งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานโปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานโปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานโปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์
สสจ.ศรีสะเกษ 3-6 พฤษภาคม2554 Sisaket Public Health Office

2 ที่มา/นโยบาย 1.การบริหารภาครัฐแนวใหม่ ใช้ PMQA /RBM
2.พรบ.ข้าราชการฯ2551 3.กฎ กพ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน2552 ฯลฯ Sisaket Public Health Office

3 PMQA:การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรา , 12-20, 22, มาตรา , 26-28, 33-34, 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล มาตรา 8, 1. การนำ องค์กร 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. การจัดการ กระบวนการ มาตรา 9, 20, 22, 45-46 มาตรา 8, 24-25, 29-32, 41-42 มาตรา 8, 10, 21, 23-25, 30-32, 35-38 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มาตรา 11, 26, 39-40, 43-44 Sisaket Public Health Office

4 แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
การบริหาร แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ Result Based Management:RBM ผลสัมฤทธิ์ 4 มิติ 1. ด้านประสิทธิผล 2. ด้านคุณภาพการให้บริการ 3. ด้านประสิทธิภาพ ของการให้บริการ 4. ด้านการพัฒนาองค์กร Sisaket Public Health Office

5 ผลสัมฤทธิ์ 4 มิติ มิติที่ 3 : ด้านคุณภาพการให้บริการ
ผลสัมฤทธิ์ 4 มิติ มิติที่1: ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ส่วนราชการแสดงผลงาน ที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน และผู้รับบริการ เช่น ผลสำเร็จในการ พัฒนาการปฏิบัติราชการ เป็นต้น มิติที่ 2 : ด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการแสดงความสามารถ ในการปฏิบัติราชการ เช่น การลดค่าใช้จ่าย และการลดระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น มิติที่ 3 : ด้านคุณภาพการให้บริการ ส่วนราชการแสดงการให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการ ในการให้บริการ ที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้รับบริการ มิติที่ 4 : ด้านการพัฒนาองค์กร ส่วนราชการแสดงความสามารถ ในการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ขององค์กร เช่น การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล การบริหารความรู้ในองค์กร เป็นต้น Sisaket Public Health Office

6 Sisaket Public Health Office

7 Sisaket Public Health Office

8 Sisaket Public Health Office

9 แนวคิด/หลักการ การบริหารผลการปฏิบัติงาน
แนวคิด/หลักการ การบริหารผลการปฏิบัติงาน วางแผน (Plan) ให้รางวัล (Reward) ติดตาม (Monitor) ระบบบริหาร ผลการปฏิบัติงาน ประเมิน (Appraise) พัฒนา (Develop) Sisaket Public Health Office 9 9

10 การนำผลการประเมินไปใช้
เลื่อนขั้น เงินเดือน เงินรางวัล ตามผลงาน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ ระดับองค์กร ระดับ กลุ่มงาน ระดับ บุคคล Sisaket Public Health Office

11 ก้าวสู่..การบริหารยุทธศาสตร์
สสจ. ศรีสะเกษ ก้าวสู่..การบริหารยุทธศาสตร์ Sisaket Public Health Office

12 หลักการบริหารยุทธศาสตร์
FORMULATION STRATEGY IMPLEMENTATION EVALUATION MEASUREMENT STATEGIY Sisaket Public Health Office

13 ลักษณะสำคัญขององค์กร
สสจ.ศรีสะเกษ Sisaket Public Health Office 13

14 1.โครงสร้างองค์กร แบ่งเป็น 3 กลุ่มภารกิจ/11 กลุ่มงาน
แบ่งเป็น 3 กลุ่มภารกิจ/11 กลุ่มงาน ท่านรอง1:ด้านเวชกรรมป้องกัน และสนับสนุนวิชาการ ดูแล (คร./คบ./ประกัน/ทันตะ/IT) ท่านรอง2:ด้านการส่งเสริมพัฒนา (ยุทธ์/ส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพ) ท่านรอง3:ด้านการบริหาร (บริหาร/ทรัพยากรบุคคล/ นิติการ) Sisaket Public Health Office

15 2.ลักษณะโดยรวมบุคลากร 1.จำนวน 130 คน 2.อายุตัว/อายุราชการ......
3.ระดับตำแหน่งงาน 4.ระดับการศึกษา 5.ทักษะ/ความสามารถอื่นๆ ฯลฯ Sisaket Public Health Office

