งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 4 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
หน่วยที่ 4 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี เรื่อง ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล รายวิชา ง23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์ หน่วยที่ 4 ชนิดของข้อมูล โดย น.ส.บุษณีมาศ นิสาธรณ์

2 ข้อมูลในภาษาซี ข้อมูล คือ สิ่งที่ใช้กำหนดลักษณะและขอบเขตของข้อมูลนั้นๆ โดยข้อมูลที่มีชนิดของข้อมูลแตกต่างกัน ก็จะเก็บข้อมูลได้ในลักษณะที่ต่างกัน และขอบเขตของข้อมูลที่เก็บได้ก็จะไม่เท่ากัน

3 ชนิดของข้อมูลในภาษาซี
1. ข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม(Integer) ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็ม เช่น 1, 46 ,7048 เป็นต้น 2. ข้อมูลชนิดตัวเลขทศนิยม(Float) ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนทศนิยม ดังนั้นข้อมูลชนิดนี้มีความละเอียดกว่าตัวเลขจำนวนเต็ม เช่น 12.4, 8.0, หรือ 24E5 เป็นต้น

4 ชนิดของข้อมูลในภาษาซี
3. ข้อมูลชนิดตัวอักขระ(Character) ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ตัวอักษร 1 ตัว โดยข้อมูลชนิดอักขระจะต้องเขียนไว้ภายในเครื่องหมาย ‘ ’ (Single quote) เช่น ‘A’, ‘#’, ‘7’ เป็นต้น 4. ข้อมูลชนิดข้อความ(String) คือ อักขระที่มีความยาวมากกว่า 1 ตัวเรียงต่อกันเป็นข้อความ โดยข้อมูลชนิดข้อความจะต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมาย “ ” (Double quote) อย่างเช่น “Thailand”, “C Language”, “Programming” เป็นต้น

5 ชนิดของข้อมูลในภาษาซี
5. ข้อมูลชนิดเลขฐานแปด(Octal) คอมพิวเตอร์ยังมีการใช้ระบบเลขฐานแปดในการทำงาน โดยการเขียนเลขฐานแปดทำได้โดยเขียนเลขศูนย์ (0) นำหน้าเลขในระบบฐานแปด เช่น 0124, 079, 0113, 04 เป็นต้น 6. ข้อมูลชนิดเลขฐานสิบหก(Hexadecimal) เป็นข้อมูลอีกชนิดหนึ่งที่คอมพิวเตอร์ใช้งาน การเขียนข้อมูลชนิดเลขฐานสิบหกให้เขียนเลขศูนย์และตัวเอ็กซ์ (0x) นำหน้าในระบบฐานสิบหก เช่น 0x17, 0xd, 0x5f, 0x33 เป็นต้น

6 รูปแบบการประกาศตัวแปร
ชนิดของตัวแปร ชื่อตัวแปร; int num; float y; char c; char name[4];

7 รูปแบบการประกาศตัวแปร
ชนิดของตัวแปร ชื่อตัวแปร = ค่าเริ่มต้น; int num = 500; float gpa = 3.55; char ch = ‘#’; char name[4]= “BOW”;

8 char name[4]= “BOW”; “B” “O” “W” “\0” จะใช้พื้นที่ในการเก็บ 4 ไบต์
จะใช้พื้นที่ในการเก็บ 4 ไบต์ “B” “O” “W” “\0” ตัวสุดท้ายของข้อมูลชนิดข้อความต้องเป็นอักขระว่าง ซึ่งเขียนแทนด้วย \0 เพื่อบอกให้ตัวแปลภาษารู้ว่าเป็น ข้อความ

9 หลักในการตั้งชื่อตัวแปร
1. ตั้งชื่อด้วยตัวอักษร A-Z หรือ a – z เลข 0 – 9 หรือเครื่องหมาย _ (underscore) เท่านั้น 2. ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขและห้ามการเว้นวรรค 3.ตัวแปรอักษรเล็กใหญ่จะแตกต่างกัน เช่น ตัวแปร Gender ต่างจาก gender 4. ตัวแปรควรสื่อความหมายและไม่ยาวเกิน 31 ตัว เนื่องจากคอมไพเลอร์บางตัว จะแยกความแตกต่างเพียง 31 ตัวแรกเท่านั้น 5. ห้ามตั้งชื่อตัวแปรซ้ำกับคำสงวน

10 break case char const float default do enum continue else double extern Register goto for sizeof Typedef if int long return short signed static struct auto switch union Unsigned void volatile while

11 THE END


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google