งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ
Introduction to Computer for Business INT 1004 นาย ณัฐ พยงค์ศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 ลักษณะวิชา (Course Description)
ศึกษาความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของ Hardware และ Software อุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ ทางด้านธุรกิจ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานข้อมูล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งานส่วนบุคคล เช่น Word Processing ฐานข้อมูลเบื้องต้น และโปรแกรมประยุกต์เฉพาะงาน

3 วัตถุประสงค์ปลายทาง 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการฐานข้อมูลได้ 3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการวางแผนการทำงานบนคอมพิวเตอร์ได้ 4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในถึงประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ได้ 5. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เชิงธุรกิจได้ 6. เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพและคุณลักษณะด้านการมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ 7. เพื่อเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ ได้ 8. เพื่อเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนจากภัยคอมพิวเตอร์ที่อาจจะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง ธุรกิจและอื่นๆ และแนวทางแก้ไข

4 การวัดผลทั้งวิชา สอบย่อยท้ายชั่วโมง 6 ครั้ง รวม รวม 30 % สอบปลายภาค(Final) 30 % รายงาน 20 % การเข้าห้องเรียน ครั้งละ 2.5% รวม 8 ครั้ง 20 % รวม 100 % เกณฑ์ตัดเกรด % = A % = B % = B % = C % = C % = D % = D ต่ำกว่า 40% = F

5 ตำราประจำวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ (Introduction to Computer for Business) ผู้เขียน: รศ.สมพิศ โกศัลวัฒน์, รศ.ระพีพรรณ พิริยะกุล ผศ.ชนินทร์ วิเชียรสรรค์, อ.อุไร ทองหัวไผ่ ประเภทหนังสือ: คอมพิวเตอร์ ทั่วไป, เทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสาร ตำราอื่น หนังสือ Website ที่นักศึกษาควรอ่านเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google