งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Alkynes การเรียกชื่อ อัลไคน์ ในระบบ IUPAC เรียก เช่นเดียวกับ อัลเคนและอัลคีน เว้นแต่จะลงท้ายชื่อ ด้วย –yne เช่น 1-butyne 2-butyne.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Alkynes การเรียกชื่อ อัลไคน์ ในระบบ IUPAC เรียก เช่นเดียวกับ อัลเคนและอัลคีน เว้นแต่จะลงท้ายชื่อ ด้วย –yne เช่น 1-butyne 2-butyne."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Alkynes การเรียกชื่อ อัลไคน์ ในระบบ IUPAC เรียก เช่นเดียวกับ อัลเคนและอัลคีน เว้นแต่จะลงท้ายชื่อ ด้วย –yne เช่น 1-butyne 2-butyne

2 1. จงเรียกชื่อสารประกอบต่อไปนี้ ก.ก. ข.ข. ค.ค.

3 2. จงเขียนสูตรโครงสร้างของ สารประกอบต่อไปนี้ ก. Isopropylacetylene ข. 1-cyclopentyl-2-butyne ค. 1,1-dibromo-5-methyl-3- hexyne

4 Preparation of alkynes 1.Dehydrohalogenation of alkyl dihalides 2.Dehalogenation of tetrahalides 3.Reaction of metal acetylides with alkyl halides

5 Dehydrohalogenation of alkyl dihalides

6 Dehalogenation of tetrahalides

7 Reaction of metal acetylides with alkyl halides

8 1. จงแสดงการสังเคราะห์ 1-pentyne จากสารตั้งต้น ต่อไปนี้ ก. 1-bromopropane ข. 1,1-dibromopentane 2. จงเขียนสมการแสดงการสังเคราะห์ 2-hexyne จาก tetrahalide

9 3. จงแสดงการสังเคราะห์สารต่อไปนี้ โดยเริ่มต้นจาก ethyl dibromide ก. 1-butyne ข. 2-butyne

10 3. ก. จงแสดงการสังเคราะห์ 1-butyne โดย เริ่มต้นจาก ethyl dibromide

11 3. ข. จงแสดงการสังเคราะห์ 2-butyne โดย เริ่มต้นจาก ethyl dibromide

12 1. ปฏิกิริยาการเติมของอัลไคน์ (Addition reaction of alkyne) Hydrogenation reaction Halogenation reaction Hydrohalogenation reaction Hydration reaction Reaction of alkynes

13 Hydrogenation reaction

14 Halogenation reaction

15 Hydrohalogenation reaction HX = HCl, HBr, HI

16 Hydration reaction

17

18 2. ปฏิกิริยาการแทนที่ของอัลไคน์ (Substitution reaction of alkyne) ปฏิกิริยาของอัลไคน์กับ โลหะโซเดียมในแอมโมเนีย เหลวหรือโซดาไมด์ ปฏิกิริยาของอัลไคน์กับ สารละลาย ซิลเวอร์ไนเตรตใน แอมโมเนียหรือสารละลาย คิวปรัสคลอไรด์ใน แอมโมเนีย Reaction of alkynes

19 2. ปฏิกิริยาการแทนที่ของอัลไคน์ ( ต่อ ) (Substitution reaction of alkyne) ปฏิกิริยาออกซิเดชัน Reaction of alkynes

20 ปฏิกิริยาของอัลไคน์กับโลหะ โซเดียมใน แอมโมเนียเหลวหรือกับโซดา ไมด์

21 ปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ ไนเตรทในแอมโมเนียหรือกับ สารละลายคิวปรัสคลอไรด์ใน แอมโมเนีย

22 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน

23 1. จงเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา ต่อไปนี้ ก. Hydration of 2-butyne ข. Hydrogenation of 4-methyl-2- pentyne with one mole of hydrogen ค. Addition reaction of 2,5-dimethyl-3- hexyne with two mole of hydrogen bromide

24 2. จงเขียนสูตรโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก ปฏิกิริยาต่อไปนี้ ก.ก. ข.ข.

25 ค.ค. ง.ง. จ.จ. ฉ.ฉ.


ดาวน์โหลด ppt Alkynes การเรียกชื่อ อัลไคน์ ในระบบ IUPAC เรียก เช่นเดียวกับ อัลเคนและอัลคีน เว้นแต่จะลงท้ายชื่อ ด้วย –yne เช่น 1-butyne 2-butyne.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google