งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สมป. สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สมป. สพฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สมป. สพฐ.
ปี 2553 ปี 2554 โรงเรียน มัธยมศึกษา กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สมป. สพฐ.

2 งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553
งบดำเนินงาน ล้าน บริหารจัดการ 0.3 ล้าน ต่อ ศกม. 0.2 ล้าน ต่อ ศนม. พัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ – 0.6 ล้าน ค่าหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุดโรงเรียน 370 โรง 37 ล้าน แนวทางพัฒนาหลักสูตรและการสอน ขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียน มฐ.สากล คู่มือ ร.ร.มฐ.สากล ล้าน สร้างความเข้าใจ ล้าน MOU ร.ร.มฐ.สากล. 5 ภูมิภาค ล้าน แผนกลยุทธ์และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัด และสถานศึกษา 0.5 ล้าน

3 งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553
งบดำเนินงาน (ต่อ) ติดตามและรายงานผล 1.5 ล้าน ติดตามประเมินความก้าวหน้าตามตัวชี้วัด 4.0 ล้าน (Roving Team) เว็บไซต์ และการสื่อสาร ล้าน สัมมนาข้อราชการ ศกม. ศนม. สมป.จังหวัด ล้าน พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ แบบเข้ม ล้าน สนับสนุนศูนย์ ERIC, EP, MEP

4 งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553
งบดำเนินงาน (ต่อ) พัฒนาภาษาต่างประเทศที่ 2 จำนวน 25.9 ล้าน วิจัยและพัฒนารูปแบบความเป็นเลิศ ร.ร.มฐ.สากล 3.0 ล้าน สื่อ เอกสารสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบความเป็นเลิศ 3.6 ล้านบาท พัฒนาบุคลากรไปขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่คุณลักษณะคาดหวัง 5 ด้าน 15 ล้าน สนับสนุนการพัฒนาโครงงาน การเขียนเรียงความระดับสูง และการประกวดผลงานระดับกลุ่มจังหวัด และประเทศ 20 ล้าน

5 งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553
งบประมาณ Education Hub งบดำเนินงาน Education Hub ล้าน พัฒนาหลักสูตร ล้าน ค่าพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ล้าน พัฒนาผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ 27.5 ล้าน วิจัยแลพัฒนา ติดตามประเมินโครงการ ล้าน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ล้าน จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่โครงการ ล้าน

6 งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553
ประเด็นงบดำเนินงาน ต้นทุนต่อ ศกม. ศนม.ต่อเดือน เท่าไร ใน 12 เดือน พอหรือไม่ ขาดอีกเท่าไร (ทำแบบรายงานค่าใช้จ่ายส่ง 9 เม.ย. 53) การจัดซื้อหนังสือ สื่อ มีผู้แทนจำหน่ายหลายรายจะทำอย่างไร งบดำเนินงาน SP2 จ้างเหมา และตกลงราคาต้องรายงานการใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ของ สคส. หรือไม่ ทำอย่างไร

7 งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553
ประเด็นงบดำเนินงาน (ต่อ) ต้องรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา และมาตรฐานสากล หรือไม่ อย่างไร แบบรายงานผลการดำเนินงานจบภาคเรียน และจบปีการศึกษา 2552 ยังคงต้องทำต่อหรือไม่

8 งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553
งบลงทุนส่วนที่ สมป.จัดสรร ล้าน ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียน 370 โรง ล้าน ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 110 โรง 182 ล้าน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้อง Resource Center 100 โรง 120 ล้าน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอนอนและอาคารเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 26 โรง ล้าน ค่าปรับปรุงพัฒนาอาคารและบริเวณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติอื่น 100 โรง 50 ล้าน

9 งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553
งบประมาณ Education Hub งบลงทุน Education Hub ล้าน ค่าครุภัณฑ์ห้อง Resource Center 14 โรง ล้าน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้อง Resource Center 14 โรง ล้าน

