งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สมป. สพฐ.. บริหารจัดการ 0.3 ล้าน ต่อ ศกม. 0.2 ล้าน ต่อ ศนม. บริหารจัดการ 0.3 ล้าน ต่อ ศกม. 0.2 ล้าน ต่อ ศนม. พัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สมป. สพฐ.. บริหารจัดการ 0.3 ล้าน ต่อ ศกม. 0.2 ล้าน ต่อ ศนม. บริหารจัดการ 0.3 ล้าน ต่อ ศกม. 0.2 ล้าน ต่อ ศนม. พัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สมป. สพฐ.

2 บริหารจัดการ 0.3 ล้าน ต่อ ศกม. 0.2 ล้าน ต่อ ศนม. บริหารจัดการ 0.3 ล้าน ต่อ ศกม. 0.2 ล้าน ต่อ ศนม. พัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 0.216 – 0.6 ล้าน พัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 0.216 – 0.6 ล้าน ค่าหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุดโรงเรียน 370 โรง 37 ล้าน ค่าหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุดโรงเรียน 370 โรง 37 ล้าน แนวทางพัฒนาหลักสูตรและการสอน แนวทางพัฒนาหลักสูตรและการสอน ขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียน มฐ.สากล ขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียน มฐ.สากล  คู่มือ ร.ร.มฐ.สากล 0.755 ล้าน  สร้างความเข้าใจ 1.2043 ล้าน  MOU ร.ร.มฐ.สากล. 5 ภูมิภาค 4.4088 ล้าน แผนกลยุทธ์และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัด และ สถานศึกษา 0.5 ล้าน แผนกลยุทธ์และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัด และ สถานศึกษา 0.5 ล้าน งบดำเนินงาน 190.2 ล้าน

3 ติดตามและรายงานผล 1.5 ล้าน ติดตามและรายงานผล 1.5 ล้าน ติดตามประเมินความก้าวหน้าตามตัวชี้วัด 4.0 ล้าน (Roving Team) ติดตามประเมินความก้าวหน้าตามตัวชี้วัด 4.0 ล้าน (Roving Team) เว็บไซต์ และการสื่อสาร 0.4974 ล้าน เว็บไซต์ และการสื่อสาร 0.4974 ล้าน สัมมนาข้อราชการ ศกม. ศนม. สมป.จังหวัด 7.0942 ล้าน สัมมนาข้อราชการ ศกม. ศนม. สมป.จังหวัด 7.0942 ล้าน พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเชิง วิชาการ แบบเข้ม 22.2984 ล้าน พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเชิง วิชาการ แบบเข้ม 22.2984 ล้าน สนับสนุนศูนย์ ERIC, EP, MEP สนับสนุนศูนย์ ERIC, EP, MEP งบดำเนินงาน ( ต่อ )

4 พัฒนาภาษาต่างประเทศที่ 2 จำนวน 25.9 ล้าน พัฒนาภาษาต่างประเทศที่ 2 จำนวน 25.9 ล้าน วิจัยและพัฒนารูปแบบความเป็นเลิศ ร.ร.มฐ. สากล 3.0 ล้าน วิจัยและพัฒนารูปแบบความเป็นเลิศ ร.ร.มฐ. สากล 3.0 ล้าน สื่อ เอกสารสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนา รูปแบบความเป็นเลิศ 3.6 ล้านบาท สื่อ เอกสารสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนา รูปแบบความเป็นเลิศ 3.6 ล้านบาท พัฒนาบุคลากรไปขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่ คุณลักษณะคาดหวัง 5 ด้าน 15 ล้าน พัฒนาบุคลากรไปขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่ คุณลักษณะคาดหวัง 5 ด้าน 15 ล้าน สนับสนุนการพัฒนาโครงงาน การเขียน เรียงความระดับสูง และการประกวดผลงาน ระดับกลุ่มจังหวัด และประเทศ 20 ล้าน สนับสนุนการพัฒนาโครงงาน การเขียน เรียงความระดับสูง และการประกวดผลงาน ระดับกลุ่มจังหวัด และประเทศ 20 ล้าน งบดำเนินงาน ( ต่อ )

