งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณค่าวรรณคดีด้าน วรรณศิลป์. ๑. นางสาวรวิศร บุญเจริญ ( ๒ ) ๒. นางสาวณัฐวรา เข็มเพชร เจษฎา ( ๓ ) ๓. นางสาวรัชกมล พร บัณฑิตย์ปัทมา ( ๔ ) ๔. นางสาวดวงกมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณค่าวรรณคดีด้าน วรรณศิลป์. ๑. นางสาวรวิศร บุญเจริญ ( ๒ ) ๒. นางสาวณัฐวรา เข็มเพชร เจษฎา ( ๓ ) ๓. นางสาวรัชกมล พร บัณฑิตย์ปัทมา ( ๔ ) ๔. นางสาวดวงกมล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณค่าวรรณคดีด้าน วรรณศิลป์

2 ๑. นางสาวรวิศร บุญเจริญ ( ๒ ) ๒. นางสาวณัฐวรา เข็มเพชร เจษฎา ( ๓ ) ๓. นางสาวรัชกมล พร บัณฑิตย์ปัทมา ( ๔ ) ๔. นางสาวดวงกมล ซ่อนขำ ( ๖ ) ๕. นางสาวพิราวรรณ์ จันทร์ ศักดิ์รา ( ๗ ) ๖. นางสาวอรสุมา ตันศรีตรัง ( ๙ ) ๗. นางสาวธมนวรรณ ดิลก คุณานันท์ ( ๒๘ ) สมาชิกในกลุ่ม ( ม. ๕ / ๑ )

3 วรรณศิลป์ วรรณศิลป์ มีความหมาย ตามพจนานุ กรรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ. ศ. ๒๕๔๒ ว่า “ ศิลปะในการแต่งหนังสือ, ศิลปะ ทางวรรณกรรม, วรรณกรรมที่ถึงขั้น วรรณคดี, หนังสือที่ได้รับการยกย่อง ว่าแต่งดี ” โดยพิจารณาตั้งแต่การเลือกชนิดคำ ประพันธ์ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน เขียน ตกแต่งถ้อยคำให้ไพเราะสละสลวยอัน เป็นลักษณะเฉพาะของภาษากวี ทำให้ผู้อ่าน เกิดความสะเทือนอารมณ์

4 หลักเกณฑ์ ภาษากวีเพื่อสร้างความงดงามไพเราะแก่ บทร้อยแก้ว หรือร้อยกรองนั้น มีหลักสำคัญที่เกี่ยวข้อง กัน ๓ ด้าน ดังนี้ ๑. การสรรคำ ๒. การเรียบเรียงคำ ๓. การใช้โวหาร

5 การเรียบ เรียงคำ การเรียบเรียงคำ คือ การจัดวางคำที่ เลือกสรรแล้วให้มาเรียงร้อยกันอย่าง ต่อเนื่องตามจังหวะ ตามโครงสร้าง ภาษาหรือตามฉันทลักษณ์

6 การเรียบ เรียงคำ การเรียบเรียงคำมีหลายวิธีเช่น - จัดลำดับความคิดหรือถ้อยคำจากสิ่งสำคัญจาก น้อยไปมาก - จัดลำดับความคิดหรือถ้อยคำจากสิ่งสำคัญน้อย ไปหามาก แต่กลับหักมุมความคิดผู้อ่านเมื่อถึงจุด สุดขั้น - จัดลำดับคำให้เป็นคำถามแต่ไม่ต้องการคำตอบ หรือมีคำตอบอยู่ในตัวคำถามแล้ว

7 การเรียบ เรียงคำ - เรียงถ้อยคำเพื่อให้ผู้อ่านแปลความหมายไป ในทางตรงข้ามเพื่อเจตนาเยาะเย้ย ถากถาง - เรียงคำวลี ประโยค ที่มีความสำคัญเท่าๆกัน เคียงขนานกันไป

8 - โวหารอุปมา เป็นการสรัางภาพพจน์ด้วยการเปรียบเทียบ - โวหารอุปลักษณ์ เป็นการเปรียบเทียบโดยนัย - โวหารอติพจน์ เป็นการกล่าวเกินจริง ให้เห็นคุณค่าด้านอารมณ์ เป็นสำคัญ - โวหารอวพจน์ เป็นการกล่าวเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่มี ความหมายครอบคลุม การใช้โวหาร

9 - โวหารนามนัย เป็นภาพพจน์ที่เรียกชื่อสิ่งหนึ่งโดยใช้คำแทน - บุคลาธิษฐาน เป็นภาพพจน์ที่สมมติสิ่งต่างๆให้มีอากัปกิริยาเหมือน มนุษย์ - ปฏิพจน์ เป็นการใช้คำที่มีความหมายตรงกันข้าม - สัทพจน์ เป็นภาพพจน์ที่เลียนเสียงธรรมชาติ

10 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt คุณค่าวรรณคดีด้าน วรรณศิลป์. ๑. นางสาวรวิศร บุญเจริญ ( ๒ ) ๒. นางสาวณัฐวรา เข็มเพชร เจษฎา ( ๓ ) ๓. นางสาวรัชกมล พร บัณฑิตย์ปัทมา ( ๔ ) ๔. นางสาวดวงกมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google