งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณค่าวรรณคดีด้านวรรณศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณค่าวรรณคดีด้านวรรณศิลป์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณค่าวรรณคดีด้านวรรณศิลป์

2 สมาชิกในกลุ่ม (ม.๕/๑) ๑.นางสาวรวิศร บุญเจริญ (๒) ๒.นางสาวณัฐวรา เข็มเพชรเจษฎา (๓) ๓.นางสาวรัชกมล พรบัณฑิตย์ปัทมา (๔) ๔.นางสาวดวงกมล ซ่อนขำ (๖) ๕.นางสาวพิราวรรณ์ จันทร์ศักดิ์รา (๗) ๖.นางสาวอรสุมา ตันศรีตรัง (๙) ๗.นางสาวธมนวรรณ ดิลกคุณานันท์ (๒๘)

3 วรรณศิลป์ วรรณศิลป์ มีความหมาย ตามพจนานุกรรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่า “ศิลปะในการแต่งหนังสือ, ศิลปะทางวรรณกรรม,วรรณกรรมที่ถึงขั้นวรรณคดี, หนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี”           โดยพิจารณาตั้งแต่การเลือกชนิดคำประพันธ์ให้เหมาะสมกับประเภทของงานเขียน ตกแต่งถ้อยคำให้ไพเราะสละสลวยอันเป็นลักษณะเฉพาะของภาษากวี ทำให้ผู้อ่านเกิดความสะเทือนอารมณ์

4 หลักเกณฑ์ ภาษากวีเพื่อสร้างความงดงามไพเราะแก่บทร้อยแก้ว
หรือร้อยกรองนั้น มีหลักสำคัญที่เกี่ยวข้องกัน ๓ ด้าน ดังนี้ ๑.การสรรคำ ๒.การเรียบเรียงคำ ๓.การใช้โวหาร

5 การเรียบเรียงคำ การเรียบเรียงคำ คือ การจัดวางคำที่เลือกสรรแล้วให้มาเรียงร้อยกันอย่างต่อเนื่องตามจังหวะ ตามโครงสร้างภาษาหรือตามฉันทลักษณ์ 

6 การเรียบเรียงคำ การเรียบเรียงคำมีหลายวิธีเช่น
- จัดลำดับความคิดหรือถ้อยคำจากสิ่งสำคัญจากน้อยไปมาก - จัดลำดับความคิดหรือถ้อยคำจากสิ่งสำคัญน้อยไปหามาก แต่กลับหักมุมความคิดผู้อ่านเมื่อถึงจุดสุดขั้น - จัดลำดับคำให้เป็นคำถามแต่ไม่ต้องการคำตอบหรือมีคำตอบอยู่ในตัวคำถามแล้ว

7 การเรียบเรียงคำ - เรียงถ้อยคำเพื่อให้ผู้อ่านแปลความหมายไปในทางตรงข้ามเพื่อเจตนาเยาะเย้ย ถากถาง - เรียงคำวลี ประโยค ที่มีความสำคัญเท่าๆกัน เคียงขนานกันไป

8 การใช้โวหาร -โวหารอุปมา เป็นการสรัางภาพพจน์ด้วยการเปรียบเทียบ
          -โวหารอุปมา เป็นการสรัางภาพพจน์ด้วยการเปรียบเทียบ           -โวหารอุปลักษณ์ เป็นการเปรียบเทียบโดยนัย           - โวหารอติพจน์ เป็นการกล่าวเกินจริง ให้เห็นคุณค่าด้านอารมณ์เป็นสำคัญ           - โวหารอวพจน์ เป็นการกล่าวเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่มีความหมายครอบคลุม          

9 การใช้โวหาร - โวหารนามนัย เป็นภาพพจน์ที่เรียกชื่อสิ่งหนึ่งโดยใช้คำแทน
- โวหารนามนัย เป็นภาพพจน์ที่เรียกชื่อสิ่งหนึ่งโดยใช้คำแทน -บุคลาธิษฐาน เป็นภาพพจน์ที่สมมติสิ่งต่างๆให้มีอากัปกิริยาเหมือนมนุษย์ -ปฏิพจน์ เป็นการใช้คำที่มีความหมายตรงกันข้าม - สัทพจน์ เป็นภาพพจน์ที่เลียนเสียงธรรมชาติ    

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt คุณค่าวรรณคดีด้านวรรณศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google