5 งบดำเนินงาน Education Hub 75.92885ล้าน งบดำเนินงาน Education Hub 75.92885ล้าน  พัฒนาหลักสูตร 1.9901 ล้าน  ค่าพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 20.8174 ล้าน  พัฒนาผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ 27.5 ล้าน  วิจัยแลพัฒนา ติดตามประเมินโครงการ 4.43695 ล้าน  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 15.80396 ล้าน  จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่โครงการ 5.38044 ล้าน งบประมาณ Education Hub

6 ต้นทุนต่อ ศกม. ศนม.ต่อเดือน เท่าไร ใน 12 เดือน พอหรือไม่ ขาดอีกเท่าไร (ทำแบบรายงานค่าใช้จ่ายส่ง 9 เม.ย. 53) ต้นทุนต่อ ศกม. ศนม.ต่อเดือน เท่าไร ใน 12 เดือน พอหรือไม่ ขาดอีกเท่าไร (ทำแบบรายงานค่าใช้จ่ายส่ง 9 เม.ย. 53) การจัดซื้อหนังสือ สื่อ มีผู้แทนจำหน่ายหลาย รายจะทำอย่างไร การจัดซื้อหนังสือ สื่อ มีผู้แทนจำหน่ายหลาย รายจะทำอย่างไร งบดำเนินงาน SP2 จ้างเหมา และตกลงราคา ต้องรายงานการใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ของ สคส. หรือไม่ ทำอย่างไร งบดำเนินงาน SP2 จ้างเหมา และตกลงราคา ต้องรายงานการใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ของ สคส. หรือไม่ ทำอย่างไร ประเด็นงบดำเนินงาน

7 ต้องรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา และ มาตรฐานสากล หรือไม่ อย่างไร ต้องรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา และ มาตรฐานสากล หรือไม่ อย่างไร แบบรายงานผลการดำเนินงานจบภาคเรียน และ จบปีการศึกษา 2552 ยังคงต้องทำต่อหรือไม่ แบบรายงานผลการดำเนินงานจบภาคเรียน และ จบปีการศึกษา 2552 ยังคงต้องทำต่อหรือไม่ ประเด็นงบดำเนินงาน ( ต่อ )

8 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียน 370 โรง 67.9595 ล้าน ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียน 370 โรง 67.9595 ล้าน ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 110 โรง 182 ล้าน ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 110 โรง 182 ล้าน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้อง Resource Center 100 โรง 120 ล้าน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้อง Resource Center 100 โรง 120 ล้าน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอนอนและอาคารเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 26 โรง 93.4695 ล้าน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอนอนและอาคารเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 26 โรง 93.4695 ล้าน ค่าปรับปรุงพัฒนาอาคารและบริเวณโรงเรียนเฉลิมพระ เกียรติอื่น 100 โรง 50 ล้าน ค่าปรับปรุงพัฒนาอาคารและบริเวณโรงเรียนเฉลิมพระ เกียรติอื่น 100 โรง 50 ล้าน งบลงทุนส่วนที่ สมป. จัดสรร 513.429 ล้าน

9 งบลงทุน Education Hub 47.5118 ล้าน งบลงทุน Education Hub 47.5118 ล้าน  ค่าครุภัณฑ์ห้อง Resource Center 14 โรง 27.5887 ล้าน  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้อง Resource Center 14 โรง 19.9231 ล้าน งบประมาณ Education Hub

10 ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 207 โรง 1.143 ล้านต่อโรง ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 207 โรง 1.143 ล้านต่อโรง สื่อหนังสือ สื่อดิจิตอลวิทยาสตร์ 36 โรง 0.3 ล้านต่อโรง สื่อหนังสือ สื่อดิจิตอลวิทยาสตร์ 36 โรง 0.3 ล้านต่อโรง จ้างผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ 207 โรง 0.3201 ล้านต่อโรง จ้างผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ 207 โรง 0.3201 ล้านต่อโรง พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ 207 โรง 0.05 ล้านต่อโรง พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ 207 โรง 0.05 ล้านต่อโรง พัฒนานักเรียนที่มีทักษะวิทย์-คณิต 207 โรง 0.05 ล้านต่อโรง พัฒนานักเรียนที่มีทักษะวิทย์-คณิต 207 โรง 0.05 ล้านต่อโรง งบประมาณส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร

