งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเลขฐานที่นิยมใช้ในบัจจุบัน นิยมใช้กับมนุษย์ - ระบบเลขฐาน 10 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์ - ระบบเลขฐาน 2 (0,1) - ระบบเลขฐาน 8 (0,1,2,3,4,5,6,7)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเลขฐานที่นิยมใช้ในบัจจุบัน นิยมใช้กับมนุษย์ - ระบบเลขฐาน 10 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์ - ระบบเลขฐาน 2 (0,1) - ระบบเลขฐาน 8 (0,1,2,3,4,5,6,7)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบเลขฐานที่นิยมใช้ในบัจจุบัน นิยมใช้กับมนุษย์ - ระบบเลขฐาน 10 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์ - ระบบเลขฐาน 2 (0,1) - ระบบเลขฐาน 8 (0,1,2,3,4,5,6,7) - ระบบเลขฐาน 16 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E, F)

3 เลขฐาน 10 ประกอบด้วย ตัวเลขโดด 10 จำนวน คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 ซึ่งจะนำเลขโดดมาประกอบ รวมกัน ซึ่งเรียกว่าเลขฐาน 10 ตัวอย่าง เช่น 99101 มีค่าเท่ากับ ??

4 การหาความหมายของเลขฐาน 10 ทำโดย การนำ ผลรวมของเลขแต่ละหลักคูณด้วย “ เลข ฐาน. ยกกำลังด้วยตำแหน่ง (0, 1, 2, 3,...) ของเลขหลักนั้นๆ เช่น 231 231 =(2x 10 2 ) + (3x10 1 ) + (1x10 0 ) = (200)+(30)+(1) = 231

5 ความหมาย เลข 244.11 244.11 = (2x 10 2 ) + (4x10 1 ) + (4x10 0 ) + (1x10 -1 ) + (1x10 -2 ) = 200+40+4+0.1+0.001 =244.11

6 นิยมใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก วงจรในคอมพิวเตอร์ มี 2 สภาณะคือ เปิด และ ปิด โดยจะแทนสถาณะดังกล่าวด้วย เลข 2 ตัวคือ 0 และ 1 โดยทั่วไปจะเรียกว่า เลขไบนารี (Binary) หรือ เลขฐาน 2 ตัวอย่างเลขฐาน 2 - (1001) 2, (0101) 2, (0001) 2, (1111) 2, (1101) 2

7  การหาความหมายของ เลข ฐาน 2 จะใช้หลักการ เดียวกับ เลขฐาน 10 แต่จะเปลี่ยนฐานของเลขที่ จะถูกยกกำลัง จาก เลข 2 เป็น 10 ตัวอย่าง 1001 2 = (1x2 3 )+(0x2 2 )+(0x2 1 )+(1x2 0 ) = (8)+(0)+(0)+(1) =9

8 ความหมาย เลข 1011.11 2 1011.11 2 = (1x 2 3 ) + (0x2 2 ) + (1x2 1 ) + (1x2 0 ) + (1x2 -1 ) + (1x2 -2 ) = 8 + 0 + 2 + 1 + (1/2) + (1/4) =11+(0.5)+(0.25) =11.75

9  เลขฐานแปด มี ความสัมพันธ์กับ เลขฐานสอง คือ เลขฐานสองจำนวน 3 หลัก แทนด้วยเลขฐาน แปด 1 หลัก ดังนั้นเราจึง สามารถเขียนเลขฐานสอง 6 บิท แทนด้วยเลขฐาน แปด 2 บิท การใช้เลข ฐานแปดแทนเลขฐานสอง ทำให้จำนวนบิทสั้นลง ตัวอย่างเช่น ฐาน 2 ฐาน 8 0000 0011 0102 0113 1004 1015 1106 1117

10  เลขฐาน 16 มีความสัมพันธ์กับเลขฐานสอง คือ เลขฐานสองจำนวน 4 หลัก แทนด้วย เลขฐานสิบหก 1 หลัก ดังนั้นเราจึงสามารถ เขียนเลขฐานสอง 8 บิทแทนด้วยเลขฐานสิบหก 2 บิท การใช้เลขฐานสิบหกแทนเลขฐานสองทำ ให้จำนวนบิทสั้นลง  เลขฐาน 16 จะมีตัวอักษร เพื่อใช้แทนค่า 10, 11, 12, 13, 14, 15 ในฐาน 10 โดยจะใช้ ตัวอักษร A,B,C,D,E,F แทนค่าตัวเลขดังกล่าว ตามลำดับ

11 ฐาน 2 ฐาน 10 ฐาน 16 000000 000111 001022 001133 010044 010155 011066 011177 ฐาน 2 ฐาน 10 ฐาน 100088 100199 101010A 101111B 110012C 110113D 111014E 111115F

12  คำศัพท์ที่จำเป็นในระบบเลขฐานสองมีดังนี้  บิต (bit) คือหลักแต่ละหลักในระบบเลขฐานสอง เช่น 1100 2 ประกอบด้วย 4  บิตที่มีนัยสำคัญสูงสุด (most significant bit : MSB) คือบิตที่อยู่ซ้ายมือสุดเป็นบิตที่มีค่าประจำ หลักมากที่สุด เช่น 1100 2 บิตที่มีนัยสำคัญสูงสุดคือ 1 มีค่า ประจำหลักเป็น 2 3  บิตที่มีนัยสำคัญต่ำสุด (least significant bit : LSB) คือบิตที่อยู่ขวามือสุดซึ่งเป็นบิตที่มีค่าประจำ หลักน้อยที่สุดเช่น 1100 2 บิตที่มีนัยสำคัญต่ำสุดคือ 0 มีค่า ประจำหลักเป็น 2 0

13

14 2/2550A. Yaicharoen14 Iterative Method ตัวอย่าง แปลง 30.75 10 เป็นฐานสอง 30  2 = 15 เศษ 0 15  2 = 7 เศษ 1 7  2 = 3 เศษ 1 3  2 = 1 เศษ 1 1  2 = 0 เศษ 1 = 11110 2 0.75  0.50     คำตอบคือ 30.75 10 = 11110.110 2

15 การบวก การลบ การลบเลขฐานสองด้วยวิธีการบวก 1 complement 2’s complement

16  การบวกเลขฐานสองมีหลักการเหมือนกับการ บวกเลขฐานสิบที่เราคุ้นเคย เพียงแต่ตัวเลขใน แต่ละหลักของเลขฐานสองจะมีค่ามากที่สุดคือ 1 นั่นหมายความว่าในหลักใดๆ ที่มี 1 บวกกับ 1 จะได้ผลลัพธ์เป็น 0 และทดค่า 1 ไว้ในหลัก ถัดไปทางซ้ายดัง

17 ตัวอย่าง (1011) 2 + (1001) 2 วิธีทำ 1011 + 1001 10100

18 การลบเลขฐานสองด้วยวิธีการบวก 1 complement 2’s complement

19


ดาวน์โหลด ppt ระบบเลขฐานที่นิยมใช้ในบัจจุบัน นิยมใช้กับมนุษย์ - ระบบเลขฐาน 10 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์ - ระบบเลขฐาน 2 (0,1) - ระบบเลขฐาน 8 (0,1,2,3,4,5,6,7)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google