งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 43102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ประวัติและความสำคัญ ของพระพุทธศาสนา ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 43102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ประวัติและความสำคัญ ของพระพุทธศาสนา ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 43102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ประวัติและความสำคัญ ของพระพุทธศาสนา ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ รู้และเข้าใจว่า พระพุทธศาสนาฝึกคน ไม่ให้ประมาทและมุ่ง ประโยชน์สุข สันติภาพ แก่บุคคล สังคมและโลก ผลการ เรียนรู้ที่คาดหวัง

3 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ ภิกษุทั้งหลายเธอ จงจาริกไป เพื่อประโยชน์ แก่คนจำนวนมาก เพื่ออนุเคราะห์โลกฯ พระพุทธศาสนามุ่ง ประโยชน์สุข และสันติภาพแก่บุคคล สังคม และโลก

4 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 1. ความสุขของผู้ ครองเรือน คิหิสุข หลักการ สร้างความสุข 1) สุขเพราะ การมีทรัพย์ อัตถิสุข ขยันหา รู้จักเก็บ คบ มิตรดี อยู่ตามฐานะ

5 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 2) สุขเพราะการใช้ ทรัพย์ หาทรัพย์โดยสุจริต รู้จักใช้สอย เลี้ยงดู ครอบครัว เลี้ยงเพื่อนฝูง บำบัดอันตรายใน ครอบครัว กิจกรรมในสังคม

6 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 3) สุขเพราะไม่มีหนี้ มี ความภูมิใจไม่เป็นหนี้ใคร 4) สุขเพราะความ ประพฤติไม่มีโทษ ภูมิใจในตน ว่ามีความประพฤติ สุจริต

7 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 2. ความสุขจากฌาน ระดับต่างๆ ฝึกจิตเป็นสมาธิ หลักการ สร้างความสุข ละนิวรณ์ 5 กาม ฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจ กุกกุจจะ และวิจิกิจฉา

8 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 3. ความสุขเกิดจาก พระนิพพาน ความสุข เกิดจากการรู้แจ้งเห็น จริง จนละกิเลสอาสวะ โดยสิ้นเชิง พระนิพพาน หลักการ สร้างความสุข

9 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 1. พระพุทธศาสนา สอนไม่ให้เบียดเบียน ทั้งตนและผู้อื่น เบญจศีล เบญจธรรม หลักการ สร้างสันติภาพ

10 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 2. พระพุทธศาสนา สอนให้มีเมตตาต่อกันทั้ง ต่อหน้าและลับหลัง สาราณียธรรม 6 เมตตากายกรรม เมตตา วจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีล สามัญญตา ทิฎฐิสามัญญตา

11 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 2. พระพุทธศาสนาสอน ให้มีเมตตาต่อกันทั้ง ต่อหน้าและลับ หลัง พรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

12 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 3. พระพุทธศาสนาสอน ให้มีความเสียสละ * เสียสละภายใน ละ โลภ โกรธ หลง * เสียสละภายนอก รู้จักเสียสละ สงเคราะห์ผู้อื่น

13 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 4. พระพุทธศาสนาสอนให้ มีความ อดทน ขันติ และไม่ยึดมั่นใน ตัวตน อนัตตา อดทนอดกลั้นต่อคำดุด่า ว่ากล่าวเสียดสีของผู้อื่น

14 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 5. พระพุทธศาสนาสอนให้ เป็นคนใจกว้าง ยอมรับความ แตกต่าง 1. ยอมรับความแตกต่าง ด้านความคิดเห็น 2. ยอมรับลัทธิความ เชื่อถือที่แตกต่างกัน

15 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 6. พระพุทธศาสนาสอนให้ เอาชนะความชั่วร้าย ด้วยความดี ด้วย การไม่จองเวร

16 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ ชม วีดี ทัศน์ เรื่อง กำเนิด ศาสนา ปรัชญาชีวิต 25 นาที


ดาวน์โหลด ppt ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 43102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ประวัติและความสำคัญ ของพระพุทธศาสนา ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google