10 งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553
งบประมาณส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โรง ล้านต่อโรง สื่อหนังสือ สื่อดิจิตอลวิทยาสตร์ 36 โรง ล้านต่อโรง จ้างผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ 207 โรง ล้านต่อโรง พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ 207 โรง ล้านต่อโรง พัฒนานักเรียนที่มีทักษะวิทย์-คณิต 207 โรง ล้านต่อโรง

11 งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553
งบประมาณส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร คอมพิวเตอร์พร้อมระบบ ตามขนาดโรงเรียน 40, 30 เครื่อง สำหรับ Resource Center คอมพิวเตอร์พร้อมระบบ ตามขนาดโรงเรียน สำหรับห้องปฏิบัติการระดับอำเภอ ตำบล คอมพิวเตอร์พร้อมระบบ สำหรับการปรับปรุงห้องสมุด 2, 3, 4 เครื่อง วัสดุสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด 3 ดี อบรมครูบรรณารักษ์ โครงการห้องสมุด 3 ดี

12 งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553
งบลงทุนส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร โรงเรียนดีระดับอำเภอ รุ่น 1 ห้องปฏิบัติการศูนย์แม่ข่ายจังหวัด รุ่น 1 จำนวน 548 โรง (354,900 บาท/โรง) วิทยาศาสตร์ 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 1 ห้อง ภาษา ห้อง 1 ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการศูนย์เครือข่ายอำเภอ รุ่น 1 จำนวน 372 โรง (139,900 บาท/โรง) ห้องวิทย์ คณิต ภาษา เลือกอย่างน้อย 1 ห้อง จัดแหล่งเรียนรู้ รุ่น 1 จำนวน 65 โรง (190,000 บาท) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอิงถิ่นฐาน รถยนต์ รุ่น 1 จำนวน 112 โรง (646,000 บาท)

13 งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553
งบลงทุนส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร โรงเรียนดีระดับอำเภอ รุ่น 2 ห้องปฏิบัติการศูนย์แม่ข่ายจังหวัด รุ่น จำนวน 91 โรง (354,900 บาท/โรง) ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการศูนย์เครือข่ายอำเภอ รุ่น 2 จำนวน 818 โรง (124,500 บาท/โรง) รถยนต์ รุ่น 2 จำนวน 11 โรง (646,000 บาท) จัดแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รุ่น จำนวน 865 โรง (188,000 บาท) ส้วม รุ่น 2 จำนวน 865 โรง (60,000 บาท)

14 งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553
งบลงทุนส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร โรงเรียนดีระดับอำเภอ รุ่น 3 ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รุ่น 3 จำนวน 828 โรง (382,900 บาท) วิทย์ 2 ห้อง คณิต 1 ห้อง ภาษา 1 ห้อง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการภาษา รุ่น 3 จำนวน 715 โรง (82,000 บาท) ระบบคอมพิวเตอร์ รุ่น 3 จำนวน เครื่อง (300, ,000 บาท) พัฒนาบุคลากรด้าน ICT (10,000 บาท) ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ห้องสมุด รุ่น 2,3 (112,360 บาท) วัสดุสิ่งพิมพ์ห้องสมุด (20,000-60,000 บาท) สื่ออิเล็กทรอนิคส์ (37,000 บาท) ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ รุ่น 3 จำนวน 715 โรง (100,000 บาท)

15 งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553
งบลงทุนส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร โรงเรียนดีระดับอำเภอ 1,750 โรง (ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์) พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 124 โรง (300,000 บาท) สื่อหนังสือวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1,750 โรง (300,000 บาท) จ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 1,750 โรง (180,400 บาท) พัฒนาครู 1,75 โรง (20,794 บาท) พัฒนานักเรียน 1,750 โรง (8,930 บาท)

16 งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553
งบลงทุนส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร โรงเรียนดีระดับตำบล 7,000 โรง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดพร้อมครุภัณฑ์ระดับตำบล (100,000 บาท/โรง) อาคารศูนย์วิทยบูรการ ICT ระดับโรงเรียน 370 โรง (อาคาร105/29)