16 3.เทคโนโลยี อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก
มีความพร้อม ในการบรรลุเป้าประสงค์ ขององค์กร เช่น มี Computor Internet โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ยานพาหนะ ฯลฯ เพียงพอ Sisaket Public Health Office

17 4.สิ่งแวดล้อม/บรรยากาศการทำงาน
สภาพแวดล้อม ห้องทำงานกว้าง เป็นสัดส่วน ติดแอร์ ผ่าน 5 ส ฯลฯ บรรยากาศ การทำงานเป็นทีม ความสัมพันธ์ภายในองค์กรดี สวัสดิการดีมาก “คนสำราญ งานสำเร็จ” Sisaket Public Health Office

18 สิ่งที่ต้อง รับรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับองค์กรของเรา
Sisaket Public Health Office

19 ความหมายของคำสำคัญ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)
คือ การตอบคำถามที่ว่า ในอนาคต ส่วนราชการนั้นๆ ควรมีลักษณะ แบบใด จึงจะประกอบภารกิจได้ภายใต้สภาวะความเปลี่ยนแปลง พันธกิจ (Mission) คือ การตอบคำถามที่ว่า ส่วนราชการนั้นๆ ตั้งขึ้นมาทำไม ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) คือ การตอบคำถามที่ว่า ส่วนราชการนั้นๆ ต้องมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จ ในเรื่องใดเป็นพิเศษ จึงจะตอบสนองต่อพันธกิจและวิสัยทัศน์ได้ เป้าประสงค์ (Goal) คือ การตอบคำถามที่ว่า หากประเด็นยุทธศาสตร์นั้นๆ บรรลุผล ใคร ได้ประโยชน์อะไรบ้าง Sisaket Public Health Office

20 ความหมายของคำสำคัญ ตัวชี้วัดผลงานสำคัญ (Key Result Area:KRA/
Key Performance Indicator:KPI) คือ การตอบคำถามที่ว่า เป้าประสงค์บรรลุหรือไม่ สามารถวัด หรือนับได้จากอะไร ค่าเป้าหมาย (Target) คือ การตอบคำถามที่ว่า แค่ไหน ภายในเวลาใด กลยุทธ์ (Strategy) คือ การตอบคำถามที่ว่า แนวทางดำเนินการสำคัญเพื่อให้บรรลุ เป้าประสงค์ ได้แก่เรื่องใดบ้าง แผนงาน-โครงการ (Program-Project) คือ การจัดกลุ่มกิจกรรมสำคัญที่หากปฏิบัติการแล้ว จะส่งผลให้กลยุทธ์ขับเคลื่อนไปสู่เป้าประสงค์ Sisaket Public Health Office

21 วิสัยทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
วิสัยทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ “เป็นองค์กรหลักของจังหวัดศรีสะเกษ ในการพัฒนาสุขภาพ ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสมอภาค โดยการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดีและมีความสุข” Sisaket Public Health Office

22 ความหมายวิสัยทัศน์ การพัฒนาสุขภาพประชาชน 1.พัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ
2.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านสุขภาพ 3.ปชช.ได้รับบริการสุขภาพเสมอภาค ทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 4.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา สุขภาพ 5.ประชาชนศรีสะเกษ สุขภาพดีและมีความสุข Sisaket Public Health Office

23 พันธกิจ สสจ.ศรีสะเกษ 1.กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด
ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการด้านสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบบริการสุขภาพ แบบองค์รวม ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเสมอภาค ทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการสร้างจิตสำนึกทางสุขภาพ ส่งเสริม พัฒนา พฤติกรรมสุขภาพและวัฒนธรรมสุขภาพที่เหมาะสม กำหนดทิศทางการบริหารจัดการคุณภาพองค์กรภาครัฐ ภายในจังหวัด Sisaket Public Health Office

24 ทีมงานสาธารณสุขยุคใหม่ ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สุขภาพดี
ค่านิยมองค์กร ทีมงานสาธารณสุขยุคใหม่ ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สุขภาพดี Sisaket Public Health Office

