Unit5 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 20 KRA มอบรอง 3 ท่าน 11 Unit มอบรอง 3 ท่าน KPI หน. กลุ่ม งาน 11 U I ผู้ปฏิบัติ ในกลุ่ม งาน

38 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office ปฎิบัติการของสสจ.ศก. ปีงบประมาณ 2553 ทำคำรับรอง กำหนดตัวชี้วัดบุคคล ประเมินตนเอง 2 รอบ

39 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office ใช้โปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์ พัฒนาโดย สสจ. ตรัง ปรับปรุงโปรแกรมโดย นายวีระวุธ เพ็งชัย หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฎิบัติการปี 2554

40 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม 1.ติดตามผลการปฏิบัติงาน @ รายบุคคล @ แยกตามกลุ่มงาน @ ภาพรวมองค์กร @แยกตามกลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ @แยกตามมิติคำรับรองราชการ 4 มิติ (ดูตัวอย่างในโปรแกรม)

41 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม 2.ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่าย งบประมาณ @ แยกตามแหล่งงบประมาณ @ แยกตามหมวดงบประมาณ @ แยกตามกลุ่มงาน @แยกรายโครงการ (ดูตัวอย่างในโปรแกรม)

42 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office ผู้ตาม ผู้นำ เครื่อง มือ วิธีการ บริหาร สถานการณ์ ภายนอก แรงกาย แรงใจ

43 สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office ร่วมด้วยช่วยกัน สานฝันให้เป็นจริง


ดาวน์โหลด ppt สสจ. ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office การใช้งาน โปรแกรม บริหาร ยุทธศาสตร์ สสจ. ศรีสะเกษ 3-6 พฤษภาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google