17 งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553
งบลงทุนส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร โรงเรียนดีระดับตำบล 7,000 โรง (ต่อ) พัฒนาบุคลากรด้าน ICT (6,000 บาท/โรง) ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่อง (300, ,000 บาท) ระบบคอมพิวเตอร์ละอุปกรณ์ห้องสมุด (112,360 บาท) วัสดุคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุง ค่าตอบแทน 1,000 โรง (200,000 บาท) วัสดุสิ่งพิมพ์ห้องสมุด (40,000-65,000 บาท)

18 งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553
ประเด็นงบลงทุน หาผู้รับจ้างไม่ได้ทำอย่างไร การจัดซื้อครุภัณฑ์แบบเลือกรายการภายในกรอบวงเงินทำให้หาผู้รับจ้างยาก และยังไม่ตรงความต้องการของการพัฒนาการเรียนรู้จะทำอย่างไร กรณีจัดซื้อ จัดจ้างภายใน 31 มี.ค.53 จะรายงานผลตามระบบ PFMIS อย่างไร ไม่รายงานมีผลหรือไม่ กรณียังไม่ได้ลงนามในสัญญาภายใน 31 มี.ค.53 จะมีผลอย่างไร ศกม.จะมีบทบาทประสานช่วยเหลืออย่างไร

19 งบประมาณที่รอรับเงินงวด ปี 2553
งบลงทุน ที่ สมป. จัดสรร ครุภัณฑ์รถยนต์ ขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซิน) ศกม. ศนม. 60 คัน 77.4 ล้าน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 1,461 โรง 555 ล้าน ค่าปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 443 โรง ล้าน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนชั้นนำประจำอำเภอ 417 โรง 91.3 ล้าน

20 งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553
ประเด็นการเตรียมการ ประกาศหาผู้รับจ้างและรอลงนามในสัญญาเมื่อได้รับเลขที่เงินงวด งวดเงินบางโรงเรียนถูกปรับลดลงไม่รับเต็มจะทำอย่างไร โดยที่ราชการไม่เสียประโยชน์ จะต้องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ PFMIS ภายใน 15 วัน หลัง สพฐ.แจ้งเงินงวด กรณีหาผู้รับจ้างไม่ได้ หรือมีปัญหารการลงนามในสัญญา ศกม.จะมีบทบาทประสานช่วยเหลืออย่างไร

21 คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 วงเงิน 1,283,374,940 บาท
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน(506,737,400) SP2 : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล(583,314,740) ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(193,325,800)

22 คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (พรบ. 24,882,550 / SP2 : 22,927,840) จัดการเรียนรู้แบบสรุปผลความรู้รวบยอดภาคทฤษฎีในกลุ่มสาระหลักโดยใช้ชุดติดต่อทางไกลด้วยภาพและเสียง (VDO Conference) (พรบ.) ทบทวนแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สู่มาตรฐานความเป็นเลิศ (SP2) พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนและพัฒนาคลังสื่อ นวัตกรรมการสอน (พรบ.)

23 คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน พัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือรูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศกับสถานศึกษาในต่างประเทศ (พรบ. 2,832,200) ทำข้อตกลงความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างโครงงานและผลงานบุคลากรและนักเรียนระหว่างโรงเรียน ความเป็นเลิศสู่สากลกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ สร้างพัฒนาต่อยอดรูปแบบและนวัตกรรมกับโรงเรียนในเครือข่ายในต่างประเทศ

24 คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (พรบ.216,000,000 / SP2:300,000,000) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (Resource Center) ครุภัณฑ์การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าปรับปรุงประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ (SP2 : 197,300,000) ค่าหนังสือ สื่อ และสื่อดิจิตอล ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (SP2 : 37,000,000)