11 คอมพิวเตอร์พร้อมระบบ ตามขนาดโรงเรียน 40, 30 เครื่อง สำหรับ Resource Center คอมพิวเตอร์พร้อมระบบ ตามขนาดโรงเรียน 40, 30 เครื่อง สำหรับ Resource Center คอมพิวเตอร์พร้อมระบบ ตามขนาดโรงเรียน สำหรับห้องปฏิบัติการระดับอำเภอ ตำบล คอมพิวเตอร์พร้อมระบบ ตามขนาดโรงเรียน สำหรับห้องปฏิบัติการระดับอำเภอ ตำบล คอมพิวเตอร์พร้อมระบบ สำหรับการปรับปรุง ห้องสมุด 2, 3, 4 เครื่อง คอมพิวเตอร์พร้อมระบบ สำหรับการปรับปรุง ห้องสมุด 2, 3, 4 เครื่อง วัสดุสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด 3 ดี วัสดุสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด 3 ดี อบรมครูบรรณารักษ์ โครงการห้องสมุด 3 ดี อบรมครูบรรณารักษ์ โครงการห้องสมุด 3 ดี งบประมาณส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร

12 โรงเรียนดีระดับอำเภอ รุ่น 1 โรงเรียนดีระดับอำเภอ รุ่น 1  ห้องปฏิบัติการศูนย์แม่ข่ายจังหวัด รุ่น 1 จำนวน 548 โรง (354,900 บาท/โรง) วิทยาศาสตร์ 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 1 ห้อง ภาษา ห้อง 1  ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการศูนย์เครือข่ายอำเภอ รุ่น 1 จำนวน 372 โรง (139,900 บาท/โรง) ห้องวิทย์ คณิต ภาษา เลือกอย่างน้อย 1 ห้อง  จัดแหล่งเรียนรู้ รุ่น 1 จำนวน 65 โรง (190,000 บาท) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอิงถิ่นฐาน  รถยนต์ รุ่น 1 จำนวน 112 โรง (646,000 บาท) งบลงทุนส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร

13 โรงเรียนดีระดับอำเภอ รุ่น 2 โรงเรียนดีระดับอำเภอ รุ่น 2  ห้องปฏิบัติการศูนย์แม่ข่ายจังหวัด รุ่น 2 จำนวน 91 โรง (354,900 บาท/โรง)  ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการศูนย์เครือข่ายอำเภอ รุ่น 2 จำนวน 818 โรง (124,500 บาท/โรง)  รถยนต์ รุ่น 2 จำนวน 11 โรง (646,000 บาท)  จัดแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รุ่น 2 จำนวน 865 โรง (188,000 บาท)  ส้วม รุ่น 2 จำนวน 865 โรง (60,000 บาท) งบลงทุนส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร

14 โรงเรียนดีระดับอำเภอ รุ่น 3 โรงเรียนดีระดับอำเภอ รุ่น 3  ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รุ่น 3 จำนวน 828 โรง (382,900 บาท) วิทย์ 2 ห้อง คณิต 1 ห้อง ภาษา 1 ห้อง  ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการภาษา รุ่น 3 จำนวน 715 โรง (82,000 บาท)  ระบบคอมพิวเตอร์ รุ่น 3 จำนวน 10-40 เครื่อง (300,000-900,000 บาท)  พัฒนาบุคลากรด้าน ICT (10,000 บาท)  ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ห้องสมุด รุ่น 2,3 (112,360 บาท)  วัสดุสิ่งพิมพ์ห้องสมุด (20,000-60,000 บาท)  สื่ออิเล็กทรอนิคส์ (37,000 บาท)  ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ รุ่น 3 จำนวน 715 โรง (100,000 บาท) งบลงทุนส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร

