งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lecture 1: Risk Management: Introduction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lecture 1: Risk Management: Introduction"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lecture 1: Risk Management: Introduction

2 ความเสี่ยง

3 Agenda Course Syllabus
เข้าใจ concept พื้นฐานของความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง Process ของการจัดการความเสี่ยง ERM

4 What is Risk? เข้าใจความเสี่ยง
In Personal Life: Unexpected Costs How bad, within reason, might this problem get? In Corporate: Unexpected Loss “We are willing to countenance a 1 percent chance of a $50 million loss from our trading desks on any given day”

5 Risk Management Process
Identify Risk Process- Find Instrument Measure and Estimate Risk Exposures Assess Effects of Exposure From a Risk Mitigation Strategy A, T, M, K Evaluate Performance

6 Risk Management Process

7 การเปลี่ยนแปลง: สัจจธรรมแห่งชีวิต
1971 : การล่มสลายของระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ 1973 : ภาวะการณ์ช็อกของราคาน้ำมันซึ่งนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อและ อัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้น 1987 : จันทร์ทมิฬ: การตกอย่างรุนแรงกว่า 23% ของตลาดหุ้นทั่วโลก 1994 : ความปั่นป่วนของตลาดตราสารหนี้ ซึ่งเกิดจากอัตราดอกเบี้ย ที่พุ่งสูงขึ้น 1997 : วิกฤติเอเชียนำพาไปสู่การสูญเสียความมั่งคั่งกว่า 73% 1998 : วิกฤติรัสเซีย

8 บทเรียนจากมืออาชีพ

9 Wheel of Mis fortune

10 Against the God

11 กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
เข้าใจในความเสี่ยง รู้จักวัดความเสี่ยง ควบคุมความเสี่ยง สื่อสารความเสี่ยง

12 การลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน หมายถึงประโยชน์ใดที่จะได้รับจากการลงทุน
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ลงทุน

13 อัตราผลตอบแทนเป็นเพียงด้านเดียวของสมการ

14 ERM: Enterprise Risk Management
ความ เสี่ยง

15 รู้จักกับเหตุของความเสี่ยง
Market Risk Credit Risk Liquidity Risk Operation Risk Legal and Regulatory Risk Business Risk Strategic Risk Reputation Risk Risk Risk

16 Market Risk Market risk is….
the risk that changes in financial market prices and rates will reduce the dollar value of a security or a portfolio......

17 4 types of market risks Interest Rate Risks Equity Price Risk
Foreign Exchange risk Commodity Price Risk

18 Credit Risk Credit risk is the
….risk that a change in the credit quality of a counterparty will affect the value of a security or a port folio ….or The risk of economic loss from the failure of an obligor to perform according to the terms and conditions of a contract or agreement

19 Liquidity Risk Funding Liquidity Risk relates to a firm’s ability to raise the cash to roll over its debt: to meet the cash , margin, and collateral requirements of counterparties. Asset Liquidity Risk is the reisk that an institution will not be able to execute a transaction at the prevailing market price.

20 Operational Risk Loses results from
Inadequate system – Accounting Risk Management failure Faulty controls Fraud Legal Risk Reputation risk Human Error

21 Legal and Regulatory Risk
Change in tax or regulatory Loss due to legal expense

22 Business Risk Change in Demand change in prices market change
competion

23 Strategic Risk Strategic risk refers to the risk of significant investments for which there is a high uncertainty about success and profitablility.

24 ความเสี่ยง ความเสี่ยงจากธุรกิจ ความเสี่ยงจากภาวะตลาด
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากราคาหุ้น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากราคาสินค้า

25 ความเสี่ยงด้านเครดิต
จากคู่ค้า/ลูกค้า จากการผิดนัด/เบี้ยวหนี้ จากการถูกลดความน่าเชื่อถือ

26 การวัดความเสี่ยงด้านเครดิต
Credit rating เครดิตสกอร์ Z score Logit / Probit model Neural network Option approach

27 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
เกิดจากความผิดพลาดจากระบบข้อมูล ระบบรายงาน ระบบตรวจสอบภายใน The New Basel Accord of 2001 ให้นิยามความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานไว้ว่า ‘เป็นความเสี่ยงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากความไม่เพียงพอหรือความผิดพลาดของขั้นตอนภายใน คน หรือระบบ หรือจากเหตุการณ์ภายนอก’

28 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ระดับของความเสี่ยง คน (People) กระบวนการ (Processes) เทคนิค (Technical) ไอที (Information technology)

29 Risk Management Process


ดาวน์โหลด ppt Lecture 1: Risk Management: Introduction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google