งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดำเนินการติดตั้ง 2 จุด ด้านทิศ เหนือ และตะวันออกของอาคารศาลายา รวม 2 จุด คิดเป็นจำนวนเงิน 53,341 บาท ( ห้าหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบเอ็ด บาท ) รวมราคาป้ายโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดำเนินการติดตั้ง 2 จุด ด้านทิศ เหนือ และตะวันออกของอาคารศาลายา รวม 2 จุด คิดเป็นจำนวนเงิน 53,341 บาท ( ห้าหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบเอ็ด บาท ) รวมราคาป้ายโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ดำเนินการติดตั้ง 2 จุด ด้านทิศ เหนือ และตะวันออกของอาคารศาลายา รวม 2 จุด คิดเป็นจำนวนเงิน 53,341 บาท ( ห้าหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบเอ็ด บาท ) รวมราคาป้ายโครงการ 2 ป้าย จำนวนเงิน 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) ดำเนินงานโดยงานสาธารณูปโภค และระบบอาคาร ดำเนินการติดตั้ง 2 จุด ด้านทิศ เหนือ และตะวันออกของอาคารศาลายา รวม 2 จุด คิดเป็นจำนวนเงิน 53,341 บาท ( ห้าหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบเอ็ด บาท ) รวมราคาป้ายโครงการ 2 ป้าย จำนวนเงิน 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) ดำเนินงานโดยงานสาธารณูปโภค และระบบอาคาร

5

6

7

8

9

10 ปั่น 10 นาที ประหยัด น้ำประปา ได้ 800 ลิตร

11

12 9 เมตร ทางเข้ า

13

14 งบประมาณ 191,792.15 บาท

15

16 ค่าก่อสร้าง ที่จอด จักรยาน และแบต =297,200.0 0 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ =316,706.85 รวมทั้ง โครงการ =613,906.85

17 ค่าไฟที่ใช้จริง = 513.86 บ. ระบบไฮบริด ช่วยจ่าย = 373.86 บ. ต้องจ่ายค่าไฟ เพิ่ม = 140 บ. สามารถประหยัดค่าไฟได้ 72.7 % ( คิดอัตราค่าไฟฟ้าที่ 4 บาท )

18

19

20

21

22 5. กำหนด เป้าหมาย และแผนอนุรักษ์ พลังงาน รวมทั้ง แผนฝึกอบรม 5. กำหนด เป้าหมาย และแผนอนุรักษ์ พลังงาน รวมทั้ง แผนฝึกอบรม 6. ดำเนินการตาม แผนฯ และตรวจสอบ วิเคราะห์ การปฏิบัติตาม เป้าหมายและแผน 6. ดำเนินการตาม แผนฯ และตรวจสอบ วิเคราะห์ การปฏิบัติตาม เป้าหมายและแผน 3. การกำหนด นโยบายอนุรักษ์ พลังงานและ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 7. ตรวจติดตาม ประเมินระบบการ จัดการพลังงาน 8. การทบทวน วิเคราะห์และ แก้ไขข้อบกพร่อง ของ การจัด การพลังงาน 8. การทบทวน วิเคราะห์และ แก้ไขข้อบกพร่อง ของ การจัด การพลังงาน 2. การประเมินสถานการจัดการ เบื้องต้น 4. การประเมิน ศักยภาพ การอนุรักษ์ พลังงาน 4. การประเมิน ศักยภาพ การอนุรักษ์ พลังงาน 1. การจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัด การพลังงาน 1. การจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัด การพลังงาน

23

24 2323

25 1515

26

27

28

29 5. กำหนด เป้าหมาย และแผนอนุรักษ์ พลังงาน รวมทั้ง แผนฝึกอบรม 5. กำหนด เป้าหมาย และแผนอนุรักษ์ พลังงาน รวมทั้ง แผนฝึกอบรม 6. ดำเนินการตาม แผนฯ และตรวจสอบ วิเคราะห์ การปฏิบัติตาม เป้าหมายและแผน 6. ดำเนินการตาม แผนฯ และตรวจสอบ วิเคราะห์ การปฏิบัติตาม เป้าหมายและแผน 3. การกำหนด นโยบายอนุรักษ์ พลังงานและ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 7. ตรวจติดตาม ประเมินระบบการ จัดการพลังงาน 8. การทบทวน วิเคราะห์และ แก้ไขข้อบกพร่อง ของ การจัดการพลังงาน 8. การทบทวน วิเคราะห์และ แก้ไขข้อบกพร่อง ของ การจัดการพลังงาน 2. การประเมินสถานการจัดการ เบื้องต้น 4. การประเมิน ศักยภาพ การอนุรักษ์ พลังงาน 4. การประเมิน ศักยภาพ การอนุรักษ์ พลังงาน 1. การจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัด การพลังงาน 1. การจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัด การพลังงาน

30 ลำดับ ชื่ออาคาร ควบคุมภาครัฐ หมายเหตุ 1 มหาวิทยาลัยมหิ ดล ฝ่ายเลขาเป็นผู้ นำส่ง ภายใต้บ้านเลขที่ 999 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 2 โรงพยาบาลศิริ ราช ส่วนงานส่งเอง ขอความอนุเคราะห์ส่วนงาน สำเนา หนังสือนำส่งรายงานพร้อมเล่ม รายงานหรือไฟล์อิเล็คโทรนิกส์ ให้ ฝ่ายเลขานุการเพื่อรายงานในที่ ประชุมคณะกรรมการจัด การพลังงานต่อไป 3 คณะทันต แพทยศาสตร์ ส่วนงานส่งเอง 4 คณะเภสัช ศาสตร์ ส่วนงานส่งเอง 5 คณะ วิทยาศาสตร์ ส่วนงานส่งเอง 6 คณะ เวชศาสตร์เขตร้ อน ส่วนงานส่งเอง 7 คณะสาธารณสุข ศาสตร์ ส่วนงานส่งเอง 8 โรงพยาบาล รามาธิบดี ส่วนงานส่งเอง 9 วิทยาลัยราชสุดาส่วนงานส่งเอง 10 มหิดล กาญจนบุรี ส่วนงานส่งเอง

31 ลำดับที่ รายชื่อหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายใต้บ้านเลขที่ 999 ต. ศาลายา อ. พุทธ มณฑล จ. นครปฐม 1 คณะเทคนิคการแพทย์ 2 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 คณะกายภาพบำบัด 6 คณะศิลปศาสตร์ 7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ กีฬา 9 วิทยาลัยนานาชาติ 10 วิทยาลัยศาสนศึกษา 11 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา 12 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 13 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 14 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว 15 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 16 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 17 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 18 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 19 อาคารสำนักงานอธิการบดี / กองกายภาพ และสิ่งแวดล้อม 20 กองกิจการนักศึกษา ( หอพักนักศึกษา ) ลำดับ ที่ รายชื่อหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายใต้บ้านเลขที่ 25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 บัณฑิตวิทยาลัย 3 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 4 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 5 สถาบันโภชนาการ 6 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 7 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 8 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี 9 อาคารชุดพักอาศัย มหาวิทยาลัยมหิดล

32

33


ดาวน์โหลด ppt ดำเนินการติดตั้ง 2 จุด ด้านทิศ เหนือ และตะวันออกของอาคารศาลายา รวม 2 จุด คิดเป็นจำนวนเงิน 53,341 บาท ( ห้าหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบเอ็ด บาท ) รวมราคาป้ายโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google