15 โรงเรียนดีระดับอำเภอ 1,750 โรง (ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์) โรงเรียนดีระดับอำเภอ 1,750 โรง (ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์)  พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 124 โรง (300,000 บาท)  สื่อหนังสือวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1,750 โรง (300,000 บาท)  จ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 1,750 โรง (180,400 บาท)  พัฒนาครู 1,75 โรง (20,794 บาท)  พัฒนานักเรียน 1,750 โรง (8,930 บาท) งบลงทุนส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร

16 โรงเรียนดีระดับตำบล 7,000 โรง โรงเรียนดีระดับตำบล 7,000 โรง  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดพร้อมครุภัณฑ์ระดับตำบล (100,000 บาท/โรง)  อาคารศูนย์วิทยบูรการ ICT ระดับโรงเรียน 370 โรง (อาคาร105/29) งบลงทุนส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร

17 โรงเรียนดีระดับตำบล 7,000 โรง (ต่อ) โรงเรียนดีระดับตำบล 7,000 โรง (ต่อ)  พัฒนาบุคลากรด้าน ICT (6,000 บาท/โรง)  ระบบคอมพิวเตอร์ 10-40 เครื่อง (300,000-900,000 บาท)  ระบบคอมพิวเตอร์ละอุปกรณ์ห้องสมุด (112,360 บาท)  วัสดุคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุง ค่าตอบแทน 1,000 โรง (200,000 บาท)  วัสดุสิ่งพิมพ์ห้องสมุด (40,000-65,000 บาท) งบลงทุนส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร

18 หาผู้รับจ้างไม่ได้ทำอย่างไร หาผู้รับจ้างไม่ได้ทำอย่างไร การจัดซื้อครุภัณฑ์แบบเลือกรายการภายในกรอบ วงเงินทำให้หาผู้รับจ้างยาก และยังไม่ตรงความ ต้องการของการพัฒนาการเรียนรู้จะทำอย่างไร การจัดซื้อครุภัณฑ์แบบเลือกรายการภายในกรอบ วงเงินทำให้หาผู้รับจ้างยาก และยังไม่ตรงความ ต้องการของการพัฒนาการเรียนรู้จะทำอย่างไร กรณีจัดซื้อ จัดจ้างภายใน 31 มี.ค.53 จะรายงานผล ตามระบบ PFMIS อย่างไร ไม่รายงานมีผลหรือไม่ กรณีจัดซื้อ จัดจ้างภายใน 31 มี.ค.53 จะรายงานผล ตามระบบ PFMIS อย่างไร ไม่รายงานมีผลหรือไม่ กรณียังไม่ได้ลงนามในสัญญาภายใน 31 มี.ค.53 จะมี ผลอย่างไร ศกม.จะมีบทบาทประสานช่วยเหลืออย่างไร กรณียังไม่ได้ลงนามในสัญญาภายใน 31 มี.ค.53 จะมี ผลอย่างไร ศกม.จะมีบทบาทประสานช่วยเหลืออย่างไร ประเด็นงบลงทุน

19 ครุภัณฑ์รถยนต์ ขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซิน) ศกม. ศนม. 60 คัน 77.4 ล้าน ครุภัณฑ์รถยนต์ ขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซิน) ศกม. ศนม. 60 คัน 77.4 ล้าน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และพัฒนา สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 1,461 โรง 555 ล้าน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และพัฒนา สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 1,461 โรง 555 ล้าน ค่าปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 443 โรง 88.375 ล้าน ค่าปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 443 โรง 88.375 ล้าน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ชั้นนำประจำอำเภอ 417 โรง 91.3 ล้าน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ชั้นนำประจำอำเภอ 417 โรง 91.3 ล้าน งบลงทุน ที่ สมป. จัดสรร

