งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Alkynes 1-butyne 2-butyne

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Alkynes 1-butyne 2-butyne"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Alkynes 1-butyne 2-butyne
การเรียกชื่อ อัลไคน์ ในระบบ IUPAC เรียกเช่นเดียวกับ อัลเคนและอัลคีน เว้นแต่จะลงท้ายชื่อด้วย –yne เช่น 1-butyne 2-butyne

2 1. จงเรียกชื่อสารประกอบต่อไปนี้
ก. ข. ค.

3 2. จงเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบต่อไปนี้
Isopropylacetylene 1-cyclopentyl-2-butyne 1,1-dibromo-5-methyl-3- hexyne

4 Preparation of alkynes
Dehydrohalogenation of alkyl dihalides Dehalogenation of tetrahalides Reaction of metal acetylides with alkyl halides

5 Dehydrohalogenation of alkyl dihalides

6 Dehalogenation of tetrahalides

7 Reaction of metal acetylides with alkyl halides

8 จงแสดงการสังเคราะห์ 1-pentyne จากสารตั้งต้น ต่อไปนี้
1-bromopropane 1,1-dibromopentane 2. จงเขียนสมการแสดงการสังเคราะห์ 2-hexyne จาก tetrahalide

9 3. จงแสดงการสังเคราะห์สารต่อไปนี้ โดยเริ่มต้นจาก ethyl dibromide
ก. 1-butyne ข. 2-butyne

10 3. ก. จงแสดงการสังเคราะห์ 1-butyneโดยเริ่มต้นจาก ethyl dibromide

11 3. ข. จงแสดงการสังเคราะห์ 2-butyneโดยเริ่มต้นจาก ethyl dibromide

12 ปฏิกิริยาการเติมของอัลไคน์
Reaction of alkynes ปฏิกิริยาการเติมของอัลไคน์ (Addition reaction of alkyne) Hydrogenation reaction Halogenation reaction Hydrohalogenation reaction Hydration reaction

13 Hydrogenation reaction

14 Halogenation reaction

15 Hydrohalogenation reaction
HX = HCl, HBr, HI

16 Hydration reaction

17 Hydration reaction

18 2. ปฏิกิริยาการแทนที่ของอัลไคน์
Reaction of alkynes 2. ปฏิกิริยาการแทนที่ของอัลไคน์ (Substitution reaction of alkyne) ปฏิกิริยาของอัลไคน์กับโลหะโซเดียมในแอมโมเนียเหลวหรือโซดาไมด์ ปฏิกิริยาของอัลไคน์กับสารละลาย ซิลเวอร์ไนเตรตในแอมโมเนียหรือสารละลายคิวปรัสคลอไรด์ในแอมโมเนีย

19 2. ปฏิกิริยาการแทนที่ของอัลไคน์ (ต่อ) ปฏิกิริยาออกซิเดชัน
Reaction of alkynes 2. ปฏิกิริยาการแทนที่ของอัลไคน์ (ต่อ) (Substitution reaction of alkyne) ปฏิกิริยาออกซิเดชัน

20 ปฏิกิริยาของอัลไคน์กับโลหะโซเดียมใน แอมโมเนียเหลวหรือกับโซดาไมด์

21 ปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรทในแอมโมเนียหรือกับสารละลายคิวปรัสคลอไรด์ในแอมโมเนีย

22 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน

23 1. จงเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาต่อไปนี้
Hydration of 2-butyne Hydrogenation of 4-methyl-2- pentyne with one mole of hydrogen Addition reaction of 2,5-dimethyl-3- hexyne with two mole of hydrogen bromide

24 2. จงเขียนสูตรโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก ปฏิกิริยาต่อไปนี้
ก. ข.

25 ค. ง. จ. ฉ.


ดาวน์โหลด ppt Alkynes 1-butyne 2-butyne

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google