งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วย แผนกธุรการและ กำลังพล. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วย แผนกธุรการและ กำลังพล. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วย แผนกธุรการและ กำลังพล

2 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖

3 หมวด ๒ ว่าด้วยวินัยทหาร มาตรา ๔ วินัยทหารนั้นคือ การที่ ทหารต้องประพฤติ ตามแบบธรรม เนียมของทหาร มาตรา ๕ วินัยเป็นหลักสำคัญที่สุด สำหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคน จักต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใด ฝ่าฝืน ท่านให้ถือว่าผู้นั้นการะทำผิด มาตรา ๔ วินัยทหารนั้นคือ การที่ ทหารต้องประพฤติ ตามแบบธรรม เนียมของทหาร มาตรา ๕ วินัยเป็นหลักสำคัญที่สุด สำหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคน จักต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใด ฝ่าฝืน ท่านให้ถือว่าผู้นั้นการะทำผิด

4 ตัวอย่างการกระทำผิด วินัยทหาร ๑. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือ ตน ๒. ไม่รักษาระเบียบการเคารพ ระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย ๓. ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตาม แบบธรรมเนียมของทหาร ๔. ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะ ทหาร ๕. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อ หน้าที่ราชการ ๑. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือ ตน ๒. ไม่รักษาระเบียบการเคารพ ระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย ๓. ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตาม แบบธรรมเนียมของทหาร ๔. ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะ ทหาร ๕. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อ หน้าที่ราชการ

5 ๖. กล่าวคำเท็จ ๗. ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือ ประพฤติไม่สมควร ๘. ไม่ตักเตือนสั่งสอนหรือลงทัณฑ์ ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่กระทำผิดตาม โทษานุโทษ ๙. เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสีย กิริยา ๖. กล่าวคำเท็จ ๗. ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือ ประพฤติไม่สมควร ๘. ไม่ตักเตือนสั่งสอนหรือลงทัณฑ์ ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่กระทำผิดตาม โทษานุโทษ ๙. เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสีย กิริยา

6 มาตรา ๖ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ จัดการระวังรักษาวินัยทหารที่ตนเป็น ผู้บังคับบัญชาอยู่นั้นโดยกวดขัน ถ้า หากว่าในการรักษาวินัยทหารนั้น จำเป็นต้องใช้อาวุธเพื่อทำการ ปราบปรามทหารผู้ก่อการกำเริบก็ดี หรือเพื่อบังคับทหารผู้ละทิ้งหน้าที่ให้ กลับ ทำหน้าที่ของตนก็ดี ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ช่วยเหลือในการ นั้น จะไม่ต้องรับโทษในการที่ตนได้ กระทำไปโดยความจำเป็นนั้นเลย แต่ เมื่อมีเหตุดังกล่าวนี้ผู้บังคับบัญชาจัก ต้องรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือ ตนและรายงานต่อไปตามลำดับชั้นจนถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเร็ว มาตรา ๖ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ จัดการระวังรักษาวินัยทหารที่ตนเป็น ผู้บังคับบัญชาอยู่นั้นโดยกวดขัน ถ้า หากว่าในการรักษาวินัยทหารนั้น จำเป็นต้องใช้อาวุธเพื่อทำการ ปราบปรามทหารผู้ก่อการกำเริบก็ดี หรือเพื่อบังคับทหารผู้ละทิ้งหน้าที่ให้ กลับ ทำหน้าที่ของตนก็ดี ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ช่วยเหลือในการ นั้น จะไม่ต้องรับโทษในการที่ตนได้ กระทำไปโดยความจำเป็นนั้นเลย แต่ เมื่อมีเหตุดังกล่าวนี้ผู้บังคับบัญชาจัก ต้องรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือ ตนและรายงานต่อไปตามลำดับชั้นจนถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเร็ว