25 คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน พัฒนาโครงงาน ผลงานนักเรียน นวัตกรรม สื่อการเรียนครูรู้สู่ความเป็นเลิศระดับอาเซียน (พรบ.20,400,000 / SP2:26,086,900) ประเมินผลแนวทางการประเมินโครงงานและผลงานนักเรียนนวัตกรรมของครู และโรงเรียน เพื่อกำหนดปี 2554 ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและผลงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานความเป็นเลิศสู่สากล

26 คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน พัฒนาโครงงาน ผลงานนักเรียน นวัตกรรม สื่อการเรียนครูรู้สู่ความเป็นเลิศระดับอาเซียน (ต่อ) ประกวดผลงานและนวัตกรรมของนักเรียน ครู และสถานศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด ประกวดผลงานและนวัตกรรมของนักเรียน ครู และสถานศึกษาระดับภูมิภาค เข้าค่ายนำเสนอผลงานการเรียนรู้ระดับประเทศ และโรงเรียนในเครือข่ายต่างประเทศ

27 คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน สนับสนุนการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบเครือข่ายโรงเรียนที่ทำเครือข่ายกับโรงเรียนมาตรฐานสากล (พรบ. 194,800,000) ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์แสดงผลและนำเสนอแบบอินเทอร์แอคทีฟ (Interractive Board) ครุภัณฑ์ชุดติดต่อทางไกลด้วยภาพและเสียง (VDO Conference)

28 คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน พัฒนารูปแบบการเพิ่มเวลาในการจัดตารางการเรียนรู้โดยลดเวลาในตารางสอน (พรบ.2,678,400) จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนารูปแบบการเพิ่มเวลาในการจัดตารางการเรียนรู้ สนับสนุนการดำเนินการพัฒนารูปแบบสำหรับโรงเรียน

29 คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน พัฒนาพื้นฐานทักษะและการเรียนรู้วิชาอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการสร้างงานสร้างคนใน (พรบ.24,606,950) พัฒนาและปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นทักษะการเรียนรู้อาชีพในกลุ่มจังหวัด และภูมิภาคสำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาชุดห้องฝึกงานและพัฒนาทักษะการงานและอาชีพ สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์การศึกษาชุดห้องฝึกงานและพัฒนาทักษะการงานและอาชีพ

30 คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา และประเมินผลการบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จ (พรบ. 17,745,500) สรุปผลการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา และจัดทำกรอบการติดตามและรายงานการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ และประเมินผลความก้าวหน้ากลุ่มของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา

31 คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (พรบ.5,624,000) สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม วัสดุสื่อ หนังสือ สื่อดิจิตอล วิทยากร และพัฒนารูปแบบ 11

32 คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 ผลผลิตผู้จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลผลิตผู้จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย สนับสนุนการบริหารและการจัดการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา(39,417,400) 41 ศูนย์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 41 ศูนย์ (12,341,000) ค่าบริหารและการจัดการศูนย์ประสานงาน (27,076,400) สนับสนุนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลของเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา(14,573,000) 19 เครือข่าย

33 คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 ผลผลิตผู้จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลผลิตผู้จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนที่โครงสร้างชำรุดขั้นวิศวกรให้งดใช้ หรือไม่ปลอดภัย(138,500,000) 20 โรงเรียน ค่าบริหารจัดการและครุภัณฑ์สำนักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย(835,400) 1 หน่วยงาน

34 งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553
ประเด็นความต้องการ ครุภัณฑ์ตามกลุ่มและประเภทโรงเรียน ขาดตามเกณฑ์คุณภาพรวบรวม เสนอได้อย่างไร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และบริเวณจะเสนอความต้องการเป็นระบบอย่างไร แผนชั้นเรียน ความขาดอาคารเรียนภาพรายโรง และจังหวัด ศกม.มีระบบสารสนเทศ และเสนอ สมป.ได้อย่างไร สารสนเทศเชิงคุณภาพ ศนม.ติดตาม รายงานได้ถูกต้อง ทันเวลาได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สมป. สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google