25 ความหมายค่านิยม โลกมีการเปลี่ยนไป ผู้นำก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
1.ทีมงานสาธารณสุขยุคใหม่ @ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง @ ก้าวทันเทคโนโลยี (ยุค 3 G) โลกมีการเปลี่ยนไป ผู้นำก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ทีมงานก็ต้องปรับปรุง เพื่อองค์กรจะได้ปรับตัว Sisaket Public Health Office

26 ความหมายค่านิยม รู้ถูกผิด รู้ชอบ รู้ศักดิ์ศรี
2.ใฝ่คุณธรรม @ ผู้นำด้านจริยธรรม มีคุณธรรม นำชีวิต รู้ถูกผิด รู้ชอบ รู้ศักดิ์ศรี รู้วินัย ใจสัตย์ซื่อ ถือความดี รู้วิถี มีจรรยา นำพาตน Sisaket Public Health Office

27 ความหมายค่านิยม รู้ให้จริง รู้แก้กัน ทันเหตุผล
3.นำความรู้ @ เป็นผู้นำด้านความรู้ @ เป็นมืออาชีพในการทำงาน รู้งานคือ มืออาชีพ ในทุกสิ่ง รู้ให้จริง รู้แก้กัน ทันเหตุผล รู้คุณภาพรู้มาตรฐานงานสากล รู้ผ่อนปรนรู้จังหวะกะแนววาง Sisaket Public Health Office

28 ความหมายค่านิยม 4.มุ่งสู่สุขภาพดี @ ประชาชนศรีสะเกษสุขภาพดี
@ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีสุขภาพดี @ ประชาชนศรีสะเกษสุขภาพดี @ ทุกคนมีความสุข Sisaket Public Health Office

29 ประเด็นยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์ - กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์ - กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 1.การกำหนด ยุทธศาสตร์ และพัฒนา ประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการ ด้านสุขภาพ 1.มียุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพ ระดับจังหวัด แบบมีส่วนร่วม และสอดคล้อง กับความ ต้องการ ของ ทุกภาคส่วน 1.พัฒนา กระบวนการ กำหนด ยุทธศาสตร์ และระบบ กลไก การ บริหารจัดการ ด้านสุขภาพ ที่เน้น การมี ส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน วิสัยทัศน์ พันธกิจ Sisaket Public Health Office

30 ประเด็นยุทธศาสตร์ – เป้าประสงค์ - กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 2.สนับสนุนให้ประชาชน เข้าถึงหลักประกัน สุขภาพ และได้รับ บริการสุขภาพที่มี คุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 3.พัฒนาระบบบริการ รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 4.เร่งรัด การป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้เสพและผู้ติด ยาเสพติดในพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ 2.การพัฒนา คุณภาพและ ประสิทธิผล การบริการ ด้านสุขภาพ 2.ประชาชน เข้าถึง หลักประกัน สุขภาพ และ ได้รับบริการ สุขภาพ รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ Sisaket Public Health Office

31 ประเด็นยุทธศาสตร์ – เป้าประสงค์ - กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 3.การพัฒนา ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัย สุขภาพ ในพื้นที่ 3.ปัญหา สุขภาพของ ประชาชน ที่เกิดจาก ภาระโรคภัย คุกคาม และ สิ่งแวดล้อม อื่นๆลดลง 5.พัฒนาระบบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัย ในพื้นที่ ให้มี ประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ พันธกิจ Sisaket Public Health Office

32 ประเด็นยุทธศาสตร์ – เป้าประสงค์ - กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 6.ส่งเสริมและ สนับสนุน ประชาชน และภาคี เครือข่าย ให้มีความรู้ ด้านสุขภาพ และพัฒนา พฤติกรรม สุขภาพอย่าง เหมาะสม 4.การพัฒนา ความร่วมมือ ของภาคี เครือข่าย ในการสร้าง เสริมและ พัฒนา พฤติกรรม สุขภาพ 4.ประชาชนและ ภาคีเครือข่าย สุขภาพ ได้รับ การส่งเสริม สนับสนุนให้มี การพัฒนา พฤติกรรม สุขภาพและมี ส่วนร่วมในการ ดูแลสุขภาพ ที่เหมาะสม วิสัยทัศน์ พันธกิจ Sisaket Public Health Office

