งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ลักษณะวิชา (Course Description) ศึกษาความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของ Hardware และ Software อุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ลักษณะวิชา (Course Description) ศึกษาความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของ Hardware และ Software อุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ลักษณะวิชา (Course Description) ศึกษาความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของ Hardware และ Software อุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ ทางด้านธุรกิจ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานข้อมูล ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางไมโครคอมพิวเตอร์และ การใช้งานส่วนบุคคล เช่น Word Processing ฐานข้อมูลเบื้องต้น และโปรแกรมประยุกต์ เฉพาะงาน

3 วัตถุประสงค์ปลายทาง 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้ 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการฐานข้อมูลได้ 3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการวางแผนการ ทำงานบนคอมพิวเตอร์ได้ 4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในถึงประวัติความเป็นมา ของคอมพิวเตอร์ได้ 5. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์เชิงธุรกิจได้ 6. เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพและคุณลักษณะด้านการมีเจตคติที่ ดีต่อการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ 7. เพื่อเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 ได้ 8. เพื่อเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนจากภัย คอมพิวเตอร์ที่อาจจะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง ธุรกิจและอื่นๆ และแนวทาง แก้ไข

4 การวัดผลทั้งวิชา สอบย่อยท้ายชั่วโมง 6 ครั้ง รวมรวม 30% สอบปลายภาค (Final)30 % รายงาน 20 % การเข้าห้องเรียน ครั้งละ 2.5% รวม 8 ครั้ง 20% รวม 100 % เกณฑ์ตัดเกรด 70 - 100 % = A65 - 70 % = B+ 60 - 65 % = B 55 - 60 % = C+50 - 55 % = C 45 - 50 % = D+ 40 - 45 % = D ต่ำกว่า 40% = F

5 ตำราประจำวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ (Introduction to Computer for Business) ผู้เขียน : รศ. สมพิศ โกศัลวัฒน์, รศ. ระพีพรรณ พิริยะกุล ผศ. ชนินทร์ วิเชียรสรรค์, อ. อุไร ทองหัวไผ่ ประเภทหนังสือ : คอมพิวเตอร์ ทั่วไป, เทคโนโลยี สารสนเทศ เอกสาร ตำราอื่น หนังสือ Website ที่ นักศึกษาควรอ่านเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550


ดาวน์โหลด ppt 1. ลักษณะวิชา (Course Description) ศึกษาความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของ Hardware และ Software อุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google