งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. มาอย่างไร 2. ปัจจุบันใครเป็นบ้าง 3. อำนาจหน้าที่ได้มา อย่างไร 4. ผู้อื่นทำหน้าที่แทนได้ หรือไม่ 1. มาอย่างไร 2. ปัจจุบันใครเป็นบ้าง 3. อำนาจหน้าที่ได้มา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. มาอย่างไร 2. ปัจจุบันใครเป็นบ้าง 3. อำนาจหน้าที่ได้มา อย่างไร 4. ผู้อื่นทำหน้าที่แทนได้ หรือไม่ 1. มาอย่างไร 2. ปัจจุบันใครเป็นบ้าง 3. อำนาจหน้าที่ได้มา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. มาอย่างไร 2. ปัจจุบันใครเป็นบ้าง 3. อำนาจหน้าที่ได้มา อย่างไร 4. ผู้อื่นทำหน้าที่แทนได้ หรือไม่ 1. มาอย่างไร 2. ปัจจุบันใครเป็นบ้าง 3. อำนาจหน้าที่ได้มา อย่างไร 4. ผู้อื่นทำหน้าที่แทนได้ หรือไม่

4 1) กฎหมายสหกรณ์ กำหนดอย่างไร 2) รับมอบอำนาจมี อะไรบ้าง 1) กฎหมายสหกรณ์ กำหนดอย่างไร 2) รับมอบอำนาจมี อะไรบ้าง

5 ปฏิบัติอย่างไร 1) กรณีตามมาตรา 17, 18 2) กรณีตามมาตรา 20 3) กรณีตามมาตรา 21 4) กรณีตามมาตรา 36 วรรคแรก ปฏิบัติอย่างไร 1) กรณีตามมาตรา 17, 18 2) กรณีตามมาตรา 20 3) กรณีตามมาตรา 21 4) กรณีตามมาตรา 36 วรรคแรก

6 คำสั่ง น. ท. ส. 827/2546 ลง วันที่ 13 ต. ค.46 ปฏิบัติ อย่างไร 1) เรื่องทั่วไป มาตรา 16 (1), (2) – (6) 2) เรื่องกำกับดูแล มาตรา 19 มาตรา 22 (1) – (3) 3) เรื่องจัดตั้งสหกรณ์ มาตรา 37, 38 4) เรื่องการพิจารณาสั่งเลิก สหกรณ์ และรับทราบ การเลิก มาตรา 71 และ มาตรา 70 คำสั่ง น. ท. ส. 827/2546 ลง วันที่ 13 ต. ค.46 ปฏิบัติ อย่างไร 1) เรื่องทั่วไป มาตรา 16 (1), (2) – (6) 2) เรื่องกำกับดูแล มาตรา 19 มาตรา 22 (1) – (3) 3) เรื่องจัดตั้งสหกรณ์ มาตรา 37, 38 4) เรื่องการพิจารณาสั่งเลิก สหกรณ์ และรับทราบ การเลิก มาตรา 71 และ มาตรา 70

7 5) เรื่องเกี่ยวกับผู้ชำระบัญชี มาตรา 75 6) เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่ผู้ชำระบัญชี มาตรา 84 – 88 7) เรื่องการดำเนินงานของ สหกรณ์ มาตรา 23, 44, 46 (5) (8), 47,55,62,64,67 8) เรื่องควบสหกรณ์ มาตรา 90, 94, 96 5) เรื่องเกี่ยวกับผู้ชำระบัญชี มาตรา 75 6) เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่ผู้ชำระบัญชี มาตรา 84 – 88 7) เรื่องการดำเนินงานของ สหกรณ์ มาตรา 23, 44, 46 (5) (8), 47,55,62,64,67 8) เรื่องควบสหกรณ์ มาตรา 90, 94, 96

8 9) เรื่องแยกสหกรณ์ มาตรา 93 10) เรื่องจดทะเบียนชุมนุม สหกรณ์ มาตรา 103 11) เรื่องจดทะเบียนเปลี่ยน กลุ่มฯ เป็นสหกรณ์ มาตรา 122 9) เรื่องแยกสหกรณ์ มาตรา 93 10) เรื่องจดทะเบียนชุมนุม สหกรณ์ มาตรา 103 11) เรื่องจดทะเบียนเปลี่ยน กลุ่มฯ เป็นสหกรณ์ มาตรา 122

9 ดำเนินการอย่างไร / ใคร ต้องรับผิดชอบ 1. ก่อนยื่นคำขอ 2. ยื่นคำขอ 3. การพิจารณาจด ทะเบียน 4. กรณีไม่รับจดทะเบียน ดำเนินการอย่างไร / ใคร ต้องรับผิดชอบ 1. ก่อนยื่นคำขอ 2. ยื่นคำขอ 3. การพิจารณาจด ทะเบียน 4. กรณีไม่รับจดทะเบียน

10 กรณีปฏิบัติละเว้นการ ปฏิบัติโดยมิชอบ 1. รับผิดทางละเมิด 2. รับผิดทางอาญา 3. รับผิดทางวินัย 4. รับผิดทางปกครอง กรณีปฏิบัติละเว้นการ ปฏิบัติโดยมิชอบ 1. รับผิดทางละเมิด 2. รับผิดทางอาญา 3. รับผิดทางวินัย 4. รับผิดทางปกครอง


ดาวน์โหลด ppt 1. มาอย่างไร 2. ปัจจุบันใครเป็นบ้าง 3. อำนาจหน้าที่ได้มา อย่างไร 4. ผู้อื่นทำหน้าที่แทนได้ หรือไม่ 1. มาอย่างไร 2. ปัจจุบันใครเป็นบ้าง 3. อำนาจหน้าที่ได้มา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google