งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย นาย ทรงพล ทองสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ ในโรงฝึกงาน สาขาวิชาเครื่องมือ กลและซ่อมบำรุง นำเสนอ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย นาย ทรงพล ทองสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ ในโรงฝึกงาน สาขาวิชาเครื่องมือ กลและซ่อมบำรุง นำเสนอ โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย นาย ทรงพล ทองสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ ในโรงฝึกงาน สาขาวิชาเครื่องมือ กลและซ่อมบำรุง นำเสนอ โดย

2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงฝึกงาน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง อ. ทรงพล ทองสวัสดิ์ สาเหตุปัญหาของการวิจัย การใช้อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลในโรง ฝึกงานของนักศึกษา สาขาวิชาเครื่องมือกลและ ซ่อมบำรุงและสาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม

3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงฝึกงาน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง อ. ทรงพล ทองสวัสดิ์ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้านความปลอดภัยในโรง ฝึกงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ 2. เพื่อส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคลของนักศึกษา สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 3. เพื่อส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคลของนักศึกษา สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม 4. เพื่อศึกษาการจัดการด้านความปลอดภัยในโรง ฝึกงานสาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 5. เพื่อศึกษาการจัดการด้านความปลอดภัยในโรง ฝึกงานสาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม

4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงฝึกงาน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง อ. ทรงพล ทองสวัสดิ์ สาเหตุที่แท้จริงของอุบัติภัยในโรงฝึกงาน 1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย เช่น. การทำงานไม่ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน. การไม่ปฎิบัติตามกฎความปลอดภัยใน โรงฝึกงาน. การไม่เอาใจใส่ในการทำงานจน ประมาทพลั้งเผลอ 2. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เช่น. ไม่มีกำบังป้องกันอันตรายส่วนที่เป็น อันตรายของเครื่องจักร. เครื่องจักรกลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ชำรุดบกพร่อง. ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและ สกปรกในการจัดเก็บวัสดุ

5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงฝึกงาน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง อ. ทรงพล ทองสวัสดิ์ แนวทางในการแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุด้วย หลัก 3 E Engineering คือ การใช้ความรู้ด้าน วิศวกรรมมาจัดการ เช่น การออกแบบ เครื่องจักรให้มีการใช้งานที่ปลอดภัย การ ติดตั้งเครื่องป้องกันอันตราย การออกแบบ และวางผังโรงงาน Education คือ การให้การศึกษา หรือ ฝึก อบรบคนงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการ ทำงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ป้องกันอุบัติเหตุ การฝึกใช้เครื่องมือหรือ วิธีการทำงานที่ปลอดภัย Enforcement คือ การออกมาตรการ ควบคุมบังคับให้คนงานปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม จะต้องถูกลงโทษ เพื่อให้ เกิดความสำนึกและหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่ ถูกต้อง

6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงฝึกงาน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง อ. ทรงพล ทองสวัสดิ์ สรุปผลการวิจัย 1. นักศึกษาส่วนใหญ่ ไม่นิยมใช้อุปกรณ์ ไม่เห็นความสำคัญอุปกรณ์ ไม่ตระหนักถึงอันตรายที่จะ เกิดขึ้น 2. ดำเนินงานส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล - จัดการรณรงค์การใช้อุปกรณ์โดยการหัก คะแนนความปลอดภัย ได้ 2 คะแนน ของแต่ละวิชาของแต่ละ วัน - จัดบอรด์ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย โดยการใช้ ภาพการเกิด อุบัติเหตุ และ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย - จัดบอรด์ประกวดภาพถ่าย การใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลของนักศึกษา

7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงฝึกงาน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง อ. ทรงพล ทองสวัสดิ์ ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้จากการ ศึกษาวิจัย - จากผลการดำเนินการปรากฏว่า นักศึกษามีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลอยู่ในระดับที่ดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ

8 ขอขอบคุณ ดร. ทรงกลด เหล็กสมบูรณ์ ขอขอบคุณ ดร. พันธุ์นิภา แย้มชุติ ขอขอบคุณ วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ขอขอบคุณ ท่านผู้มี เกียรติทุกท่าน สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย นาย ทรงพล ทองสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ ในโรงฝึกงาน สาขาวิชาเครื่องมือ กลและซ่อมบำรุง นำเสนอ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google