20 ประกาศหาผู้รับจ้างและรอลงนามในสัญญาเมื่อ ได้รับเลขที่เงินงวด ประกาศหาผู้รับจ้างและรอลงนามในสัญญาเมื่อ ได้รับเลขที่เงินงวด งวดเงินบางโรงเรียนถูกปรับลดลงไม่รับเต็มจะ ทำอย่างไร โดยที่ราชการไม่เสียประโยชน์ งวดเงินบางโรงเรียนถูกปรับลดลงไม่รับเต็มจะ ทำอย่างไร โดยที่ราชการไม่เสียประโยชน์ จะต้องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ PFMIS ภายใน 15 วัน หลัง สพฐ.แจ้งเงินงวด จะต้องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ PFMIS ภายใน 15 วัน หลัง สพฐ.แจ้งเงินงวด กรณีหาผู้รับจ้างไม่ได้ หรือมีปัญหารการลงนาม ในสัญญา ศกม.จะมีบทบาทประสานช่วยเหลือ อย่างไร กรณีหาผู้รับจ้างไม่ได้ หรือมีปัญหารการลงนาม ในสัญญา ศกม.จะมีบทบาทประสานช่วยเหลือ อย่างไร ประเด็นการเตรียมการ

21  โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน  กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน ( 506,737,400 )  SP2 : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่ มาตรฐาน  กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ( 583,314,740 )  ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (193,325,800) วงเงิน 1,283,374,940 บาท

22  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (พรบ. 24,882,550 / SP2 : 22,927,840)  จัดการเรียนรู้แบบสรุปผลความรู้รวบยอด ภาคทฤษฎีในกลุ่มสาระหลักโดยใช้ชุดติดต่อ ทางไกลด้วยภาพและเสียง (VDO Conference) (พรบ.)  ทบทวนแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและทำ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สู่มาตรฐาน ความเป็นเลิศ (SP2)  พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนและ พัฒนาคลังสื่อ นวัตกรรมการสอน (พรบ.) กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

23  พัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือรูปแบบการ จัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศกับสถานศึกษาใน ต่างประเทศ (พรบ. 2,832,200)  ทำข้อตกลงความร่วมมือการให้ความ ช่วยเหลือการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ เรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างโครงงานและ ผลงานบุคลากรและนักเรียนระหว่างโรงเรียน ความเป็นเลิศสู่สากลกับโรงเรียนเครือข่ายใน ต่างประเทศ  สร้างพัฒนาต่อยอดรูปแบบและนวัตกรรมกับ โรงเรียนในเครือข่ายในต่างประเทศ กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

24  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (พรบ.216,000,000 / SP2:300,000,000)  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (Resource Center)  ครุภัณฑ์การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการ เรียนรู้  ค่าปรับปรุงประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ (SP2 : 197,300,000)  ค่าหนังสือ สื่อ และสื่อดิจิตอล ห้องสมุดโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา (SP2 : 37,000,000) กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

25  พัฒนาโครงงาน ผลงานนักเรียน นวัตกรรม สื่อ การเรียนครูรู้สู่ความเป็นเลิศระดับอาเซียน (พรบ.20,400,000 / SP2:26,086,900)  ประเมินผลแนวทางการประเมินโครงงานและ ผลงานนักเรียนนวัตกรรมของครู และ โรงเรียน เพื่อกำหนดปี 2554  ประชาสัมพันธ์  สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและผลงาน เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐาน ความเป็นเลิศสู่สากล กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

26  พัฒนาโครงงาน ผลงานนักเรียน นวัตกรรม สื่อ การเรียนครูรู้สู่ความเป็นเลิศระดับอาเซียน (ต่อ)  ประกวดผลงานและนวัตกรรมของนักเรียน ครู และสถานศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด  ประกวดผลงานและนวัตกรรมของนักเรียน ครู และสถานศึกษาระดับภูมิภาค  เข้าค่ายนำเสนอผลงานการเรียนรู้ ระดับประเทศ และโรงเรียนในเครือข่าย ต่างประเทศ กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