33 ประเด็นยุทธศาสตร์ – เป้าประสงค์ - กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 7.ส่งเสริม การบริหาร จัดการคุณภาพ องค์กรภาครัฐ การพัฒนา ความรู้ด้าน สุขภาพ วิชาการ และการ พัฒนาสมรรถนะ บุคลากรตาม มาตรฐาน ที่กำหนด 5.องค์กรที่ ให้บริการ ด้านสุขภาพ ทั้งภาครัฐและ เอกชน ได้รับ การส่งเสริม และสนับสนุน ให้พัฒนา ศักยภาพ และ เพิ่มสมรรถนะ บุคลากร 5.การ พัฒนา การบริหาร จัดการ คุณภาพ องค์กรภาครัฐ ภายในจังหวัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ Sisaket Public Health Office

34 แผนที่ยุทธศาสตร์(strategy Map)
ประชาชนสุขภาพดีและมีความสุข ประสิทธิผล ประชาชนมีความรู้ และมีพฤติกรรมสุขภาพ ที่เหมาะสม ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการตามสิทธิอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ภาคีเครือข่ายสุขภาพ มีการบูรณาการทรัพยากรสุขภาพ ประชาชนพึงพอใจในบริการสุขภาพที่ได้ มาตรฐานสะดวกรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรม คุณภาพบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย/การเมือง/ท้องถิ่น/ ประชาสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาสุขภาพ มีภาคีเครือข่ายสุขภาพ ภาคเอกชน/ประชาชน/NGOs ระบบประสานภาคีเครือข่าย เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาสุขภาพและระบบติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม บริการสุขภาพ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน การพัฒนา องค์กร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะ มีระบบข้อมูล เทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัยสามารถเชื่อมโยงได้ ระบบข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังและรักษาพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติดมีประสิทธิภาพ องค์กรมีการสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรเพียงพอ องค์กรมีการบริหารจัดการคุณภาพภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Sisaket Public Health Office

35 สสจ.ศรีสะเกษ การกำหนด และถ่ายทอดตัวชี้วัด Sisaket Public Health Office
35

36 กำหนด Indicator :I บุคคล
การกำหนดตัวชี้วัดองค์กร นพ.สสจ.ศก. มอบนโยบาย กำหนด KRA องค์กร กำหนด KPI กลุ่มงาน กำหนด Indicator :I บุคคล Sisaket Public Health Office

37 การถ่ายทอดตัวชี้วัด 4 ระดับ
11 Unit มอบรอง 3 ท่าน 20 KRA มอบรอง 3 ท่าน KRA องค์กร รอง1 รอง2 รอง3 KPIหน.กลุ่มงาน 11 U Unit Unit Unit3 Unit Unit5 Unit Unit Unit8 I ผู้ปฏิบัติ ในกลุ่มงาน I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I I11 I I13 I I15 I I I18 Sisaket Public Health Office

38 ปฎิบัติการของสสจ.ศก. ปีงบประมาณ 2553 ทำคำรับรอง กำหนดตัวชี้วัดบุคคล
ประเมินตนเอง 2 รอบ Sisaket Public Health Office

39 ปฎิบัติการปี2554 ใช้โปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์
พัฒนาโดย สสจ.ตรัง ปรับปรุงโปรแกรมโดย นายวีระวุธ เพ็งชัย หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Sisaket Public Health Office

40 การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม
1.ติดตามผลการปฏิบัติงาน @ รายบุคคล @ แยกตามกลุ่มงาน @ ภาพรวมองค์กร @แยกตามกลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ @แยกตามมิติคำรับรองราชการ 4 มิติ (ดูตัวอย่างในโปรแกรม) Sisaket Public Health Office

41 การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม
2.ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่าย งบประมาณ @ แยกตามแหล่งงบประมาณ @ แยกตามหมวดงบประมาณ @ แยกตามกลุ่มงาน @แยกรายโครงการ (ดูตัวอย่างในโปรแกรม) Sisaket Public Health Office

42 ผู้นำ ผู้ตาม เครื่องมือ วิธีการบริหาร แรงกาย แรงใจ สถานการณ์ ภายนอก
Sisaket Public Health Office

43 ร่วมด้วยช่วยกัน สานฝันให้เป็นจริง
Sisaket Public Health Office


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานโปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google