งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณค่าวรรณคดีด้านวรรณศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณค่าวรรณคดีด้านวรรณศิลป์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณค่าวรรณคดีด้านวรรณศิลป์

2 สมาชิกในกลุ่ม (ม.๕/๑) ๑.นางสาวรวิศร บุญเจริญ (๒) ๒.นางสาวณัฐวรา เข็มเพชรเจษฎา (๓) ๓.นางสาวรัชกมล พรบัณฑิตย์ปัทมา (๔) ๔.นางสาวดวงกมล ซ่อนขำ (๖) ๕.นางสาวพิราวรรณ์ จันทร์ศักดิ์รา (๗) ๖.นางสาวอรสุมา ตันศรีตรัง (๙) ๗.นางสาวธมนวรรณ ดิลกคุณานันท์ (๒๘)

3 วรรณศิลป์ วรรณศิลป์ มีความหมาย ตามพจนานุกรรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่า “ศิลปะในการแต่งหนังสือ, ศิลปะทางวรรณกรรม,วรรณกรรมที่ถึงขั้นวรรณคดี, หนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี”           โดยพิจารณาตั้งแต่การเลือกชนิดคำประพันธ์ให้เหมาะสมกับประเภทของงานเขียน ตกแต่งถ้อยคำให้ไพเราะสละสลวยอันเป็นลักษณะเฉพาะของภาษากวี ทำให้ผู้อ่านเกิดความสะเทือนอารมณ์

4 หลักเกณฑ์ ภาษากวีเพื่อสร้างความงดงามไพเราะแก่บทร้อยแก้ว
หรือร้อยกรองนั้น มีหลักสำคัญที่เกี่ยวข้องกัน ๓ ด้าน ดังนี้ ๑.การสรรคำ ๒.การเรียบเรียงคำ ๓.การใช้โวหาร

5 การสรรคำ การสรรคำ คือ การเลือกใช้คำให้สื่อความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก และอารมณ์ได้อย่างงดงาม โดยคำนึงถึงความงามด้านเสียง โวหาร และรูปแบบคำประพันธ์

6 การสรรคำสามารถทำได้ดังนี้
- การเลือกคำให้เหมาะแก่เนื้อเรื่องและฐานะของบุคคลในเรื่อง - การใช้คำให้ถูกต้องตรงตามความหมาย - การเลือกใช้คำพ้องเสียง คำซ้ำ - การเลือกใช้คำโดยคำนึงถึงเสียงสัมผัส - การเลือกใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ - การเลือกใช้คำไวพจน์ได้ถูกต้องตรงตามความหมาย

7 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt คุณค่าวรรณคดีด้านวรรณศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google