งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1111 การขับเคลื่อน สู่ เป้าหมายกรม ควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนา รังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค 17 พฤษภาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1111 การขับเคลื่อน สู่ เป้าหมายกรม ควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนา รังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค 17 พฤษภาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1111 การขับเคลื่อน สู่ เป้าหมายกรม ควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนา รังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค 17 พฤษภาคม 2555

2 วิสัยทัศน์ กรมควบคุมโรค ปี 2563 “ เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัย สุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563 ” 2

3 “เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563 ” วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคและภัยสุขภาพ ที่ยอมรับ และเชื่อถือ เป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคและภัยสุขภาพ ที่ยอมรับ และเชื่อถือ เครือข่ายบริหารจัดการ ขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคและภัยสุขภาพฯ ระบบสื่อสารสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ ฯ มีประสิทธิภาพ มีกลไกจัดการเตรียมความพร้อมตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินฯ มีกลไก พยากรณ์โรค ติดตามประเมินผลภาพรวมการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพของประเทศ ฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีระบบบริหารจัดการที่ ได้มาตรฐานสากล บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงและมี จิตใจให้บริการ แผนที่ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ปี 2555 – 2560 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับ บริการเฉพาะที่สำคัญ 3 เป้าหมาย สน. /สบ. กำหนดเป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพตามบทบาท (กรม) สื่อสารชัดเจน ทั่วถึง ??

4 ความเชื่อมโยง National Program ปี 2555 - 2559 กับ ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค โรคที่สำคัญ/ เป้าหมาย (outcome) กลุ่ม / พื้นที่ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ / กิจกรรมหลัก 1 : เครือข่าย2: ผลิตภัณฑ์3: สื่อสาร4: เตรียม พร้อม 5:ประเมิน6:พัฒนาองค์กร สน./ สบ. สคร.สน./ สบ. สคร.สน.สคร.สน.สคร.สน.สคร.สน.สคร.  DMผู้หญิง 35 ปี ขึ้นไป จังหวัด / อำเภอ พยากรณ์โรค ชี้เป้าปัญหา มาตรการ Air War Gr.Warภาพรวม ผลงาน และผลลัพธ์ ต่อกลุ่ม เป้าหมาย ศักยภาพ บุคลากรที่ รับผิดชอบ การดำเนินงาน ยุทธ์ 1-3,5  เอดส์ ลดอัตราการติด เชื้อรายใหม่ 50 % ภายในปี... MSM  ไข้เลือดออก??? 4

5 “เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและประสิทธิผลการควบคุมโรค” พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 1. พัฒนา “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” 2. พัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เครือข่ายระดับตำบล เพื่อการเตรียมความพร้อมและ ตอบโต้รับมือต่อโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาการพยากรณ์โรค โรคติดต่อ 4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ในประชากรกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ พัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย 5. เร่งรัดผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้ ประสบความสำเร็จมากกว่า ร้อยละ 88 6. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงรุก ในอำเภอที่มีความเสี่ยงสูง 7. ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก 8. พัฒนาเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานเร่งรัดกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า ปี2555 (ชุมชนปลอดพิษสุนัขบ้า) 9. ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ แผนวาระแห่งชาติด้านวัคซีน โรคไม่ติดต่อ และ ปัจจัยเสี่ยง 10. พัฒนามาตรการการควบคุม แอลกอฮอล์ระดับชาติ 11. พัฒนานโยบาย/กฏหมายและ ดำเนินการเฝ้าระวังยาสูบระดับชาติ (ชุมชนปลอดเหล้า,บุหรี่) 12. สื่อสาร รณรงค์ป้องกันควบคุมโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด) (ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค) โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม 13. พัฒนาเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส 14. โครงการแท็กซี่สุขภาพ แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 ตาม จุดเน้นที่สำคัญ 5

6 6 ประเมิน ผล Social Media วิชาการ บริหาร เครือข่าย PHER ขับเคลื่อน ด้วย 6 ยุทธศาสตร์ กรม การขับเคลื่อน สู่ เป้าหมายกรมควบคุมโรค ปี 2555 ลดโรคและ ภัยสุขภาพ ภาพลักษณ์ ประสิทธิผล การบริหารทรัพยากร เป้าหมาย ผล 6 เดือน Best Practice : ขยายผล Best 3 R Gap & Need : Technology / Technical Process

7 Q & A 7

8 ขอบคุณครับ 8


ดาวน์โหลด ppt 1111 การขับเคลื่อน สู่ เป้าหมายกรม ควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนา รังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค 17 พฤษภาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google