งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณค่าวรรณคดีด้าน วรรณศิลป์. ๑. นางสาวรวิศร บุญเจริญ ( ๒ ) ๒. นางสาวณัฐวรา เข็มเพชร เจษฎา ( ๓ ) ๓. นางสาวรัชกมล พร บัณฑิตย์ปัทมา ( ๔ ) ๔. นางสาวดวงกมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณค่าวรรณคดีด้าน วรรณศิลป์. ๑. นางสาวรวิศร บุญเจริญ ( ๒ ) ๒. นางสาวณัฐวรา เข็มเพชร เจษฎา ( ๓ ) ๓. นางสาวรัชกมล พร บัณฑิตย์ปัทมา ( ๔ ) ๔. นางสาวดวงกมล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณค่าวรรณคดีด้าน วรรณศิลป์

2 ๑. นางสาวรวิศร บุญเจริญ ( ๒ ) ๒. นางสาวณัฐวรา เข็มเพชร เจษฎา ( ๓ ) ๓. นางสาวรัชกมล พร บัณฑิตย์ปัทมา ( ๔ ) ๔. นางสาวดวงกมล ซ่อนขำ ( ๖ ) ๕. นางสาวพิราวรรณ์ จันทร์ ศักดิ์รา ( ๗ ) ๖. นางสาวอรสุมา ตันศรีตรัง ( ๙ ) ๗. นางสาวธมนวรรณ ดิลก คุณานันท์ ( ๒๘ ) สมาชิกในกลุ่ม ( ม. ๕ / ๑ )

3 วรรณศิลป์ วรรณศิลป์ มีความหมาย ตามพจนานุ กรรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ. ศ. ๒๕๔๒ ว่า “ ศิลปะในการแต่งหนังสือ, ศิลปะ ทางวรรณกรรม, วรรณกรรมที่ถึงขั้น วรรณคดี, หนังสือที่ได้รับการยกย่อง ว่าแต่งดี ” โดยพิจารณาตั้งแต่การเลือกชนิดคำ ประพันธ์ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน เขียน ตกแต่งถ้อยคำให้ไพเราะสละสลวยอัน เป็นลักษณะเฉพาะของภาษากวี ทำให้ผู้อ่าน เกิดความสะเทือนอารมณ์

4 หลักเกณฑ์ ภาษากวีเพื่อสร้างความงดงามไพเราะแก่ บทร้อยแก้ว หรือร้อยกรองนั้น มีหลักสำคัญที่เกี่ยวข้อง กัน ๓ ด้าน ดังนี้ ๑. การสรรคำ ๒. การเรียบเรียงคำ ๓. การใช้โวหาร

5 การสรรคำ การสรรคำ คือ การเลือกใช้คำให้สื่อ ความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก และ อารมณ์ได้อย่างงดงาม โดยคำนึงถึง ความงามด้านเสียง โวหาร และรูปแบบ คำประพันธ์

6 การสรรคำสามารถทำได้ดังนี้ - การเลือกคำให้เหมาะแก่เนื้อเรื่องและฐานะ ของบุคคลในเรื่อง - การใช้คำให้ถูกต้องตรงตามความหมาย - การเลือกใช้คำพ้องเสียง คำซ้ำ - การเลือกใช้คำโดยคำนึงถึงเสียงสัมผัส - การเลือกใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ - การเลือกใช้คำไวพจน์ได้ถูกต้องตรงตาม ความหมาย การสรรคำ

7 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt คุณค่าวรรณคดีด้าน วรรณศิลป์. ๑. นางสาวรวิศร บุญเจริญ ( ๒ ) ๒. นางสาวณัฐวรา เข็มเพชร เจษฎา ( ๓ ) ๓. นางสาวรัชกมล พร บัณฑิตย์ปัทมา ( ๔ ) ๔. นางสาวดวงกมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google