7 มาตรา ๗ ทหารผู้ใดกระทำผิดต่อ วินัยทหารจักต้อง รับทัณฑ์ตามวิธี ที่ปรากฏในหมวด ๓ แห่ง พระราชบัญญัตินี้ และอาจต้องถูก ปลดจากประจำการหรือถูกถอดจากยศ ทหาร มาตรา ๗ ทหารผู้ใดกระทำผิดต่อ วินัยทหารจักต้อง รับทัณฑ์ตามวิธี ที่ปรากฏในหมวด ๓ แห่ง พระราชบัญญัตินี้ และอาจต้องถูก ปลดจากประจำการหรือถูกถอดจากยศ ทหาร

8 หมวด ๓ อำนาจการลงทัณฑ์ มาตรา ๘ ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทำ ผิดต่อวินัยทหารดังกล่าวไว้ในหมวด ๒ นั้นให้มีกำหนดเป็น ๕ สถาน คือ ๑ ) ภาคทัณฑ์ ๒ ) ทัณฑกรรม ๓ ) กัก ๔ ) ขัง ๕ ) จำขัง มาตรา ๘ ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทำ ผิดต่อวินัยทหารดังกล่าวไว้ในหมวด ๒ นั้นให้มีกำหนดเป็น ๕ สถาน คือ ๑ ) ภาคทัณฑ์ ๒ ) ทัณฑกรรม ๓ ) กัก ๔ ) ขัง ๕ ) จำขัง

9 มาตรา ๙ ภาคทัณฑ์ คือ ผู้กระทำ ผิดมีความผิดอันควร ต้องรับทัณฑ์ สถานหนึ่งสถานใดดังกล่าวมาแล้ว แต่มี เหตุอันควรปรานี จึงเป็นแต่แสดง ความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏหรือให้ทำ ทัณฑ์บนไว้ ทัณฑกรรมนั้น ให้กระทำการสุขา การโยธา ฯลฯ เพิ่มจากหน้าที่ประจำซึ่ง ตนจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว หรือปรับให้อยู่ เวรยาม นอกจากหน้าที่ประจำ กัก คือ กักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณ หนึ่งตามแต่จะกำหนดให้ มาตรา ๙ ภาคทัณฑ์ คือ ผู้กระทำ ผิดมีความผิดอันควร ต้องรับทัณฑ์ สถานหนึ่งสถานใดดังกล่าวมาแล้ว แต่มี เหตุอันควรปรานี จึงเป็นแต่แสดง ความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏหรือให้ทำ ทัณฑ์บนไว้ ทัณฑกรรมนั้น ให้กระทำการสุขา การโยธา ฯลฯ เพิ่มจากหน้าที่ประจำซึ่ง ตนจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว หรือปรับให้อยู่ เวรยาม นอกจากหน้าที่ประจำ กัก คือ กักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณ หนึ่งตามแต่จะกำหนดให้

10 ขัง คือ ขังในที่ควบคุมแต่เฉพาะคน เดียวหรือรวมกัน หลายคนแล้วแต่จะ มีคำสั่ง จำขัง คือ ขังโดยส่งไปฝากให้อยู่ใน ความควบคุมของเรือนจำทหาร นอกจากทัณฑ์ที่กล่าวไว้นี้ ห้ามมิให้ คิดขึ้นใหม่ หรือ ใช้วิธีลงทัณฑ์ อย่างอื่น เป็นอันขาด ขัง คือ ขังในที่ควบคุมแต่เฉพาะคน เดียวหรือรวมกัน หลายคนแล้วแต่จะ มีคำสั่ง จำขัง คือ ขังโดยส่งไปฝากให้อยู่ใน ความควบคุมของเรือนจำทหาร นอกจากทัณฑ์ที่กล่าวไว้นี้ ห้ามมิให้ คิดขึ้นใหม่ หรือ ใช้วิธีลงทัณฑ์ อย่างอื่น เป็นอันขาด


ดาวน์โหลด ppt หน่วย แผนกธุรการและ กำลังพล. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google