งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4 โครงสร้าง โปรแกรมภาษาซี เรื่อง ตัวแปรกับชนิดของ ข้อมูล รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4 โครงสร้าง โปรแกรมภาษาซี เรื่อง ตัวแปรกับชนิดของ ข้อมูล รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 4 โครงสร้าง โปรแกรมภาษาซี เรื่อง ตัวแปรกับชนิดของ ข้อมูล รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

2 ข้อมูลในภาษาซี ข้อมูล คือ สิ่งที่ใช้กำหนด ลักษณะและขอบเขตของข้อมูล นั้นๆ โดยข้อมูลที่มีชนิดของข้อมูล แตกต่างกัน ก็จะเก็บข้อมูลได้ใน ลักษณะที่ต่างกัน และขอบเขต ของข้อมูลที่เก็บได้ก็จะไม่เท่ากัน

3 ชนิดของข้อมูลในภาษาซี 1. ข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม (Integer) ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่เป็นเลข จำนวนเต็ม เช่น 1, 46,7048 เป็นต้น 2. ข้อมูลชนิดตัวเลขทศนิยม (Float) ใช้ สำหรับเก็บข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนทศนิยม ดังนั้นข้อมูลชนิดนี้มีความละเอียดกว่า ตัวเลขจำนวนเต็ม เช่น 12.4, 8.0, 9.33333 หรือ 24E5 เป็นต้น

4 ชนิดของข้อมูลในภาษาซี 3. ข้อมูลชนิดตัวอักขระ (Character) ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ ตัวอักษร 1 ตัว โดยข้อมูลชนิดอักขระ จะต้องเขียนไว้ภายในเครื่องหมาย ‘ ’ (Single quote) เช่น ‘A’, ‘#’, ‘@’, ‘7’ เป็นต้น 4. ข้อมูลชนิดข้อความ (String) คือ อักขระที่มีความยาวมากกว่า 1 ตัวเรียง ต่อกันเป็นข้อความ โดยข้อมูลชนิด ข้อความจะต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมาย “ ” (Double quote) อย่างเช่น “Thailand”, “C Language”, “Programming” เป็นต้น

5 ชนิดของข้อมูลในภาษาซี 5. ข้อมูลชนิดเลขฐานแปด (Octal) คอมพิวเตอร์ยังมีการใช้ระบบเลขฐานแปด ในการทำงาน โดยการเขียนเลขฐานแปด ทำได้โดยเขียนเลขศูนย์ (0) นำหน้าเลข ในระบบฐานแปด เช่น 0124, 079, 0113, 04 เป็นต้น 6. ข้อมูลชนิดเลขฐานสิบหก (Hexadecimal) เป็นข้อมูลอีกชนิดหนึ่ง ที่คอมพิวเตอร์ใช้งาน การเขียนข้อมูล ชนิดเลขฐานสิบหกให้เขียนเลขศูนย์และ ตัวเอ็กซ์ (0x) นำหน้าในระบบฐานสิบหก เช่น 0x17, 0xd, 0x5f, 0x33 เป็น ต้น

6 รูปแบบการประกาศตัวแปร ชนิดของตัวแปร ชื่อตัวแปร ; int num; float y; char c; char name[4];

7 รูปแบบการประกาศตัวแปร ชนิดของตัวแปร ชื่อตัวแปร = ค่าเริ่มต้น ; int num = 500; float gpa = 3.55; char ch = ‘#’; char name[4]= “BOW”;

8 จะใช้พื้นที่ในการเก็บ 4 ไบต์ “B”“O”“W”“\0” ตัวสุดท้ายของข้อมูลชนิด ข้อความต้องเป็นอักขระว่าง ซึ่ง เขียนแทนด้วย \0 เพื่อบอกให้ ตัวแปลภาษารู้ว่าเป็นข้อความ

9 หลักในการตั้งชื่อตัวแปร 1. ตั้งชื่อด้วยตัวอักษร A-Z หรือ a – z เลข 0 – 9 หรือเครื่องหมาย _ (underscore) เท่านั้น 2. ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขและห้ามการเว้น วรรค 3. ตัวแปรอักษรเล็กใหญ่จะแตกต่างกัน เช่น ตัวแปร Gender ต่างจาก gender 4. ตัวแปรควรสื่อความหมายและไม่ยาว เกิน 31 ตัว เนื่องจากคอมไพเลอร์บาง ตัว จะแยกความแตกต่างเพียง 31 ตัว แรกเท่านั้น 5. ห้ามตั้งชื่อตัวแปรซ้ำกับคำสงวน

10 break case char const float default do enum continue else double extern Register goto for sizeof Typedef if int long return short signed static struct auto switch union Unsigned void volatile while

11 THE END


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4 โครงสร้าง โปรแกรมภาษาซี เรื่อง ตัวแปรกับชนิดของ ข้อมูล รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google