งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ประวัติและความสำคัญ ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ประวัติและความสำคัญ ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ประวัติและความสำคัญ ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส43102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ประวัติและความสำคัญ ของพระพุทธศาสนา ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รู้และเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาฝึกคน ไม่ให้ประมาทและมุ่งประโยชน์สุข สันติภาพ แก่บุคคลสังคมและโลก

3 พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุข
และสันติภาพแก่บุคคล สังคม และโลก ภิกษุทั้งหลายเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์ แก่คนจำนวนมาก เพื่ออนุเคราะห์โลกฯ

4 หลักการสร้างความสุข 1.ความสุขของผู้ครองเรือน คิหิสุข 1) สุขเพราะการมีทรัพย์ อัตถิสุข ขยันหา รู้จักเก็บ คบมิตรดี อยู่ตามฐานะ

5 2) สุขเพราะการใช้ทรัพย์ หาทรัพย์โดยสุจริต
รู้จักใช้สอย เลี้ยงดูครอบครัว เลี้ยงเพื่อนฝูง บำบัดอันตรายในครอบครัว กิจกรรมในสังคม

6 3) สุขเพราะไม่มีหนี้ มีความภูมิใจไม่เป็นหนี้ใคร
4) สุขเพราะความประพฤติไม่มีโทษ ภูมิใจในตน ว่ามีความประพฤติสุจริต

7 หลักการสร้างความสุข 2.ความสุขจากฌานระดับต่างๆ ฝึกจิตเป็นสมาธิ ละนิวรณ์ 5 กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา

8 หลักการสร้างความสุข 3.ความสุขเกิดจากพระนิพพาน ความสุข เกิดจากการรู้แจ้งเห็นจริง จนละกิเลสอาสวะ โดยสิ้นเชิง พระนิพพาน

9 ทั้งตนและผู้อื่น เบญจศีล เบญจธรรม
หลักการสร้างสันติภาพ 1.พระพุทธศาสนาสอนไม่ให้เบียดเบียน ทั้งตนและผู้อื่น เบญจศีล เบญจธรรม

10 2.พระพุทธศาสนาสอนให้มีเมตตาต่อกันทั้ง ต่อหน้าและลับหลัง สาราณียธรรม 6
ต่อหน้าและลับหลัง สาราณียธรรม 6 เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา ทิฎฐิสามัญญตา

11 ต่อหน้าและลับหลัง พรหมวิหาร 4
2.พระพุทธศาสนาสอนให้มีเมตตาต่อกันทั้ง ต่อหน้าและลับหลัง พรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

12 3.พระพุทธศาสนาสอนให้มีความเสียสละ
* เสียสละภายใน ละโลภ โกรธ หลง * เสียสละภายนอก รู้จักเสียสละ สงเคราะห์ผู้อื่น

13 4.พระพุทธศาสนาสอนให้มีความ อดทน ขันติ
และไม่ยึดมั่นในตัวตน อนัตตา อดทนอดกลั้นต่อคำดุด่าว่ากล่าวเสียดสีของผู้อื่น

14 5.พระพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนใจกว้าง
ยอมรับความแตกต่าง 1.ยอมรับความแตกต่างด้านความคิดเห็น 2.ยอมรับลัทธิความเชื่อถือที่แตกต่างกัน

15 6.พระพุทธศาสนาสอนให้เอาชนะความชั่วร้าย
ด้วยความดี ด้วยการไม่จองเวร

16 เรื่อง กำเนิดศาสนา ปรัชญาชีวิต 25นาที
ชม วีดีทัศน์ เรื่อง กำเนิดศาสนา ปรัชญาชีวิต 25นาที


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ประวัติและความสำคัญ ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google