27  สนับสนุนการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบ เครือข่ายโรงเรียนที่ทำเครือข่ายกับโรงเรียน มาตรฐานสากล (พรบ. 194,800,000)  ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์แสดงผลและนำเสนอ แบบอินเทอร์แอคทีฟ (Interractive Board)  ครุภัณฑ์ชุดติดต่อทางไกลด้วยภาพและเสียง (VDO Conference) กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

28  พัฒนารูปแบบการเพิ่มเวลาในการจัด ตารางการเรียนรู้โดยลดเวลาใน ตารางสอน (พรบ.2,678,400)  จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนา รูปแบบการเพิ่มเวลาในการจัดตารางการ เรียนรู้  สนับสนุนการดำเนินการพัฒนารูปแบบ สำหรับโรงเรียน กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

29  พัฒนาพื้นฐานทักษะและการเรียนรู้วิชาอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานการสร้างงานสร้างคนใน (พรบ.24,606,950)  พัฒนาและปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้นทักษะการเรียนรู้อาชีพในกลุ่มจังหวัด และ ภูมิภาคสำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาชุดห้องฝึกงานและ พัฒนาทักษะการงานและอาชีพ  สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์การศึกษาชุดห้องฝึกงาน และพัฒนาทักษะการงานและอาชีพ กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

30  ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าตาม แผนพัฒนา และประเมินผลการบรรลุตัวชี้วัด ความสำเร็จ (พรบ. 17,745,500)  สรุปผลการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพ โรงเรียนมัธยมศึกษา และจัดทำกรอบการติดตาม และรายงานการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ และประเมินผล ความก้าวหน้ากลุ่มของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และ สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพ มัธยมศึกษา กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

31  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (พรบ.5,624,000)  สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม  วัสดุสื่อ หนังสือ สื่อดิจิตอล  วิทยากร และพัฒนารูปแบบ กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน 11

32  สนับสนุนการบริหารและการจัดการศูนย์ ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา (39,417,400) 41 ศูนย์  ครุภัณฑ์สำนักงาน 41 ศูนย์ (12,341,000)  ค่าบริหารและการจัดการศูนย์ประสานงาน (27,076,400)  สนับสนุนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลของ เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา (14,573,000) 19 เครือข่าย ผลผลิตผู้จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

33  ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนที่โครงสร้างชำรุด ขั้นวิศวกรให้งดใช้ หรือไม่ปลอดภัย (138,500,000) 20 โรงเรียน  ค่าบริหารจัดการและครุภัณฑ์สำนักงาน บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (835,400) 1 หน่วยงาน ผลผลิตผู้จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

34 ครุภัณฑ์ตามกลุ่มและประเภทโรงเรียน ขาดตาม เกณฑ์คุณภาพรวบรวม เสนอได้อย่างไร ครุภัณฑ์ตามกลุ่มและประเภทโรงเรียน ขาดตาม เกณฑ์คุณภาพรวบรวม เสนอได้อย่างไร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และบริเวณจะเสนอ ความต้องการเป็นระบบอย่างไร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และบริเวณจะเสนอ ความต้องการเป็นระบบอย่างไร แผนชั้นเรียน ความขาดอาคารเรียนภาพราย โรง และจังหวัด ศกม.มีระบบสารสนเทศ และ เสนอ สมป.ได้อย่างไร แผนชั้นเรียน ความขาดอาคารเรียนภาพราย โรง และจังหวัด ศกม.มีระบบสารสนเทศ และ เสนอ สมป.ได้อย่างไร สารสนเทศเชิงคุณภาพ ศนม.ติดตาม รายงาน ได้ถูกต้อง ทันเวลาได้อย่างไร สารสนเทศเชิงคุณภาพ ศนม.ติดตาม รายงาน ได้ถูกต้อง ทันเวลาได้อย่างไร ประเด็นความต้องการ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สมป. สพฐ.. บริหารจัดการ 0.3 ล้าน ต่อ ศกม. 0.2 ล้าน ต่อ ศนม. บริหารจัดการ 0.3 ล้าน ต่อ ศกม. 0.2 ล้าน ต่อ ศนม. พัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google